Thursday, June 20, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်သူင်ႇငိုၼ်းၸူးတၢင်းႁိူၼ်းထႅင်ႈ

Must read

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၸမ် 3 ပီၼႆႉ ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးၸိုင်ႈမိူင်းတူၵ်းတႅမ်ႇ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လိူဝ်သေၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းတူၵ်းၵိၼ်းယဝ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းယူႇၼွၵ်ႈမိူင်းၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸွမ်းၵိၼ်ၸိၵ်းတွၵ်ႇၸွၵ်းထႅင်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/12/2023 ၼႆႉ ဢူးမျိၼ်ႉၼွင်ႇ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းထႆးသေ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းလူလွမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလၢႆလွင်ႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တိုၵ်းသူၼ်းပႃးႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်သူင်ႇငိုၼ်း ၸူးတၢင်းႁိူၼ်း လိူၼ်လႂ် 25% ၶွင်ငိုၼ်းလိူၼ်။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းလူလွမ်ႁႅင်းၵၢၼ် လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ – “ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ မၼ်းမႃး တဵၵ်းပေႉၵိၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် ၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ။ယွၼ်ႉသင်လႄႈၼႆ ႁႅင်းၵၢၼ် ၼႆႉ လၢႆးဢွၵ်ႇငိုၼ်းၼမ်ၼႃႇ။ၵႃႈဝတ်းဝႂ် ၊ၵႃႈၵိၼ်ၵႃႈယူႇ သဵင်ႈယူႇတႃႇသေႇ။ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈသဵင်ႈဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်။ႁဵတ်းသင်ၵေႃႈ သဵင်ႈငိုၼ်းယူႇၵူႈလွင်ႈ။တေႃႈၼင်ႇၼမ်ႉၵူၺ်းၵေႃႈ လႆႈသိုဝ်ႉၵိၼ် တေႁဵတ်းႁိုဝ်သူင်ႇငိုၼ်းမိူၼ်ၼင်ႇၶဝ်လၢတ်ႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၸွႆႈလူလွမ်တူၺ်းသင်ပၼ်လႆႈ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵႂႃႇယူႇ ၼွၵ်ႈမိူင်းၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈလွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈသင်တီႈၶဝ်လႄႈ ၸုမ်းလူလွမ်ႁႅင်းၵၢၼ်တႄႉ ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်းလွင်ႈ ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်သူင်ႇငိုၼ်းတၢင်းႁိူၼ်း လိူၼ်လႂ် 25 % ၼၼ်ႉ။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းလူလွမ်ႁႅင်းၵၢၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ – ” ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇတူၺ်းထိုင်လႆႈလီလီသေ သမ်ႉပၢႆမႃးယွၼ်းၵဵပ်းငိုၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။ ၶဝ်သမ်ႉဢမ်ႇႁၼ်ဝႃႈ ပိူၼ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁိူဝ်ႉၵႃႈႁိုဝ် မႃးယူႇမိူင်းပိူၼ်ႈတူၵ်းၵိၼ်းၵႃႈႁိုဝ်ၼႆ ဢမ်ႇတူၺ်းဢမ်ႇၸွႆႈသင်သေ သမ်ႉပၢႆမႃးႁဵတ်းၼႆထႅင်ႈ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်းၶႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ဢူးမျိၼ်ႉၼွင်ႇ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ လိူဝ်သေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးယဝ်ႉ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်တီႈႁူင်းၵၢၼ်တၢင်းၵိၼ်ပၢင်ႇလၢႆႇ တီႈဝဵင်းသူႊရၢတ်ႉထႃႊၼီႊထႅင်ႈသေ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ဢဝ်ၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ ဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်သေ လႄႇႁႃႁူၺ်းသူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၼင်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႂ်ႈပဵၼ် ။

ဢူးမူဝ်းၵျူဝ်း ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းလူလွမ်ႁႅင်းၵၢၼ်လၢတ်ႈတီႈ DVB ဝႆႉဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်းတႄႉ ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႂ်း ၶျွင်ႉထီႇဝီႇၶဝ်ဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်တၵ်းတေလႆႈသူင်ႇငိုၼ်း တၵ်းတေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းၼႆ ဢဝ်လွင်ႈၵျၢမ်းသေလၢတ်ႈဝႆႉ။ လွၵ်ႈငိုတ်ႈသေလၢတ်ႈမႃးယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈ။မိူဝ်ႈလဵဝ်ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ သမ်ႉမႃးဢဝ်လၢႆးဢူၼ်ႈသေ ဝႃႈမႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်။ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵႂႃႇသပ်းလႅင်းၼႄလွင်ႈဝတ်းဝႂ် ယဝ်ႉၵေႃႈ လၢႆးဢူၼ်းငိုၼ်းထႅင်ႈႁေၼႆ ဢဝ်လၢႆးဢူၼ်ႈလၢႆးဢွၼ်ႇ ၶျေႃးဝွၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ႁႂ်ႈမိူၼ်ၼင်ႇၶဝ်ၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉၼႃႇ ” – ဝႃႈၼႆ။

ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းမႃးယူႇသွၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈထႆးၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်လၢႆးလႆႈငိုၼ်းလႄႈ လၢႆးဢွၵ်ႇငိုၼ်း ဢမ်ႇၵိုင်ႇငၢမ်ႇၵၼ် လႆႈၸဝ်ႉၵေႃႈ ၵိၼ်ၶမ်ႈၵူၺ်းလႄႈ လွင်ႈတေလႆႈသူင်ႇငိုၼ်းၸူးတၢင်းႁိူၼ်းၵူႈလိူၼ် 25% ၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈၼၵ်းၸႂ်ဝႆႉၽႂ်မၼ်း။

ႁႅင်းၵၢၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႆႉဝႃႈ  – “ ႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉ ႁႃယၢပ်ႇႁႃယဵၼ်းႁေ သမ်ႉတေလႆႈသူင်ႇၸွမ်း ဢၼ်ၶဝ်တတ်းမၵ်းဝႆႉၼၼ်ႉၼႆတႄႉ လႅပ်ႈတေယၢပ်ႇဢေႃႈ။ပေႃးႁဵတ်းၼၼ် ငိုၼ်းဢၼ်ႁဝ်းလႆႈမႃးၵေႃႈ တေဢမ်ႇၵုမ်ႇတႃႇၸႂ်ႉၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းႁဝ်းယဝ်ႉ။ႁဝ်းသူင်ႇပၼ်မိူဝ်းတၢင်းႁိူၼ်းၵေႃႈ ယွၼ်ႉၶၼ်ၵုၼ်ႇၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်းလႄႈ မၼ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈလီသင်မႃး။သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇတူၺ်းဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်တေယၢပ်ႇၸႂ်ၵႃႈႁိုဝ် ၶဝ်ၵိူဝ်းဝႃႈ ၶႂ်ႈလႆႈငိုၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၵူၺ်း ၶဝ်ၶႂ်ႈလႆႈၼမ်ႉမျၢတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်းၸွမ်းၵႄႈမၼ်းၵူၺ်း ” –  ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ သင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်း ပႆႇမီးဝတ်းဝႂ်ဝႆႉထႅင်ႈဝႃႈ – ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ယိုၼ်ယွၼ်းႁဵတ်းဝတ်းဝႂ်ဝႆႉ ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဝႂ်ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈဝႆႉ ၵွၼ်ႇၼႃႈ ဝၼ်းတီႈ 15/1/2024 ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး တတ်းမၵ်းဝႆႉ။ၵွၼ်ႇၼႃႈ ဝၼ်းတီႈ 31 ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2024 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ် တေသိုပ်ႇႁဵတ်းပၼ်ဝတ်းဝႂ် ၸိူဝ်းဢၼ်ယိုၼ်ယွၼ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉၸွမ်းၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း