Tuesday, May 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းတိတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼမ် ႁူင်းယႃႁပ်ႉၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊတူၵ်းႁႅင်းလိူဝ်ၵူၺ်း

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉလႄႈ တီႈႁူင်းယႃၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁပ်ႉယူတ်းယႃၵူၼ်းဢၼ်ဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊ တူၵ်းႁႅင်းဢႃးလႃးၵူၺ်း၊ ၵူၼ်းၸဵပ်းမႆႈၶႆႈၼၢဝ်လႄႈၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတႄႉႁႂ်ႈယူတ်းယႃႁင်းၵူၺ်းတီႈႁိူၼ်း လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။ လုၵ်ႈၸုမ်းပရႁိတ ၼမ်ႉၶူင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “  ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵေႃႈၶဝ်ဢမ်ႇႁပ်ႉယဝ်ႉၶႃႈ တီႈႁူင်းယႃၵျွၵ်ႉမႄး။  ယွၼ်ႉဝႃႈၵူၼ်းတဵမ်ႁူင်းယႃ ယဝ်ႉဢေႃႈ။ ၶဝ်တေႁပ်ႉၵူၼ်းပဵၼ်လိူဝ်ႁႅင်း ၵူၺ်းယဝ်ႉၶႃႈ ” - ဝႃႈၼႆ။ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼမ်ႁႅင်းဢႃးလႃးလႄႈ မီးထိုင်လၢႆၵေႃႉယဝ်ႉ တၢႆလၢႆၵေႃႉယဝ်ႉဢမ်ႇႁူႉတႅတ်ႈတေႃး၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဢမ်ႇမီးၶိူင်ႈၵူတ်ႇထတ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပႂ်ႉၸွမ်းၵဵတ်ႉၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ၵဵတ်ႉၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း  ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵမ်ႈၼမ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်တီႈယူႇ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပႂ်ႉဝႆႉလႄႈၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလႄႈဢမ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်း။ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ဢၼ်ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵဵတ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၸွမ်းၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယိပ်းၵွင်ႈ...

ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈႁူင်းယႃတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၵ်ႉပၢႆႈ 2 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဢၼ်လႆႈၵၵ်းတူဝ်ႁပ်ႉလွင်ႈယူတ်းယႃဝႆႉတီႈ သုၼ်ယူတ်းယႃတူဝ် Fever Clinic ႁူင်းယႃၼၼ်ႉ လၵ်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇ ႁၢႆဝႆႉ 2 ၵေႃႉ ။ ပဵၼ်ၽူႈယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈ မမႃႇမႃႇဝိၼ်း ဢႃယု 28 ပီ လႄႈတင်း ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈ ၵူဝ်ႇၸေႃႇမိၼ်းထူၺ်း...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈလုမ်းပလိၵ်ႈ ၾၢႆႇၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

မီးၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ သႂ်ႇတီႈလုမ်းပလိၵ်ႈၸယၽ (စရဖ) ၾၢႆၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 9/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်း မီးၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉ မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ သႂ်ႇတီႈလုမ်းပလိၵ်ႈ ၸယၽ ဢၼ်မီးဝႆႉၼႂ်းပွၵ်ႉၵွင်းၼွင်မူဝ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး တၢႆယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ထႅင်ႈ 9 ၵေႃႉ တင်းမူတ်းၵူၼ်းတၢႆမီး 100 ပၢႆ

ဝၼ်းတီႈ4/8/2021ဝၼ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၼမ်မႃး 173 ၵေႃႉ လူႉတၢႆဝၼ်းလဵဝ် 9 ၵေႃႉ  ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 1/6/2021 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 4/8/2021 တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ႁူမ်ႈတင်းမူတ်းမီး 2180 ၵေႃႉလႄႈၵူၼ်းလူႉတၢႆယွၼ်ႉတင်းပဵၼ် မီး 106 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းဢၼ်တိတ်းၸပ်းတင်းပဵၼ်သေလူႉတၢႆၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈၵူၼ်းဢႃယုၶၢဝ်ႉၵႄႇ။...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵဝ်း 2 လိူၼ်ပၢႆမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ ယႃႈယႃ

ၽွင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း  ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ ယႃႈယႃ  ။ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်း ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ်ၼႆႉ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းလူႉတၢႆၼမ်သုတ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ။  လွင်ႈပိၵ်ႉၵၢတ်ႇလႄႈပိၵ်ႉဝဵင်း၊ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇမႃးၵေႃႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။  ၵၢတ်ႇလူင် ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၵေႃႈဢိုတ်းဝႆႉႁိမ်းၸမ် 2 လိူၼ်။...

ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ႁဵင်ပၢႆ လူႉတၢႆၵူႈဝၼ်း

ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ် တၢင်းမိူင်းထႆး လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆးၼၼ်ႉ ယၢမ်း လဵဝ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မွၵ်ႈ 1,500 ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်ႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 3/8/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း...

ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ မီး 100 ပၢႆ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 100 ပၢႆယဝ်ႉ ။ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 3/8/2021 ၼႆႉၵူၼ်းမိူင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မီးထိုင် 191 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 34 ၵေႃႉသေ တီႈဝဵင်းဢုမ်ႇပဝ်း(ဢွင်ႇပၢၼ်း) သမ်ႉ တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် 404 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ မီး...

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 400 ပၢႆ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ်

ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ်မႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 436 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 21 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 19/6/2021 မႃးထိုင် ဝၼ်းတီႈ 19/7/2021  ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈလိူၼ်...

ဝၼ်းၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶမ်း ႁႅင်ႈႁိူတ်ႇ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၶဝ်ႈသိုဝ်ႉၸၢႆႇၼမ် မိူၼ်ၵူႈပွၵ်ႈ

ဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈပၼ်ႁႃလၢႆလၢႆဢၼ် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းသေ မိူဝ်ႈၼႆႉပဵၼ်ဝၼ်းၵၢတ်ႇၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶမ်းဢမ်ႇငိုၼ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းပေႃးယဵၼ်သီႇလူင်ဝႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 29/6/2021 ပဵၼ်ဝၼ်းၵၢတ်ႇ 5 ဝၼ်းလႂ် ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမႃး ၶဝ်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆ ၸၢႆႇၵၢတ်ႇ၊...

ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းသူၺ်ႇၺွင်ႇ မီးၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 5 ၵေႃႉ လႄႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢတ်ႇ 2 ဝူင်ႈ

တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇၺွင်ႇ ၵူတ်ႇထတ်း ႁူပ်ႉႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊဝၢႆႊရၢတ်ႉ ၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႉ 19 လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၵုမ်းၵမ်ၸႄႈဝဵင်း လႆႈသင်ႇပိၵ်ႉ ၵၢတ်ႇလူင် ၵၢင်ဝဵင်းဝႆႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝူင်ႈ ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 6/1/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း တေႃႇထိုင်...

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီး 940 ပၢႆ

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းတႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး  ၼမ်မႃးထႅင်ႈ 7 ၵေႃႉ   ။ ဝၼ်းတီႈ 4/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ထႅင်ႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ 4 ၵေႃႉလႄႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး 3...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸႅင်ႈၵႂၢမ်းၸွႆးတြႃး ၽူႈၸၢႆးဢၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၶဝ်ႈၵၵ်းတူဝ် တီႈၸၼ်ႉၸွမ်တူၼ်ႈတီး

ဝၼ်းတီႈ 30/12/2020 ၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ တေဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃး ၽူႈၸၢႆး ဢၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်းၶဝ်ႈၵၵ်းတူဝ်တီႈၸၼ်ႉၸွမ်တူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ပလိၵ်ႈၸႄႈမိူင်းတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးလၢတ်ႈဝႃႈ - တိုၵ်ႉယွၼ်းတၢင်းၶႆႈၸႂ်ဝႆႉတီႈ လုမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၸႄႈဝဵင်းဝႆႉ။ တေၸွႆးတြႃးဢဝ်လိူင်ႈမၼ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 30/12/2020 ၼႆႉ။ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉပႆႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၽႂ်ၼႆ။ ပေႃးၶၢဝ်းၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးမႃးတႄႉ တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈၼႆႉပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ယူႇ- ဝႃႈၼႆ။ ၼၢင်းယိင်း ဢၼ်ၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ မီးဢႃယု 33 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁူဝ်ပူင်း။...

တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 5 လိူၼ်တိတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႉၼိုင်ႈ

တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼမ်ၶိုၼ်ႈၵူႈဝၼ်း မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းလဵဝ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် 10 ၵေႃႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင်   ဢႃယု 5 လိူၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 8/12/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွတ်းၸၢၼ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တင်းမူတ်းမီး...

မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈထိုင် 100 ပၢႆ

ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈ ၶိုၼ်ႈတူပ်ႉၼႅပ်ႇ ယၢမ်းလဵဝ် မီးထိုင် 104 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝူင်ႈမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 7/12/2020 ၼႆႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 104...

Latest news

- Advertisement -spot_img