ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵဝ်း 2 လိူၼ်ပၢႆမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ ယႃႈယႃ

88

ၽွင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ ယႃႈယႃ ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၼမ်လႄႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းလွၵ်ႉတၢဝ်းဝႆႉ ၽႂ်မၼ်း

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်း ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ်ၼႆႉ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းလူႉတၢႆၼမ်သုတ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ။  လွင်ႈပိၵ်ႉၵၢတ်ႇလႄႈပိၵ်ႉဝဵင်း၊ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇမႃးၵေႃႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။  ၵၢတ်ႇလူင် ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၵေႃႈဢိုတ်းဝႆႉႁိမ်းၸမ် 2 လိူၼ်။  ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ ယႃႈယႃ လႄႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၵႂႃႇမႃး  ။

ၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉၼႆႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉၶႃႈဢေႃႈ လႆႈပႂ်ႉသိုဝ်ႉၵူၼ်းၸိူဝ်းသႂ်ႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵႃး  မႃးၶၢႆပၼ်ၵူၺ်း။ ယႃႈယႃ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပေႃးပိူၼ်ႈပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉၼႆ ၼႅတ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇသိုဝ်ႉ။ မၢင်မဵဝ်း ပေႃးဝႃႈႁဝ်း ဢမ်ႇပေႃးလူဝ်ႇသိုဝ်ႉၼမ်ၼႆ ႁဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇသိုဝ်ႉသေ ယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၽၵ်းၸိူဝ်း ၼႆႉတႄႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၽုၵ်ႇဝႆႉၼႂ်းသူၼ် ဢိတ်းဢွတ်းယူႇလႄႈ ဢမ်ႇပေႃးလႆႈသိုဝ်ႉၵႃႈႁိုဝ် ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈၼၼ်ႉ ၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ လွင်ႈၵႂႃႇတႃႈပႆတၢင်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸွမ်းပွၵ်ႉ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ တေလႆႈ မီးဝႂ်ၵမ်ႉတီႈ လုမ်းၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ/ ဝၢၼ်ႈ။ မၢင်ပွၵ်ႉမၢင်ဝၢၼ်ႈသမ်ႉ ပိၵ်ႉဢိုတ်းတၢင်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝႆႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေးၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

“ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶႃႈဢေႃႈ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းမီးၶဝ်ႈဝႆႉလႄႈ ဢမ်ႇပေႃးလႆႈ မႆႈၸႂ်ၵူၺ်း။ မိူၼ်ၸိူင်ႉ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၼမ်ႉမီႇၼမ်ႉမၼ်း ၽၵ်းယွႆႈၽၵ်းယမ်း ၶႆႇၵႆႇ ၵျႃႇသၢၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းၶိုၼ်ႈႁႅင်းၼႃႇ။ မၢင်ႁၢၼ်ႉၼႆႉ ၶႆႇၵႆႇ ၼိုင်ႈႁုၺ်ႇ 140 ပျႃး 150 ပျႃးၵႃႈၼႆႉ ၶၼ်ၵုၼ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇ။ သွၼ်ႇႁႂ်ႈသိုဝ်ႉလႆႈ ၵူၺ်းၵွၼ်ႇလႃႈ မၢင်တီႈပၢႆဢမ်ႇသိုဝ်ႉလႆႈၵေႃႈမီ။ လွင်ႈယႃႈယႃၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ် မၢင်ႁၢၼ်ႉၶၢတ်ႇ ဢမ်ႇမီးၶၢႆ ၶႂ်ႈဝႃႈၶၢတ်ႇၵူႈမဵဝ်းယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆထႅင်ႈ။

Photo Sai Tun Nay Hlaing – ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ပၼ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး တီႈၵၢတ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ

ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉၵိၼ်းၸႂ်ၵၼ်လႄႈ ယူႇ တီႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ FYV လႃႈသဵဝ်ႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႅၵ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် သိုဝ်ႉပၼ်ယႃႈယႃ ၶူဝ်းၶွင် ၸိူဝ်ႉၼႆႉၸွႆႈ ၼႆ ယဝ်ႉ။

ၸၢႆးလႅင်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ (Freedom Youth Volunteer – FYV) ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပေႃးဝႃႈ မီးၵူၼ်းၶႂ်ႈၸွႆႈၸိူင်ႉၼင်ႇၸုမ်းႁဝ်းၼႆၵေႃႈ ၶဝ်ႈမႃးၸွႆႈလႆႈယူႇၶႃႈ။ ၵူၼ်းၵေႃႈလႆႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတင်းၵိၼ်ၵေႃႈလႆႈ ပေႃးဝႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းၵႂႃႇသိုဝ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆၵေႃႈ လွႆး/ ဢူၼ်းငိုၼ်းမႃးပၼ်သေ ႁဝ်းၶႃႈ သိုဝ်ႉပၼ်ၵေႃႈလႆႈ။ ႁဵတ်းသင်လႄႈၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ ၵေႃႈ လႆႈဢဝ်ငိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ် ၸိူဝ်းၼႆႉသေ လူႇၵူၺ်းၶႃႈ။ ပေႃးဝႃႈ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမိူင်းၸွႆႈၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇၸွႆႈ ထႅမ်ပိူၼ်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵၢတ်ႇလူင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႈ လႆႈတႄႇပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼၼ်ႉသေ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉ လႆႈ ပိုတ်ႇၶိုၼ်းသေတႃႉ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 3 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၶိုၼ်း။

Photo FYV- ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ FYV လႃႈသဵဝ်ႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႅၵ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် သိုဝ်ႉပၼ်ယႃႈယႃ ၶူဝ်းၶွင်

ယွၼ်ႉဝႃႈ ၽွင်းပိုတ်ႇၵၢတ်ႇ 2 ဝၼ်းၵူၺ်း မီးၵူၼ်းၵႂႃႇၵၢတ်ႇ တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼမ်မႃးလႄႈ ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ၽႄႈ လၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 3 လိူၼ်ၼႆႉ တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 1,800 ပၢႆ ယဝ်ႉ ဢၼ်လႆႈလူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ မီး 1,300 ပၢႆ ဢၼ်လူႉတၢႆၼႆႉ ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ထၢင်ႇထိူမ်ဝႆႉဝႃႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ဢမ်ႇယွမ်း 200 ယဝ်ႉ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ