Saturday, June 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁိုၼ်းၵႃယၢင်း

သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၵ်းၸဵဝ်းပုတ်းပင်း

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းလႄႈ ၵႅမ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၶွင်တပ်ႉမၢၼ်ႈ ၸတ်းႁွင်ႉၽူႈၵွၼ်းတိူင်းၶဝ်သေ ၼင်ႈပၢင်ၵုမ် ၶွပ်ႈႁွပ်ႈ 4 လိူၼ်ၶဝ် ယူႇ။ ဝၢႆးပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ၼႆႉ လႅပ်ႈတေထွႆၶိုၼ်းတပ်ႉၶဝ် ဢၼ်ၸိူဝ်းၵႂႃႇမီး ပၵ်းသဝ်းဝႆႉၼႃႈတီႈ ဢၼ်ၶဝ်ဢဝ်ငမ်းယဵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ႁွင်ႉမႃးၶိုၼ်းသေယဝ်ႉ တေၸႂ်ႉၶိုၼ်းၶိုၼ်ႈၼႃႈၸူး တၢင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ၶဝ်ၵပ်ႉၵိၼ်းယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ငိၼ်းဝႃႈၼႆ။ ဢၼ်ၼႆႉ ၸွင်ႇမၼ်းတေၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈမႃးတႄႉႁႃႉ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ မႃးတူၺ်းၸွမ်း မိူၼ်ၸိူင်ႉ...

ပၼ်ႁႃမၢၵ်ႇယုမ်ႁႆၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး တိုၵ်ႉႁၢင်ႇယၢၼ်ၵႆတင်းၶေႃႈတွပ်ႇ

ၸဵမ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးလၢႆလၢႆပီ ႁဝ်းၶႃႈ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈမႃးဝႃႈ ဝႃႇတမၢၼ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းယႂ်ႇလႄႈ လွၵ်းပိူင်ၽွင်းငမ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၶဵၼ်လူင်ထီႉၼိုင်ႈ တႃႇမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ။ ၼႂ်းလွၵ်းပိူင်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ယူႇလွၵ်းပိူင်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ သိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ၼႆလႄႈ ယိုင်ႈၶႅၼ်းႁၢႆႉၸႃႉ တိူဝ်းလိူဝ်ယဝ်ႉ။ ႁဵတ်းသင်လႄႈၼႆ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၵႂႃႇမီးတႂ်ႈၶေႃႈၸီႉသင်ႇသိုၵ်းတင်းသဵင်ႈသေ ပၵ်းပိူင်ၾိင်ႈမိူင်းသုမ်ႇငုမ်းဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ Rule of Law ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉလႄႈ ၸင်ႇဝႃႈ မၼ်းယိုင်ႈၶႅၼ်းတိူဝ်းႁၢႆႉၸႃႉ။ ဢိင်ၼိူဝ်...

ၽႂ်ပဵၼ်ၵေႃႉ ၽႅၼ်ႁူဝ်ပႄႉ ၶၢႆၼိူဝ်ႉမႃ

ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁႃလၢႆးၵႄႈဢမ်ႇၺႃး ႁႃလၢႆးၽိဝ်ႇဢမ်ႇႁၼ် တိူၵ်ႈတၼ်မိုတ်ႈမူဝ်းဝႆႉယူႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ တႄႇမႃးတီႈၸုမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိပ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီၵၢႆပူၼ်ႉမႃးယဝ်ႉၼႆ တေႁူႉထိုင်ၵၼ်ၵူႈၵေႃႉယူႇ။ ၵႃႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းပီ 1958 – 1962 လႄႈ 1988 ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယၢမ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးယူႇ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ တိုၵ်ႉ...

ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႊၻရႄႊ ဢမ်ႇၼပ်ႉသွၼ်ႇပႃး သုၼ်ႇလႆႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း တိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈ

ၼႂ်းၶၢဝ်းၶိဝ်းၼႆႉ SAC ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ တေဢုပ်ႇၵုမ် ၵၢၼ်မိူင်း၊ တေပၼ်သုၼ်ႇလႆႈ ပူင်ပၢႆးႁင်းၶေႃ၊ တေပၼ်သုၼ်ႇၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ ဝႃႈၼႆသေ မွၵ်ႇႁွင်ႉ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း မႅၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ် ၵႂႃႇၸူးၼေႇပျီႇတေႃႇယူႇယႂ်း ယႂ်း။ ၾၢႆႇ NUG လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶွတ်ႇလိူတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ တင်း CRPH ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊတႅၼ်းတၢင် ၽွင်းတႅၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶဝ်...

မေႊ 21 ၶွပ်ႈတဵမ် 64 ပီ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးလၵ်ႉမွင်း သိုၵ်းတႆးလမ်ၼမ်ႉယၵ်းမိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

မႂ်ႇသုင်ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းၶႃႈ--- မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈဝၼ်းသဝ် လိူၼ်မေႊ 21ဝၼ်းၼႆႉ ၶွပ်ႈႁွပ်ႈထိုင်ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တဵမ်ထူၼ်ႈ 64 ပီယဝ်ႉ။ မိူဝ်ပီ 1958 လိူၼ်မေႊ 21 ဝၼ်းၼၼ်ႉ သေႃးယၼ်ႇတ ဢမ်ႇၼၼ် ၸဝ်ႈၼွႆႉ ဢွၼ်ႁူဝ် ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 31 ၵေႃႉ တိူင်ႇၵၢဝ်ႇယၼ်ႇၸႂ် ၵိၼ်ၼမ်ႉသတ်ႉၸႃႇ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈပူၵ်းပွင် ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ...

ၶႄႇၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဝ်းတေယၢင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်

မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 1 ဝၼ်း ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇမိူင်းၼွၵ်ႈ ၶွင်မိူင်းၶႄႇ ႁွင်ႉႁူပ်ႉဢူးဝုၼ်ႇၼမွင်ႇလုၼ်ႇ သေယဝ်ႉ ၼႄသၼ်ယႃး တႅၵ်ႇလႅင်းဝႃႈ ၶဝ်ၸုၵ်းမၼ်ႈ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸုမ်းယိပ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တီႈၼၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တေတူၺ်းထိုင်ဢႃႇၼႃႇပၼ်ႇပွင် ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ တေႁၢမ်ႈသီးပၼ် လွင်ႈဢၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်းၶိုင်မၢပ်ႇမႂ် ဢဝ်လိူင်ႈတေႃႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လူၺ်ႈၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ၶႃႈတၢႆၶိူဝ်းၵူၼ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးၸႅၵ်ႇထႅၵ်ႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵမ်းၸုမ်းၸုမ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီႁူႉ ၶိုတ်းတၼ်းယဝ်ႉ

မိူဝ်ႈပီ 2004 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် တီႈၸႃႇပၼ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးၵၢၼ်းယွတ်ႈ ႁူဝ်ၼႃႈတပ်ႉသိုၵ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး SSNA ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း ၼဝတ ပွႆႇပူဝ်ႇမူးလူင်သၢၼ်းပုၼ်ႉ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း။ ယၢမ်းၼင်ႇၼၼ် ပဵၼ်ပၢၼ်ၾၢႆႇၸွပ်ႇၶဝ် ယိုင်ႈယႂ်ႇလႄႈ ပူဝ်ႇမူးလူင်သၢၼ်းပုၼ်ႉၼႆႉ ဢေႃးၸႃႇဢႃႇၼႃႇမၼ်း ယႂ်ႇတိူဝ်းလိူဝ်ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းၶဝ်ၵွၼ်ႇ။ SSNA ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ဢဝ်ငမ်းယဵၼ်ဝႆႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၵူၺ်းဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ ယွၼ်ႉသင်...

လုမ်ႈၾႃႉ ယိုၼ်းမိုဝ်းၸူး ယူႊၶရဵၼ်ႊလႄႈမၢၼ်ႈ ပိူင်ႈၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်

တႄႇတီႈလိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 24 မႃး ပေႃးဝႃႈ ရတ်ႊသျိူဝ်ႊပူၼ်ႉပႅၼ်တိုၵ်းတေႃး တေႃႇယူႊၶရဵၼ်ႊၵေႃႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈၶဝ် Volodymyr Zelenskyy ဝေႃႊလွတ်ႉတီႊမီႊယႃႊ ၸႄႊလ်လႅၼ်ႊသၵီႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေတိုၵ်းၽိုၼ်ႉၶိုၼ်း ပုတ်းပုတ်းၶၢတ်ႇၶၢတ်ႇ ၼႆၵမ်းသိုဝ်ႈ။ ၽၢၵ်ႇလၢတ်ႈၸူးသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇသေၵေႃႈ ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ဝႃႈ မုၵ်ႇၸုမ်းမိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၶဝ် ပိူင်လူင်တႄႉ ဢၼ်ပဵၼ်ဢမေႊရိၵၼ်ႊၶဝ်ၼၼ်ႉ ၶႅၼ်း တေႃႈယႃႇပေပိုၼ်ႉပႅတ်ႈၶဝ်၊ ၸိုင်ႈမိူင်းၶဝ် ၸိူင်ႉၼႆ...

ပိုၼ်းပဵၼ်မႃးမိူဝ်ႈၼၼ်ႉလႄႈ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်လူင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမိူဝ်ႈၼႆႉ

လုၵ်ႈလိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 24 မိူင်းရတ်ႊသျိူဝ်ႊ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းသေ ၶဝ်ႈတိုၵ်းပူၼ်ႉပႅၼ် တေႃႇမိူင်းယူႊၶရိၼ်ႊၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸၵၸ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးၵၢင်ၸႂ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ ၽိူဝ်ႇၼၵ်ႉၶၢဝ်ႇ VOA ၶဝ်ၵႂႃႇတွင်ႈထၢမ် ယူႇတီႈၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၾၢႆႇၸၵၸၼႆႉဝႃႈ ၶဝ်ၵမ်ႉယၼ်လၢႆး ႁဵတ်းရတ်ႊသျိူဝ်ႊၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဢၼ်ၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတိုၼ်ႇၽၢၼ်ႈၵႂႃႇသေယဝ်ႉ မီးမႃးၶေႃႈထၢမ်ထိုင် 2-3 ၶေႃႈ။ 1) ယူႇတီႈ...

ၶႄႇ တေၽွမ်ႉၸွမ်းၽႂ် ? ၽႂ်တေၽွမ်ႉၸွမ်းၶႄႇ ?

မိူင်းၶႄႇၼႆႉ တႄႇတီႈ 1988 တေႃႇထိုင် 2008 ၶၢဝ်းတၢင်း 20 ပီ လုမ်းလုမ်း ၸႂ်ႉဢႃႇၼႃႇ သုမ်ႇငုမ်းၵႅတ်ႇၵင်ႈပၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး မၼ်ႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇၵႅၼ်ႇလႄႈ ထိုင်တီႈၵမ်ႈၼမ် ပေႃးမၢႆထိုင်ဝႃႈ မိူင်းၶႄႇၼႆႉ ပဵၼ်ၸႂ်ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းပိုၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းပီ 2015 ၽိူဝ်ႇဝႃႈ ဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇလႆႈဢႃႇၼႃႇမႃး တၢမ်တူဝ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ သီႊၸိၼ်ႊၽိၼ်ႊ သိူဝ်ႇတၢင်းၽႃႈၽႄးလႅင်လူင်သေ...

ၸၢႆးသၢႆလႅတ်ႇ မေႃတႅမ်ႈႁၢင်ႈလူၼ်ႉ  ၵႃႊတုၼ်ႊႁၢၼ်လဵတ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်

မေႃတႅမ်ႈႁၢင်ႈလူၼ်ႉ ၵႃႊတုၼ်ႊ ႁၢင်ႈၵိူဝ်ႉၵၢၼ်မိူင်း ၸၢႆးသၢႆလႅတ်ႇ ဢၼ်တင်းၼမ်ႁူႉဝႃႈ ၵႃႊတုၼ်ႊ ႁၢၼ်လဵတ်း ၼၼ်ႉ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်တပ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/2/2022 တီႈႁူင်းယႃ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။ ၶၢပ်ႈတူဝ်မၼ်းၸဝ်ႈတႄႉ လုၵ်ႈလၢင်းမေးၼၢင်းဢဝ်မႃးလုမ်းလႃးသၢင်းၵျူဝ်ႇပၼ်တီႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/2/2022 ။ ၵႃႊတုၼ်ႊ ႁၢၼ်လဵတ်းၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈလၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းၼွင်မွၼ် ဝႃႈၼႆသေတႃႉ...

ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတေဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းသိုၵ်းၵူႈၵေႃႉ တေပဵၼ်လႆႈယူႇႁႃႉ??

ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တႃႇၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းၵူႈၵေႃႉယူႇ ၼႂ်းမိူင်းၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ တိုၵ်ႉမီးပတိတ်ႈၶၢတ်ႇ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇယူႇလႄႈ ပႆႇပႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ ပၵ်းပိူင်ၸိုင်ႈမိူင်း ၾၢႆႇႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း ၵူၺ်းၼႆ ႁူဝ်ၼႃႈသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ လၢတ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈသိုၵ်းၶဝ် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 2 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ။ ၼင်ႇမၼ်းဝႃႈတႄႉ ပီ 2022 ၼႆႉ တဵမ်မႃးၶူပ်ႇပီ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃးတဵမ်ပီ လီၸႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးသၼ် ၺႃးၶူမ်းမႃး

လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 1 ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်း  တဵမ်ၼိုင်ႈပီ  ။ ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈႁူမ်ႈၵၼ် ၶွမ်ႈ ၶတ်းလူၺ်ႈလၢႆးယဵၼ်သဵင် Silent Strike ၼႆလႆႈႁၼ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းယူႇၾၢႆႇၶတ်းၶၢၼ်ႉ တိုၵ်းသူၼ်းယူင်းသေႃႇၵၼ်ယူႇ ၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၶႂၢင်။ ဝၼ်းၼၼ်ႉတင်းဝၼ်း ယႃႇပေဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း၊ ယႃႇပေပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉပၢႆးၶၢႆ ထိုင်တၢမ်းၶမ်ႈၸင်ႇႁူမ်ႈ တူပ်းမိုဝ်းပိၼ်ႇပၢႆႇပၼ်သဵင်/ ပိၼ်ႇပၢႆႇပၼ်ႁႅင်း ၵၼ်ၼႆ...

ယၢင်ႈတိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶၵ်ႉတွၼ်ႈထီႉသွင် ၶိုင်ပွင်လၢႆးလႂ် ပိူဝ်ႈၽႂ်

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၸၵၸၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃး လၢႆးၵၢၼ်ၶဝ်ဢၼ်ၼိုင်ႈ လွင်ႈဝႃႈ တေတိူဝ်းၶႂၢၵ်ႈၸႄႈတွၼ်ႈဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ (ခရိုင်) ၼၼ်ႉထႅင်ႈ တႃႇ 42 ၼႃႈတီႈၼႆလႄႈ ဢဝ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ တေပဵၼ် လွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ၶဝ်တေၸႂ်ႉတိုဝ်းလၢႆး PR ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပေႃးၼႄႉၼွၼ်းတႃႇၶဝ်ၼႆၵေႃႈ ဢွၼ်လၢမ်းဝႃႈၵၼ်။ ဢၼ်ၼႆႉ...

ယိင်ႈၶႂ်ႈလႆႈဢႃႇၼႃႇ ယိင်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈ ယိင်ႈဢမ်ႇလႆႈႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၶၢဝ်းၶိဝ်းၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၶိုင်ဢၢင်ႈပိူဝ်ႈတႃႇၶဝ်တေမီးဢႃႇၼႃႇ တေႃႇၸူဝ်ႈၵႂႃႇ ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉ လၢႆးတၢင်း မၼ်း မီးဝႆႉလၢႆလၢႆမဵဝ်း။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ဢၼ်ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းၶဝ်သေယဝ်ႉ ၵႂႃႇတိုၵ်းတေႃးၸွမ်းၼႃႈတီႈၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁဝ်းၶဝ် ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း ၸႂ်ႉတိုဝ်းပဵၼ်ၶိူင်ႈ မိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေယဝ်ႉ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၵူၼ်းသေဢမ်ႇၵႃး ပူၼ်ႉပႅၼ်ပႃးပိူင်ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈငိၼ်း ၵၼ်ယူႇ။ ပေႃးတေမႃးတူၺ်းၾၢႆႇၼႂ်းမိူင်းၼႆၵေႃႈ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇဢဝ် ၸုမ်းၸၢဝ်းပႃႇတီႇပႃးမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ႁၼ်ၸႂ်ၵၼ် ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img