Thursday, May 30, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵဵင်းမႆႇ

လုၵ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈႁပ်ႉသူးသွၵ်းတိၼ်ၶမ်း (လႅၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်ၶႅၼ်ႇ) ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ

ၸၢႆးသႅၼ်ႁွမ် ဝူင်းတႆး လုၵ်ႈလၢင်းႁႅင်းၵၢၼ်တႆး လႆႈႁပ်ႉသူးရၢင်းဝလ်းၽူႈလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်ၶႅၼ်ႇ (သွၵ်းတိၼ်ၶမ်း) ၵေႃႉႁႅၵ်ႈ တႃႇၼႂ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/3/2022 မီးပၢင်ပွႆးၶႅင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်မူၼ်း (Football) တီႈပၢင်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် (သၼၢမ်ၵီးလႃးသူးထဵပ်ႈ) ဢိူင်ႇသူးထဵပ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ၸုမ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ဝၶျိရႃႊလႆႊ ယူႊၼၢႆႊတဵတ်ႊ (ทีมวชิราลัย ยูไนเต็ด) လႆႈသူးရၢင်းဝလ်းထီႉၼိုင်ႈ  ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ႁိမ်း 230 ၵေႃႉ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆးတီႉ ပွတ်းမိူင်းၾၢင်/ၵဵင်းမႆႇ

ၸုမ်း ၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး SWAN  ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်းႁိမ်း 230 ၵေႃႉ ၵႂႃႇမိူင်းထႆး၊ ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်လႄႈ ၺႃးတီႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၾၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13/2/2022 ယူႇတီႈၸုမ်းၵပ်းသၢၼ် လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး (သွၼ်း) Shan Women’s Action...

သင်ၶၸဝ်ႈ – တၵ်ႉၵႃႇ တေႁႅၼ်းတၢၼ်းပၼ် ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇ ၵဵင်းမႆႇ လူႉလွၼ်ႇတဵမ် 50 ဝၼ်း

ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉထႃႇၵရၻၢတ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ လူႉလွၼ်ႇၵႂႃႇ တေၶွပ်ႈတဵမ် 50 ဝၼ်းယဝ်ႉလႄႈ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ တေႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းၵုသူလ်တၢင်းလီယိုၼ်ႈၸူးၸဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးၼုမ်ႇတႆး လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဢႃးၼူၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 23/1/2022 တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉၼႆႉ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ၊ လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ပီႈၼွင်ႉထႆး၊...

ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉတီႇယသထၢၼ် မႄႈတႅင် ၵဵင်းမႆႇ လူႉလွၼ်ႇ

ၸဝ်ႈသြႃႇဝႃႇရိၼ်ႇတ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉတီႇယသထၢၼ် (တႆး) လူႉလွၼ်ႇ ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၸပ်းတူဝ်။ ဝၼ်းတီႈ 5/1/2022 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:19 ၸဝ်ႈသြႃႇဝႃႇရိၼ်ႇတ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉတီႇယသထၢၼ် (ၵျွင်းတႆး) ၸႄႈဝဵင်းမႄႈတႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ လူႉလွၼ်ႇၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ် သဵၼ်ႈလိူတ်ႈႁူဝ် ၸႂ်တိပ်ႇ၊ တၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈသုင်၊ တၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်ဢိၵ်ႇထႅင်ႈတၢင်းပဵၼ်လၢႆလၢႆမဵဝ်း ၽွင်းဢႃယုၸဝ်ႈလႆႈ 74 ပီ ဝႃႇ...

ႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်လူင်းၸိုဝ်ႈ ႁဵတ်းဝတ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 6,000 ပၢႆ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်လူင်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ တႃႇႁဵတ်းဝတ်းဝႂ်မႂ်ႇ (ဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်မႂ်ႇ) ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ 25 ၸႄႈဝဵင်းၼၼ်ႉ မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 6,000 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/12/2021 တႄႇဢဝ် ၶၢဝ်းယၢမ်း 9 မူင်း ထိုင် 4 မူင်းၶိုင်ႈဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈမူလၼိထိ (MAP) ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်...

ပီ 2021 ၼႆႉသင်ႇၶတႆးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းမႆႇ တေႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးမီး 10 ၸဝ်ႈ

လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸိူဝ်းႁဵၼ်းယဝ်ႉ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူႊလႃႊလူင်ႊၵွၼ်ႊ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ တေၶဝ်ႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး B.A, M.A လႄႈ Ph.D တင်းမူတ်းမီး 10 တူၼ်/ ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/12/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸဵမ်သင်ႇၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်း ၶဝ်ႈၽိုၵ်းႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး (Rehearsal) တီႈၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃၸူႊလႃႊလူင်ႊၵွၼ်ႊ...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၵဵင်းမႆႇပီၼႆႉၵေႃႈဢမ်ႇၸတ်းပွႆးမူၼ်ႈသိူဝ်းႁပ်ႉပီမႂ်ႇတႆး 2116 ၼီႈ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၵဵင်းမႆႇ တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး 2116 ၼီႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တေလူႇတၢၼ်းၶဝ်ႈမႂ်ႇလႄႈ ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈၵူၺ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 4/12/2021 တူၵ်းမႅၼ်းလိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တေၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်းၶဝ်ႈမႂ်ႇလႄႈ ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇႁိတ်ႈႁွႆးတႆး...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၵဵင်းမႆႇ ၺႃးၽေးဢုပၢတ်ႈလူတ်ႉၽႃႇၵၼ် တၢႆ 2 မၢတ်ႇ 1

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး 3 ၵေႃႉ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇပွႆးလိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း(လွႆးၵထူင်း) ပွၵ်ႈမႃးပဵၼ်ၽေးဢုပၢတ်ႈ လူတ်ႉၶိူင်ႈတင်းၵႃး တမ်ၽႃႇၵၼ်သေ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃႉ  ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ (တဵင်းၶိုၼ်းၸၢႆႉ) ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး 3 ၵေႃႉ ၸၢႆးၸူဝ်း၊ ၼၢင်းသႅင်လႄႈ ၸၢႆးတူဝ်ႉ သွၼ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈၶီႇ...

ၾၢႆႇယူႇလီ ၵဵင်းမႆႇ တိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ၵႂႃႇသမ်းယႃႁႄႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

သုၼ်ၵုမ်းၵမ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၼၢႆးၸၢင်ႈ(ပေႃႈလဵင်ႉ/ မႄႈလဵင်ႉ) ဢမ်ႇၼၼ် တူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ် (ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်) ၵႂႃႇသမ်းယႃ ႁႄႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း ႁႂ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 15/11/2021 ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈသုၼ်ၵုမ်းၵမ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ...

ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၵဵင်းမႆႇ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ႁႅင်းၵၢၼ် သမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်ၶိုၼ်ႈၵူႈဝၼ်းလႄႈ  ႁူဝ် ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၵဵင်းမႆႇ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ၵူႈၵေႃႉ ႁပ်ႉသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်းဝိတ်ႉ 19 ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈၸပ်းၽႄႈၵၼ်ၼမ်။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 13/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၸဝ်ႉ...

ၸုမ်းဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇပၢႆးမွၼ်းတႆး ၵဵင်းမႆႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈမိူင်းၵိုင်

ၸုမ်းဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇ ပၢႆးမွၼ်းတႆး ၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆး မိူင်းၵိုင် တႃႇငိုၼ်း 5 သႅၼ် ပျႃး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/10/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆ ယူႇတီႈၸုမ်းဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇ ပၢႆးမွၼ်းတႆး ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ႁူမ်ႈငိုၼ်းတွင်းၵၼ် လၢႆၵေႃႉ လၢႆၾၢႆႇသေ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉၵွင်းမူးၶမ်း ဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်...

ၵူၼ်းမိူင်းယႆၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးရူတ်ႉၵႃးၽႃႇတီႈၵဵင်းမႆႇ လူဝ်ႇလိူတ်ႈ

ၸၢႆးဢွင်ႇၺုၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းယႆ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၺႃးရူတ်ႉၵႃးၽႃႇသႂ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် လိူတ်ႈၶၼ်ၽႂ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27/10/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းပၢႆ ၸၢႆးဢွင်ႇၺုၼ်ႇ ဢႃယု 22 ပီ  ထူပ်းၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ်မၼ်းၶပ်းမႃး ၽႃႇၺႃးၵၼ်တင်းရူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ   တီႈၼႃးႁူင်းပလိၵ်ႈမႄႈၾႅၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈရိမ်း...

ၵၢတ်ႇမိူင်းမႂ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ပိုတ်ႇၶိုၼ်းၼႂ်းၵႄႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတိုၵ်ႉလၢမ်း ၵူၼ်းသိုဝ်ႉၶၢႆပႆႇမီးၼမ်

ၵၢတ်ႇမိူင်းမႂ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ  ပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်းတဵမ်ယဝ်ႉလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် ပိုတ်ႇၵၢတ်ႇပၼ်ၶၢႆၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁႃသိုဝ်ႉၸၢႆႇပႆႇမီး  ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတိုၵ်ႉပုင်ႈၼမ်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 24/10/2021 ၼႆႉ  ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၽႂ်ၽူႈလႂ် မီးဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်းၵူတ်ႇထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလႄႈ ဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်း သမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ယဝ်ႉၼၼ်ႉ မႃးပိုတ်ႇၶၢႆၶူဝ်းၶွင်ၶိုၼ်းတီႈၵၢတ်ႇမိူင်းမႂ်ႇလႆႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆသေတႃႉ ပႆႇမီးၵူၼ်းမႃးပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉသိုဝ်ႉၶၢႆၵၼ်ၼမ်။   ၸၢႆးပၢင်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး...

မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၵဵင်းမႆႇ တေထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပၼ် တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တေလူင်းပိုတ်ႉတီႈသေ ၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပၼ် တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ၊ ၽႂ်ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းၵေႃႈလႆႈ ဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းသင် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 15/10/2021 တႄႇဢဝ်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:30 မူင်း ထိုင် 15:30 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ...

COVID-19 ၽႄႈလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ၼႂ်းၵၢတ်ႇမိူင်းမႂ်ႇ/ၵဵင်းမႆႇ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ၽႄႈ၊ ၵၢတ်ႇမိူင်းမႂ်ႇ/ၵဵင်းမႆႇ ပိၵ်ႉထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ႁၢမ်းၵၢၼ် ၊ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈ  ။  တႄႇဝၼ်းတီႈ 8/10/2021 မႃး ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိၵ်ႉ ၵၢတ်ႇမိူင်းမႂ်ႇ၊  ယွၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၽႄႈလၢမ်း၊ ၵူၼ်းသိုဝ်ႉ/ၶၢႆ ၼႂ်းၵၢတ်ႇၸပ်းတၢင်းပဵၼ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img