Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးတိၺွပ်းၵူၼ်းၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး 30 ပၢႆ

မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 12/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်  ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း တိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး 32 ၵေႃ့ တီႈဝဵင်းဢူမ်ႊၵွႆ(อำเภอมก๋อย) ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၶၢဝ်ႇ chiangmainews ဢွၵ်ႇဝႆ့ၼင်ႇၼႆ။ သိုဝ်ႇ chiangmainews ဢွၵ်ႇဝႆ့ဝႃႈ မီးၵူၼ်းသူင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလႄႈ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း  ႁၼ်မႅၼ်ႈ ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇလမ်းၼိုင်ႈ လႄႈ ၵႃးတူဝ်ႊယူဝ်ႊတႃႇလမ်းၼိုင်ႈ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽႂ်ဢမ်ႇၸွမ်းပိူင်ရူတ့်ၵႃး တၵ်းၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တႄႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၵ်းပိူင်ႁေႃႈရူတ့်ၵႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/1/2023 ၽႂ်ဢမ်ႇၸွမ်းပိူင်ရူတ့်ၵႃး တၵ်းၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ၶၢဝ်ႇ chiangmanews ဢွၵ်ႇဝႆ့ၼင်ႇၼႆ။ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းလၢႆမဵဝ်းၼႃႇယဝ့်။ ဢမ်ႇဝႃႈလွင်ႈဝတ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ်၊လွင်ႈဝႂ်ၶပ်းၶီႇၸိူဝ်းၼႆ့ ။ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပီႈၼွင့်တႆးႁဝ်း ၸိူဝ်းမႃးယူႇမိူင်းထႆး ႁႂ်ႈၾၢင့်ၵႂႃႇၾၢင့်ပႆ ၽွင်ႈၶႃႈဢေႃႈ ” -ဝႃႈ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တေၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ဢမ်ႇမႅၼ်ႈတင်းၼႂ်းဝတ်းဝႂ်

ၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေၵူတ်ႈထတ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်တင်း ၼႂ်းဝတ်းဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်၊ သင်ထူပ်းႁၼ်မႅၼ်ႈဢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈၸိုင် ၸၢင်ႈၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႃႈၼႆ။ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၾၢႆႇၵုမ်းၵၢၼ်ငၢၼ်း မိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼိူဝ်သိုဝ်ႇ Social Media สื่อมวลชน ဝႃႈ တေၵူတ်ႇထတ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၵူၼ်းတၢင်ႇၸိုင်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်သုၼ်ႇတူဝ် ဢၼ်ၾၢႆႇ ၵုမ်း ၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း ႁႄႉႁၢမ်ႈဝႆ့ ၊...

ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ၾၢင့်ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ႁဵတ်းၸွမ်းမၢႆမီႈၽွင်းဢႅဝ်ႇပီမႂ်ႇမိူင်းထႆး

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼႂ်းမိူင်း မိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းႁပ့်တွၼ်ႈပီမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃ့ၼၼ့် ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇလႆႈ ၼင်ႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉယူႇ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈတေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းပၵ်းပိူင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းလႄႈ ပိူင်ႁႄ့ၵင်ႈၶူဝ်းဝိတ့်။ ဝၼ်းတီႈ26/12/2022 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼႂ်းမိူင်း တႅမ်ႈလိၵ်ႈသူင်ႇထိုင် ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵူႈၸႄႈတွၼ်ႈဝႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းႁပ့်ပီမႂ်ႇလႆႈၼင်ႇပၵ်းၵဝ်ႇပိူင်ၵဝ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈႁႂ်ႈႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ဢၼ်တမ်းဝႆ့ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁၢၼ့်တၢင်းၵိၼ် ႁၢၼ့်မူၼ်ႈသိူဝ်း ႁႂ်ႈပိၵ့်ၸွမ်းၼင်ႇၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ ၊ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်ဢႃယုပႆႇထိုင်ၶဝ်ႈၵိၼ်ၵျေႃႇမူၼ်ႈသိူဝ်း၊ ႁႂ်ႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းၶဝ်ႈလိုဝ်ႈၸွမ်းႁူင်းသဝ်းလီလီ ၊ၵူတ်ႇထတ်းပၵ်းတႃ လွင်ႈၵူၼ်းၵႃ့ၵူၼ်း၊ လွင်ႈလွၵ်ႇလႅၼ်ၼၢင်းယိင်းၶၢႆတူဝ်...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်/ၶႂၢင်ႉယူႇ တင်းၼမ်

တင်ႈတႄႇၵၢင်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊမႃး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇမိူင်းထႆး၊ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်ၶႂၢင်ႉယူႇမိူင်းထႆး တီႉလႆႈတၢင်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး-မၢၼ်ႈ လႄႈၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၵေႃႈပႃး။ ဝၼ်းတီႈ 2/12/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်း ပလိၵ်ႈထႆး ပႂ်ႉႁႄႉၵူတ်ႇထတ်းၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တီႈၵဵင်းႁၢႆး။ တီႉလႆႈၵူၼ်းဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်သင် 17 ၵေႃႉ။ လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ဢၢၼ်းတေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃယုပႆႇတဵမ် 18...

ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ   ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေၵူတ်ႇထတ်း ႁႅင်းၵၢၼ်

ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေၵူတ်ႇထတ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 23/11/2022 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ  ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆး ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ့်ၶၵ့် တႃႇၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ၊ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ် ၸွမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း ယႃႇႁႂ်ႈမီး ၵူၼ်းလၵ့်ၶဝ်ႈမိူင်း ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးဝတ်းမီးဝႂ် တေဢမ်ႇလႆႈမီး ဝႃႈၼႆ။ ဝၢႆးလင်ပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉ...

ရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ပိၼ်ႈတီႈၸႄႈမိူင်း ၽဵတ်ႊပူႊရီႊ တၢႆ 3 ၵေႃႉ

ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး မႃးပိၼ်ႈတီႈၸႄႈမိူင်းၽဵတ်ႊပူႊရီႊ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၶီႇၵႃးမႃးၸွမ်းၼၼ်ႉလူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ။ ပဵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 2 မူင်း။ ပဵၼ်ယွၼ်ႉႁေႃႈရူတ်ႉၵႃးဝႆးႁႅင်းသေ ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးသဝ်လၵ်းၾႆးၾႃႉၵၢင်တၢင်း။ ၽူႈယိင်း 2 ၵေႃႉတၢႆထင်တီႈ။ ၽူႈၶပ်းရူတ်ႉတႄႉ ၵႂႃႇတၢႆတီႈႁူင်းယႃ ၵူဝ်ႇယႄးမိၼ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တူင်ႈၼိုင် တႃႇသုၼ်ႇလႆႈၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။  ”ပဵၼ်ရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး။ ၶဝ်လႅပ်ႈတေဝႄႈလၢၼ်ႇ။ ႁေႃႈၵႃးဝႆးႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ၽႃႇသဝ်လၵ်းၾႆးၵၢင်တၢင်း။...

ဢွၼ်ႇယိင်းတႆး 3 ၶူပ်ႇပၢႆ တိၼ်ပိၼ်ႈ(ၵိူတ်ႇပႃး) လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃ ၽႃႇတတ်းၶႃ  

ဢွၼ်ႇယိင်းတႆး ဢႃယု 3 ၶူပ်ႇပၢႆ 2 လိူၼ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃ ၽႃႇတတ်း (တိၼ်ပိၼ်ႈၵိူတ်ႇပႃး) တင်းသွင်ၶွၼ် တေသဵင်ႈ ငိုၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 120,000 ဝၢတ်ႇ (ငိုၼ်းထႆး)။ မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ၼွင်ႉၼူၼ်းၸိင်ႇ(ႁွင်ႉ) ၼွင်ႉၼိၼ်းလႃး ဢႃယု 3 ပီပၢႆ 2 လိူၼ်ၼႆႉ...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ထုၵ်ႇလႅၼ်ႁႂ်ႈဢူၼ်းငိုၼ်း သုမ်းငိုၼ်းၼပ့်ႁူဝ်သႅၼ်

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၺႃးၵူၼ်းသိုပ်ႇၾူၼ်းလႅၼ်ဝႃႈပဵၼ်ပီႈၼွင့်ၼႆသေ  ယွၼ်းႁႂ်ႈသူင်ႇပၼ်ငိုၼ်း သုမ်းငိုၼ်းၸွမ်းၼပ့်ႁူဝ်သႅၼ်ပျႃး။ ဝၼ်းတီႈ 20/10/2022 ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆႉတီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ ၺႃးၵူၼ်းသိုပ်ႇၾူၼ်းၸူး မၼ်းၸၢႆးသေလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၼႃ့ယိင်း၊   မီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈငိုၼ်းတွင်းၼႆလႄႈ ႁႂ်ႈဢူၼ်းငိုၼ်းပၼ် ၊ ဝၢႆးမႃး ၵပ်းသိုပ်ႇႁႃၶိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈ သုမ်းၸွမ်းငိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ဝၢတ်ႇ(မႅၼ်ႈႁူဝ်သႅၼ်ပျႃး)   ။ ၸၢႆးတီ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပဵၼ်ၽူႈယိင်းဢေႃႈထူဝ်းမႃး။ မၼ်းဝႃႈမၼ်းပဵၼ် ၼႃႉယိင်းၶႃႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၶိူဝ်းႁၢႆ ၶိူဝ်းယၢႆႈႁႅင်းႁၢႆ

ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢပ်ႈဝၢၼ်ႈပၢၼ်မိူင်းသေ လွင်ႈယူၵ့်ယၢႆ့ၶၢႆ့တီႈၼႆႉ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃ တွၼ်ႈတႃႇ ၸိူဝ့်ၶိူဝ်း ၵူၼ်းၼိုင်ႈၶိူဝ်း ၊ ပဵၼ်လွင်ႈ ပီႈဢွၵ်ႇၼွင်ႉပဵၼ် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း လႄႈမုၵ်ႉမူႇၸုမ်းၾုင် တႅၵ်ႇယၢႆႈ ၽၢတ်ႇယၢၼ်ၵၼ်။  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈၵူၼ်းၶိူဝ်းၼၼ့် ယဵၼ်းပဵၼ်ၸုမ်းလဵၵ့်ယွႆႈ  ႁႅင်းဢေႇမၢင်လူင်းလႄႈလွႆးလွႆးမႃး ၸၢင်ႈႁၢႆ ယဵၼ်းၵႂႃႇၼႂ်းၵႄႈၵူၼ်းၶိူဝ်းယႂ်ႇ ႁိုဝ် ပိုၼ့်တီႈၵႂၢင်ႈယႂ်ႇ။ ၵၢၼ်ၶၢႆႉပၢႆႈတီႈၵိူတ်ႇမိူင်းၼွၼ်း ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းပိုၼ့်တီႈၵေႃႈလီ ထုၵ်ႇမိပ်ႇငႅၼ်းၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင်လူလၢႆၵေႃႈလီ ထုၵ်ႇလိုပ်ႈ ႁေႃႈၶၢႆ့တီႈယူႇတၼ်းသဝ်းၵေႃႈလီ...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢၼ်ပဵၼ်မၢၵ်ႇႁဵင်း (ၶႅၼ်ႊသိူဝ်ႊ) တီႈၶႃ ၼၼ်ႉ လူႉသဵင်ႈ

ၸၢႆးထုၼ်း ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ပဵၼ်မၢၵ်ႇႁဵင်း (ၶႅၼ်ႊသိူဝ်ႊ) တီႈၶႃလူင်သေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပႆလႆႈၼၼ်ႉ  လူႉသဵင်ႈယဝ်ႉ တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ဝၼ်းတီႈ 6/10/2022 ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 4/10/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း ၸၢႆးထုၼ်း ဢႃယု 20 ပၢႆ ၵေႃႉပဵၼ် ၶႅၼ်ႊသိူဝ်ႊဝႆႉ တီႈၶႃလူင် ၾၢႆႇသၢႆႉသေ...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်မၢၵ်ႇႁဵင်း(ၶႅၼ်ႊသိူဝ်ႊ) လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵႃႈယူတ်းယႃ

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 20 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၶႅၼ်ႊသိူဝ်ႊ တီႈၶႃသေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း လူဝ်ႇ တၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃ။ ၸၢႆးထုၼ်း(ႁွင်ႉ) ၸၢႆးၶူၼ် ဢႃယု 20 ပၢႆ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ပဵၼ်မၢၵ်ႇႁဵင်း (ၶႅၼ်ႊသိူဝ်ႊ) တီႈၶႃလူင်ၾၢႆႇသၢႆႉသေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶၢၼ် ၸႂ်ႁႅင်း...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး တေၶိုၼ်ႈၵႃႈႁႅင်း ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ထႅင်ႈ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းထႆး ဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်းၵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26 ၼႆႉဝႃႈ တေ ၶိုၼ်ႈပၼ်ၵႃႈႁႅင်းၸၼ်ႉတႅမ်ႇ (ဢေႇသုတ်း) ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး တႃႇ 77 ၸႄႈတွၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/10/2022 ၵႂႃႇ ႁႅင်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး တႃႇ 77 ၸႄႈတွၼ်ႈ...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၵဵင်းမႆႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၵပ်းၾူၼ်းၸူး လွၵ်ႇၵိၼ်ငိုၼ်း သုမ်းၼပ်ႉမိုၼ်ႇ

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၵဵင်းမႆႇ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၵပ်းၾူၼ်းၸူး လွၵ်ႇငိုတ်ႈလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်း သုမ်းၵႂႃႇ 25,800 ဝၢတ်ႇပၢႆ (ငိုၼ်းထႆး)။ ဝၼ်းတီႈ 12/8/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ယူႇသဝ်းဝႆႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းသၼ်ၵမ်ႈၽႅင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၵပ်းၾူၼ်းၸူး လႅၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ပလိၵ်ႈၼႆသေ ႁႂ်ႈဢူၼ်းငိုၼ်းပၼ်...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး တီႈၵဵင်းမႆႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၼၢင်းယိင်းၼုမ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ   ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ တီႈၼႂ်းႁွင်ႈၶၢတ်ႈ(သဝ်း) မၼ်းၼၢင်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/4/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်   ၼၢင်းပႅင်း ဢႃယု 30 ပၢႆ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ ၼႂ်းႁွင်ႈၶၢတ်ႈ မၼ်းၼၢင်း တီႈ ၸႄႈဝဵင်းႁၢင်ၻူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၊ ဢူၺ်းၵေႃႉၸမ်ၸႂ်မၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈဝႃႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img