Tuesday, March 21, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း

ႁႅင်းၵၢၼ်ၸၢႆး ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶႃႈတူဝ်တၢႆတီႈဝဵင်းၵုင်းထဵပ်ႈ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 9/3/2023 ၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈ  ႁႅင်းၵၢၼ်ၸၢႆးၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶႃႈတူဝ်တၢႆၶိုၼ်း တီႈဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ ၸိုင်ႈထႆး။ ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်လူလွမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ တူၺ်းမၼ်းၵေႃႈ လႅပ်ႈတေမီးလွင်ႈသုၵ်ႉၸႂ် ၵွပ်ႈၼႃႈႁိူၼ်းၽွင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ငၢၼ်းၵေႃႈ မီးလွင်ႈၶမ်ၸႂ်။ ၵွပ်ႈမၼ်းဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်တဵမ်ထူၼ်ႈလႄႈ ၵုမ်ႇလႆႈပၢႆႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်လီလီ။ လွင်ႈၸႂ်သုၵ်ႉသၵ်ႉ ၼမ်မႃးတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ထိုင်ၶႃႈတူဝ်တၢႆၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈၵႂႃႈ ”...

ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်တုမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸူမ်ၼမ့်တၢႆ

ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်တုမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၸင်ႊဝတ်ႊၼၶွၼ်ႊပထူမ် ၸိုင်ႈထႆး ၸူမ်ၼမ့်တၢႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 11 မူင်းၼၼ့် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၼႂ်းၼမ့်ႁွင်ႈၼမ့်ပရႃႊပႃႊ( คลองประปา )ဢမ်ႇၼၼ် ႁွင်ႈၶင်ၼမ့်ပၢင်လဵၼ်း(คลองส่งน้ำดิบบางเลน) ဢၼ်မီၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်လဵၼ်း ဝဵင်းပၢင်လဵၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၼၶွၼ်ႊပထူမ် ၸိုင်ႈထႆး ။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ၵူၼ်းၸၢႆးဢႃယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈတိုၵ်ႉသၢင်ႈမႂ်ႇၵူၼ်ႇပင်း ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ

ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈဢၼ်တိုၵ့်ၵေႃႇသၢင်ႈယူႇတီႈဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈ ၵူၼ်ႇပင်း  ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မၢတ်ႇ ၸဵပ်း 5 ၵေႃ့။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/2/2023 ႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်းၼၼ့် တိူၵ်ႈႁိူၼ်းဢၼ်တိုၵ့်ၵေႃႇသၢင်ႈမႂ်ႇ တီႈ ႁိမ်း ဝတ့်ဢုထႆႊထႃႊရၢမ်ႊ ၶဵတ်ႇႁူၺ်ႈၶႂၢင် ဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈၸိုင်ႈထႆးၼၼ့် ၵူၼ်ႇပင်းလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃ့ ၼႆ...

လူင်ပွင်ထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး လွင်ႈသုတ်ႉၶၢႆႉပၼ် ဝၼ်းတေႃႇဢႃယု ဝတ်းဝႂ်ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် တေႃႇထိုင်ၵၢင်လိူၼ်မေႊ

ၵွၼ်ႇဝၼ်းတီႈ 13/2/2023 ၼႆႉ ႁႂ်ႈပေႃႈ/မႄႈလဵင်ႉတင်း ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူႈၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇယိုၼ်ႈယွၼ်း(တၢင်ႇဝႆႉ) ဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈလုမ်းၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း တႃႇတေႃႇဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်(Work permit) လႄႈ ဝီႊသႃႊ (Visa) ၵၼ် တေႃႇထိုင်ၵၢင်လိူၼ်မေႊ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/2/2023 ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း (ႁႅင်းၵၢၼ်) မိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယုၶူပ်ႇပၢႆ တူၵ်းမေႃႇၼမ်ႉလိုၵ့် ႁိုင် 18 ၸူဝ်ႈမူင်း လွတ်ႈတၢင်းတၢႆ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢႃယု ၶူပ်ႇပၢႆ တူၵ်းတေႃႈမေႃႇၼမ့်လိုၵ့် ႁိုင် 18 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၺ်းၵႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇၶႄၽေး ၸွႆႈဢဝ်ဢွၵ်ႇ မႃးလႆႈလွတ်ႈၽေး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/2/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 4 မူင်းပၢႆ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 1 ပီပၢႆ 7 လိူၼ်  တူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းတေႃႈ...

ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၺႃးၾႃႉၽႃႇ ၽွင်းတိုၵ့်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈတီႈၵုင်းထဵပ်ႈ

ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃ့ၼိုင်ႈ တီႈၵုင်းထဵပ်ႈ ၾႃႉၽႃႇလူ့တၢႆထင်ႈတီႈ ၽွင်းတိုၵ့်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/2/2023 ဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းပၢႆၼၼ့် ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ ၾႃႉၽႃႇ တၢႆထင်တီႈ ၽွင်းတိုၵ့်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၽႁူလ်ႊယူဝ်ႊထိၼ်ႊ( ถนนพหลโยธิน ) ဢိူင်ႇလူင်ၶႂႅင်ႊၸွမ်ႊၽူၼ်ႊ( แขวงจอมพล ) ၶဵတ်ႇၸတုၸၵ်ႊ( เขตจตุจักร ) တီႈဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးတိၺွပ်းၵူၼ်းၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး 30 ပၢႆ

မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 12/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်  ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း တိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး 32 ၵေႃ့ တီႈဝဵင်းဢူမ်ႊၵွႆ(อำเภอมก๋อย) ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၶၢဝ်ႇ chiangmainews ဢွၵ်ႇဝႆ့ၼင်ႇၼႆ။ သိုဝ်ႇ chiangmainews ဢွၵ်ႇဝႆ့ဝႃႈ မီးၵူၼ်းသူင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလႄႈ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း  ႁၼ်မႅၼ်ႈ ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇလမ်းၼိုင်ႈ လႄႈ ၵႃးတူဝ်ႊယူဝ်ႊတႃႇလမ်းၼိုင်ႈ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽႂ်ဢမ်ႇၸွမ်းပိူင်ရူတ့်ၵႃး တၵ်းၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တႄႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၵ်းပိူင်ႁေႃႈရူတ့်ၵႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/1/2023 ၽႂ်ဢမ်ႇၸွမ်းပိူင်ရူတ့်ၵႃး တၵ်းၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ၶၢဝ်ႇ chiangmanews ဢွၵ်ႇဝႆ့ၼင်ႇၼႆ။ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းလၢႆမဵဝ်းၼႃႇယဝ့်။ ဢမ်ႇဝႃႈလွင်ႈဝတ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ်၊လွင်ႈဝႂ်ၶပ်းၶီႇၸိူဝ်းၼႆ့ ။ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပီႈၼွင့်တႆးႁဝ်း ၸိူဝ်းမႃးယူႇမိူင်းထႆး ႁႂ်ႈၾၢင့်ၵႂႃႇၾၢင့်ပႆ ၽွင်ႈၶႃႈဢေႃႈ ” -ဝႃႈ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တေၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ဢမ်ႇမႅၼ်ႈတင်းၼႂ်းဝတ်းဝႂ်

ၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေၵူတ်ႈထတ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်တင်း ၼႂ်းဝတ်းဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်၊ သင်ထူပ်းႁၼ်မႅၼ်ႈဢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈၸိုင် ၸၢင်ႈၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႃႈၼႆ။ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၾၢႆႇၵုမ်းၵၢၼ်ငၢၼ်း မိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼိူဝ်သိုဝ်ႇ Social Media สื่อมวลชน ဝႃႈ တေၵူတ်ႇထတ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၵူၼ်းတၢင်ႇၸိုင်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်သုၼ်ႇတူဝ် ဢၼ်ၾၢႆႇ ၵုမ်း ၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း ႁႄႉႁၢမ်ႈဝႆ့ ၊...

ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ၾၢင့်ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ႁဵတ်းၸွမ်းမၢႆမီႈၽွင်းဢႅဝ်ႇပီမႂ်ႇမိူင်းထႆး

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼႂ်းမိူင်း မိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းႁပ့်တွၼ်ႈပီမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃ့ၼၼ့် ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇလႆႈ ၼင်ႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉယူႇ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈတေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းပၵ်းပိူင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းလႄႈ ပိူင်ႁႄ့ၵင်ႈၶူဝ်းဝိတ့်။ ဝၼ်းတီႈ26/12/2022 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼႂ်းမိူင်း တႅမ်ႈလိၵ်ႈသူင်ႇထိုင် ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵူႈၸႄႈတွၼ်ႈဝႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းႁပ့်ပီမႂ်ႇလႆႈၼင်ႇပၵ်းၵဝ်ႇပိူင်ၵဝ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈႁႂ်ႈႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ဢၼ်တမ်းဝႆ့ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁၢၼ့်တၢင်းၵိၼ် ႁၢၼ့်မူၼ်ႈသိူဝ်း ႁႂ်ႈပိၵ့်ၸွမ်းၼင်ႇၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ ၊ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်ဢႃယုပႆႇထိုင်ၶဝ်ႈၵိၼ်ၵျေႃႇမူၼ်ႈသိူဝ်း၊ ႁႂ်ႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းၶဝ်ႈလိုဝ်ႈၸွမ်းႁူင်းသဝ်းလီလီ ၊ၵူတ်ႇထတ်းပၵ်းတႃ လွင်ႈၵူၼ်းၵႃ့ၵူၼ်း၊ လွင်ႈလွၵ်ႇလႅၼ်ၼၢင်းယိင်းၶၢႆတူဝ်...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်/ၶႂၢင်ႉယူႇ တင်းၼမ်

တင်ႈတႄႇၵၢင်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊမႃး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇမိူင်းထႆး၊ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်ၶႂၢင်ႉယူႇမိူင်းထႆး တီႉလႆႈတၢင်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး-မၢၼ်ႈ လႄႈၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၵေႃႈပႃး။ ဝၼ်းတီႈ 2/12/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်း ပလိၵ်ႈထႆး ပႂ်ႉႁႄႉၵူတ်ႇထတ်းၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တီႈၵဵင်းႁၢႆး။ တီႉလႆႈၵူၼ်းဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်သင် 17 ၵေႃႉ။ လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ဢၢၼ်းတေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃယုပႆႇတဵမ် 18...

ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ   ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေၵူတ်ႇထတ်း ႁႅင်းၵၢၼ်

ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေၵူတ်ႇထတ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 23/11/2022 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ  ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆး ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ့်ၶၵ့် တႃႇၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ၊ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ် ၸွမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း ယႃႇႁႂ်ႈမီး ၵူၼ်းလၵ့်ၶဝ်ႈမိူင်း ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးဝတ်းမီးဝႂ် တေဢမ်ႇလႆႈမီး ဝႃႈၼႆ။ ဝၢႆးလင်ပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉ...

ရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ပိၼ်ႈတီႈၸႄႈမိူင်း ၽဵတ်ႊပူႊရီႊ တၢႆ 3 ၵေႃႉ

ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး မႃးပိၼ်ႈတီႈၸႄႈမိူင်းၽဵတ်ႊပူႊရီႊ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၶီႇၵႃးမႃးၸွမ်းၼၼ်ႉလူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ။ ပဵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 2 မူင်း။ ပဵၼ်ယွၼ်ႉႁေႃႈရူတ်ႉၵႃးဝႆးႁႅင်းသေ ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးသဝ်လၵ်းၾႆးၾႃႉၵၢင်တၢင်း။ ၽူႈယိင်း 2 ၵေႃႉတၢႆထင်တီႈ။ ၽူႈၶပ်းရူတ်ႉတႄႉ ၵႂႃႇတၢႆတီႈႁူင်းယႃ ၵူဝ်ႇယႄးမိၼ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တူင်ႈၼိုင် တႃႇသုၼ်ႇလႆႈၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။  ”ပဵၼ်ရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး။ ၶဝ်လႅပ်ႈတေဝႄႈလၢၼ်ႇ။ ႁေႃႈၵႃးဝႆးႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ၽႃႇသဝ်လၵ်းၾႆးၵၢင်တၢင်း။...

ဢွၼ်ႇယိင်းတႆး 3 ၶူပ်ႇပၢႆ တိၼ်ပိၼ်ႈ(ၵိူတ်ႇပႃး) လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃ ၽႃႇတတ်းၶႃ  

ဢွၼ်ႇယိင်းတႆး ဢႃယု 3 ၶူပ်ႇပၢႆ 2 လိူၼ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃ ၽႃႇတတ်း (တိၼ်ပိၼ်ႈၵိူတ်ႇပႃး) တင်းသွင်ၶွၼ် တေသဵင်ႈ ငိုၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 120,000 ဝၢတ်ႇ (ငိုၼ်းထႆး)။ မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ၼွင်ႉၼူၼ်းၸိင်ႇ(ႁွင်ႉ) ၼွင်ႉၼိၼ်းလႃး ဢႃယု 3 ပီပၢႆ 2 လိူၼ်ၼႆႉ...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ထုၵ်ႇလႅၼ်ႁႂ်ႈဢူၼ်းငိုၼ်း သုမ်းငိုၼ်းၼပ့်ႁူဝ်သႅၼ်

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၺႃးၵူၼ်းသိုပ်ႇၾူၼ်းလႅၼ်ဝႃႈပဵၼ်ပီႈၼွင့်ၼႆသေ  ယွၼ်းႁႂ်ႈသူင်ႇပၼ်ငိုၼ်း သုမ်းငိုၼ်းၸွမ်းၼပ့်ႁူဝ်သႅၼ်ပျႃး။ ဝၼ်းတီႈ 20/10/2022 ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆႉတီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ ၺႃးၵူၼ်းသိုပ်ႇၾူၼ်းၸူး မၼ်းၸၢႆးသေလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၼႃ့ယိင်း၊   မီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈငိုၼ်းတွင်းၼႆလႄႈ ႁႂ်ႈဢူၼ်းငိုၼ်းပၼ် ၊ ဝၢႆးမႃး ၵပ်းသိုပ်ႇႁႃၶိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈ သုမ်းၸွမ်းငိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ဝၢတ်ႇ(မႅၼ်ႈႁူဝ်သႅၼ်ပျႃး)   ။ ၸၢႆးတီ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပဵၼ်ၽူႈယိင်းဢေႃႈထူဝ်းမႃး။ မၼ်းဝႃႈမၼ်းပဵၼ် ၼႃႉယိင်းၶႃႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img