Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁိုၼ်းၵႃယၢင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိူင်ႈပၢၼ် ၼဢၽ ဢၢၼ်းၶိုင်လႅၼ်ယႃ့ ၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ

 မိူဝ်ႈဝၼ်းဢွင်ႇပွႆးၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူၵ်းၺႃး လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ  သိပ်းၶမ်ႈၼႆ့ ၸၵၸၶွင်ႇၸီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ႁဵတ်းၵၢၼ်ဢဝ်ၼႃႈဢဝ်တႃလူင်ၶဝ်သွင်လွင်ႈ ၼိုင်ႈၼႆ့ ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ မွၵ်ႈ 6 ႁဵင်ၵေႃ့ၸမ်ၸမ် သွင်သမ့် ယိုၼ်ႈမွပ်ႈၸုမ်ႈၶူးယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် တီႈၸိူဝ်းဢၼ်ႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်။ ၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆဢၼ်ပွႆႇပၼ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၼၼ့် ၵူၼ်းမိူင်းၼွၵ်ႈ 4 ၵေႃ့ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ပႃးၸဵမ်ၵူၼ်းၵၢၼ်မိူင်းၾၢႆႇၶတ်းၶၢၼ့်လႂ် ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလႂ် ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းလႂ် ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈလႂ်...

ပၵ်းပိူင်ပၢႆးပၺ်ၺႃ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိၼ်ပွင် တုမ့်ယွၼ်ႈၼိူဝ်ပၢႆးပၺ်ၺႃၸၢဝ်းၶိူဝ်း

ၸၵၸၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ႁူႉယူႇဝႃႈမၼ်းဢမ်ႇမီး သုၼ်ႇၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈ ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းၼႆ သေတႃႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းမတ်ႉတႃ 419 ႁဵတ်းပဵၼ် ပၢႆႉၽၢမ်းတႃသေ ပူင်ဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်ၾိင်ႈမိူင်းယူႇ ဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉဢၼ်ၼိုင်ႈ ။ ၼႂ်းလိူၼ် ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 28 ပူင်ဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်ၵဵပ်ႇၵပ်း လွင်ႈလူင်းမၢႆၾၢင်မုၵ်ႉၸုမ်းသေ ႁိပ်ႈႁွၼ်ႈတေႃႇ NGO ၊ INGO ၶဝ် ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇၸၢင်ႈ ၵွင်ႉၵၢႆႇၸွႆႈထႅမ်...

ၵၢၼ်ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈ ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း ၸႄႈမိူင်းလႄႈ ၸႄႈတိူင်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုင်ယူႇမႅၵ်းမႅၵ်းၼႆ့ မီးၸိူင့်ႁိုဝ်!

လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 28 ဝၼ်း ပီ 2022 ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၸိူဝ်းၶဝ်ႈပႃး UPDJC ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈမိုဝ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တင်း NSPNC ၵေႃႇမတီႇပွင်ၵၢၼ် လွင်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယႃႇ ပျေႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈၵၢၼ်ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈ ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းၸႄႈမိူင်းလႄႈ ၸႄႈတိူင်းၶဝ် ဝႃႈၼႆ...

ၸိုင်ႈမိူင်းၵွၼ်းၶေႃ ပဵၼ်ၶွင်ၽႂ် တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵွၼ်းၶေႃ တေလုၵ်ႉတီႈလႂ်မႃး

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၸွမ်းၵၼ် လႄႈ လွင်ႈႁူမ်ႈသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸွမ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လိင်ႉလႅၼ်တေႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတၢင်းလၢႆမႃးလူၺ်ႈ လပ်းမွတ်ႇပႅတ်ႈ ပိုၼ်းပဵၼ် တေႉမီးတေႉသေ ၶူင်တႅမ်ႈပိုၼ်းပႅတ်ႉပိုၼ်းပွမ်ပူင်သွၼ်ပိုၼ်ၽႄႈ သုမ်ႇငုမ်းၵုမ်းႁူမ်ႇႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းမႃး ႁႂ်ႈပေႃး ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ - ၸွမ်ႁၢၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပေႃႈၸဝ်ႈၵေးၸူးဢၼ်တိုၵ်းဢဝ်ပၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ ။  ၼွၵ်ႈလိူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်းႁူဝ်တႄႇတင်ႈမႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၸုမ်းလႂ် ၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈပၼ် ဢႃႇၼႃႇပၢၼ်ႇပွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ...

ယွၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ၸိုင်ႈမိူင်းပဵၼ်ႁိုဝ် ဢမ်ႇမီးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၸိုင်ႈမိူင်းတေပဵၼ်ႁိုဝ်

ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ်ယူႇၾၢႆႇၼိုင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႅၼ်းၽွင်းလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ယူႇၾၢႆႇၼိုင်ႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်မႃး ၾၢႆႇၼႃႈမုၵ်ႉၸုမ်းၵူႈမိူင်းမိူင်းၶဝ်ၼႆႉ ၶွပ်ႈတဵမ်ၸဵတ်းပီၶႃႈယဝ်ႉ။ ႁူမ်ႈဝႃႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ မီးထိုင်သၢဝ်းဢဵတ်းၸုမ်းသေတႃႉ ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၼႆႉ မိူဝ်ႈတႄႇႁႅၵ်ႈၼႂ်းပီ 2015 မီးယူႇ 8 ၸုမ်း၊  ထိုင်ၼႂ်းပီ 2018 ၸင်ႇသမ်ႉမီးထႅင်ႈ 2 ၸုမ်းသေ သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ မီးၵႂႃႇ 10 ၸုမ်း ။ဢၼ်ပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းသမ်ႉၵိုတ်းယူႇ...

NUG လႄႈ NUCC – တေသၢၼ်ၶတ်း ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁိုဝ် တေသၢၼ်ၶတ်းလၢႆးၵၢၼ် ၸၵၸ

မႂ်သုင်ၶႃႈ။  ဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ လႆႈပၢႆးၼႄၵၼ်မႃး လွင်ႈဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2023 ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶေႃႈၵႄႈၵၢၼ်မိူင်းၼႆၶႃႈၼေႃ။ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈယႃႇ ယူႇတီႈ ၸၵၸတႄႉ လမ်တၼ်ၵႂႃႇ ၸွမ်း ၵၢၼ်မိူင်းမၼ်း 5 ၶေႃႈ ဢၼ်တမ်းဝၢင်းမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပီၵၢႆ လိူၼ်ၾႅပ်ႊၽဝႃႊရီႊပူၼ်ႉၼၼ်ႉ ယဝ်ႉၶႃႈၼႃ။ ၵႃႈဢမ်ႇလႆႈ ဢႃၼႃႇၶဝ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇၸူး...

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅၻ်ႊၻရႄႊမိူဝ်းၼႃႈတၵ်းတေလႆႈမီး သုၼ်ႇၵၢၼ်မိူင်းၽဵင်ႇပဵင်းမိူၼ်ၵၼ်မူတ်း

မိူင်းႁူမ်တုမ်မိူဝ်းၼႃႈ ဢၼ်တေႁူမ်ႈၵေႃႇသၢင်ႇၵႂႃႇ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊ ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈၼႆၵေႃႈ တေလႆႈပဵၼ်ၼိုင်ႈယူႊၼိတ်ႊသေ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်းၼႆ တင်းၼမ်တင်းလၢႆ ဢွၼ်ႁပ်ႉ ၵၼ်ယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ၽႅဝ်မႃးၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၽွတ်ႈတင်ႈၸႄႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇတူၵ်းထုၵ်ႇ ဢမ်ႇငၢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းငဝ်းလၢႆးၼႆ လႆႈငိၼ်းသဵင်လင်ဢွၵ်ႇမႃး တႄႉတႄႉမီးမီးယဝ်ႉ။ သဵင်ဢၼ်ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် လင်ဢွၵ်ႇမႃးတီႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းယုမ်ႇယမ် ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၶိူဝ်းၵူၼ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉ ၼမ်လိူဝ်ၶိူဝ်း...

လွၼ်ႉၵႅၼ်ႁူဝ်ၸႂ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ (တွပ်ႇၵုင်ႇ သၶႁ ၽူႈသိူဝ်ႇတၢင်းသိုဝ်ႇတႆး)

သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 15 - မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 11 ပီၼၼ်ႉ ပီႈသႅင်ၸိုၼ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် သၶႁ ၵေႃႉဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်းၽူႈဢၼ်ၵေႃႇတင်ႈၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ်။  ထိုင်မႃးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 11 ပီယဝ်ႉ ။သၶႁၼႆႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ လိၵ်ႈလၢႆး ၽဵင်းၵႂၢမ်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ တိုၵ်းတေႃးမႃး ပိူဝ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး တေမီးသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ပဵင်းၼင်ႇပိူၼ်ႈ...

ၵၢၼ်ဢုပ်ႇၵုမ် ၵၢၼ်မိူင်းၵၼ် ၵမ်းၼႆႉ ယူဝ်ၶႄး တေသုမ်းၼမ်လိူဝ် မိူဝ်ႈ 1947 ၼၼ်ႉႁိုဝ်!

လိူၼ်ၼႆႉ သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 13 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 17 ၸၵၸ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တေႁွင်ႉႁူပ်ႉ SSPP/ SSA ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် ဝႃႈၼႆ။ ၵမ်းၼႆႉ တေလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်တင်း UWSA (ဝႃႉ) လႄႈ NDAA မိူင်းလႃးသေ ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်းၵၼ်...

ၸႄႈမိူင်းမၢၼ်ႈပၢၼ်မႂ်ႇ တႆးတေသႂ်ႇၸႂ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸိုင်ႈတႆးဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်

ပိူဝ်ႈတႃႇ တေဢဝ်မိူင်းမၢၼ်ႈပွတ်းၵၢင် ၽွတ်ႈႁႅၼ်းပဵၼ် ၸႄႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း တူၵ်ႇလၢတ်ႈ မႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈပႆႇဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ ၸွမ်းၵၼ်သေ ၽိူဝ်ႇထိုင်မႃး မိူဝ်ႈပီ 1961 မိူင်းတႆးဢွၼ်ႁူဝ်ယိုၼ်ႈတၢင်ႇ ပိူင် ၾႅတ်ႊၻရႄႊၼၼ်ႉၵေႃႈ ပိူင်းၼႄမႃးဝႃႈ လွင်ႈတႃႇတေၽွတ်ႈႁႅၼ်းၸႄႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉယူႇ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်း ၶႃႈ တေဢဝ်ၽိုၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ၼႂ်းၸုမ်းသႅၼ်ပၢႆး တႅမ်ႈတၢင်ႇမီးမႃးၼၼ်ႉ တေယွၼ်းပၢႆးၼႄၵၼ်...

ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ပွၵ်ႈၼႆႉ တေပွၵ်ႈၵႂႃႇ မိူၼ်ၶိုၼ်း မိူဝ်ႈပီ 1989 ၼၼ်ႉႁိုဝ်!

ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တႄႇႁွင်ႉႁူပ်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ် ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်သေ လၢတ်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၼႆႉ ပေႃးၶႂ်ႈသိုပ်ႇယိပ်းၵွင်ၵၢင်ႇ တေပၼ်ႁဵတ်းသိုၵ်းပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ BGF ဢမ်ႇၼၼ် တေပၼ်ႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၼႂ်းတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးႁဵတ်းၸိူင်ႉၼၼ် တႃႇတေလႆႈ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ တႃႇတေလႆႈ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လႆႈ တီႈၼႂ်းတႅၼ်းၽွင်းသၽႃး။ သင်ဝႃႈ ၶႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ယူႇၼႆၵေႃႈ...

ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၵၢၼ်သိုၵ်းလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ

ဢိင်ၼိူဝ် ၶေႃႈၽႂ်ႇၶႂ်ႈတၢင်းလူဝ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းသေ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ၵၢင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵူႈၸုမ်း ၶိုင်ပွင်ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇယူႇ ႁင်းၽႂ်ႇမၼ်း လႄႈ ဢမ်ႇၵူၺ်းဝႃႈတႆး၊ လွႆ ၊ ၶၢင်၊ တွင်ႇသူႇ/ ပဢူဝ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းၵမ်ၶိူဝ်းၽူႈလႂ်ၽႂ်မၼ်း ထူပ်းၺႃးတၢင်းယၢပ်ႇယူႇ မိူၼ် ၵၼ်ယဝ်ႉ။ ၵေႃႉၸိူမ်ႈၸႂ် ၸူမ်းၸႂ်သေ ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းမီးယူႇသေတႃႉ ဢၼ်ဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈလႄႈ ၵႃႈလႆႈၵၼ့်ၵူၵ့်ၼၼ့်ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ဢေႇ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ...

ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း တႃႇဢဝ်လၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၵႄႈလိတ်ႈၼၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ်လႄႈယႃႈယႃ တၵ်းလႆႈႁႃၵွင်ႉၺႃးၵၼ်

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် ဝူင်ႈထီႉၼိုင်ႈၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇငိၼ်းဝႃႈမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼႆသေတႃႉ တၢင်းထုင်ႉႁူဝ်ၵွင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉတႄႉ တပ်ႉသိုၵ်းတႆးလႅင်း SNA လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA ၶဝ်ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉ။   ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇယွမ်း 40 ၵေႃႉ လႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး လင်ၶႃးႁိူၼ်း ၼႂ်းမၢၼ်ႈသၢႆၸၢင်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်လႅၼ်ၶႅၼ်ႈ တိူင်းၸႄႈၵႅင်းလႄႈ ၸႄႈမိူင်းၶၢင်ၼၼ်ႉ...

ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇၼိူဝ်လၢင်းတႅင်းၸၢင်ႉ သႄႇငၢင်ႉႁႂ်ႈ SSPP ထွၼ်ၶိုၼ်းထုင်ႉႁူဝ်ပွၼ်

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ဝူင်ႈလိုၼ်းသုတ်းၼႆႉ တီႈမိူင်းတႆးပွတ်းၵၢင် မိူၼ်ၸိူင်ႉ ၵေးသီး၊ မိူင်းၼွင်၊ မိူင်းသူႈ၊ တၢင်ႉယၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းတႆး SSPP ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ဝႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တၢမ်တူဝ် ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းၶူဝ်လမ်လႄႈ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသၢမ်လႅမ်ထွင်းၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶိုၼ်ႈမိူဝ်း ၵုမ်း ၵမ် ၸီႉသင်ႇ ၼႂ်းတပ်ႉ ပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်မၼ်းၵမ်းသိုဝ်ႈလႄႈ...

လွင်ႈပူၵ်းသၢင်ႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ဢၼ်ယင်ႇပိုၼ်ႉတီႈၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၶိူဝ်းၵူၼ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီလူင်လိုမ်း

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 60 ပီတဵမ် လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ 7 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ပိုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လႆႈႁၢႆႉၸႃႉလိူင်းၸိူင်း ၼုၵ်းလိူတ်ႈ ၵူဝ်ႈယၢင်မႃး ႁၼ်ႉ တေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယင်းပႆႇၵဵင်ႈသႂ်လႆႈ ။ ၼႂ်းၵႄႈၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇလႄႈ ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႆႉ တိုၼ်းပဵၼ်သဵၼ်ႈပဵၼ်ၼၢမ် မိူၼ်ၽိုၼ်း တၢမ် ၽီးၾႆး ၵႅပ်ႇဝႆႉယူႇ။ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလႄႈ မူႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img