Thursday, May 30, 2024

လွၵ်းၸိူင်း သိုၵ်းလိူင်းလႄႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးသမ့်လႆႈပၢႆႈလႆႈၼီ

Must read

ၽႅၼ်တိုၵ်း 1027 ဢၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ပီႈၼွင်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ႁိုင်မႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 27 ၼႆႉ မီးၵႂႃႇ 15 ဝၼ်းယဝ်ႉသေတႃႉ ပႆႇႁၼ်သီငဝ်း တႃႇတေၵိုတ်းယိုတ်းၵွၼ်ႇ။   ၵူၼ်းၶိူဝ်း  ၼမ်လိူဝ်သုတ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၼႆႉ လႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇသိုၵ်းသိူဝ်ၼမ်လိူဝ်သုတ်းသေ မိူၼ်တေၸၢင်ႈဢဝ် တွၼ်ႈသွၼ် ဢၼ်ဝႃႈ ၵုမ်ႇသေႉၼေး ႁိၼေးၵၼ် ယူႇယဝ်ႉ ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ဢဝ်ၼႆႉၵႂႃႇၼႃႈ ၽိူဝ်ႇဝႃႈၵဝ်ဝႃႈမႂ်း တႃႉၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ် ပဵၼ်သဵင်လဵဝ် ၸင်ႇတေမီးႁႅင်း ပိူဝ်ႈတႃႇတေႃႇသူႈ ၽူႈၶဵၼ်ၼႆၵေႃႈ လႆႈႁၼ်မီးမႃးၶႃႈၼႃ။တၢင်းဢၼ်လႆႈ ပွႆႇၽႃႈၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်သေ ၸင်ႇလႆႈမႃး တေလႆႈဝႃႈၼႆယူႇၶႃႈ။ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇပႃးသိုၵ်းတႆးၶဝ်ႈပႃးၸွမ်းသေ ၾၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉ လႆႈၺႃးၸုမ်းဢူၺ်းလီ လၼ်ႇသူၼ်ႁဵတ်းမိူၵ်ႈတေႃႇသိုၵ်းတႆးၶိုၼ်းလႄႈ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းငိၼ်းၸၢင်ၸႂ်တေႃႇ တပ်ႉသိုၵ်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁၼ်လႆႈငိၼ်း လူၼ်ႉႁူလူၼ်ႉတႃယူႇ ပႆႇထၢတ်ႇပႆႇဝၢႆးၶႃႈၼေႃႈ။

- Subscription -

တီႈတေႉမႃး သိုၵ်းတႆးဢမ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းတေႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၼၼ်ႉၵွႆး ၵူၼ်းမိူင်းပေႃးဢိမ်ႇၸၢၼ်ႈ ၼႃႇယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၵႄႈၼႆႉ သိုၵ်းတႆးၼင်ႇၵၼ် သမ်ႉပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈ။ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပွႆႇလုၵ်ႈလၢင်းၶဝ် ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းဝႃႇ ဢၼ်လႆႈၸွႆႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ဝႃႇ တိူဝ်ႉၸႂ်ပေႃးဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇသဵင်ႁႆႈလႆႈယဝ်ႉ။

သင်တိုၵ်းၵၼ်တင်းၽူႈၶဵၼ်တၢင်းၶႅၼ်း ၽွင်းတိုၵ်ႉဝႃႈၼၼ်ယူႇ ၽႅၼ်တိုၵ်း 1027 သမ်ႉ ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး ။ပေႃးၾၢင်ႉသေ ထွမ်ႇတူၺ်းလီလီ တေႁၼ်ၵၼ်ယူႇ။ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၽႅၼ်တိုၵ်း 1027 ၼႆႉ ဝႃႉ လႄႈ မိူင်းလႃး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃးၸွမ်း ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇဝႃႈလၢႆးလႂ် သင်ဝႃႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းၼႃႈတီႈၶဝ်တႄႉ တေၵႅတ်ႇၶႄပိုတ်းယိုဝ်း ထိုင်တီႈ ယူႇဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ SSPP လႄႈ KIA ဢမ်ႇတၵ်းသဵင်သင် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၶႃသွင်ၸုမ်း ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ၽႅၼ်ၵၢၼ် ပိုတ်းတိုၵ်း 1027 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ႁူမ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း FPNCC ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ ၶၢင် KIA လႄႈ တဢၢင်း TNLA ၼႆႉ မီးလွင်ႈၶွင်ႈၶမ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႃႈတီႈလႄႈ ႁၢင်ႇၵၼ်ဝႆႉ။

တေဝႃႈ တႆး SSPP လႄႈ တဢၢင်း TNLA ၼႆၵေႃႈ ၶွင်ႈၶမ်ၵၼ်ဢမ်ႇၵႃး ယင်းလႆႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်သေ ထိုင်တီႈလႆႈၵႂႃႇၵႄႈလိတ်ႈၵၼ်တီႈပၢင်သၢင်း ။လွင်ႈၶွင်ႈၶမ်ၵေႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉၼႃႈတီႈၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ။

ဝၢႆးၵႄႈၵၼ်ယဝ်ႉ ပႆႇႁိုင် တဢၢင်းသမ်ႉ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၸီႉသင်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈထွႆၶၢႆႉပၼ်တပ်ႉ SSPP ဢၼ်မီးၾၢႆႇႁွင်ႇတၢင်းၵႃး ဝဵင်းလိူဝ် လႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉတင်းမူတ်းငိၼ်းဝႃႈၼႆထႅင်ႈ။

ၸင်ႇၼၼ် ႁူမ်ႈဝႃႈ ၸႂ်ႈဢူၺ်းလီၵၼ်ယူႇၵေႃႈ ပေႃးၼပ်ႉသွၼ်ႇ ၽွၼ်းပၢင်ႈမႃးသမ်ႉဢမ်ႇၵိၼ်ငႃးၵၼ် ၵူၺ်းၵႃႈ ဝႆႉဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ၶပ်းမၢႆၽႅၼ်တိုၵ်းၶဝ် 3 ၸုမ်းၵေႃႈယႃႇ ယူႇတီႈ ၶၢင် KIA တႄႉ တၼ်းငုမ်းပႃၸွမ်း ယၢမ်းၼမ်ႉၶုၼ်ႇ ယူႇ။ ၽိူဝ်ႇ 3 ၸုမ်းၼၼ်ႉ တႄႇပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈ KIA  ၶိုင်တိုၵ်းသိမ်း တပ်ႉမၢၼ်ႈဢၼ်မီးတၢင်းသဵၼ်ႈတၢင်း ၸေႊၼႃး လွႆသႃႇ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ (မြစ်ကြီးနား – လိုင်ဇာ) ။

ပေႃးမႃးတူၺ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈ ၶဝ်ယိုတ်းဢဝ် ထုင်ႉမိူင်းမေႃႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵွၼ်ႇ။ ႁူမ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ၽႅၼ်ၵၢၼ်ပိူၼ်ႈလိုၵ်ႉၼႂ်းၵေႃႈ KIA တႄႉ တၼ်းလႆႈၸွၼ်ၸဵင်ႇယူႇၽွင်ႈတေလႆႈဝႃႈၼႆ။

တေႃႇၼင်ႇ NUG ၶဝ်ၵေႃႈ ယင်းဢဝ် မင်ႇၵလႃႇၸွမ်းသေ ၸႂ်ႉၵူၼ်းၶဝ်ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ဝၼ်းလႂ် ယိုတ်းလႆႈတပ်ႉသဝ်းလႂ် ၼႆၵွၼ်ႇ။ ဢၼ်ၼႆႉတေလႆႈဝႃႈ ၶဝ်မီးသတိ ၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၽႃႁွမ်းၸွမ်းၵၼ်သေ တေမေႃဝၵ်ႉဢဝ် တိုဝ်ႉတၢင်းယူႇ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ပၢင်တိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇဢၼ်ပဵၼ်ယူႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၵပ်းၵၢႆႇၵၼ်တၢင်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶၢဝ်းႁွင် ၵမ်းသိုဝ်ႈသႄႈ။ယႃႇဝႃႈ တေၵွင်ႉၵၼ်တင်း NUG လႃႈ တေႃႇၼင်ႇၸုမ်းဢူၺ်းလီၼင်ႇၵၼ် ၶဝ် 7 ၸုမ်းၵွႆး ယင်းဢမ်ႇယွၼ်ႈၽဵင်ႇၵၼ်သဵင်ႈ။

တႃႇတေႁူမ်ႈလုၵ်ႉမိူဝ်ႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ် တင်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တၢင်းႁွင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ် ယၢင်းၽိူၵ်ႇ ယၢင်းလႅင် မွၼ်းၶဝ် ၶျၢင်းၶဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ယိုင်ႈၶႅၼ်းပႆႇၸၢင်ႈမုင်ႈမွင်း ။ၸင်ႇၼၼ် ၽႅၼ်တိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ပီႈၼွင်ႉၼႆႉ ပဵၼ်တီႈလီၸႂ်ယႂ်ႇ ၸႂ်ၵႂ်ၸွမ်းတႃႇၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တေႃႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆသေတႃႉ ႁႂ်ႈပေႃး ထိုင်တီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ဢွၼ်ဢဝ်ၸိုင်မိူင်းၵတ်းယဵၼ်ၵွၼ်ႇ ၼၼ်ႉတႄႉ တိုၵ်ႉတေၵႆယၢၼ်ယူႇတေႉတေႉၵွၼ်ႇ ။

ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၵၸၼႆၵေႃႈ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈၸီႉသင်ၵၼ် လွတ်ႈႁေႃးသုတ်ႇမုၼ်း ထမ်းတြႃးသေ ၵႅတ်ႇၶႄတူဝ်ယူႇယဝ်ႉလႄႈ တႃႇတေၽဵဝ်ႈပႅတ်ႈလႆႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁၼ်တိုဝ်ႉႁၼ်တၢင်းမၼ်း ။

ၵွပ်ႈၼႆ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ၽႂ်ဢမ်ႇမူၺ်ႉၽႂ်လႆႈ ပုတ်းၶၢတ်ႇသေ ၸၢင်ႈတေယိုတ်ႈယၢဝ်းၵႂႃႇႁိုင်တၢၼ်ႇတၢၼ်ႇလႄႈ ႁဝ်းႁႃး ၵူၼ်းၽၵ်းၵႃႇ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၶႄတူဝ် တေႁဵတ်းႁိုဝ် ၵွပ်ႇၵူႈၵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေလႆႈဝႆႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵႂႃႇထႅင်ႈတင်းၼမ်ၵွၼ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယွၼ်းပၢႆးၼႄတၢင်းႁၼ်မွၵ်ႈၼႆႉသေ ၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းၵွၼ်ႇၶႃႈ ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်းၵႃယၢင်း

15.11.2023

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း