Sunday, May 26, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးတီႉ ၺႃးၶႃႈတၢႆ ဝူင်ႈၵၢင် သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်

Must read

ႁၢင်လိူၼ်မေႊၼႆႉ ၵူၼ်းၼွင်ၶဵဝ်ၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးၶႃႈတၢႆ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်း ၺႃးတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ 3 – 4 ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵွပ်ႈပၼ်ႁႃ သိုၵ်း SSPP တင်း သိုၵ်း RCSS ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်/ႁိမ်တီႈယူႇ ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 28/5/2021 လုင်းပႃႉၸိင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ် ၺႃးၶႃႈတၢႆ – လွင်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇ RCSS ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၶမ်းၸၢမ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ် SSPP ၶႃႈတၢႆ မီးသၢၵ်ႈသေႇ လၵ်းထၢၼ် – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

 မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/5/2021 ၼၼ်ႉသမ်ႉ သိုၵ်း RCSS တီႉၵူၼ်းထုင်ႉမၢဝ်းၵႂႃႇ 3 ၵေႃႉ – (1) ၸၢႆးသၢမ်ၸၢႆး – ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုၼ် (2) ၸၢႆးလႃႉၶႅင်ႇ – ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုၼ် (3) ၸၢႆးၸၢမ်ႇထုၼ်း – ပဵၼ် ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ႁႆး ။ ၸိူင်ႉၼၼ် ၼင်ႇၵဝ်ႇ  ဢၼ် SSPP တီႉၵႂႃႇသမ်ႉ ပဵၼ် ၸၢႆးထုၼ်းၼုမ်ႇ – ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလႅင် ဢိူင်ႇၼွင်သႅင် မူႇၸေႊ တီႉၵႂႃႇမီး ၾၢၵ်ႇလိူၼ် တေႃႇထိုင်တလဵဝ် ပႆႇပွႆႇၶိုၼ်း ၼႆ သင်ၶ ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း လၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၼ်ႁႃတၢင်းထုင်ႉမၢဝ်းၼၼ်ႉသေ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “လွင်ႈၼႆႉႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း  ”- ဝႃႈၼႆ။

Photo Taifreedom-ႁၢင်ႈ တူဝ်တၢႆ လုင်းပႃႉၸိင်ႇ

လွင်ႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃယူႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၺႃးၶႃႈတၢႆ ၺႃးတီႉၺွပ်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၽူင်းႁၢၼ်လၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

  “မၼ်းပဵၼ်ၽွၼ်းယွၼ်ႈယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမီးသိုၵ်းလၢႆမူႇ လၢႆၸုမ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇမၼ်း။ ဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈႁူႉသဵင် ဢမ်ႇႁူႉၸုမ်းသေပဵၼ်ၼႆႉ မၼ်းမီး ၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉ ။ ပၼ်ႁႃလွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်း လႂ်ႁဵတ်းၵႂႃႇ တႄႉတႄႉၼႆ တိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ်ထတ်းယူႇ။ ၵွပ်ႈၼႆ လႄႈႁဝ်းၶႃႈပႆႇၸၢင်ႈမၵ်း မၼ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်သင်တႄႉတႄႉ။ ပေႃးႁူႉလွင်ႈ တၢင်း လီလီ ႁဝ်းတေပွင်ႇ ပၼ် ထႅင်ႈယူႇ။ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈ ၺႃးမႃးၼႂ်းၵႄႈမၼ်းၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇပွတ်းဝၢၼ်ႈ ပၢင်လူင် မၢၼ်ႈလီႈၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယူႇ တီႈႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁဵတ်းသင်ၵေႃႈႁဝ်းၶႃႈ တိုၼ်းမီးလွင်ႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းယူႇၶႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်း ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း ၺႃး သိုၵ်း RCSS တင်း သိုၵ်း SSPP တီႉၵႂႃႇ ၼၼ်ႉသေ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၼၼ်ႇတႃႇဝုၼ်ႇသ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၵေႃႇမတီႇတၢင်တူဝ် ၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

 “ၵူၼ်းမိူင်း 3 ၵေႃႉ ဢၼ်    RCSS ၸဵတ်းတူင်ႇၼိုင်ႈ တီႉၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပွႆႇပၼ်မႃးၶိုၼ်း ယဝ်ႉ။  ၵိုတ်း ၵေႃႉလဵဝ် ဢၼ် SSPP တီႉၵႂႃႇၼၼ်ႉတႄႉ ပႆႇပွႆႇပၼ်မႃးၶိုၼ်း မိူဝ်ႈဝႃး တိုၵ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းယူႇ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵေႃႇမတီႇတၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း/ ၵူၼ်းမိူင်း 3 ၵေႃႉ ဢၼ် RCSS 701 မွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ် ၵေႃႇမတီႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/5/2021

တၢင်းထုင်ႉမၢဝ်းၼႆႉ ဢၼ်သိုၵ်း SSPP တင်း သိုၵ်း RCSS ႁိမ်ၵၼ် ၵဵပ်းၶွၼ်ႇတႃႈႁိူဝ်းသေ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃ ၵၼ်မႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 2012 – ၶၢဝ်းတၢင်း ႁိမ်း 10 ပီ ၵေႃႈဢမ်ႇၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းတိုၵ်ႉၶမ်ၵႄႈ မၼ်းယူႇ ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း ပွင်ႇၶၢင်းၼင်ႇၼႆ။

“သိုၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်မေႃ ၽိတ်းၵၼ် မေႃႁိမ်ၵၼ် ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူၺ်း။ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၸႂ်ယႂ်ႇ ဢမ်ႇမီးသင်၊ မိူၼ်ၵၼ်တင်းသွင်ၸုမ်းယဝ်ႉ။ ၶွၼ်ႇတႄႉ သူင်ႇလိၵ်ႈယွၼ်းဝႃႇ ၵပ်းၾူၼ်းယွၼ်းဝႃႇ မိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉၶႃႈ။ ပေႃးၶဝ် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၵႅတ်ႇၵင်ႈပၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈသိုၵ်း  KIA တင်း TNLA မႃးယွၼ်းၶွၼ်ႇတႄႉ ၶဝ်ၶႂ်ႈလႆႈဢီႈသင်/ၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ ယင်းတေႁႃပၼ်ၵွၼ်ႇ။ ၼႆႉသမ်ႉ ၵုမ်ႇမႃးထဵင်ၵၼ် ႁိမ်ၼႃႈတီႈၵၼ်ၵူၺ်း။ လီမိူဝ်ႈလီၸၢၼ်ႈၼႃႇယဝ်ႉ” – ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းၵေႃႈလိၵ်ႈလၢႆး ထုင်ႉမၢဝ်း ၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

သိုၵ်း SSPP တင်း သိုၵ်း RCSS ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းလဵဝ် သေတႃႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်း ဢမ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ႁႂ်ႈလႆႈ။ သိၼ်ထမ်းၸဝ်ႈ ၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉတူၵ်ႇၸိုဝ်ႈ ၽူႈၼမ်း သွင်ၾၢႆႇ ယႃႇႁႂ်ႈယိုဝ်းၵၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇထွမ်ႇ – တႄႇ ဢဝ် ႁၢင်ပီ 2020 မႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၼမ်ႉတူႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် လႆႈပၢႆႈယၢၼ် ႁိူၼ်းယေး တီႈယူႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း