Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸိုင်ႈတႆး

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉပတ်းပိုၼ်ႉ

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ ပီၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2022- 2023 တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ပရိယတ်ႉတိသတ်ႉထမ်ႇမပႃႇလ ၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး လႄႈပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်တုမ် ၵမ်းထူၼ်ႈ 2 တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 9 ဝၼ်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 19 - 27/2/2023 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ...

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး

7 ဝၼ်း ၾႅပ်ႉၿိဝ်ႊရီႊ2023 ပီၼႆႉ ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ 76 ပီ “ဝၼ်းၸၢတ်ႈ (ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ)” ၸိုင်ႈတႆး ထိုဝ်ဝႃႈပဵၼ်ဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈ တႃႇဢဝ် “မိူင်းတႆးၵွၼ်းၶေႃ” ဢိၵ်ႇတင်း ဝၼ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵေႃႈဝႃႈလႆႈ။ ယွၼ်ႉၵွပ်ႈမီးၸႂ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းသေ လႆႈမီးၵၢၼ်တူင်ႉတိုၼ်ႇၶွၼ်ႈႁႅင်းၽွမ်ႉၽဵင်ႇႁူမ်ႈၸႂ်ႁူမ်ႈၺၢၼ်ႇပၢႆးႁူႉတၢင်းမေႃၵူႈပႃႈၵူႈၾၢႆႇ မုင်ႈၼႃႈတင်ႈတႃ ၶတ်း ႁႅင်း ပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ်မိူင်းတႆးၵွၼ်းၶေႃၵွႆးလႄႈ ဢမ်ႇတၼ်းႁူႉႁၢင်ႈႁူႉတူဝ် ဢမ်ႇလႆႈတင်ႈၸႂ်သေ...

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုင်ႈတႆးၸဵမ်ပိုင်း ၸွင်ႇတေၵေႃႇတင်ႈလႆႈၶိုၼ်း

ဢွၼ်ၼႃႈ သိုၵ်းလူၵ်ႈ (လုမ်ႈၾႃႉ) ဢွၼ်ၼႃႈမိူင်းတႆးတင်းမၢၼ်ႈတေဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃ ၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းတူင်ႇၶွပ်ႇလႅၼ်လိၼ်ၸိုင်ႈတႆး တိုၵ်ႉပဵၼ်မိူင်းၸဝ်ႈၾႃႉ လႄႈယင်းတိုၵ်ႉပဵၼ် မိူင်းပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်းၶွင်မိူင်းၽႂ် မိူင်းမၼ်း မီးပၵ်းပိူင် မီးလၢႆးပူၵ်းပွင် လၢႆးၽွင်းငမ်းလႄႈ ၵၢၼ်ဢွၵ်ႇၵူတ်းမၢႆၸႂ်ႉတိုဝ်းဢၼ်ၵိုင်ႇလႅပ်ႈတင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႃႈလိၼ်ၶွင်ၽႂ်ၶွင်မၼ်း မီးၵၢၼ်ၵဵပ်းၽႃးသီ(ၶွၼ်ႇ) ၵမ်းသိုဝ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၶဵတ်ႇလႅၼ်လိၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းၽႂ်မၼ်း။ မိူင်းၸဝ်ႈၾႃႉၵူႈမိူင်း မီးၶႃႈဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶွင်ၽႂ်မၼ်း ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်မီးၶုၼ်လူင်ႁပ်ႉၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်းၶိုၼ်ႈၸူး ၸဝ်ႈၾႃႉၵမ်းသိုဝ်ႈ။ မိူင်းႁိမ်းႁွမ်းဢၼ်ယူႇတိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်ၵၼ်ၵေႃႈ ပဵၼ်မိူင်းၸဝ်ႈၾႃႉၼင်ႇၵၼ်ဢမ်ႇပူၼ်ႉ ပႅၼ်ၵၼ်...

ၶႂ်ႈလႆႈမိူင်းၵွၼ်းၶေႃ ၶႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵတ်းယဵၼ် ၶႂ်ႈမီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢဵၼ်းဢၢၼ်းလူင်သုင်သုတ်း ဢၼ်တႆးၶႂ်ႈလႆႈလႄႈမုင်ႈမွင်းႁႃ တင်းဢၼ်ၽုၵ်ႇဢူၵ်းၾင်ၸႂ်မႃး ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် တေႃႇတဝ့်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼၼ့် မိူင်းတႆးၵွၼ်းၶေႃ။ ထတ်းလူင်းမႃးၵေႃႈတွၼ့်ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃလႄႈၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်း ထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းႁဵတ်းႁႃၵိၼ်လဵင့်တွင့် သၢင်ႈၼႃႈႁေႃတေႃႁိူၼ်းလႆႈထၢင်ႇႁၢင်ႈလူၺ်ႈၵတ်းယဵၼ်။ တင်ႈတႄႇဝၢၼ်ႈမိူင်းလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃမႃးတေႃႇႁၢၼ့်ၼႆ့ ပႆႇတွၼ့်မီးလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ႁိၼ့်ၼွၼ်း ပႆႇတွၼ့် လႆႈၵိၼ် ဢိမ်ႇၼွၼ်းလပ်းၾၼ်လီ တိုၵ့်လႆႈပဵၼ်ၶီႈၶႃႈသိုၵ်းမႃးပၢၼ်ယဝ့်ပၢၼ် ၵၢၼ်ၵႃ့ၶၢႆၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ၵၢၼ် သူၼ်ႁႆႈၶႅင်းၼႃး ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃ ၵၢၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇႁုၼ်ႈမုၼ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈသင်သေ ၸိူဝ့်သေပိူင်ၵွႆးပႆႇပေႃး ယင်းလႆႈတုၶ့်ယၢၵ်ႈၶၢၼ်ၸႂ်ၸွမ်း ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း...

ၼၢႆးၽွင်းလူင်ၾၢႆႇတမ်းဝၢင်းတီႈယူႇ မႃးႁူဝ်ပူင်း ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၶၢၼ်းၵႂႃႇပတ်းၽဵဝ်ႈၵၢင်ဝဵင်း

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇတမ်းဝၢင်းတီႈယူႇ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် မႃးဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၶၢၼ်းၵႂႃႇပတ်းၽဵဝ်ႈႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ်ၵၢင်ဝဵင်း မိူၼ်ၶိုၼ်းပၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼဢၽ ၼဝတ ၽွင်းငမ်းလီလီ ၵူၼ်းႁူဝ်ပူင်းလၢတ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27/4/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း တွၵ်ႊတိူဝ်ႊတႅတ်ႉတႅတ်ႉၶၢႆႇ ၼၢႆးၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၢႆးပိူင်ၵူၼ်း ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်လႄႈတမ်းဝၢင်းတီႈယူႇ တႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽွင်းငမ်း လႄႈတင်းၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ၸၼ်ၸိူၵ်ႈ ၼၼ်ႉ မႃးထိုင်ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ယူႇၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းသီႇရိမင်ႇၵလႃႇ  ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း...

လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 လိူၼ်လဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး မီးၵူၼ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 2,400 ပၢႆ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်း ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပူၼ်ႉမႃးလိူၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း   2,490 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 2021 လိူၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၵူတ်ႇထတ်း ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လႆႈၵူတ်ႇထတ်းပၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 400 ပၢႆ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ်

ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ်မႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 436 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 21 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 19/6/2021 မႃးထိုင် ဝၼ်းတီႈ 19/7/2021  ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈလိူၼ်...

ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတီႈၼမ်ႉလၼ်ႈပုင်ႈထိုင် 40 ၵၢတ်ႇၼမ်ႉလၼ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉၼိုင်ႈဝူင်ႈ

တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈထိုင် 40 ၵေႃႉ ယၢမ်းလဵဝ်ထိုင်တီႈလႆႈပိၵ်ႉၵၢတ်ႇဝႆႉ ၼိုင်ႈဝူင်ႈ   ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 29/6/2021 တေႃႇထိုင် 5/7/2021 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်း ယူႇတီႈ ၾၢႆႇၶွမ်ႊမတီႊၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ...

ဝၼ်းၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶမ်း ႁႅင်ႈႁိူတ်ႇ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၶဝ်ႈသိုဝ်ႉၸၢႆႇၼမ် မိူၼ်ၵူႈပွၵ်ႈ

ဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈပၼ်ႁႃလၢႆလၢႆဢၼ် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းသေ မိူဝ်ႈၼႆႉပဵၼ်ဝၼ်းၵၢတ်ႇၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶမ်းဢမ်ႇငိုၼ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းပေႃးယဵၼ်သီႇလူင်ဝႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 29/6/2021 ပဵၼ်ဝၼ်းၵၢတ်ႇ 5 ဝၼ်းလႂ် ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမႃး ၶဝ်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆ ၸၢႆႇၵၢတ်ႇ၊...

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ်သိုၵ်းတူဝ်တႅၼ်း Proxy War ယူႇယဝ်ႉၼႄႇ ?

တင်ႈတႄႇ သွင်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လွႆတႆးလႅင်း လႄႈ ဝၢၼ်ႈႁႆး ယိုဝ်းၵၼ်ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပၢႆပီ 2017 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႄႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းတႆး လႆႈလူႉသုမ်းၼမ်။ ပဵၼ်တႆးယဝ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းငွၵ်ႈႁူဝ် ၼႂ်းၵႄႈ ၵၢင်ၵူၼ်းၼမ်။ ပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃၸွမ်း ၵၢမ်ႇၸႃႇတႃႇႁၢႆႉလူင် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႄႈ ၽႅၼ်ႇလိၼ် ၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ တေဢမ်ႇၵႃး...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵေးသီးပွၵ်ႈႁိူၼ်း ၼင်ႈပႆႇတၼ်းဢုၼ်ႇ သမ်ႉပေႃးလႆႈမႃးၶိုၼ်းတီႈဝတ်ႉ

ဝၼ်းသွင်ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်လူင်းသေ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းၵေးသီးၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ယွၼ်ႉမႆႈၸႂ် တႃႇ ၽုၵ်ႇသွမ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၊ မႆႈၸႂ်ဝူဝ်းၵႂၢႆး ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉတင်းၼွင်ႈ/ လင် ၵူၺ်းပွၵ်ႈမိူဝ်း ပႆႇတဵမ်ဝၼ်း ၶိုၼ်းလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမႃး သွၼ်ႈသဝ်းၶိုၼ်းတီႈဝတ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/6/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမေႃႈ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးၽၵ်းႁႃႈ၊ ၶုမ်လူမ်း၊ မိူင်းၵၢဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵေးသီး မုင်ႈမွင်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်း ၸဵဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈသိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်း ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း သေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈသွၼ်ႈသဝ်းၸွမ်းဝတ်ႉဝႃႈ မုၼ်ၸဝ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇယွမ်းႁဵင်  ၵူၼ်းမိူင်းမုင်ႈမွင်း သိုၵ်းသွင်ၸုမ်းၸဵဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/6/2021 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်း  ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵၢဝ်၊ ၼွင်သွမ်းလႄႈ ႁူဝ်ပူင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း...

ၾႆးမႆႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ် လွႆလႅမ် လင်ၼိုင်ႈ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းတင်းၼမ်လၢႆ

ၾႆးမႆႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ် လင်ၵဝ်ႇ (မူလတန်းကျောင်း) မၢႆ 2 လင်ၼိုင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း မီး လွင်ႈလူႉသုမ်းတင်းၼမ်လၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 31/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်း ၾႆးမႆႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉဢွၼ် မၢႆ 2 (လင်ၵဝ်ႇ) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း လွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး...

ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးတီႉ ၺႃးၶႃႈတၢႆ ဝူင်ႈၵၢင် သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်

ႁၢင်လိူၼ်မေႊၼႆႉ ၵူၼ်းၼွင်ၶဵဝ်ၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးၶႃႈတၢႆ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်း ၺႃးတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ 3 – 4 ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵွပ်ႈပၼ်ႁႃ သိုၵ်း SSPP တင်း သိုၵ်း RCSS ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်/ႁိမ်တီႈယူႇ ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 28/5/2021 လုင်းပႃႉၸိင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ်...

ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵျွၵ်ႉမႄးမၢတ်ႇၸဵပ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးတီႉ 3 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵျွၵ်ႉမႄးသိုပ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း၊ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ သေ ၺႃးတီႉၵႂႃႇ 3 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။   ဝၼ်းတီႈ 31/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵျွၵ်ႉမႄး ဢွၵ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၊ ၺႃးသိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးဢွင်ႇၶၢႆႇ ဢႃယု မွၵ်ႈ 21 ပီ  ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိုၵ်ႇႁေႃႈၵႃးလမ်းၽႃႇတမ်  ၊   ၸိူဝ်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ တၼ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img