Thursday, May 30, 2024

လင်ၶႃးႁူဝ်ႈ ၵုမ်ႇၸဵတ်ႉၽၢၵ်ႈယမ်းၵူၺ်းတႄႉ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ႁိူၼ်းပင်းတင်းလင်

Must read

ပၢင်တိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်တႄႇမႃး မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 27 ဝၼ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတုၵ်ႉယၢၵ်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ပိူဝ်ႈတႃႇ PDF / NUG ၶဝ်ၵေႃႈ ပဵၼ်တီႈလႆႈတူၵ်းၸႂ်လႂ်တိုၼ်ႇၸွမ်း ပဵၼ်တီႈလီလႆႈ ၶွႆဢၢမ်းၸွမ်းတေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ ၼႆၵေႃႈ ၸၢင်ႈဝႃႈ ၶႃႈၼေႃႈ။

ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းသႂ်ႇ

NUG / PDF တမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ယႂ်ႇလူင်ႁူင်ႁၢင်းသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇပၢၵ်ႇဝႃႈ တေသိမ်းမိူင်း တေၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ သိုၵ်းၸၵၸဝႃႈၼႆသေတႃႉ ပႆႇတွၼ်ႉယၢမ်ႈငိၼ်းၶဝ် လူမ်ႇလႆႈ ႁႂ်ႈပေႃး လႆႈပဵၼ်ဝဵင်းပဵၼ်ဝဵင်းၸိူင်ႉၼႆ သေဢၼ်ၶႃႈၼႃ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၸုမ်း ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ဢွၼ်ႁူဝ်ဝႅတ်ႉလူမ်ႇၶဝ်ႈသိမ်းၼႆႉ ပေႃးၶႂ်ႈမီးယူႇ 4-5 ဝဵင်း ထိုင်တီႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၾၢႆႇၸၵၸပေႃးလႆႈယိုၼ်ဝႃႈ ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၶဝ် လႆႈပွႆႇၽႃႈပႅတ်ႈတေႉယူႇၼႆလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆး ၶိုၵ်ႉၶၢႆးတႃႇၸုမ်း PDF ၶဝ် ယွင်ႈဢၢမ်းယိၼ်းၶွႆ  ၼင်ႇဝႃႈမႃးယဝ်ႉၶႃႈၼေႃႈ။

လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၸုမ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၊ AA ၊ TNLA ၶဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်ယွၼ်ႈၽဵင်ႇဝႃႈၼႆသေတႃႉ ပိူင်လူင်တႄႉ ပဵၼ်တီႈ MNDAA ၸုမ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉၶဝ်ၵွႆး ။ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၶိူဝ်းႁိူၼ်းသွင်ဢၼ် ၶိူဝ်းႁိူၼ်းပၢႆလႄႈ ၶိူဝ်းႁိူၼ်းၽိူင် ၶဝ်သွင်ဢၼ် ႁိမ်ဢႃၼႃႇၵၼ်။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃသမ်ႉ ပီႈၼွင်ႉမိူင်းၶႄႇလူင်ၶဝ် တႆႈၾႆးၶဵဝ်ပၼ် ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်မၼ်းလႄႈ ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ၼႆႉ ၸင်ႇတေ ယႂ်ႇၵႂၢင်ႈမႃး ၽႂ်ၵေႃႈ တေလၢမ်းႁူႉၵၼ်ယူႇၶႃႈၼေႃႈ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယူႇတီႈပီႈၼွင်ႉတႆး ဝူၼ်ႉတႄႉ ၸွမ်းၼင်ႇ လႆႈတုၵ်ႉယၢၵ်ႈယွၼ်ႉ သိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်း တိုၵ်းတေႃးၵၼ်မႃး ပီၵၢႆပီဢွၼ်ပူၼ်ႉသေယဝ်ႉ ဢိမ်ႇဝိူဝ်ႇမိူဝ်ႇၸၢၼ်ႈ ယင်းပႆႇၸဵမ်ပႆႇႁၢႆ ။

ၽိူဝ်ႇၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်းသမ်ႉ ၽႅၼ်ၵၢၼ်တိုၵ်းမႃး  သိုၵ်းတႆးသမ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႅတ်ႇၶႄ ႁေႉၵင်ႈ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵေႃႈ သမ်ႉပၢႆဢမ်ႇပႃးထႅင်ႈၵွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ၾၢႆႇၼိုင်ႈလႆႈတုၵ်ႉယၢၵ်ႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈယိၼ်းဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် ယွၼ်ႉသိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်း ဢၼ်ဢမ်ႇႁူမ်ႈပိူၼ်ႈသေ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇ ၸၵၸၼၼ်ႉယူႇ ။

ဢၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၵႃးၵွႆး ၼႂ်းပွတ်းႁွင်ႇ လၢမ်းထိုင်မိူင်းတႆးပတ်းပိုတ်း လၢမ်းထိုင်ၶိူဝ်းတႆး ဢၼ်ယူႇၸွမ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵႂႃႇၵွၼ်ႇၶႃႈၼႃ။

ၵွပ်ႈသင် သိုၵ်းတႆး ဢမ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းၼင်ႇပိူၼ်ႈ သိုၵ်းတႆးၼႆႉ တေဢမ်ႇၵႅတ်ႇၶႄ ႁေႉၵင်ႈလႆႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇၶဝ်ယဝ်ႉၶႃႈႁႃႉ ဝဵင်းႁူင်ႁၢင်းၵိုၵ်းပိုၼ်း မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင် သႅၼ်ဝီ ၸေႊလၢၼ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ တေပွႆႇႁႂ်ႈ ၸုမ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇပိူၼ်ႈဢူမ်ဢိုၼ်ယဝ်ႉႁႃႉ ထိုင်ယၢမ်းလႂ် ထိုင်ၶၵ်ႉလႂ်ၸင်ႇ သိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်း တေၶဝ်ႈတိၼ်ၶဝ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ၵႅတ်ႇၵင်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႃႇၼႆ မီးမႃးၶေႃႈထၢမ်တင်းၼမ်။

ယူႇတီႈၵူၼ်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇမႆႈၸႂ်ၸၢင်ၸႂ်ၼႆၵေႃႈ တႃႉလီပဵၼ်ယူႇ ။ၼႂ်းဢူၺ်းလီ ၾၢၵ်ႈၼိူဝ် 7 ၸုမ်းၼၼ်ႉ ပႃးသိုၵ်းတႆး SSPP သေတႃႉ မိူဝ်ႈပိူၼ်ႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ်လေႃႇတိုၵ်း ပိူၼ်ႈဢမ်ႇလမ်ၼမ်ႉယၵ်းမိုဝ်းႁွင်ႉပႃးႁဝ်း ။

ၽိူဝ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃးသမ်ႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ ၸေႊမိူင်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၸေႊမိူင်းတဢၢင်းၼႆသေ ဢဝ်ၼႃႈလီ တီႈၵူၼ်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ ဢၼ်ၼႆႉ ၸွင်ႇၸႂ်ႈလၢႆးပိူၼ်ႈ ၶႂ်ႈမီးဢီးယဝ်ႈသိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်း ၽႅဝ်ၼွၵ်ႈၶွပ်ႇၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉသေယဝ်ႉ ၵမ်းလိုၼ်းၶိုၼ်းၵႂၢတ်ႇဢဝ်ၼႃႈတီႈမိူင်းတႆးလူင်ႁဝ်း တႃႇပူၵ်းပွင်ပဵၼ်ၸေႊမိူင်းမႂ်ႇမႂ်ႇႁင်းၶေႃ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇၶဝ်ၼႆ ၸႂ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႉလီၶႂ်ႈၶိုၼ်းထၢမ်ထိုင်ၵၼ်တေႉတေႉယူႇယဝ်ႉၶႃႈၼႃ။

ၸဵမ်မိူဝ်ႈၸင်ႇတႄႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶၢဝ်းႁွင် ဢၼ်မၢၼ်ႈၶဝ်ႁွင်ႉဝႃႈ ၼူၺ်ႇဢူးတေႃႇလၢၼ်ႇယေး ၼၼ်ႉ ႁူဝ်ၼႃႈသိုၵ်းတႆးၵမ်ႈၼမ်ၼမ်ၵွႆး ၵွႆးၼပ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်လိူင်ႈမၢၼ်ႈၼင်ႇၵၼ် ၽိတ်းၵၼ်လႄႈ ပွႆႇႁႂ်ႈၶဝ် မင်ႁူဝ်ၵၼ်လႃႈဝႃႈၼႆသေ ဢွၵ်ႇၸင်ႈၼွၵ်ႈပၢင်တိုၵ်းၽူႈၶဵၼ် ဢဝ်ပဵၼ် ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇယၢင်းလႅင်၊ ၶၢင် ၊ၶျၢင်း ၸဵမ်တၢင်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3ၸုမ်း ဢၼ်ပဵၼ် ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယူႇယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇၼပ်ႉသွၼ်ႇမိူၼ်ၼႆ ။

တၢင်းလၢတ်ႈလွင်ႈ တိုၵ်းမူၺ်ႉလွၵ်းပိူင်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းသေ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ပိူၼ်ႈၽႅၼ်တႃႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပိူၼ်ႈ။ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ပိူၼ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶပ်းၶိုင်ပိူဝ်ႈတႃႇ ၵိူတ်ႇၸေႊမိူင်းမႂ်ႇမႂ်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းၾၼ်ပိူၼ်ႈ ။ ၽႅၼ်သွၼ်ႉၽႅၼ်ဢၼ် ပိူၼ်ႈဝၢင်းတမ်း မႃးၼင်ႇၼႆၼႆႉ ပိူၼ်ႈသမ်ႉၶိုၼ်းၵေႃႇသၢင်ႈၸွမ်းယူႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆးၼႆႉ မိူၼ်တင်း မၢၵ်ႇၵုင်ႇၵွၼ်လုၵ်ႈလဵဝ် ယိုဝ်းၸပ်းသႂ်ႇ ၼူၵ်ႉ 2 တူဝ်ၵမ်းသိုဝ်ႈယဝ်ႉၼႆ ၶႂ်ႈဝႃႈၸိူင်ႉၼႆဢေႃႈ။

တႆးႁဝ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် တႃႇၼိမ်မၼ်ႈၵတ်းယဵၼ်တူဝ်ၵဝ်ႇၵေႃႈ ၵႅတ်ႇၶႄဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈလႆႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉ ၺႃးၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸုမ်းၵူၼ်းဢေႇၶဝ် မၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ တႆးမီးဝႃႇတၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းယႂ်ႇၼႆသေ မၢႆပဵၼ်ၽူႈၶဵၼ်ၶဝ်ယူႇယႅၼ်ႈယႅၼ်ႈယူႇၼႆႉ တႃႉလီမႆႈၸႂ်ပိူဝ်ႈတႃႇႁႃလၢႆးၵႄႈလိတ်ႈမၼ်းယဝ်ႉၶႃႈၼႃ။

ၸွမ်ႁိူၼ်းႁူဝ်ႈၼႆႉ ၵုမ်ႇၶိုင်ၸဵတ်ႉၽၢၵ်ႈသိူဝ်ႇယမ်းၵူၺ်းတႄႉ ၵမ်းလႂ်ၵမ်းၼၼ်ႉၵွႆးၸင်ႇၸင်ႇတေထိုင်တီႈယဝ်ႉယႃႇလႆႈသေပွၵ်ႈၶႃႈလႃႇ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၾူၼ်တိုၵ်ႉယမ်းလႄႈ ၶိုင်ႁူမ်ႈၸဵတ်ႉၽၢၵ်ႈသိူဝ်ႇတႃႇၼင်ႈတႃႇၼွၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉၵေႃႈ ၶိုင်လႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵႃႈဢမ်ႇႁူမ်ႈၵၼ်မႄးတီႈ ၸွမ်ႁိူၼ်းႁူဝ်ၼၼ်ႉ ၶၼ်ၶၼ်ဝႆးဝႆးတႄႉ ဢမ်ႇၵႃးၽႃႈသိူဝ်ႇယမ်းၽင်ႉ ႁိူၼ်းလူင်တင်းလင်ၵေႃႈ ယင်းၸၢင်ႈၵူၼ်ႇပင်းၵွၼ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယွၼ်းပၢႆးၼႄမွၵ်ႈၼႆႉသေ ၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းတီႈၼႆၵွၼ်ႇၶႃႈ။ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ။

ႁိုၼ်းၵႃႈယၢင်း

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း