Saturday, May 25, 2024

ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ်  ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢၢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

Must read

ၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ပီမႃးၼႆႉ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း  ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႆႈၵူဝ်ႁေ ဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈၵိၼ် ဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈၼွၼ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/12/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ  ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃး ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ႁေႉတၢင်းဝႆႉ ႁိမ်းၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် ၼႂ်းပွၵ်ႉႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း။

- Subscription -

ၵူၼ်းႁၢႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢၢၼ်းၸူၼ်ႁိမ်ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼၼ်ႉ။ မၼ်းဢမ်ႇၵိုတ်းပၼ်လႄႈ ၺႃးယိုဝ်း 2 ၵမ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေတၢႆၵႂႃႇ ၽွင်းၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ် ။ ၽူႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇမီးၽႂ်ႁူႉဝႃႈပဵၼ်ၽႂ် ယူႇလႂ်” – ဝႃႈၼႆ။

ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၵၢၼ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၵဵမ်းလိုဝ်းႁူင်မႃးၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းၼမ်ၵူၼ်းလၢႆ လႆၶဝ်မႃးသဝ်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး ၼႂ်းၼၼ်ႉ မၢင်ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မႅၼ်ႈၸွမ်းပၵ်းပိူင်ယူႇသေတႃႉ မၢင်ၸိူဝ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်တေႃႇလွင်း ၊ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်။ မၢင်ၸိူဝ်း တင်ႈၸႂ်ႁႃလၵ်ႉႁႃၸူၼ်ၵေႃႈမီး။ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႇ ယူႇယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ်။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ လၵ်ႉဢဝ်ၸူၼ်ဢဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်။မၢင်ၸိူဝ်းသမ်ႉ  ၺႃးၸူၼ်ယဝ်ႉ သမ်ႉၺႃးၽၼ်းတႅင်းထႅင်ႈ ထိုင်သၢႆၸႂ်ပေႃးလႆႈလူႉၵွပ်ႈမၼ်း။တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ပေႃးတေဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈ ၵၢင်ဝၼ်းၵၢင်ၶိုၼ်း တိုၼ်းလႆႈၵူဝ် လႆႈၾၢင်ႉယူႇတႃႇသေႇ ” – ဝႃႈၼႆ။

 ဢၼ်ပႂ်ႉႁႄႉၸူၼ်ဢဝ်ၵၢင်တၢင်းၵေႃႈမီး၊ ဢၼ်ၶၢမ်ႈႁူဝ်ႉၶဝ်ႈလၵ်ႉထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်းၵေႃႈၶႂ်ႈဝႃႈမီးၵူႈဝၼ်း။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈဢမ်ႇတွၼ်ႉတီႉလႆႈၽူႈပူၼ်ႉပႅၼ်သေပွၵ်ႈ – ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၶၢင်းပွင်ႉၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၸိူင်ႉၼင်ႇႁူႉၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉပႆႇထိုင်ပုၼ်ႉၵေႃႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ၵူၼ်းပေႃးၶွၼ်ႈဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။ၽွင်း ၵၢၼ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းသၢမ်ပၢၼ်ၸဵတ်းသႅၼ်းၶဝ်ႈမႃးၼမ်ဝႃႈၼမ်။ဢွၼ်မႃး ႁဵတ်းၵၢၼ် ။ၵေႃႉလႂ်ၵေႃႈမၢင်ႇၵိူဝ်းလႆႈငိုၼ်းၼမ်ႁင်းၽႂ်မၼ်း။ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၶဝ်ႈမႃးတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉသမ်ႉ ပႃးမႃးၵူၼ်းၸေးၼႃႇ။မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈ တင်ႈၸႂ်ႁႃလၵ်ႉႁႃလိူတ်ႈပိူၼ်ႈ။မၢင်ၸိူဝ်း ပဵၼ်ၸုမ်းဝႆႉဢေႃႈ ၶဝ်လႄႇႁႃၸူၼ်ပိူၼ်ႈၽၼ်းပိူၼ်ႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ လႆႈၵူဝ်ႁေယူႇတႃႇသေႇယဝ်ႉပေႃးဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႊထိမ်ႊပိူဝ်ႊ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈၸွမ်းႁၢၼ်ႉၸွမ်းသႅင်ႇလႄႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်း ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵႂႃႇတင်းၼမ်။

ယွၼ်ႉၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ်မႃးလႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလီလီ၊ ၸဵမ်ရူတ်ႉၸဵမ်ၵႃး ဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၺ်းၵေႃႈ ၺႃးသွၵ်ႈတဝ်လၵ်ႉဢဝ်။ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးမူႇလႂ်ၸုမ်းလႂ်ၸွႆႈထႅမ်ၵႄႈလိတ်ႈ။ လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်းသဵင်ႈ တူၺ်းထိုင်ပၼ် ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈလွတ်ႈၽေးၼႂ်းဢိူင်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႆ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း