Wednesday, April 24, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

SSPP

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မုင်ႈၸူး SSPP တင်းၼမ်

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The Irrawaddy တႅမ်ႈဢွၵ်ႇဝႆႉ တၢင်းၾၢႆႇဢိင်းၵလဵတ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 7 ၼႆႉဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ် ၾၢင်ႉထိုင် တပ်ႉသိုၵ်းတႆး SSPP ယႃႇသူင်ႇၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်းၸွႆႈ သိုၵ်းပဢူဝ်း PNLA တင်း သိုၵ်းယၢင်းလႅင် KNDF သင်ဢမ်ႇၼၼ် တေၸၢင်ႈထူပ်းၺႃးလွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 7-8/3/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း...

SSPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇႁပ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇႁပ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ တႃႇႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 15/2/2024 ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/ SSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇႁပ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼင်ႇႁိုဝ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ပေႃးတေမီးႁႅင်းၵႅတ်ႇၶႄ ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်လႆႈၵူၼ်းမိူင်း - ႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ SSPP...

သိုၵ်းတႆး သိုၵ်းၶျၢင်း သိုၵ်းၶၢင်ႁူမ်ႈၵၼ် သူင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယိုၼ်ႈထိုင် NUG

ဝၼ်းတီႈ 12 ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2024 ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶွပ်ႈတဵမ် 77 ပီ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈၶျၢင်း CNF  လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၶၢင် KIO/KIA ႁူမ်ႈၵၼ် သူင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈယိုၼ်ႈထိုင် မၢႆတွင်း ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸူးထိုင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG  ။ ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉပႃးဝႆႉ 4...

SSPP ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 77 ပီ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ယူႇတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 77 ပီ တီႈငဝ်ႈငုၼ်း ဝၢၼ်ႈႁႆး မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 1,700 ပၢႆ ။ ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၼႆႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ်ထႅၼ်ႈ ၽူႈၼမ်းၼႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ – SSPP ၽႃႇၺႃးၵၼ် တီႈမိူင်းပွၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်း SSPP/ SSA ၽႃႇၺႃးၵၼ် တီႈမိူင်းပွၼ် ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း။ ဝၼ်းတီႈ 5/2/2024 ၼႆႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/ SSA) တင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်း မိူင်း ၽႃႇၺႃးၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈၶဵဝ်ၶမ်း ဝဵင်းမိူင်းပွၼ် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်...

SSPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁပ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉတႃႇ 65 ၵေႃႉ

SSPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁပ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉ တႃႇ 65 ၵေႃႉ ၼႂ်းပီ 2024။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 21/12/2023 ထိုင် 31/12/2023 ၼႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉ ဢၼ် SSPP ဢွၼ်ၸတ်းၼၼ်ႉ တေတႄႇႁပ်ႉသဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း 65 ၵေႃႉ တႃႇမီးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇမိူဝ်းၼႃႈ ၼႆယဝ်ႉ ။ ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ...

ထိုင်ၶၢဝ်းၽွမ်ႉၵၼ် လုၵ်ႉတိုၵ်းၽူႈၶဵၼ် ၵွပ်ႇၵူႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် ပိူဝ်ႈတႃႇၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ၸူမ်းသိူဝ်းၵၼ်ပေႃးၸမ် ၶႂ်ႈလိုမ်းတုၵ်ႉလိုမ်းယၢၵ်ႈယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈတုၵ်ႉတၢင်းယၢၵ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်မီးယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼႆႉ ပႆႇထၢတ်ႇပႆႇၵိုတ်းလႄႈ တိူၵ်ႈတီႈၶႂ်ႈလိုမ်းပႅတ်ႈမၼ်းၵေႃႈ တေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈလိုမ်းလႆႈသႄႈ။ ၵွပ်ႈၼႆ သိုၵ်းတႆးသွင်ၽၢႆႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၵႂႃႇၼႆႉ လီတေႉတေႉယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵွမ်ႉၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၵွၺ်း ပႆႇယဝ်ႉၵၢၼ်၊ ပႆႇႁၢၼ်ႉၸႂ်လႆႈ တႃႇၵူၼ်းမိူင်း၊ ပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈတႃႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းယဵပ်ႉၶူဝ်းၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ယဵပ်ႉၶူဝ်းသိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ သင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းယဵပ်ႉၶူဝ်းၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ယဵပ်ႉၶူဝ်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၊ ၶူဝ်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP လႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်လီၾၢင်ႉလွၵ်းလိင်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The Kokang ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/11/2023 ၼင်ႇၼႆ။ ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸၢင်ႈႁဵတ်းလၢႆးယွၵ်း လွၵ်ႇလႅၼ်ၽၢမ်းတႃၵူၼ်းမိူင်း၊ ၸၢင်ႈဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ၊ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ႁဵတ်းတႃႇယႃႉၸိုဝ်ႈယႃႉသဵင် ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ...

SSPP ၸွႆႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၶဝ်ႈသၢၼ် 160 ထူင်

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး ဢမ်ႇထၢတ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တၢင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈပၢႆႈၽေးၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းၵေႃႈ တိုၵ်ႉၶိုင်ႁႃၵမ်ႉၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမႃးၶိူဝ်းယႂ်း။ ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇ SSPP ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉဝႃႈ - “ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/11/2023 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA သေလႆႈၵမ်ႉၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမႃးမိၼ်တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ SSPP ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ယဵၼ်ဝႆႉသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းသေဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးမိၼ်ၼိူဝ်ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁတ်းပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉပိုတ်ႇၵၢတ်ႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႈပႆႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ တႄႇပဵၼ်မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6 ႁူဝ်ၶမ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပၼ်ႇၼိူဝ်ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၵူႈဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/8/2023 ၵေႃႈမႃးပၼ်လဵပ်ႈထႅင်ႈ ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။ “ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းပၼ်ႇလဵပ်ႈၼိူဝ်ဝဵင်းၼႆႉ ဝၼ်း 2-3 ပွၵ်ႈ။ မိၼ်တႄႉမိၼ်သုင်ယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ လွမ်မႆႈၸႂ်ယူႇ။” -...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ 3 ၸုမ်းၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈထိုင်ၼေႇပျီႇတေႃႇ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး 3 ၸုမ်း ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းငမ်းယဵၼ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ NSPNC တီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ။ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 20 ထိုင် ဝၼ်းတီႈ 21/7/2023 ၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး 3 ၸုမ်း ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸွမ်း ၸုမ်းငမ်းယဵၼ် ၶွင်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ NSPNC တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ။ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်း SSPP/SSA ၼႄႁႅင်းသိုၵ်း ၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်း SSPP/SSA ၼႄႁႅင်းသိုၵ်း ၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်။ ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ပီ 2023 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း သင်ႇႁႂ်ႈသိုၵ်း SSPP/SSA ထွႆဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၾၢႆႇ SSPP/SSA ဢမ်ႇယွမ်းထွႆလႄႈ တင်းသွင်ၾၢႆႇ ၼႄဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႃႈၼႆ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်းၸုမ်း SSPP/SSA ဢၼ်ယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇႁႂ်ႈ SSPP/SSA ထွႆဢွၵ်ႇၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ႁႂ်ႈထွႆဢွၵ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ 2 ပွၵ်ႈယဝ်ႉသေတႃႉ ၾၢႆႇ SSPP/SSA ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႈသင်လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်လၢႆးသိုၵ်း လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ႁႂ်ႈၶၢႆႉပၢႆႈဢွၵ်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ SSPP/SSA ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ -“ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ပၼ်ၾၢင်ႉမႃးဝႃႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ထွႆဢွၵ်ႇလၢႆးၶႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉသိုၵ်း SSPP  3 ၵေႃႉ၊  ယိုဝ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

 သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းသိုၵ်း SSPP   3 ၵေႃႉ ယိုဝ်းတၢႆ 1 ၵေႃႉ တီႈပၢင်သဝ်းဢၼ်မီးတီႈ ဢိူင်ႇမိူင်းယ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ  ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/5/2023  လုၵ်ႈၸုမ်း SSPP/SSA ဢၼ် ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် တၢင်းဢိူင်ႇမိူင်းယ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁႃၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ်ၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ၊ ႁိုၵ်ႉၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ၺႃးတီႉၺွပ်းလႄႈယိုဝ်းတၢႆ...

SSPP  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁပ်ႉပၢၵ်ႇလွင်ႈ ထဵတ်ႈထၢမ် ၼုမ်ႇၸၢႆးႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈ သပ်းလႅင်းလွင်ႈၶလိပ်ႉ ဝီႊတီႊဢူဝ်ႊ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးမတ်ႉၽႅၼ်တူၼ်ႈမႆႉသေ ၺႃးၾႆးႁုမ်းၵူထဵတ်ႈထၢမ် ဢၼ်ၽႄႈယူႇၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼၼ်ႉပဵၼ်လွင်ႈတႄႉ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၾၢႆႇ RCSS ၵမ်းၵမ်း ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇသႂ်ႇ လႄႈတီႉၺွပ်းၽူႈထၢင်ႇထိူမ်မႃးၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ်ဝႃႈၼႆ။ လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ  SSPP တႅမ်ႈတၢင်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်တီႈၼႃႈ Page – SSPP Info မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/05/2023  ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img