Saturday, June 22, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵေးသီး မုင်ႈမွင်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်း ၸဵဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း

Must read

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈသိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်း ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း သေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈသွၼ်ႈသဝ်းၸွမ်းဝတ်ႉဝႃႈ မုၼ်ၸဝ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇယွမ်းႁဵင်  ၵူၼ်းမိူင်းမုင်ႈမွင်း သိုၵ်းသွင်ၸုမ်းၸဵဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်။

Photo CJ- ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵေးသီး

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/6/2021 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်း  ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵၢဝ်၊ ၼွင်သွမ်းလႄႈ ႁူဝ်ပူင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇယွမ်းႁဵင် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၼွင်သွမ်း၊ ဝတ်ႉဝိႁၢရ်ႁေႃၶမ်း၊ ဝတ်ႉၵမ်ႇမ ထၢၼ်း၊ ဝတ်ႉမိူင်းၼွင်၊ ဝတ်ႉပွင်ဢုတ်ႇ 2 လၵ်းလႄႈ ဝတ်ႉသုဝၼ်ႇၼသီႇရိႁူင်းထမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းတႆး ၼင်ႇၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈမႃး ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူး ၵေးသီး တူၼ်ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃး တင်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တိူဝ်းမႃးထႅင်ႈၵွၼ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁူဝ်ႁုပ်ႈမၼ်းတင်းမူတ်းမီးၵႃႈႁိုဝ်ပႆႇႁူႉ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတႄႉ ဢမ်ႇယွမ်းႁဵင်ယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတီႈသုတ်းတႄႉ လွင်ႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းလူဝ်ႇႁဵတ်းယဝ်ႉလႄႈ ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ၵေႃႈမႆႈၸႂ် ပႃးထႅင်ႈတီႈႁိူၼ်းယေး ယွၼ်ႉ ဝႃႈမီးဝူဝ်း ၵႂၢႆး ၵႆႇမႃမူ ၸိူဝ်းၼႆႉ တႃႇလဵင်ႉလူတူၺ်းထိုင် ဢမ်ႇမီးၽႂ် ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ် တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတႄႉ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်မုင်ႈမွင်းပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ”-  ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ သင်ဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈၶၢဝ်းယၢဝ်းၼႆ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတႄႉ တေမီးလွင်ႈယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ ဝႃၼႆ။

“မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉၵေႃႈ မီးပီႈၼွင်ႉၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်း ၼႂ်းဝဵင်းမႃးၸွႆႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ယူႇ သင်ဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းတေ ပဵၼ်ထႅင်ႈၶၢဝ်း ယၢဝ်းတႄႉ တႃႇလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတႄႉ တေမီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်မႃးယဝ်ႉၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပီႈၼွင်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ တၢင်ႇတီႈတၢင်ႇဝဵင်းမႃးၸွႆႈထႅမ်တႄႉ ပႆႇမီး”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေးသီး လၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလူဝ်ႇႁႅင်းၼႃႇၼႆႉ ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း ၊  ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ။  ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ လွင်ႈသိုၵ်းတႆး တီႉၺွပ်းၵူၼ်း ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၸႂ်ၸုမ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸဵမ်သင်ၶၸဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၼ်တႄႉ ဝႃႈၼႆ။

“ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈသြႃႇႁဝ်းၶႃႈ တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၽိူင်းၼႆႉ ပၢႆႈဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉသိုၵ်း SSPP မႃးတင်ႈတပ်ႉ တီႈၵွင်းမူး ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်းဝၢင်းဝတ်ႉၼၼ်ႉ။ ၵမ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသမ်ႉဝႃႈ ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇဢဝ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းတီႈၵွင်းမူးၵမ်ႉၼႆသေ ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇဢဝ် လူင်းမႃး ႁဵတ်းၼၼ်ႉသေ တၢင်း SSPP ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ သူင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ် ၸုမ်းၶူဝ်းလၢႆး ၸဝ်ႈသြႃႇႁဝ်းၶႃႈ ပေႃးဢမ်ႇႁတ်း ယူႇၵျွင်းၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းလႆႈပၢႆႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵႂႃႇမီးဝႆႉတီႈလွတ်ႈၽေးယဝ်ႉ။ ယူႇတီႈ ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ် တႄႉ ယိုၼ်ႈယၼ် ၶဝ်ႈသြႃႇႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸႂ်ၸုမ်းလႂ် ပဵၼ်ၵူၼ်းယူႇၵၢင်ၵူၺ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၽူႈမၢႆတူင်ႇဝဵင်း ၵေးသီးၵေႃႈ ၸႂ်ႈၶႃႈ”- ၸဝ်ႈၶူး ၵေးသီး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

သိုၵ်းတႆးၼင်ႇၵၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း ပႃးမိူဝ်ႈၼႆႉ။ ပၢင်တိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး ပဵၼ်ၵူႈဝၼ်း ၾၢႆႇၼိုင်ႈတင်းသွင်ၾၢႆႇ တိုၵ်ႉထႅမ် ႁႅင်းသိုၵ်းၼင်ႇၵၼ်။ ၾၢႆႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈၵေႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ် ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃးလၢႆးၶႃႈ – မိူင်းၼွင် – ၵေးသီး – မိူင်းသူႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း