Wednesday, July 24, 2024

ပေႃးဢမ်ႇတိုၵ်း တိုၼ်းတေႁၢမ်းမိူင်း

Must read

“တွၼ်းလိူဝ်လုၵ်ႉတိုၵ်းၶဵၼ် လူဝ်ႇဝူၼ်ႉၵႆလႆႈလိူဝ်ၽူႈၶဵၼ်” ၼႆ သုၼ်ႊၸိုဝ်ႇ ၵဝိလူင်လွၵ်းၸိူင်းပၢႆးၵၢၼ်တိုၵ်း ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႆႉယူႇ။ ပၢႆးဝူၼ်ႉဢၼ်ဝႃႈ ယၢမ်းမိူဝ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းႁၢႆ ႁႂ်ႈဝၢၵ်ႈတႄႇၶိုၼ်းတီႈငဝ်ႈပိုင်း ၼႆၵေႃႈမီးလႄႈ ပိူဝ်ႈတႃႇၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈၼႂ်းတႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႈ လီလႆႈသင်ႉၸႂ်ၼိမ် ၼပ်ႉသၢင်ႈၶိုၼ်းယူႇၽွင်ႈယဝ်ႉ။

ၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ပဵၼ်မီးယူႇတေႉၼႆႉ ပဵၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ငဝ်းလၢႆးၶိူဝ်းၵူၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇၼႆႉ ၽႅဝ်ထိုင်ယူႇထၢၼ်ႈလႂ် ၼႆ ၵွၼ်ႇပႆႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ ဢၼ်ပဵၼ်တေႉမီးတေႉမၼ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈၽႅၼ်တမ်းယၢင်ႈၼႃႈလႆႈသႄႈ။ ၶုၵ်းထူပ်းၸႂ်ၸွမ်း ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ပၢၼ်မိူင်းမွၵ်ႇၶၢဝ်မၢဝ်းလူင်သေ လိုမ်းသၢင်ႈပိုၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၸူဝ်ႈလၢႆ ဝၼ်းလၢႆလိူၼ်ၵွႆးၵေႃႈ ၶမ်းၶူင်းယဵၼ်းပဵၼ်မၢၵ်ႇဢိုၼ်ႈယဝ်ႉၼႆ ထူပ်းႁၼ်တႂ်ႈၼႃႈတၼ်းတႃယဝ်ႉ။

- Subscription -

ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းတႆးယၢမ်းလဵဝ် ပေႃးမႃးႁိဝ်ႈတႅၵ်ႈၵၼ်တင်း ပိူင်ပဵၼ်တီႈ ယူၶရဵၼ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇရတ်ႉသျႃႊ ပူၼ်ႉပႅၼ်လေႃႇတိုၵ်းၼၼ်ႉၼႆ တေလႆႈတွၼ်ႈသွၼ်လွင်ႈဝႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇမေႃ ႁႃဢူၺ်းလီၸႅတ်ႈၸၢင်ႇ ၸိူင်ႉၼင်ႇ ယူၶရဵၼ်းၶဝ်ႈၸူးလႆႈ ဢမႄရိၵၼ်ႇ လႄႈ ဢီႊယူႊ။

ယူႇၶရဵၼ်ႊၼႆႉ မိူင်းလဵၵ်ႉဢွၼ်ႇၵွႆးလႄႈ ဢဝ်တႃႁၼ်ဝႃႈ မၼ်းတေဢမ်ႇၸၢင်ႈ တေႃႇသူႈလႆႈ ရတ်ႉသျႃႊ၊ မၼ်းယွမ်းႁပ်ႉႁၼ်ထိုင် ငဝ်းလၢႆးပဵၼ်တေႉမီးတေႉတူဝ်ၵဝ်ႇသေ ၶဝ်ႈႁႃဢူၺ်းလီ လူၺ်ႈလၢႆးပၢႆးမိူင်းၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ ၊ ပၢႆးၼေႁႂ်ႈတင်းလၢႆႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပေႃးပိုၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈမၼ်းၵေႃႈ ၽွၼ်းယွၼ်ႈတေတိူဝ်ႉသၢင်ႈတင်းလူင်ဢမ်ႇ ႁၢင်ႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉသေ ၵွၼ်းၵိူင်ႈတေႃႇ မိူင်းလူင်ရတ်ႉသျႃႊမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်မေႃၶဝ်ႈႁႃဢူၺ်းလီ ဢၼ်မီးတၢင်းလူဝ်ႇၼင်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ လမ်ႇလွင်ႈတေႉယဝ်ႉ။

ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးၶိုၼ်းၼိူင်းတူၺ်း မိူင်းဢိတ်ႉသရေႊ ဢၼ်လႆႈတိုၵ်းယူႇ တီႈၵႃႊၸႃႊၼၼ်ႉၼႆ ႁူမ်ႈဝႃႈ ၽူႈၶဵၼ်လွမ်ႉႁွပ်ႈယူႇ ႁႃႈႁူၵ်းမိူင်းၵေႃႈယႃႇ ဢမ်ႇၶႃႇလႃႇသေၶႆး၊ ယၼ်ႇၸႂ်မၼ်ႈႁေ ႁတ်းၽိုတ်ႉႁတ်းလေႃႇယူႇၼႆႉ ယွၼ်ႉၵွပ်ႈသင်။

 ယွၼ်ႉၶဝ်ၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇ ပဵၼ်ၸႂ်သဵၼ်ႈလဵဝ်ၵၼ်ႁူႉႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇတိုၵ်း တေ  ႁၢမ်းမိူင်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸင်ႇၼၼ် ၶိူဝ်းၵူၼ်းၵိဝ်း ဢၼ်ယူႇၸွတ်ႇၵမ်ႇၾႃႇၼၼ်ႉ ၶၢမ်ႇပွႆႇပႅတ်ႈ သုၼ်ႇလီမၢၵ်ႈမီးၽႂ်မၼ်းသေ ပွၵ်ႈမိူဝ်းမႃး ၶဝ်ႈၸွႆႈၵၢၼ်သိုၵ်းယူႇၵူႈၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ။

လွင်ႈၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇ၊ လွင်ႈၵူဝ်လႆႈႁၢမ်းမိူင်းၼႆႉ ပဵၼ်ႁႅင်းၵွၼ်ႈၵႅၼ်ႇတႃႇၵႅတ်ႇၵင်ႈလႆႈ ၼႃႈလိၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆ ႁူႉႁၼ်လႆႈၸႅင်ႈယူႇသေတႃႉ ပေႃးဢမ်ႇမီးပဝ်ႉမၢႆတႅတ်ႈတေႃး ဢၼ်ပဵၼ်တႃႈမုင်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၼၼ်ႉၶေႃႈလဵဝ်ၵၼ်ၸိုင် တေၼၢၼ်းထိုင်ၸႂ်ႁူႉၼိူဝ်ႉယူႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတေႃႇ ၸၵၸမႃးၼႆႉ ပၢႆးႁၼ်ဢၼ်ဝႃႈ ” ႁႅင်းသိုၵ်းၽႂ်ယႂ်ႇ မၼ်းပေႉ၊ ၽႂ်တိုၵ်းပေႉ မၼ်းပိူင်ႇ” ၼၼ်ႉ လႆႈဢွင်ႈပဵၼ်ယႂ်ႇမႃးၼႆ ဝူင်ႈပူၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈလၢတ်ႈမႃးယူႇ။ ဢၼ်ၼႆႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၢၼ်တဵင်ႈထမ်းၼႆသေတႃႉ တီႈဝႃႈ ႁႅင်းသိုၵ်းယႂ်ႇၼၼ်ႉ ၵွမ်ႉၵွႆး ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၼမ်ပိူင်လဵဝ် ဢမ်ႇဝႃႈလႆႈ ႁႅင်းယႂ်ႇ၊ ဢမ်ႇၼႄႉၼွၼ်း တႃႇတိုၵ်းပေႉလႆႈယဝ်ႉ။ ႁႅင်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈၶိုတ်းၵၢပ်ႈၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးပဵၼ် ၼဵၼ်လူင် ဢၼ်တႅပ်းတတ်း ၵၢၼ်ပေႉၵၢၼ်သုမ်းမႃးယဝ်ႉ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ၼိူဝ်ၼႃႈလိၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ ၵုမ်ႇတေလပ်းႁူလပ်းတႃ ယုမ်ႇယမ်ၵမ်ၵႅၼ်ႇဝႃႈ ႁဝ်းပဵၼ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ၵေႃႇဢွၼ်တင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ၵဵဝ်ႇတင်းလုမ်ႈ ႁဝ်းဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃး ၸွမ်းဢမ်ႇယဝ်ႉ၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸုမ်းလႂ် ဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃးတႆး တိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈ ၵုမ်ႇဝူၼ်ႉဝႃႈၼႆသေ ပႅတ်ႈမဝ်ဝႆႉ ၵၢၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမွၵ်ႇႁွင်ႉ ၵူၼ်းၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး တႃႇႁူမ်ႈ ပူပၢႆးၼႃႈမၢၼ်ႈတႃမိူင်းၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ လီၼပ်ႉသၢင်ႈၶိုၼ်းလိုၵ်ႉလိုၵ်ႉၼႂ်းၼႂ်းယူႇယဝ်ႉ။ ယူဝ်ၶေး ၽွၼ်းၸႃႉ တေၼမ်လိူဝ် ၽွၼ်းလီဢေႃႈ။

ၵွၼ်ႇပႆႇၽႅဝ်ဝၼ်းတီႈ 31 တေမႃးၼႆႉ သၢႆငၢႆၸိုင်ႈမိူင်း ၸၢင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈပိၼ်ႇပႅင်ႈလူင်လၢင်ၼႆ မုင်ႈမွင်းၵၼ်ယူႇၵေႃႈ လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉထွၵ်ႇၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတေဢွၵ်ႇပဵၼ်ၽွၼ်းလီ တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁႃႉၼႆ တၵ်းလႆႈဝႆႉၼၵ်းၾၢင်ႉထိုင်ယူႇယဝ်ႉ။

 မိူင်းႁိမ်းႁွမ်းလူင် ဢၼ်မီးဢေႃးၸႃႇၼိူဝ် ၸၵၸ ၸဵမ်တင်း ၸုမ်းသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉ ပေႃးၵူၺ်းတူၺ်းတေႃႇ ၽွၼ်းပၢင်ႈၸိုင်ႈမိူင်းမၼ်းပိူင်လဵဝ်သေ တေလိဝ်ႁၵ်းပႅတ်ႈ ဢႅင်ႈ ဢႅဝ်ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ သႂ်တေတိူဝ်းသႂ်ႇႁႅင်းပၼ် ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းလုမ်းလုမ်းၼႆလူး ၸွင်ႇႁဝ်းႁႃး သမ်ႉတေတုမ်ႉတွပ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႈ တၵ်းလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းယူႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ့် ယွၼ်းပၢႆးၼေမွၵ်ႈၼႆႈသေ တေၶွတ်ႇယွတ်ႈသၢႆၵႂၢမ်းၵွၼ်ႇဢေႃႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း