Thursday, May 30, 2024

SSPP  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁပ်ႉပၢၵ်ႇလွင်ႈ ထဵတ်ႈထၢမ် ၼုမ်ႇၸၢႆးႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈ သပ်းလႅင်းလွင်ႈၶလိပ်ႉ ဝီႊတီႊဢူဝ်ႊ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးမတ်ႉၽႅၼ်တူၼ်ႈမႆႉသေ ၺႃးၾႆးႁုမ်းၵူထဵတ်ႈထၢမ် ဢၼ်ၽႄႈယူႇၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼၼ်ႉပဵၼ်လွင်ႈတႄႉ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၾၢႆႇ RCSS ၵမ်းၵမ်း ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇသႂ်ႇ လႄႈတီႉၺွပ်းၽူႈထၢင်ႇထိူမ်မႃးၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ်ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ SSPP

လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ  SSPP တႅမ်ႈတၢင်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်တီႈၼႃႈ Page – SSPP Info မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/05/2023  ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ – SSPP ယွမ်းႁပ်ႉ လွင်ႈလႆႈတီႉၺွပ်းထဵတ်ႈထၢမ် ၸၢႆးၼုမ်ႇ ၼၼ်ႉ လူၺ်ႈလၢႆးႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ယွၼ်းၼွမ်းထိုင်ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၸၢႆးၼုမ်ႇၼၼ်ႉ ဢိၵ်ႇပႃးတင်းၵူၼ်းမိူင်းသင်ၶၸဝ်ႈ တီႈလႆႈတူၵ်းၸႂ်လႄႈ သုၵ်ႉယုင်ႈၸႂ်ၸွမ်း လွင်ႈၶလိပ်ႉဝီႊတီႊဢူဝ်ႊၼၼ်ႉ- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

လွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၽုင်းႁၢၼ်   ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-  “ပဵၼ်ၵႂႃႇတီႈလႂ် ဝၼ်းလႂ်ၼႆတႄႉ ဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းသေ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈတႅတ်ႈတေႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢိင်ၼိူဝ် ၵူၼ်းႁဝ်း လႆႈဢဝ်ၸႂ်တေႃးသ သေ ထဵတ်ႈထၢမ်ၵႂႃႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း။  ပူၼ်ႉပႅၼ်ပေႃႇလသီႇ ၵၢၼ်ထဵတ်ႈထၢမ် မူႇၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇလႄႈ ပဵၼ်တၢင်းယူပ်ႈယွမ်းၵူၼ်းႁဝ်း။ လွင်ႈၼႆႉႁဝ်းၶႃႈပဵၼ်လွင်ႈၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်းတႄႉတႄႉ ၼႆႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ လႆႈတႅမ်ႈသႂ်ႇ ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တွၼ်ႈလိုၼ်းသုတ်းသေ ယွၼ်းၼွမ်းဝႆႉယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈၸဵမ်လႂ်မႃးလႂ် ၵူၼ်းသိုၵ်းၾၢႆႇ ၽူႈၶဵၼ် ၸုမ်းလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈပေႃးႁဝ်းၶႃႈတီႉၺွပ်းလႆႈၼႆ တိုၼ်းလုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီလႄႈ လွင်ႈယူႇလွင်ႈသဝ်း ၶဝ်သေ ၶိုၼ်းပွႆႇပၼ်ၶဝ်လီငၢမ်းၵူႈၵေႃႉ မႃးတႃႇသေႇ ” – ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်လႆႈထဵတ်ႈထၢမ်ၸၢႆးၼုမ်ႇၼႆႉ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ သပ်းလႅင်းဝႆႉပႃးဝႃႈ- ပဵၼ်ယွၼ်ႉ သိုၵ်း RCSS ၵႆႉၵႆႉငွႆးယိုဝ်း ၊ ၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းသေ ပႂ်ႉႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇသႂ်ႇ ထႅဝ်ရူတ်ႉၸုမ်းသိုၵ်း SSPP လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်း (တႅမ်ႈဝႆႉပႃးပိူင်ပဵၼ်ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ) သေဢမ်ႇၵႃး တီႉၺွပ်းၵူၼ်းသိုၵ်း SSPP သေ ၽဝ်လိပ်းၵေႃႈမီးမႃးလၢႆၵမ်း။ ၵွပ်ႈၼႆ ၸင်ႇလႆႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ၸွႆႈ RCSS သေ ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ထဵတ်ႈထၢမ်၊ ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ပၢႆးယူႇလီမၼ်းၸၢႆးၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ ယူႇ – ဝႃႈၼႆ ။

Credit to SSPP- သိုၵ်း SSPP

 ဝၼ်းတီႈ 09/05/2023 မီး ၶလိပ်ႉဝီႊတီႊဢူဝ်ႊ ဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢွၵ်ႇမႃးသေလၢမ်းၽႄႈၵႂႃႇၼိူဝ် သူဝ်ႊသျႄႊမီႊတီႊယႃႊ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးဝႆႉ ၵူၼ်းသိုၵ်း SSPP 3-4 ၵေႃႉ မတ်ႉၵူၼ်းၸၢႆးၼုမ်ႇသႂ်ႇသိူဝ်ႈလိူင်ဝႆႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁွႆႈၽႅၼ်ဝႆႉတီႈတူၼ်ႈမႆႉသေ ပေႃႉထုပ်ႉၾႆးႁုမ်းထဵတ်ႈထၢမ်ဝႃႈ မီးတီႈလႂ် – မီးတီႈလႂ်။  

ၶလိပ်ႉဢၼ်ၼႆႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ငဝ်ႈငႃႇမၼ်းလုၵ်ႉတီႈ ဝီႊၶျႅတ်ႉ သေၽႄႈလၢမ်းမႃးၼႆသေတႃႉ တွင်ႈထၢမ်ၽႂ်ၵေႃႈ ၽႂ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ပိူင်ပဵၼ်မၼ်းပဵၼ်တီႈလႂ် မိူဝ်ႈလႂ်လႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼၼ်ႉပဵၼ်ၽႂ်ၼႆ ၽႂ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈယိုၼ်ယၼ် လၢတ်ႈပၼ်လႆႈသေၵေႃႉ။

မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ ၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇမတ်ႉၽႅၼ်ႁုမ်းၾႆးၼႆႉ ပဵၼ် လုင်းဝႃႇလ ပဵၼ်ၶိင်းၵၢင်ႉဝၢၼ်ႈၽွင်းသႅင် ၸႄႈဝဵင်း ပၢင်လူင် ၼႆၵေႃႈဝႃႈ။ မၢင်ၵေႃႉမၢင်ၸဝ်ႈသမ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်တၢင်း တူင်ႇလၢဝ်းၼႆၵေႃႈဝႃႈ။ မၢင်ၵေႃႉသမ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၶလိပ်ႉၵဝ်ႇ ႁိုင်မႃးလၢႆပီယဝ်ႉ – ၼႆၵေႃႈမီး ။

ဝၢႆးလင်ၶလိပ်ႉဢွၵ်ႇၽႄႈလၢမ်းၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊယဝ်ႉ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ယင်းဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ထဵတ်ႈထၢမ်လူၺ်ႈလၢႆးႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း – ၼႆလူးၵွၼ်ႇ။

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA (SSPP) ၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇၵွပ်ႇၵူႈၶိုၼ်း သုၼ်ႇလႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ တႃႇၵေႃႇ တင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႊတရႄႊ ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ ဢၼ်မီးသုၼ်ႇလႆႈၽဵင်ႇပဵင်း ၼႆသေ ၸဝ်ႈမႄႈၼၢင်းႁိူၼ်းၶမ်း ၼၢင်းၸုမ်ႈလူင် ၸဝ်ႈၾႃႉယွင်ႁူၺ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႇတင်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီ 1964 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 24 ဝၼ်း။ ၽွင်းၵေႃႈတင်ႈ ၼၼ်ႉ ၽူႈၼမ်းလွႆ၊ ၽူႈၼမ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ၊ ၽူႈၼမ်းၶၢင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း လႄႈ ယၢမ်ႈမီးတပ်ႉၵွင် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယူႇတႂ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA မႃး။

ၸူဝ်ႈ RCSS လႄႈ SSPP သိုၵ်း 2 ၸုမ်း ၵႆႉပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ်မႃး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပွတ်းၵၢင် ပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး လႆႈယၢပ်ႇၸႂ်ယွၼ်ႉသိုၵ်း 2 ၸုမ်းၼႆႉမႃး။ ဢၼ်ထုၵ်ႇထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸွႆႈၵၢၼ် ၸုမ်းပုၼ်ႉၸုမ်းၼႆႉၼႆသေ ၺႃးတီႉၺွပ်း သေႁၢႆၵႂႃႇၵေႃႈမီးမႃးလၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်းယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉဢွၼ်ၵၼ်ၶၢင်းပွင်ႉဝႃႈ ၸုမ်းလႂ်ၸႂ်ႉၵေႃႈၵႃႈလႆႈၸွႆႈၵူၺ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်ၽွင်းလိူဝ်လႆႈသေပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း