Saturday, June 15, 2024

တႆးဢမ်ႇမီးမူႇၸုမ်းၼမ်းၼႃႈၵႅၼ်ႇၶႅင် တေတူၵ်းၸွမ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းယဝ်ႉႁိုဝ်

Must read

ၼႂ်းပီ 2017 လုၵ်ႈလိူၼ်မေႊၼၼ်ႉ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ႁွင်ႉႁူၺ်းဢဝ် ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းတႆးႁဝ်းတင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ ၵႂႃႇဢုပ်ႇၵၼ်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇသေယဝ်ႉ မီးၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်မႃးဝႃႈ ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်းလွင်ႈဝႃႈတေဢမ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈသေပွၵ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မူႇၸုမ်းတႆး မႃးႁူပ်ႉၵၼ် ၸဵတ်းပႅတ်ႇၸုမ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၽူႈလႂ်ၸုမ်းလႂ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလႆႈၸႂ်ၸွမ်းမႃး ၼႂ်းမိူဝ်ႈၼၼ်ႉ။

တီႈပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ၼၼ်ႉ တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးမွၵ်ႇၶမ်းၵေႃႉပဵၼ်ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈၵဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ၊ ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ်ၸႂ်ယဵၼ် ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၶွင်သီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ လုင်းႁွင်ၶမ်းၵေႃႉပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇၵွင်ၸႆး မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၊ လုင်းၸၢႆးၼုတ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ပႃႇတီႇငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၵရေႇသီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၊ လုင်းၸၢႆးမွၵ်ႇၶမ်းသွႆႈ ပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၊ ၸဝ်ႈၵၢႆႇၾႃႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၊ ၸဝ်ႈၶုၼ်သႅင်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်တႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ႁူဝ်ၼႃႈ ၸဝ်ႈပွင်ၶိူဝ်း ႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မႂ်ႇသုင်ၸိုင်တႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢိၵ်ႇပႃးတင်း ပႃႇတီႇတႆးလႅင် ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်လႄႈ မဵဝ်းသႅတ်ႉတိတ်ႉသျၢၼ်းပျီႇ ဢိၵ်ႇပႃးတင်း ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ်ၼေႇပျီႇတေႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉႁွင်ႉႁူပ်ႉၵၼ် လူၺ်ႈ CSSU ၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်သေလႄႈ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်မႃး။

- Subscription -

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ မိူင်းတႆးတိုၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ မိူဝ်ႈႁူမ်ႈလႆႈၸႂ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႃႈ တိုၼ်းတေသၢၼ်ၶတ်း ၸႂ်ႉလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵေႃႈ တေဢမ်ႇလူင်းၸွမ်းဝႃႈၼႆမႃး။ၼိုင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈလႂ်တႄႉ မီးၵၢင်ၸႂ်ဝႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈသၢၼ်ၶတ်းတင်းၶဵင်ႈၶႅင်ပုတ်းၶၢတ်ႇ ၶႂ်ႈၸႂ်ႉလၢႆး ထိူၼ်ႇဢမ်ႇလႅဝ် ပၢင်တၢႆးၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈၼၼ်ႉသေ လၢတ်ႈၽၢတ်ႈဢဝ်ဝႃႈၼႆသေတႃႉ လွင်ႈဝႃႈမိူင်းတႆးဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇမီးၸုမ်းလႂ်ယွမ်းႁပ်ႉႁၼ်လီမႃး။

လႆႈဝႃႈမူႇၸုမ်းတႆးဢၼ်မီးယူႇ လၢႆပႃႈလၢႆၾၢႆႇမိူဝ်ႈယၢမ်းၼင်ႇၼၼ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ CSSU ၵေႃႈမီးဝႆႉ ၵႅၼ်ႇၶႅင်လႄႈၼႆ ၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႈၵၼ်မႃးတေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ ။ယူႇၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ လၢမ်းႁူႉၶေႃႈၵၢင်ၸႂ်လႄႈ လွင်ႈၽွမ်ႉ သဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇ ၼႂ်းတႆးႁဝ်းသေယဝ်ႉ ဢမ်ႇႁတ်းဢႃႉထမ်ႇမ ၸႂ်ႉလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵမ်းလိုၼ်းၶိုၼ်းယွၼ်ႇယွမ်းဝႃႈ လွင်ႈမီးသုၼ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇႁိုဝ်ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇ ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႆႉ ပႆႇၸႂ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းတေလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ပႆႇၸႂ်ႈၶၵ်ႉတွၼ်ႈတေလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ဝႃႈၼႆသေ ယိုတ်းယင်ႉၵႂႃႇပႅတ်ႈ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ထိုင်မႃး ၼႂ်းပၢၼ်သိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းၼႆႉသမ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပၢင်တုမ်လူင် ပၢင်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၸွမ်သိုၵ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇၶိုင်ငႃႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူႇ။ ႁႂ်ႈႁဵတ်း ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်ရေး ညီလာခံ ၼၼ်ႉ ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။ ႁွင်ႉႁူပ်ႉဢဝ် ၸုမ်းၽၢၵ်ႈၼိူဝ် 3 ၸုမ်း ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃး ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ဝႆႉ 7 ၸုမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ သွင်ပႃႈသွင်ၾၢႆႇ ၽွမ်ႉၸွမ်းၵၢင်ၸႂ်ၶဝ်ၼႆ ၶဝ်တိုၼ်းတေၶိုင်ႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။

ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇမီးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈ ဢမ်ႇမီးတႅၼ်းၽွင်း မၵ်းမၼ်ႈပၼ်လႆႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်းပၢင်ၵုမ်ၶဝ်ၼၼ်ႉသေတႃႉ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇၼႆႉ ဢၢၼ်းၸၼ်ဢဝ် ၸုမ်းသိုၵ်းဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈဝႃႈမႃး 7 ၸုမ်း PPST ၾၢႆႇၽၢၵ်ႈၼိူဝ် 3 ၸုမ်းႁူမ်ႈၵၼ် 10 ၸုမ်း တေၶိုင်ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။

ၵွၼ်ႇပႆႇႁဵတ်းပၢင်တုမ်ၼၼ်ႉ တေတဵၵ်းၸႂ်ႉၵူႈၸုမ်းၸုမ်းၼႆႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းပၼ်ၸွမ်း လွင်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ၵူၺ်းၵႃႈ ပၢင်တုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်  ပႆႇတႄႇ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉပေႃးတဵၵ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူႈၸုမ်းၸုမ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ယိုၼ်ယွမ်းဝႃႈ တေဢမ်ႇၽၢတ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၼႂ်းတႆးသေ သမ်ႉတေမီးၵၢင်ၸႂ်ၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်ထိုင်မႃး ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးပၢင်ၵုမ် ဢမ်ႇမီးၸုမ်းဢၼ်ႁွင်ႉႁူၺ်းပိူဝ်ႈတႃႇ ႁူဝ်ၼႃႈၵူႈၸုမ်းၸုမ်း မႃးႁူမ်ႈတုမ်ၵၼ်လႆႈယဝ်ႉ။

တၢမ်ၼင်ႇ ႁူဝ်ၼႃႈၼႂ်း PPST ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတႄႉ ယူဝ်တေဢမ်ႇမီးၸုမ်းလႂ် ႁတ်းၶႅင်ႁတ်းတႃႉ ၵမ်းလိုၼ်းမႃး ၵႃႈလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်း ၵူႈၸုမ်းယူႇမၼ်းၸဝ်ႈလၢမ်းဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်။ပေႃးပဵၼ်ၼၼ်မႃး သလေႇၵၢၼ်မိူင်းမိူင်းတႆးၼႆႉ တေထိုင်ထၢၼ်ႈလႂ်ၵႂႃႇၼႆ မၼ်းတေလႆႈဝူၼ်ႉၵၼ်မႃးယဝ်ႉၶႃႈၼေႃႈ။

ၵွၼ်ႇတေလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်ၼၼ်ႉ ပေႃးဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ ႁဝ်းတေဢမ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်း ပိူဝ်ႈတႃႇ တေဢဝ်လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ ၸွမ်းသူ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈမႃးၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ ဢွင်ႇသၢၼ်းပေႃးလႆႈယွမ်းႁပ်ႉသေ ပူင်ပၢႆးပႃး လၵ်းမိူင်း 1947 ၼၼ်ႉမႃးၼႆ ႁဝ်းၶႃႈႁူႉၸွမ်းယူႇၵူႈၵေႃႉ ။

ယူႇၸွမ်းၵၼ်တူၺ်း 10 ပီလႄႈ လႃးလႃး ဢမ်ႇထုၵ်ႇမေႃၵၼ်ၸင်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇလႆႈၼႆ ႁဝ်းၶႃႈႁူႉၵၼ်ယူႇ။လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပိုၼ်းၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်  ၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႆႈပွႆႇၽႃႈ ၵိုတ်းၸိုၼ်ႇႁူမ်ႈႁႅင်းမႃး ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႃႈၼႄႇ။တေႁဵတ်းႁိုဝ်ပွႆႇႁႂ်ႈ ပိူၼ်ႈမႃး ထူမွတ်ႇယႃႉလႅဝ်ပႅတ်ႈ ပိုၼ်းဢၼ်ၼႆႉလႃႇၼႆ တေလႆႈထၢမ်ၵၼ်ယဝ်ႉၶႃႈၼႃ။

ဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႈလႆႈ ၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ။ တပ်ႉသိုၵ်းတႆးၵေႃႈ ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁႃ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ပႃႇတီႇၵွင်ၸႆႊၵေႃႈဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ။ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇသိုပ်ႇတၢင်ႇမၢႆၾၢင် ၊ မဵဝ်းသႅတ်ႈတိတ်ႉသျၢၼ်းပျီႇၵေႃႈ ၸူမ်ႁၢႆၵႂႃႇပႅတ်ႈယဝ်ႉ ၸင်ႇဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၵေႃႈ ၼပ်ႉႁူႉၸွမ်း သၢႆငၢႆငဝ်းလၢႆးမိူင်းတႆးသေ တေတဵပ်းမိပ်ႇ ၶိတ်ႇႁွင်ႉၸုမ်းလႂ်ၸုမ်းၼၼ်ႉသေ ၸႂ်ႉလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ယိုၼ်ႁပ်ႉဝႃႈ တေဢမ်ႇၽၢတ်ႇၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ။ ထိုင်ၶၵ်ႉၼႆႉမႃးယဝ်ႉလႄႈ ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းတႆး ၸိူဝ်းႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း မူႇၽႂ်ၸုမ်းမၼ်းၼၼ်ႉ တေဝႆႉ ပုၼ်ႈသုၼ်ႇမုၵ်ႉၸုမ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်းႁိုဝ် တေဝႆႉ ပုၼ်ႈသုၼ်ႇမိူင်းတႆးၶိုၵ်ႉတွၼ်းႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေလႆႈထၢမ်ၶိုၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယွၼ်းပၢႆးၼႄ မွၵ်ႈၼၼ်ႉသေ ၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းတီႈၼႆႈၵွၼ်ႇၶႃႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း