Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

SSPP

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး 100 ပၢႆ တီႈမိူင်းၼွင် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းၵဵပ်း မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ့်

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၼွင် ဢၼ်လႆႈပၢႆးၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆ့တီႈ ဝတ်ႉလူင်မိူင်းၼွင် (ၵျွင်းမင်ႇၵလႃႇယၢၼ်ႇဢွင်ႇ) ၼၼ်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၶိုၼ်းပွၵ်ႈ ဢဝ် မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈ တပ်ႉသိုၵ်း RCSS လႄႈ SSPP မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/4/2023  ။ ယၢမ်းလဵဝ် ယွၼ့်ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵဵပ်း မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ့်လႄႈ ၶႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းႁင်းၽႂ်မၼ်းသေတႃႉ ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ့်တီႈ ပႆႇၼိမ်လႄႈ...

RCSS လႄႈ SSPP ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ သွင်ၾၢႆႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 9/4/2023 RCSS လႄႈ SSPP ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၸလၢႆးလွႆ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ သဵင်ႈၵွင်ႈတႄႉဢမ်ႇတၼ်းတႅၵ်ႇႁိုင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ "သဵင်ၵွင်ႈဢမ်ႇတၼ်း ဢွၵ်ႇႁိုင်။ မွၵ်ႈ 10 မိၼိတ်ႉၼႆႉၵူၺ်း။ ထွမ်ႇသဵင်ၵွင်ႈတႄႉဢမ်ႇဢၢပ်ႈၸႂ်ႈပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇလူင်။ လႅပ်ႈႁူပ်ႉၺႃးၵၼ်သေယိုဝ်းၵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ တင်းသွင်ၾၢႆႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ။ မီးလွင်ႈတီႉလႆႈၵူၼ်းၵၼ်ထႅင်ႈႁေၼႆဢေႃႈ...

 UWSA ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း  ၶၢမ်ႈၶူင်းၶဝ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

တႄႇႁူဝ်လိူၼ် ဢေႊပရိူဝ်ႊ ၼႆႉမႃး တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶၢမ်ႈၶူင်း ၶဝ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 300  ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉၼႂ်းမိူင်းယေႃသမ်ႉလႆႈထွႆဢွၵ်ႇ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းယေႃၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ သိုၵ်းဝႃႉၶဝ် လုၵ်ႉတၢင်းပွတ်းဢွၵ်ႇပုၼ်ႉမႃးႁေ မႃး ထိုင်သႂ်ႇ ၼွင်လႅင် ၊ၼွင်ၽႃ ၾၢႆႇတၢင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼႆႉယဝ်ႉၵေႃႈ ပူၼ်ႉမႃးထိုင်...

ဝႃႈ မေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းၸေႊဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းပွင်ႇၶၢဝ်ႇၼႆသေ  SSPP တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်း SSPP ၵပ်းၾူၼ်းႁွင်ႉဢဝ် မေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး(ၸၢႆး) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ဝႃႈ မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၵူၼ်းသူင်ႇၶၢဝ်ႇၼႆသေ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်း သွင်ဝူင်ႈပၢႆ ယင်းပႆႇပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း။ ပီ 2023 ဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်း SSPP သိုပ်ႇၾူၼ်းႁွင်ႉဢဝ် မေႃသွၼ်ၸၢႆးႁၢၼ်ၶိူဝ်း ဢႃယု 35 ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ- SSPP ယိုဝ်းၵၼ်တီႈမိူင်းယႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈမိူင်းယႆ ၸိုင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 11/3/2023 ၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းတပ်ႉၸုမ်း SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးယၢင်းလႄႈၼႃးသၢင်း ၾၢႆႇတူၵ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းယႆၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-" ၸႂ်ႈဢေႃႈ ပဵၼ်တီႈႁိမ်းၶူဝ်လွင်းၼၼ်ႉဢေႃႈ ပဵၼ်မွၵ်ႈ ၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉဢေႃႈ။သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းယႄးႁူမ်ႈၵၼ်ႁေ ​တႄႇယိုဝ်းၼႆဢေႃႈ။ၾၢႆႇ SSPP တႄႉမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၽွင်ႈယူႇ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈလၢႆၵေႃႉ" ဝႃႈၼႆ။ လွင်ႈၼႆႉၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈတိတ်း​တေႃႇၸူး SSPP...

SSPP ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းထိုင် 10 မူင်း ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး မီးၵူၼ်း မိူင်း၊ ၵူၼ်းသိုၵ်းလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ...

ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်ႇလဵပ်ႈတီႈဝၢၼ်ႈႁႆး ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP

ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းၶွင် ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လမ်းၼိုင်ႈ မႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈဝၢၼ်ႈႁႆး ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇ မႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 24/1/2023 ၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းပၢႆ  ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း Jet Fighter သႅၼ်း YKA 130 လမ်းၼိုင်ႈ မႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈႁႆး ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇ...

SSPP ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈၶေႃႈၸီႉသင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈထွၼ်ဢွၵ်ႇ ထုင်ႉၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းပၢင်လူင်

ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၢင်ႈဝႃႈတေလူင်းတီႇသူၼ်ယႃႈ ထုင်ႉလွႆသၼဵၼ်း ၽွင်းသႅင် ၼႆသေ ၸီႉသင်ႇ ႁႂ်ႈသိုၵ်း SSPP ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ပၵ်းသဝ်း ပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ ထွၼ်ဢွၵ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈပၼ်ၼႆၼၼ်ႉ တိုၼ်းတေဢမ်ႇထွၼ်ပၼ်ၼႆ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 19/12/2022 ထိုင် လိူၼ်တေမႃးဝၼ်းတီႈ 3/1/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 16 ဝၼ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇ SSPP ထွၼ်ဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈတႃႇႁဵတ်းလွင်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆသေ   ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသင်ႇႁႂ်ႈ SSPP ၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းပင်လူင် ထွႆထွၼ်ဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 19/12/2022 ၼႆႉၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 19/12/2022 ၼႆႉၵႂႃႇတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 3/1/2023 ၼႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတေႁဵတ်းလွင်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၽွင်းသႅင် - သၼဵၼ်း ၸိူဝ်းမီးၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းပၢင်လူင်လႄႈ သင်ဝႃႈ  SSPP  လႆႈတူင်ႉၼိုင်ယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိုင်ႁႂ်ႈထွႆထွၼ် ဢွၵ်ႇပၼ်သေဢမ်ႇၵႃး...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉ ၽိုၼ်ႉ ၊ တီႈငဝ်ႈငုၼ်း ဝၢၼ်ႈႁႆး ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 2000 ပၢႆ။ ပၢင်ၵႅဝ်ႈၼႆႉၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/12/2022 ။ ပၢင်ၵႅဝ်ႈတႄႇယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း။ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၊ လုၵ်ႈတပ်ႉ ဢိၵ်ႇပႃးပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇသဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်မႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တင်းမူတ်းမီး 2081...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တေပွၵ်ႈႁိူၼ်း မႆႈၸႂ်လွင်ႈၵူတ်ႇထတ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဢိူင်ႇၶိုမ်း တေဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး  ယွၼ်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယွၼ်းသဵၼ်ႈမၢႆမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ႁႂ်ႈသူင်ႇၸူးလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်း။ ပေႃးထိုင်မႃး လိူၼ်ၼႃႈ ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2023 ၸိုင် ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လႄႈ သိုၵ်းတႆး SSPP ႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဢိူင်ႇၶိုမ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးလႄႈ မိူင်းငေႃႉ...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်း SSPP တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်

မိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တၢင်းဢိူင်ႇၵုင်းသႃႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  တိုၵ်ႉပၵ်းယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈသမ်ႉ မီးသိုၵ်း SSPP လႄႈ သွင်ၾၢႆႇငႃၵၼ်ဝႆႉယူႇ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ။ ဢိင်ၼိူဝ်သိုၵ်းသွင်ၾၢႆႇ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်သေ ၵူၼ်းမိူင်း 400 ပၢႆ ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်း သိူဝ် ၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်ႈၽွင်ႈသေတႃႉ...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 20 လင်

ႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း SSPP/SSA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၵုင်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 400 ၵေႃႉ။ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း SSPP ယိုဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ 5 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 80 လေႃႇတိုၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 30 လၵ်းပၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉ မႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 30...

သိုၵ်း SSPP – RCSS ယိုဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

သိုၵ်း RCSS – SSPP ယိုဝ်းၵၼ် တီႈၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၽူင်ႉပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း ဢမ်ႇယွမ်းၵႃး 3 လမ်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 28/9/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ သိုၵ်း SSPP တင်း RCSS ၽႃႇၺႃးၵၼ်   တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉတွၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈမွၼ်း ၾၢႆႇႁွင်ႇဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း ယၢၼ်ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img