Thursday, April 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁိုၼ်းၵႃယၢင်း

ၸၵၸ ၵဵပ်းသိုၵ်းၼႆႉ မီးၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉ ၼမ်လိူဝ်ၽွၼ်းလီ တႃႇမိူဝ်းၼႃႈဝၢၼ်ႈမိူင်း

ၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇတႂ်ႈမိုဝ်းၸၵၸ(စကစ) တၢင်းပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇဝဵင်းၼႆႉ တႄႇလူင်းၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းယူႇသေ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 24 လိူၼ်မၢတ်ႉသ်ၼႆႉ ဝႆႉပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းသေ တေလႆႈသႂ်ႇပၼ် သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၸဝ်ႉၼၼ်ႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၸၵၸလၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇၼိုင်ႈၸုပ်ႈၼႆႉ တေၵဵပ်းၼိုင်ႈဢိူင်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၼိုင်ႈပွၵ်ႉ ဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈ 2-3 ၵေႃႉၼႆသေတႃႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်သမ်ႉ ၼိုင်ႈဢိူင်ႇလႂ် တေလႆႈသႂ်ႇပၼ်သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ 150 တေႃႇထိုင် 170...

ပိုၼ်းၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႆးလႄႈၵၢၼ်လုတ်ႈတိုဝ်ႉလုတ်ႈတႃႈထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ထုၵ်ႇလီဢဝ်ပဵၼ်တွၼ်ႈသွၼ်

ၽွင်းယၢမ်းပၢႆးသိုၵ်းလွၼ်ႉလိူတ်ႇၶိုၼ်ႈၼႃႈ ပၢႆးမိူင်းႁႅင်ႈႁိူတ်ႇတူၵ်းလႃႈယူႇ ၼင်ႇၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးဢမ်ႇၵႃး ပႃးတင်းတၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ ဢွၼ်ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်း ဢၼ်ပဵၼ် SSPP / SSA လႄႈ RCSS / SSA ၼႆႉ ပေႃးတေသိုပ်ႇယူႇၵႂႃႇမိူၼ်ၼႆ တေၸၢင်ႈလုတ်ႈတိုဝ်ႉ ႁၢမ်းသုၼ်ႇ ပႅတ်ႈ တႃႇၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း လၢႆးၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းယဝ်ႉၼႆယူႇ။ မိူဝ်ႈပိူၼ်ႈတၢင်ႇၸုမ်းၸၢဝ်းႁွမ်ႁႅင်းယူႇ...

ၽႅၼ်ႇလိၼ်တီႈယူႇၶိုၵ်ႉတွၼ်း တူင်ႉၶဝ်ႇၶွၼ်းယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း တေၵိုတ်းတႃႇႁဝ်းမွၵ်ႈႁိုဝ်

ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႉသ်ၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီသၢမ်ပီႈၼွင်ႉ လႄႈ ၸၵၸ(စကစ) သိုပ်ႇဢုပ်ႇၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈမိူင်းၶႄႇသေ မီးၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလၢၵ်ႇလၢႆၶိုၵ်ႉတွၼ်း ႁူၵ်းၸဵတ်းၶေႃႈ ၼႆ ႁူင်ၵၼ်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈ ပေႃးပၼ်းၸင်ႇၸင်ႇ ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈမႆႈၸႂ်၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈဢႃးလႃး၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈပွင်ႉၶၢင်းလႃႇလင်လႃႉလိူင်း၊ ၸိူဝ်းႁဵတ်းႁၢင်ႈလူၼ်ႉသေ ၵိူဝ်ႉလဵၼ်ႈၵေႃႈယင်းမီး။ ႁႂ်ႈလႆႈဢဝ်ပဵၼ်တွၼ်ႈသွၼ်ၼႆသေ ထတ်းသၢင်ၼပ်ႉသၢင်ႈ ပိူင်းၼေလၢႆးၵၢၼ် မႅၼ်ႈလွၵ်းၸွမ်းပိူင်ၼၼ်ႉတႄႉ လႅပ်ႈဢမ်ႇပေႃးမီး။ ပဵၼ်လႆႈ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ ဢမ်ႇၶႆႈၸႂ်ဝူၼ်ႉသွၼ်ႇ၊...

ၽႂ်ပဵၼ်တူဝ်ယုင်ႈ ၽႂ်ပဵၼ်ၽူႈသၢင်ႈပၼ်ႁႃ

လုၵ်ႈၸုမ်း The Elders ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈၵၢၼ်မိူင်းၼႂ်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ " ႁဝ်းႁႃး လီယႅၵ်ႈႁၼ်ဝႃႈ  မဢလ လႄႈ တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝႆႉတွၼ်ႈၽႂ်တွၼ်ႈမၼ်းၼႆၸင်ႇ တေၵေႈၶႆလႆႈ လိူင်ႈပၼ် ႁႃၵၢၼ်မိူင်းမိူင်းမၢၼ်ႈဢိူဝ်ႈ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ မဢလသေ တပ်ႉသိုၵ်းလႆႈပဵၼ်ၶွၼ်ႉတဝ်ႉယူႉၼၼ်ႉ လီတူၺ်း ႁၼ်ပွင်ႇၸႂ်ယူႇ"ၼႆယဝ်ႉ။ The Elders ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်း...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုင် တေႁိုင်ထႅင်ႈၵႃႈႁိုဝ် ပႆႇၸၢင်ႈႁူႉလႆႈ

SAC ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ ယၼ်ၼိူဝ်လၵ်းမိူင်း 2008 မတ်ႉတႃ 425 ယဝ်ႉ ၼေၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ မၢၼ်ႈမိူင်းပႆႇၼိမ်တဵင်ႈၼႆသေ တေသိုပ်ႇယိပ်းငမ်ဢႃႇၼႃႇၵႂႃႇထႅင်ႈ ၵေႇသုတ်း 6 လိူၼ်ၵွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆယူႇ ၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးမီးၽူႈလႂ် တိုၼ်ႇတဵၼ်ႈသူၼ်ၸႂ်ၸွမ်း တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ။  တူၺ်းၸွမ်းတၢင်းႁဵတ်းမၼ်း ၼႃႈတေတေႃႇဢႃႇယုယိုတ်းမိူင်းထႅင်ႈၼၼ်ႉ မွၵ်ႈဝၼ်းသွင်ဝၼ်းသေလႄႈ ဢွၼ်လၢမ်းႁၼ် ယၢင်ႈတိၼ်ထႃႈၵေႃႈပႃး၊ ၽၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉ ၼပ်ႉလႆႈယူႇဝႃႈ...

ပေႃးဢမ်ႇတိုၵ်း တိုၼ်းတေႁၢမ်းမိူင်း

“တွၼ်းလိူဝ်လုၵ်ႉတိုၵ်းၶဵၼ် လူဝ်ႇဝူၼ်ႉၵႆလႆႈလိူဝ်ၽူႈၶဵၼ်" ၼႆ သုၼ်ႊၸိုဝ်ႇ ၵဝိလူင်လွၵ်းၸိူင်းပၢႆးၵၢၼ်တိုၵ်း ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႆႉယူႇ။ ပၢႆးဝူၼ်ႉဢၼ်ဝႃႈ ယၢမ်းမိူဝ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းႁၢႆ ႁႂ်ႈဝၢၵ်ႈတႄႇၶိုၼ်းတီႈငဝ်ႈပိုင်း ၼႆၵေႃႈမီးလႄႈ ပိူဝ်ႈတႃႇၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈၼႂ်းတႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႈ လီလႆႈသင်ႉၸႂ်ၼိမ် ၼပ်ႉသၢင်ႈၶိုၼ်းယူႇၽွင်ႈယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ပဵၼ်မီးယူႇတေႉၼႆႉ ပဵၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ငဝ်းလၢႆးၶိူဝ်းၵူၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇၼႆႉ ၽႅဝ်ထိုင်ယူႇထၢၼ်ႈလႂ် ၼႆ ၵွၼ်ႇပႆႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ ဢၼ်ပဵၼ်တေႉမီးတေႉမၼ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈၽႅၼ်တမ်းယၢင်ႈၼႃႈလႆႈသႄႈ။ ၶုၵ်းထူပ်းၸႂ်ၸွမ်း ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ပၢၼ်မိူင်းမွၵ်ႇၶၢဝ်မၢဝ်းလူင်သေ လိုမ်းသၢင်ႈပိုၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ...

“ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၵွၺ်းတႄႉ ပႆႇၸႂ်ႈလိူင်ႈငမ်းယဵၼ်”

ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း 1027 ဢၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီသၢမ်ပီႈၼွင်ႉ Three Brotherhood ႁႅၼ်းတိုၵ်းတေႃႇ တပ်ႉၸၵၸ တီႈၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ႁိုင်လႆႈမႃး 75 ဝၼ်းသေၵေႃႈ မိူၼ်ႁၢင်ႈတေၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႈ ငိၼ်းဝႃႈၼႆလႄႈ ယူဝ်တေၸႂ်ႈတေႉႁိုဝ်ႉၼႆ ဢွၼ်မုင်ႈမွင်းႁေႈႁူထွမ်ႇယူႇယဝ်ႉ။  ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႈ 11 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႈသေတႃႉ ပွတ်းလႃႈသဵဝ်ႈၸိူဝ်း ၼႆႉ သဵင်မၢၵ်ႇသဵင်ၵွင် တိုၵ်ႉမေႃးယူႇလႄႈ...

ပၢႆးဝူၼ်ႉ လၢႆးၸႅၵ်ႇထႅၵ်ႇ တဵၵ်းတဵင်ၵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶႂၢၵ်ႇၼၢမ်ႁႄႉတၢင်း တႃႇၶဝ်ႈႁႃႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်ပွင်မိူင်း

လိူၼ် ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 4 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ မိူင်ႈႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႊ ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ 76 ပီႊ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းလႂ် တေၸၢင်ႈသိူဝ်းမူၼ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၸွမ်း။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ယူႇၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃသေ သမ်ႉလႆႈလုတ်ႈႁၢမ်းလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈပူတ်းပွႆႇဝႆႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ  မိူၼ်ၺႃးၶေႃႈၵိၼ်ႇၵႂၢမ်းတၼ်ႇဝႆႉၵေႃႈမီးမီးယဝ်ႉ။ ၵုမ်ႇတေၼေးဝႃႈ ထုၵ်ႇဝူတ်ႈဝၼ်းလင်ၼႆၵွႆး ဢမ်ႇပူၼ်ႉလႆႈတႂ်ႈၽႃႇသွၵ်းတိၼ်သိုၵ်းလႄႈ ၸင်ႇဢွၼ်ၶွမ်ႈၶတ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃးၼႆႉ ထႅင်ႈသၢဝ်းဝၼ်းပၢႆၵွႆး ပေႃးတေတဵမ်သၢမ်ပီယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆ...

မႃးႁူမ်ႈ ၶိုၼ်းပူ မႄးပၢႆး တပ်ႉသိုၵ်း ပႃႇတီႇႁႂ်ႈပဵၼ်ၼမ်ႉၼိုင်ႈၸႂ်လဵဝ်

ယူႇၼႂ်းၵႄႈ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် တပ်ႉမၢၼ်ႈ လႄႈ ဢူၺ်းလီသၢမ်ပီႈၼွင်ႉပွတ်းႁွင်ႇၶဝ်သေ လႆႈတုၵ်ႉလႆႈယၢၵ်ႈ၊ လႆႈပၢႆႈလႆႈၼီ၊ လႆႈမၢတ်ႇလႆႈတၢႆ၊ လႆႈလူႉလႆႈသုမ်း ၼႃႇလိူဝ်ၵဝ်ႇမႃးတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ယိၼ်းၵူဝ်ႁေလူၼ်ႉလိူဝ်သေ ၸိူဝ်းၸူဝ်းၵၼ်ထိုမ်ႈပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေး၊ တိူၵ်ႇႁႆႊလွၵ်းၼႃး တီႈၽင်ႁူၵ်ႈၽင်ႁေႇသေ သွင်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇမိူင်းၵႂႃႇၼႆႉ ၼိုင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈဝၼ်း ႁူဝ်ၼပ်ႉမီးထိုင် ပၢၵ်ႇတေႃႇႁဵင်ဝႃႈၼႆလႄႈ ၸိူဝ်းမႆႈၸႂ်ဝႃႈ ၵူဝ်မၢၼ်ႈသူၼ်လိၼ်မိူင်းႁဝ်း ယဵၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်းၶွင်ပိူၼ်ႈၵႂႃႇ ယူဝ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈလႆႈၶိုၼ်းသေ၊ ထိုင်ၵႂႃႇတၢင်ႇၸိုင်ႈ တၢင်ႇမိူင်းယဝ်ႉ...

ငဝ်းလၢႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတေၵေႃႇသၢင်ႈပူၵ်းပွင် လွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈပုၼ်ႈၶိူဝ်းလဵဝ်ၸုမ်းလဵဝ်ၵွၺ်း  ဢမ်ႇမီးတၢင်းတေထိုင်လႆႈတႃႈယိူင်း ၵၢၼ်မိူင်းလီငၢမ်း

ၽႅၼ်တိုၵ်း သၢဝ်းၸဵတ်းဝၼ်းသိပ်းလိူၼ် ( operation 1027) ဢၼ်ၶိုင်ပွင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ပီသေ လူင်းတိုၵ်းလႆႈမႃး လိူၼ်ပၢႆၽၢၵ်ႇယဝ်ႉၼႆႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈမိူင်းၶေႇ မိပ်ႇဢီးၶဵင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၶႅင်သေ ၵႃႈလႆႈယွမ်းဢုပ်ႇၵၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇႁႃလၢႆးၵိုတ်းတိုၵ်းၶိုၼ်းယူႇယဝ်ႉ။  မိူင်းၶေႇၼႆႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈမၼ်းၸုၵ်းၼိူဝ်ပိူင် ဢၼ်ဝႃႈ ပၼ် ႁႃၵၢၼ်မိူင်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၽႂ်လႂ်တေဢမ်ႇလႆႈ ၶဝ်ႈၵႅဝ်ၸွမ်း၊ ပိူင်လူင်တႄႉ မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၸုမ်းမိူင်းဝၼ်းတူၵ်း ပႃးၸဵမ်ဢမႄရိၵၼ်ႇ ၶဝ်ႈၵႅဝ်သႄႇသူၼ်း...

ငဝ်းလၢႆးမၢၼ်ႈႁိမ်မိူင်းလႄႈပၢင်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027  ၼႂ်းမိူင်းတႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ပၢင်တိုၵ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ပေႃးၵႂႃႇထႅင်ႈ သွင်သၢမ်ဝၼ်း တေတဵမ်လိူၼ်ယဝ်ႉသေတႃႉ သၢႆငၢႆတႃႇတေ ၵိုတ်းယိုတ်းၵႂႃႇ ယင်းပႆႇမီး၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈလႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇသိုၵ်းသိူဝ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶိူဝ်းယႂ်းၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈယိၼ်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်လႆႈလုတ်ႈႁၢမ်းပႅတ်ႈ ၽႅၼ်ႇလိၼ်မိူင်းၸဝ်ႈမိူင်းၶုၼ် ၶွင်ၶိူဝ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ယၢမ်ႈပိူင်ႇယၢမ်ႈငမ်းမႃးၵေႃႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈသေ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ၸႂ်လီပေႃးၶႂ်ႈယဵၼ်းပဵၼ် ၸႂ်လမ်၊ ႁၼ်သိုၵ်းသင် ပေႃးၶႂ်ႈထၢင်ႇပဵၼ် ၽူႈၶဵၼ်ၵႂႃႇသဵင်ႈယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပၢၼ်ႁေႃၶမ်းမၢၼ်ႈ ယုင်ႈယၢင်ႈသၢၼ်ၶတ်း တတ်းၶေႃးပၢတ်ႇႁူဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ...

ၶႄႇလဵၼ်ႈၸိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆးတေလႆႈပႂ်ႉတူၺ်း ပိူၼ်ႈၸႅၵ်ႇၼႃႈလိၼ်ပၼ်ၵၼ်ၵူၺ်းယဝ်ႉႁိုဝ်

ၽိူဝ်ႇဝႃႈ ၾၢႆႇမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃၵဝ်ႈၵၢင်ႉ 3 ၵေႃႉသေ ဢူၼ်းဢၢပ်ႈပၼ် ၼႂ်းမိုဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိူၺ်ႊၵျိင်ႊ ႁဵတ်းပၢင်ၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တူၵ်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်း ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်း သိူဝ် ဢၼ်ပဵၼ်ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။  ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းမီးပၢင်တိုၵ်းမႃး ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁဵတ်းပၢင်ၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇသေ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၼပ်ႉတေႃႈမီးမႃး၊ ၵမ်းၼႆႉၸင်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းၼႆလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆ ဝႆႉယူႇ...

လွၵ်းၸိူင်း သိုၵ်းလိူင်းလႄႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးသမ့်လႆႈပၢႆႈလႆႈၼီ

ၽႅၼ်တိုၵ်း 1027 ဢၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ပီႈၼွင်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ႁိုင်မႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 27 ၼႆႉ မီးၵႂႃႇ 15 ဝၼ်းယဝ်ႉသေတႃႉ ပႆႇႁၼ်သီငဝ်း တႃႇတေၵိုတ်းယိုတ်းၵွၼ်ႇ။   ၵူၼ်းၶိူဝ်း  ၼမ်လိူဝ်သုတ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၼႆႉ လႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇသိုၵ်းသိူဝ်ၼမ်လိူဝ်သုတ်းသေ မိူၼ်တေၸၢင်ႈဢဝ် တွၼ်ႈသွၼ် ဢၼ်ဝႃႈ ၵုမ်ႇသေႉၼေး...

လင်ၶႃးႁူဝ်ႈ ၵုမ်ႇၸဵတ်ႉၽၢၵ်ႈယမ်းၵူၺ်းတႄႉ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ႁိူၼ်းပင်းတင်းလင်

ပၢင်တိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်တႄႇမႃး မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 27 ဝၼ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတုၵ်ႉယၢၵ်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ပိူဝ်ႈတႃႇ PDF / NUG ၶဝ်ၵေႃႈ ပဵၼ်တီႈလႆႈတူၵ်းၸႂ်လႂ်တိုၼ်ႇၸွမ်း ပဵၼ်တီႈလီလႆႈ ၶွႆဢၢမ်းၸွမ်းတေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ ၼႆၵေႃႈ ၸၢင်ႈဝႃႈ ၶႃႈၼေႃႈ။ NUG / PDF တမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ယႂ်ႇလူင်ႁူင်ႁၢင်းသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇပၢၵ်ႇဝႃႈ တေသိမ်းမိူင်း တေၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ သိုၵ်းၸၵၸဝႃႈၼႆသေတႃႉ...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ၽဵဝ်ႈဢွၼ်ႊလၢႆႊၵဵမ်း ႁိုဝ်  လုပ်ႈၶူၼ်ၶႄႇ ႁၵ်းငႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ပိူဝ်ႈတႃႇၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉပႅတ်ႈ တပ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈတွၼ်ႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 1 ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼၼ်ႉလႂ်၊ ပိူဝ်ႈတႃႇတိုၵ်းၵဵၼ်ပႅတ်ႈ ၶမ်ႇပၼီႇဢွၼ်ႊလၢႆႊၵဵမ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလဝ်ႇၵၢႆးၼၼ်ႉလႂ်၊ ပိူဝ်ႈတႃႇႁေႉ ႁၢမ်ႈႁႅင်းသိုၵ်းၾၢႆႇလင်ၶမ်ႇပၼီႇဢွၼ်ႊလၢႆႊၶဝ် ဢၼ်တေၸၢင်ႈၽၢၼ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈသေ ၶိုၼ်ႈၼႃႈမႃးၸူး ၼၼ်ႉလႂ်သေ တႄႇမိူဝ်ႈၼႆႉ 27-10-2023 ၵၢင်ၼႂ် 6:00 မူင်း ၸုမ်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢိုတ်းပႅတ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img