Sunday, April 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း

ပလိၵ်ႈလၢဝ်း တီႉႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 50 ၵေႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 8/4/2024 ပလိၵ်ႈလၢဝ်း တီႉလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တီႈမိူင်းလၢဝ်း ဢမ်ႇယွမ်း 50 ၵေႃႉ ဝႃႈ ၼႆ။ ႁႅင်းၵၢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်လွတ်ႈတၢင်းတီႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ - ပလိၵ်ႈလၢဝ်း ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႈပၢင်မႆႉ သၵ်းသေ တီႉၵႂႃႇ ၵူၼ်းမီးသမၢတ်ႉၵၢတ်ႉၵေႃႈဢဝ် ဢမ်ႇမီးၵေႃႈ ဢဝ်တၢင်ႇၵႃးၵႂႃႇမူတ်း။ သူင်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းယဝ်ႉႁိုဝ်...

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉလႆႈၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် လိူၼ်လဵဝ်မွၵ်ႈႁဵင်ၵေႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵဵပ်းသိုၵ်း မီးၵူႈဝၼ်းလႄႈ ဢၼ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်သေပၢႆႈ ၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ဢမ်ႇယွမ်း 2,000 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2024 ၼႆႉၵူၺ်း ဢၼ်ယူႇတီႈ ပလိၵ်ႈထႆးတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၵ်ႉၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ မီးမွၵ်ႈ 1,000 ၵေႃႉယဝ်ႉ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။ ယၢမ်းလဵဝ်...

ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ – မိူင်းတႆး ၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ၺႃးပလိၵ်ႈၶႄႇ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းၼမ်

ၵူၼ်းမိူင်းၾင်ႇ မိူင်းတႆး ဢၼ်ႁဵတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်သေ ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ပလိၵ်ႈၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ယွၼ်းတူၺ်း QR ၶူတ်ႉ ဢၼ်မီးဝႂ်ဢၼ်ၶဝ်မၵ်းမၼ်ႈ ဝႆႉၼၼ်ႉ။ ၼႂ်း QR ၶူတ်ႉၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉ ဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ဢၼ်မီးဢႃႇယု 7 ဝၼ်း၊ ဝႂ်ၵမ်ႉထႅမ်ပၢႆးယူႇလီ၊ ဝႂ်ၵမ်ႉဢၼ်တီႈၸုမ်းႁႃပၼ်ၵၢၼ်ဢွၵ်ႇပၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ။ သင်ဢမ်ႇၼႄလႆႈQR...

ဢမ်ႇသႂ်ႇၶွၼ်ႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတေႃႇဢႃယုဝတ်းဝႂ်  လုမ်းတၢင်မၢၼ်ႈတီႈၵုင်းထဵပ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ်မႃးသႂ်ႇၶွၼ်ႇၼမ်

ဝၼ်းထီ့ 9 လိူၼ် February  ၼႆ့ လုမ်းၽွင်းတၢင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူင်းၵွၵ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ် ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်ႈႁွတ်ႈမိူင်းထႆး  သေသႂ်ႇၶွၼ်ႇတီႈ လုမ်းၽွင်းတၢင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီး 3 မိုၼ်ႇၵေႃႉပၢႆယဝ်ႉ - ဝႃႈၼႆ ။ ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇ...

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ 7 ၵေႃ့ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီ့ၺွပ်း ၼႄးဝႃႈ ပိုတ်ႇလၢၼ့်ၵႅတ်းၶူၼ်ႁူဝ်

တီႈဝဵင်းမႁႃႊၶျႆႊ ၸႄႈတွၼ်ႈသမုတ်ႇသႃႊၶွၼ်ႊ မိူင်းထႆးၼၼ့်  ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ 7 ၵေႃ့ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတီ့ၺွပ်းၵႂႃႇ လူၺ်ႈပိုတ်ႇလၢၼ့်ၵႅတ်းၶူၼ်ႁူဝ်  လၢၼ့်ႁၢင်ႈၶိူင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈ သမုတ်ႇသႃႊၶွၼ်ႊ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆးဝႃႈ - မီးၵူၼ်းတိူင်ႇလၢတ်ႈမႃးဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ပိုတ်ႇလၢၼ့်ၵႅတ်းၶူၼ်ႁူဝ် ၊ လၢၼ့်ႁဵတ်းႁၢင်ႈသေ ႁိမ်ႁဵတ်းၼႃႈၵၢၼ် တႃႇၵူၼ်းထႆးၼႆလႄႈ  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်သူင်ႇငိုၼ်းၸူးတၢင်းႁိူၼ်းထႅင်ႈ

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၸမ် 3 ပီၼႆႉ ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးၸိုင်ႈမိူင်းတူၵ်းတႅမ်ႇ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လိူဝ်သေၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းတူၵ်းၵိၼ်းယဝ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းယူႇၼွၵ်ႈမိူင်းၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸွမ်းၵိၼ်ၸိၵ်းတွၵ်ႇၸွၵ်းထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/12/2023 ၼႆႉ ဢူးမျိၼ်ႉၼွင်ႇ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းထႆးသေ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းလူလွမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလၢႆလွင်ႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တိုၵ်းသူၼ်းပႃးႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်သူင်ႇငိုၼ်း ၸူးတၢင်းႁိူၼ်း လိူၼ်လႂ် 25% ၶွင်ငိုၼ်းလိူၼ်။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းလူလွမ်ႁႅင်းၵၢၼ်...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းယိင်းဢွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးမၢဝ်ႇဢီႊရၼ်ႊ လၵ်ႉဢဝ်ငိုၼ်းၶမ်းၶူဝ်းၶွင်မၼ်းၼၢင်း ၵႂႃႇ ၵိုင်ႇၵႃႈ ၶၼ် 25 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ 

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆ့ဝႃႈ - ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းယိင်း ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃ့ၼိုင်ႈဢၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ မိူင်းထႆး -  ပဵၼ်ၵေႃႉႁၵ်ႉၵၼ်တင်းမၢဝ်ႇမိူင်းဢီႊရၼ်ႊၽွင်းလႆႈၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ် ၼၼ်ႉၺႃး မၢဝ်ႇ ဢီႊရၼ်ႊ လၵ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်းမၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇတင်းမူတ်းမီးၵႃႈၶၼ် 25 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ႁႅင်းၵၢၼ်ယိင်းဢၼ်ၺႃး လႅၼ်ၼႆ့ ၸိုဝ်ႈႁွင့် ၼၢင်းမူၺ်လႅင်း ။  ၵေႃႉႁၵ်ႉမၼ်း...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး တေဢဝ်လိူင်ႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၸိူဝ်ႈဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း မၢႆမီႈ

ႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် မိူင်းထႆး ၵူတ်ႇထတ်း ႁဵင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း မၢႆမီႈ ႁႅင်းၵၢၼ်လႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ဢဝ်  ၼမ့်တွၼ်း ၼိူဝ်ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ့်သေ တေပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၵႂႃႇ  - ၶၢဝ်ႇ Asia News ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆ့ ၼင်ႇၼႆ ။ ႁူင်းၵၢၼ် ၶွမ်ႇပၼီႇ ၾၢႆႇ ၵေႃႇသၢင်ႈ ၊ ၾၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ...

ရူတ်ႉၾႆးၽႃႇၺႃး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တၢႆၶၢတ်ႇပဵၼ်ပိတ်းပွတ်း

ဝၼ်းတီႈ 20/10/2023 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 9 မူင်း ရူတ်ႉၾႆးၽႃႇၺႃးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈ ဝဵင်းသႃရၽီႊ ၵဵင်းမႂ်ႇၸိုင်ႈထႆး ။ ၵူၼ်းၶပ်းရူတ်ႉၾႆးလၢတ်ႈတီႈပလိၵ်ႈထႆးဝႃႈ - “ ၽွင်းၶပ်းရူတ်ႉၾႆးၶဝ်ႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇမႃး ၽွင်းမႃးၽႅဝ်တီႈႁိမ်းတၢင်းၵႃးလတ်းတၢင်းရူတ်ႉၾႆး ဢၼ်မီးသိုဝ်ႈဝၢၼ်ႈပၢၵ်ႇၵွင်း ၼၼ်ႉ ႁၼ်ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼႆႉ လုၵ်ႉၼႂ်းယုမ်းၵိုင်ႉၵၢင်ႉၽုတ်းဢွၵ်ႇမႃးၸုၵ်းၼိူဝ်တၢင်းရူတ်ႉၾႆးလႅၼ်ႈ ၊ ယူႇတီႈၵူၼ်းၶပ်းရူတ်ႉၾႆးဢမ်ႇၸၢင်ႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉၵိုတ်းလႆႈလႄႈ ၵႃႈလႆႈပွႆႇၽႃႇသႂ်ႇ ၼၢင်းယိင်းၼၼ်ႉ ၺႃးရူတ်ႉၾႆးၶိုတ်ႈပဵၼ်ပိတ်းပဵၼ်ပွတ်း ”...

ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶႃႈပေႃႈလဵင်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေပၢႆႈဝႆႉ ပလိၵ်ႈလမ်းႁႃတူဝ်ဝႆႉယူႇ

ၼုမ်ႇၸၢႆးႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶႃႈပေႃႈလဵင်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆသေ ဢဝ်ငိုၼ်းၶမ်းၶူဝ်းၶွင် ဢွၵ်ႇပၢႆႈလွတ်ႈဝႆႉ။ ပေႃႈလဵင်ႉဢၼ်ႇၺႃးတႅင်းတၢႆၼႆႉပဵၼ် ၽွင်းတၢင်ၵဝ်ႇၸိုင်ႈထႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ယၢမ်ႈၵႂႃႇၼင်ႈလုမ်းတီႈၸိုင်ႈမိူင်းတဵင်ႊမၢၵ်ႉၶ် ။ ႁႅင်းၵၢၼ်ဢၼ်တႅင်းပေႃႈလဵင်ႉၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၸၢႆးၼုမ်ႇဢွၼ်ႇဢႃယုတိုၵ်ႉလႆႈ 19 ပီ ၸင်ႇႁႃမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းပေႃႈလဵင်ႉပႆႇပေႃးႁိုင်။ ယၢမ်းလဵဝ်မၼ်းၸၢႆးပၢႆႈပူၼ်ႉလွတ်ႈဝႆႉလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸွပ်ႇႁႃ တႃႇတီႉၺွပ်း ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇဝႃႈၼႆ။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶျွင်ႉ 3 မိူင်းထႆး  3PlusNews ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉဝႃႈ -  ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽွင်းတၢင်ၵဝ်ႇ ၼႂ်းႁွင်ႈၼမ်ႉ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ၵိူတ်ႇပႃးၶိူင်ႈဢႅင်ႇၵႃႇၸၢႆးယိင်းလေႃးၵၼ်၊ တၢင်းပဵၼ်မီးၼမ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူတ်းယႃ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵိူတ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ပႃးၶိူင်ႈဢႅင်ႇၵႃႇၸၢႆးတင်းယိင်း တင်းသွင်ဢၼ်၊ ပၢႆးယူႇလီၵေႃႈဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵႃႈယူတ်းယႃ။ ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ ထုင်ႉဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း မႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး၊ ယၢမ်းလဵဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉဢႃယုမီးမွၵ်ႈ 1 ပီယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “  မိူဝ်ႈပႆႇၵိူတ်ႇလုၵ်ႈတႄႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်လၢင်ႉရူတ်ႉ။ ဝၢႆးသေမီးလုၵ်ႈယဝ်ႉ  ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵိူတ်ႇမႃး ဢမ်ႇမိူၼ်ပိူၼ်ႈ လႄႈလႆႈပႂ်ႉလုမ်းလႃး။ ၵိူတ်ႇမႃး ၶိူင်ႈၽူႈယိင်းၵေႃႈပႃး...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇယိင်းၸၢႆး ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်း ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈဢူၼ်မေႃးယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း လမ်းၽၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 6/10/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇသႅၼ်းပၢၼ်သိပ်းႁိၵ်းၸဵမ်ယိင်းလႄႈၸၢႆး ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမွၵ်ႈ 20 လမ်းၼႂ်းၵၢင်ၵိဝ်ႇၼႂ်းဝဵင်းသၼ်ႊၵမ်ႊၽႅင်ႊ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၊ လမ်းၽၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း  သိုဝ်ႇထႆးဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈပဵၼ်ၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်းတႆး ဝႃႈၼႆ။   သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈၵဵင်းမႂ်ႇ ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉဝႃႈ - “ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝႆႊရုၼ်ႉတႆး ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 20 လမ်း။  ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ဝႆႉယူႇတီႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း...

ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၽၼ်းတၢႆ

ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၽၼ်းတၢႆ တီႈၸႄႈတွၼ်ႊသမုတ်ႊသႃႊၶွၼ်ႊ ၸိုင်ႈထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 26/9/2023 ယၢမ်းၶိုၼ်းလိုၵ်း 1 မူင်းၼၼ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၽၼ်း  တၢင်းၼႃႈႁၢၼ်ႉသၵ်ႉၽႃႈ ႁိမ်းဝတ်ႉသီသုတ်ႊထႃႊရၢမ်ႊ ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ယႃႈၽႅၵ်ႈ (บางหญ้าแพรก)ၸႄႈတွၼ်ႊသမုတ်ႊသႃႊၶွၼ်ႊ ၸိုင်ႈထႆး။ သိုဝ်ႇ MahachaicableTV ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉဝႃႈ - “ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းတီႈယူႇ...

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းတီႈၵုင်းထဵပ်ႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉသူင်ႇငိုၼ်းပၼ်တၢင်းႁိူၼ်း

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈၵုင်းထဵပ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ၶိုင်ပွင်ႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈသင်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ် ၸႂ်ႉသူင်ႇငိုၼ်းပၼ်တၢင်းႁိူၼ်း ၼိုင်ႈလိူၼ်လႂ် 25 % ။ ဝၼ်းတီႈ 24/9/2023 ၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၶိုင်ၸႂ်ႉသူင်ႇငိုၼ်းပၼ်တၢင်းႁိူၼ်း ၾၢႆႇၼႃႈလုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တီႈဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ...

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း (ၵူၼ်းၶၢႆႉပၢႆႈဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇမိူင်းၼွၼ်း)

ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမၼ်ႈၼိမ် ၵေႃႈလမ်ႇလွင်ႈတေႃႇ လွင်ႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ႁိုဝ် လွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း။ ၵွပ်ႈဝႃႈႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈ၊ လွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်တဵင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈ။ ၻွၵ်ႉတိူဝ်ႊဢၽိၶျၢတ်ႉ ၻမ်ႊရသ်ႉလိတ်ႉထိရူင်ႊၶ် တီႈၵိူဝ်းၵုမ် ၸုမ်းထတ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်း လၢတ်ႈတီႈပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ “ႁႅင်းၵၢၼ်ထႆးႁၢႆၵႂႃႇ ႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈၸၢတ်ႈၶဝ်ႈမႃးပုတ်ႈတႅၼ်း လႆႈယူႇႁိုဝ်” ဢၼ်ၸတ်းမိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဢမ်ႇပေႃးႁိုင်ၼႆႉဝႃႈ - ထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း တူင်ႇဝူင်းထႆး...

Latest news

- Advertisement -spot_img