ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ႁဵင်ပၢႆ လူႉတၢႆၵူႈဝၼ်း

85

ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ် တၢင်းမိူင်းထႆး လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆးၼၼ်ႉ ယၢမ်း လဵဝ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မွၵ်ႈ 1,500 ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo တာချီလိတ်ဟစ်တိုင်- ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ဢဝ်တႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢဝ်ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၵႂႃႇလုမ်းလႃးသၢင်းၵဵဝ်ႇပၼ်

တႄႇဢဝ်ႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 3/8/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မွၵ်ႈ 1,500 ပၢႆယဝ်ႉ လူႉတၢႆ 16 ၵေႃႉ ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်တႄႉ တၢႆတႄႉၶႃႈဢေႃႈ။ သင်ဝႃႈ ၶဝ် တင်ႈၸႂ်ၵႅတ်ႈၵင်ႈလႆႈလီလီ ၸဵမ်ပိုင်းတႄႉ ဢၼ်ပဵၼ်မႃးပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ တေဢမ်ႇၽႄႈလၢမ်းၼမ် တၢၼ်ႇၼႆႉၶႃႈ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈႁူင်းယႃ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉၵေႃႈ ယူပ်ႈယွမ်းၼမ်ၶႃႈ ၵႃႈၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃးၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ယူႇၼႆႉ တႃႇယူတ်းယႃ တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇသႂ်ႇၸႂ်ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ႈတင်ႈလၢၼ်ႇ ယိပ်းၵွင်ႈသေ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းၶဝ်ႈတၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်း ။

ၵမ်ႈၼမ်ႈဢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉပဵၼ်ၸုမ်းပရႁိတ (ၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း) လႄႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸိူဝ်းၵိုတ်းဝႆႉ ၼၼ်ႉၵူၺ်း ။

“တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ ထတ်းသၢင်တႄႉ မၼ်းလုၵ်ႉမႃး ၸွမ်းပၢင်ႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၵႃႊလႃႊဢူဝ်ႊၶႄႊ၊ ၼႂ်း Bar ၼႂ်း Night Club ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူႉယူႇၼႃႇ ဢွၼ်ႇယိင်းၸၢႆးတၢင်းၼႆႉ ဢႅဝ်ႇႁၢႆႉၵႃႈႁိုဝ်ၼႆ၊ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶဝ်တိုၵ်ႉပိုတ်ႇယူႇႁိုဝ် ဢမ်ႇ ႁူႉ Bar, Night Club ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢင်ၸိူဝ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းသေ ၶိုၼ်းယူတ်းယႃတူဝ် ၵိၼ်ယႃယူႇႁိူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ။ သင်ဝႃႈ ဢွၵ်ႇမႃးၵူတ်ႇထတ်းၵၼ်တႄႉ ၼိုင်ႈဝၼ်းၼႆႉ တေၼပ်ႉပၢၵ်ႇ ၼပ်ႉႁဵင် မၼ်းၵေႃႈ ပဵၼ်လႆႈၶႃႈဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းမၢင်ၵေႃႉ ဢမ်ႇယုမ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ဢမ်ႇၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း ၵၼ် ၵေႃႈမီး ၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ”- ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပၢႆလိူဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႈလွင်ႈယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယဝ်ႉ ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းႁႃသိုဝ်ႉ ဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊယၢပ်ႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉႁႄႉႁၢမ်ႈဢဝ်တဝ်ႈဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊ တၢင်းမိူင်းထႆးၶဝ်ႈတၢင်းတႃႈလဵၵ်းထႅင်ႈ – ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ၸွမ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ၵၢင်ဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ယဵၼ်သီႇ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်း ၵႂႃႇမႃး ၼမ်မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ၸွမ်းတၢင်း ၸွမ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ဢမ်ႇမီး ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး သိုဝ်ႉၵၼ်ၼမ်ယဝ်ႉ။ ပေႃးဢမ်ႇ လွင်ႈယႂ်ႇၼႆ ၽႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေးၵၼ်ယဝ်ႉၶႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် ယူႇ ႁိူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်းၶႃႈယဝ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ။ ၵၢင်ဝၼ်းတႄႉ တႃႉမီး ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးဢိတ်းၼိုင်ႈယူႇ ပေႃးၵၢင်ၶမ်ႈတႄႉ ယဵၼ်သီႇၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 3/8/2021 ဝၼ်းလဵဝ် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထိုင် 4 ၵေႃႉ ပႃးၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 63 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၼုမ်ႇတုၺ်ႈ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈ ႁႄႉၵင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ၶဝ်ၵေႃႈ ႁဵတ်းမၢႆမီႈဢွၵ်ႇမႃးပၼ် ၵူႈၵေႃႉယူႇၶႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇပဵၼ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းလူဝ်ႇႁဵတ်းၸွမ်း ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈတၢင်းပဵၼ်ၼၼ်ႉၵႂႃႇ လီလီၵူၺ်းယဝ်ႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/8/2021 ၼႆႉမႃး တႄႇသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇယဝ်ႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း။ ယႃႈႁႄႉၵင်ႈဢၼ်သမ်းပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ယႃ ဢၼ်ႁွင်ႉၸိုဝ်ႈဝႃႈ (Sinopharm) ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းၶႄႇမႃး ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ