Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁိုၼ်းၵႃယၢင်း

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆးၼမ်   ယိူင်းဢၢၼ်းၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်မီးၸိူင်ႉႁိုဝ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈမိူင်းတႆးမီးမွၵ်ႈႁိုဝ်

လိူၼ်October ထူၼ်ႈထိ 15 တေမီးပၢင်ပွႆးမၢႆတွင်း NCA ၵၢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း ၶွပ်ႈတဵမ် 8 ပီ ၼႆလႄႈ ၸိူဝ်းႁူဝ်ၼႃႈ လႄႈ ၽူႈတႅၼ်း ၼႂ်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႉ ၽိုၼ်ႉၶဝ် တႄႇၽႅဝ်မႃးၼႂ်းမိူင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇယဝ်ႉ။ မွၵ်ႇပႃးဝႆႉၸဵမ်တင်း ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸိူဝ်းဢမ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၼၼ်ႉ တင်းသဵင်ႈယူႇ ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ လႅပ်ႈတေဢမ်ႇမီး ၸုမ်းလႂ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈသႄႈ။ ၼႂ်းဢၼ်ဢမ်ႇၵႂႃႇဢမ်ႇလႆႈ...

ၶႄႇၶဝ်ႈတဝ်ၸွမ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢမ်ႇၵိူင်းသုတ်ႉၸမ်ၶဝ်ႈႁႃၵၼ် တႃႇႁူမ်ႈႁႃၽွၼ်းလီဢၼ်တေၵမ်ႉယွင် ၶေႃႈဢဵၼ်းဢၢၼ်းၵၢၼ်မိူင်းတူဝ်ၵဝ်ႇ

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 22 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈသေ မီး ပၢင်ၵုမ် Track 1.5 တီႈမိူင်းလၢဝ်း တီႈမလေႊသျႃႊၼၼ်ႉ ထႆးၶႄႇ ဢိၼ်ႊတီႊယိူဝ်ႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈဢုပ်ႇၸွမ်း လွင်ႈတၢင်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် မီးႁူဝ်ၶေႃႈလူင် 4 ၶေႃႈ လွင်ႈႁႃလီၵၼ်ၶိုၼ်းၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ  Reconciliation လွင်ႈလူတ်းယွမ်း...

ႁူဝ်ၵူၼ်းပဢူဝ်းလႄႈ ၸႄႈမိူင်းဢၼ်ပဢူဝ်းၶႂ်ႈလႆႈ (တွၼ်ႈၼိုင်ႈ)

မိူင်းတႆးႁဝ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈတေႃႇသူႈပၼ်ႁႃ ဢၼ်ဝႃႈ ပဢူဝ်း ၊ ပလွင်ႈ ၊ ဝႃႉ ထၼူႉၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်းၽႅၼ်ႇလိၼ်သေတင်ႈ ၸႄႈမိူင်းမႂ်ႇႁင်းၶေႃႈၶဝ်။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပဢူဝ်းပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်ပၢဝ်ႇႁွင်ႉ ဢၼ်တၢင်းပိူၼ်ႈသုတ်းသုတ်းယဝ်ႉၼႃ။ၵူၼ်းပဢူဝ်း ၸိူဝ်းယၢမ်ႈၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်းၵၢၼ်သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ ပတေႇသရၢၸ်ႈ( ၸဝ်ႈပိူင်ႇၼမ်ႉငမ်းလိၼ်) ၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူဝ်ႈပၢၼ်ႈဢိင်းၵလိတ်ႈလႄႈ ပၢၼ်တႄႇလႆႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပိၼ်ႇလႅၵ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်းၶေႃၶေႃသေ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်ပႃႇလီႇမၢၼ်ႇတီႇမူဝ်ႊၵရေႊသီႊၼၼ်ႉ ပေႃးတႄႇၵႂႃႇႁွင်ႉ တႃႇတႄႇတင်ႈ...

တႃႇၸၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးဢုပ်ႇၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႂ်ႈလႆႈၼၼ်ႉ တၵ်းလႆႈမီးႁႅင်းမိပ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းၵူႈၾၢႆႇ

ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းမၼ်း တေလႆႈၸႂ်ႉ လၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၵႄႈလိတ်ႈၼႆ ယွမ်းႁပ်ႉၵၼ်ႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းယူႇသေတႃႉ သင်ပဵၼ်လႆႈတႄႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ၶႂ်ႈၵႂႃႇၸွမ်း လၢႆးတၢင်းၵၢၼ်မိူင်းမၼ်းၵွႆး။ ၾၢႆႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸိူင်ႉၼင်ႇ NUG လႄႈ PDF ၵမ်ၼမ်ၼမ်တႄႉၵေႃႈ သင်ပဵၼ်လႆႈ ၶႂ်ႈတိုၵ်းမူၺ်ႉပႅတ်ႈ လွၵ်းပိူင်ဢႃၼႃႇသိုၵ်း ၶႂ်ႈပူတ်းပင်းပႅတ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယၢမ်းလဵဝ်သေ ၵေႃႇတင်ႈၶိုၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းမႂ်ႇမႂ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢဝ်ၸႂ်ၽႂ်ႇၶႂ်ႈၵၢၼ်မိူင်းဝႃႈၸိုင် ၾၢႆႇၸိူဝ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈမၢၼ်ႈၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလဵၼ်ႈလွၵ်းၵဝ်ႇဢဝ်တေႃႇၸူႉႁဵတ်းၼႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းထုၵ်ႇၽႃႈလွၵ်းဢူၼ်ႈ ယဵပ်ႇလွၵ်းၶႅင်ၶိုၼ်ႈ ၼႃႈ

SAC ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၼႆ့ ၵွၼ်ႇပႆႇတေႃႇတိူမ်းထႅင်ႈ ဢႃႇယုယိုတ်းမိူင်းၼၼ့် လဵၼ်ႈၶၢဝ်ႇၽၢင်းၶၢဝ်ႇပွမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၵၢၼ်မိူင်းလႂ်၊ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်းလႂ်၊ ၸုမ်းၸၢဝ်းလုၵ့်ၽိုၼ့်လႂ် တူင့်တိုၼ်ႇၵႂင်မဝ်းၸွမ်း လွင်ႈဝႃႈ တေပွႆႇလွတ်ႈပၼ် ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ လႄႈ ၸိူဝ်းႁူဝ်ၼႃႈတႅဝ်းၸိၵ်းၸွမ်ၶဝ်ၼႆသေဢမ်ႇၵႃး တေၶပ်းၶိုင်ပၼ် ၼင်ႇႁိုဝ် ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵီႇ တင်း ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈသွင်ၵေႃႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၸွမ်ၸိုင်ႈဝိၼ်းမျိၼ့် လႄႈ Dr. ၸေႃႇမျိၼ့်မွင်ႇ...

ၸၵၸ ဝႆႉဢႃႇၼႃႇပဵၼ်ယႂ်ႇ တေႃႇတိူမ်းဢႃယုငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်း တေပႆႇၸၢင်ႈယဵၼ်ႁၢႆၵိုတ်းလႆႈ

ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မီးၶွပ်ႇမီးလႅၼ်ယူႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈပီ ပေႃးဝႃႈ ၶိုင်သၢင်ႈပုၼ်ႈၽွၼ်း ပႆႇပႃႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၸိုင် တိူမ်းလႆႈထႅင်ႈ 6 လိူၼ်လႂ် 2 ပွၵ်ႈၵူၺ်း ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်သေ တေလႆႈပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်း  တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼၼ်ႉ 6 လိူၼ်သေၵေႃႈ ၶိုင်ႈသၢင်ႈၵႂႃႇ ပေႃးၼပ်ႉၸွမ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ...

ၵၢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈၸိုင်ႈမိူင်း ဢိၼ်ႊတူဝ်ႊၼီႊသျႃႊ လႄႈတင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ပိူင်ႈၵၼ်ၾႃႉလႄႈလိၼ်

ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵိူတ်ႇပဵၼ်မႃး ယွၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းသိမ်းဢႃၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တုၵ်ႉယၢၵ်ႈတၢႆႁၢႆၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ပဵၼ်ပၼ်ႁႃတၢင်းယၢပ်ႇ ပႃးပိူဝ်ႈတႃႇမိူင်းႁိမ်းႁွမ်းတင်းလၢႆ ဢဝ်ၸဵမ်ဢေႊသီႊယၼ်ႊ လႄႈ တင်းမိူင်းထႆး မိူင်းၶႄႇ မိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယိူဝ်ႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၶႂ်ႈႁႃ လၢႆးတၢင်းၵႄႈလိတ်ႈၸွႆႈ သိုဝ်ႈၽႂ်တၼ်းမၼ်းယူႇယဝ်ႉ။ မိူင်းဢိၼ်ႊတူဝ်ႊၼီႊသျှႃႊ ဢၼ်ႁပ်ႉဝႆႉ တၼ်းႁဵင်း ႁူဝ်ႈပဝ်ႈ ၶွင်ၸုမ်း  ဢေႊသီႊယၼ်ႊ ၼႆႉ မွၵ်ႇႁွင်ႉဢဝ်...

ပၵ်းပိူင်မႂ်ႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢီးဝၢၼ်ႈမိူင်းတူၵ်းလုၵ်းတူၵ်းလဝ် ၵူၺ်းႁိုဝ်

ထႅင်ႈ 3-4 ဝၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေတႄႇပိုတ်ႇယဝ်ႉလႄႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းသုၼ်ႇလဵဝ် ဢၼ်ၾၢႆႇမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉဝႃႈ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ပုဂ္ဂလိကကျောင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ  ဢွၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇႁပ်ႉသွၼ်ယဝ်ႉ။  တႃႇတေႁပ်ႉသွၼ်လႄႈ တႃႇတေပူၵ်းတင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသုၼ်ႇလဵဝ်ၼႆႉ တႄႇဢဝ်ပီၼႆႉၵႂႃႇ တေယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵိၼ်းယၢၵ်ႈ လိူဝ်ၵူႈပီပီပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉယူႇ ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃး...

တႆးဢမ်ႇမီးမူႇၸုမ်းၼမ်းၼႃႈၵႅၼ်ႇၶႅင် တေတူၵ်းၸွမ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းယဝ်ႉႁိုဝ်

ၼႂ်းပီ 2017 လုၵ်ႈလိူၼ်မေႊၼၼ်ႉ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ႁွင်ႉႁူၺ်းဢဝ် ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းတႆးႁဝ်းတင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ ၵႂႃႇဢုပ်ႇၵၼ်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇသေယဝ်ႉ မီးၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်မႃးဝႃႈ ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်းလွင်ႈဝႃႈတေဢမ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈသေပွၵ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မူႇၸုမ်းတႆး မႃးႁူပ်ႉၵၼ် ၸဵတ်းပႅတ်ႇၸုမ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၽူႈလႂ်ၸုမ်းလႂ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလႆႈၸႂ်ၸွမ်းမႃး ၼႂ်းမိူဝ်ႈၼၼ်ႉ။ တီႈပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ၼၼ်ႉ တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးမွၵ်ႇၶမ်းၵေႃႉပဵၼ်ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈၵဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ၊ ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ်ၸႂ်ယဵၼ် ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၶွင်သီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ လုင်းႁွင်ၶမ်းၵေႃႉပဵၼ်...

တႃႇၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းမႂ်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢမ်ႇလူဝ်ႇၸႂ်ယႂ်ႇၽႂ် တၵ်းလုၵ်ႉႁဵတ်းၵူၺ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပူင်ဢွၵ်ႇမႃးပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈပႃႇတီႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၼႆႉ ၶွပ်ႈတဵမ်ၼိုင်ႈလိူၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ႁၢၼ်ႉတေႃႇဝၼ်းၵၢၼ်လုမ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 24  ပႃႇတီႇပၢႆးဢၼ်ၵႂႃႇယွၼ်းတၢင်ႇမၢႆၾၢင် တိုၵ်ႉမီး 9 ပႃႇတီႇၵူၺ်းၵွၼ်ႇ ။ ပႃႇတီႇတင်း 9 ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ၵူၺ်းပဵၼ်ၸုမ်းသၢင်ႇသီႈလႄႈ ၸိူဝ်းၸွမ်းလင်ၸုမ်းသၢင်ႇသီႈလၢႆလၢႆ။ ၾၢႆႇတီႇမူဝ်ႇၵရႅၵ်ႉတိတ်ႉ ၸိူဝ်းယူႇၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းသေ တေႃႇသူႈပိူဝ်ႈတႃႇတီႊမူဝ်ႊၵရေႊသီႊလႄႈ ၾႅတ်ႊတရႄႊၼၼ်ႉၵေႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတမ်းၽႅၼ် လၢႆးလိင့်လႅၼ်  ၸၼ်ထႅမ်ပၵ်းပိူင်မႂ်ႇ တႃႇပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း

ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 26 ၵေႃႇမသျိၼ်ႇၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈတႂ်ႈမိုဝ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃး ပၵ်းပိူင်မၢႆၾၢင် ၸိူဝ်းပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းယွမ်းႁပ့်ႁဵတ်းၸွမ်း ။တၢမ်ၼင်ႇပၵ်းပိူင်ဢၼ်ၼႆ့သေ ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း 90 ပၢႆ ဢၼ်ၸုၵ်းမၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢႆးမိူင်းယူႇၼႆ့ တေႇမိူဝ်ႈဝႃး မိူဝ်ႈၼႆ့ၵႂႃႇ  ၶၢဝ်းတၢင်း 60 ဝၼ်း တေလႆႈၶိုၼ်းတၢင်ႇလဝ်ႈ မၢႆၾၢင်ထႅင်ႈမႂ်ႇမႂ်ႇ ပေႃးဢမ်ႇလဝ်ႈတၢင်ႈထႅင်ႈၵေႃႈ ပႃႇတီႇတေလူ့ယဝ့်ၶႃႈ။ ပေႃးမႃးတူၺ်းပၵ်းပိူင်မၢႆၾၢင်ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း ဢၼ်ပူင်ပၢႆးထႅင်ႈမႂ်ႇမႂ်ႇၼႆ့ ၶေႃႈၶၢတ်ႈၶွပ်ႇၶဵင်ႈၶႅင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းမၼ်း...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2023 တေပဵၼ်လၢႆးၵဝ်ႇပၢၼ် ၼဝတ ဢမ်ႇၼၼ် ၸွင်ႇတေမီးလွင်ႈတဵင်ႈထမ်း

ၶၢဝ်းတၢင်းတီႊမူဝ်ႊၵရေႊသီႊၼႆ့ တိုင်ႈၶိုၼ်ႈၼႃႈယူႇ တႃႇသေဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၸွမ်းလူၺ်ႈငဝ်းလၢႆးသေ ၸၢင်ႈသုတ့်ႁူၼ် ထွႆႈလင်ၵႂႃႇယူႇ ၵႆ့လႄႇၶိုၼ်ႈသွင်ယၢင်ႈ ႁူၼ်ၶိုၼ်း ၼိုင်ႈယၢင်ႈဢိူဝ်ႈၼႆ ၶူးပူင်သွၼ်လူင်တီႈ ၸၼ့်ၸွမ်  Harvard University ယၢမ်ႈၸီႉမႃးယူႇၶႃႈၼႃ။မိူၼ်ၼင်ႇမိူင်းႁူမ်တုမ်ၸွမ်းမၢၼ်ႈၼႆ့ၼႆၵေႃႈ တႄႇမုင်ႈၼႃႈ ၸူးတီႊမူဝ်ႊၵရေႊသီႊ မိူဝ်ႈ 2010 ၼၼ့်သေ ၽိူဝ်ႇထိုင် 2021 ၵေႃႈ ႁူၼ်လင်ၵႂႃႇပႅတ်ႈၶိုၼ်း ယွၼ့်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းယူႇယဝ့်။ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၼႆ့...

တႆးပၢႆႈမိူင်းၼမ် မိူဝ်းၼႃႈထုၵ်ႇႁဵတ်းသင် လီႁူမ်ႈၵၼ်ဝူၼ်ႉ

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼႆ့ တႄႇၼႂ်းပီ 1996-97 ၼၼ့်မႃး ၵူၼ်းမိူင်းၶၢႆ့ပၢႆႈ ၽၢတ်ႇယၢၼ်ပိုၼ့်တီႈ ၼမ်လိူဝ်ၶိုၼ်ႈမႃး တိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ၸႄႈဝဵင်းၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆ့ ႁၢၼ့်တေႃႇပေႃးလႆႈ ပွႆႇပႅတ်ႇလိၼ်သူၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃး ၸိူဝ်းၼႆ့ၵွၼ်ႇၶႃႈယဝ့်။ လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶၢႆ့ပၢႆႈၽၢတ်ႇယၢၼ်ပိုၼ့်တီႈၼႆ့ ပဵၼ်ယွၼ့်ငဝ်းလၢႆးလၢႆပိူင်လၢႆပၢႆး ဝႃႈၼႆသေတႃ့ ပိူင်ယႂ်ႇတႄ့ ယွၼ့်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်လႄႈ ယွၼ့်ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ငၢၼ်းႁႃၵိၼ် လဵင့်တွင့်ယၢပ်ႇယဵၼ်း။ လုၵ့်တီႈလွင်ႈတၢင်းသွင်ပိူင်ၼႆ့သေ သွၼ့်သိုပ်ႇသွၼ့် တေၸၢင်ႈမီးသင်မႃးထႅင်ႈၼႆ လိူင်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ႁူမ်ႇလူမ်ႈ...

ၽႅၼ်ၵၢၼ်ပၢႆးတိုၵ်း တၵ်းလႆႈသွၼ်ႇပႃးၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း

AA တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇလႄႈ ၸၵၸ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ် ၼူဝ်ဝႅမ်ႊပႃႇၼၼ်ႉၼႆႉ ယွၼ်ႉတၢင်းၸဵပ်းယူၼ်ႈမီးၼင်ႇၵၼ်လႄႈၼႆ ႁဝ်းၶႃႈပၢႆးတမ်းၼႄၵၼ်မႃး ဝူင်ႈပူၼ်ႉၼႆႉ တေၶုၵ်းၸႂ်ႈလႆႈယူႇၶႃႈၼေႃႈ။ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးလၢႆလၢႆပိူင်ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇ AA လူဝ်ႇလႆႈပၢတ်ႇၶဝ်ႈ ပေႃႉၶဝ်ႈ ႁွမ်ႁႅင်းယဵၵ်ႉၶႃႇမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈပႃးယူႇလွင်ႈၼိုင်ႈၼင်ႇဝႃႈမႃးၶႃႈယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တတ်းၶၢတ်ႇပႅတ်ႈသၢႆႈသဵၼ်ႈတၢင်းတေႃႉတၢင်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်၊ ယႃႈယႃ၊ ၶိူင်ႈၶူဝ်းၵေႃႇၵၢႆႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တိၺွပ်းၵူၼ်းၵမ်ၵၢၼ်ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ AA ၸင်ႇတၵ်းတူၺ်းထိုင်တင်းယၢပ်ႇယၢၵ်ႈ...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2023 သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵၢင်မူၵ်ႇသွၵ်း ၽႂ်တေတူၵ်းလွၵ်း

ဝၢႆးလင်ၶွင်သီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်းၽွင်ႈယဝ်ႉ တူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈတေမႃး ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းတင်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈပၼ်ငိူၼ်ႈၵႂၢမ်းၵၼ်ဝႃႈ ပေႃးထူပ်းၵၼ်ပွၵ်ႈၼႃႈ တေၸၢင်ႈလႆႈႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ပႃး ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇၼႆလႄႈ မုင်ႈမွင်းႁၼ်လီတေႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်းတူဝ်းတႅၼ်းဢႃႊသီႊယၼ်ႊၵေႃႈ မီးမႃးၼမ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶပ်းမၢႆၶၢဝ်းတၢင်းတေမႃးၼေႇပျီႇတေႃႇ ၼႂ်းဝၼ်း 29-30 ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ယဝ်ႉ ။ ယွၼ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းႁိပ်ႈ တႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် ASEAN -...

Latest news

- Advertisement -spot_img