မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႁိမ်းၸၼ်ႉၸွမ် လႃႈသဵဝ်ႈ တိူဝ်ႉၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

0
254

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ တီႈႁိမ်းၸၼ်ႉၸွမ်လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo CJ/ ဢွင်ႈတီႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ႁိမ်းၸၼ်ႉၸွမ် လႃႈသဵဝ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ တီႈႁိမ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈ သဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းႁိမ်းၼၼ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း ၸွမ်း 2 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁိမ်းၸၼ်ႉၸွမ်။ တီႈႁိမ်း ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၶၢႆတၢင်းၵိၼ်ဝႆႉ။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသဵၼ်တိူဝ်ႉသႂ်ႇ။ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈဢဝ်သူင်ႇႁူင်းယႃ လႃႈ သဵဝ်ႈယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မၢၵ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ၽႂ်မႃးႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ”-  ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇဝႃႈတီႈလႂ် ၵႆႉမီးလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၶိူဝ်းယႂ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်လွင်ႈ ၵႂႃႇမႃး   လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵၼ်။

“ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇၼႆႉ တႅၵ်ႇသဵၼ်တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၸိူဝ်းၼႆသေ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဝႆႉသတိ ၵၼ်တႄႉတႄႉၶႃႈဢေႃႈ။ သင်ဢမ်ႇ ဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ။ ဢွၵ်ႇယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်ၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူဝ်ၵႂႃႇထူပ်းၽေးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၸိူင်ႉ ၼၼ်ၶႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၼၼ်ႉမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်း ၸွမ်းၵၢတ်ႇ၊ ၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်း၊ ၸွမ်းၵၢင်ဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႆႉမီးလွင်ႈၾႆးမႆႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ မႃးယူႇၶိူဝ်းယႂ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ