Saturday, June 22, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵဵင်းမႆႇ

တႆး ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းထႆး လူင်းၸိုဝ်ႈ ယွၼ်းသႂ်ႇၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ၼႃႈ ဢမ်ႇတဵမ် 1500 ၵေႃႉ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းပဵၼ်တႆး ၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၽၢၵ်ႈၼိူဝ် ၽၢၵ်ႈၵၢင် ၽၢၵ်ႈတႂ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း မီးၼပ်ႉသႅၼ်သေတႃႉ ၸိူဝ်းၵႂႃႇယိုၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ထႅမ်ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊ ပိူင် 15 ယွၼ်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈ တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ဢၼ်တေ ၸတ်းႁဵတ်းႁၢင်ပီ 2020 ၼႆႉ ဢမ်ႇတဵမ် 1500 ၵေႃႉ ။ လုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းၼႂ်းမိူင်းထႆး...

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇၼပ်ႉမိုၼ်ႇ ၵႂႃႇယိုၼ်ႈၸိုဝ်ႈ တႃႇလိူၵ်ႈတင်ႈၼပ်ႉပၢၵ်ႇ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မီးၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ သေတႃႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵႂႃႇ ယိုၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ထႅမ်ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊပိူင် 15  မီးႁူဝ်ၵူၼ်းၼပ်ႉပၢၵ်ႇၵူၺ်းၼႆ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး တႃႇတွတ်ႈ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် လၢတ်ႈ။ လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတီႈၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁပ်ႉသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵႂႃႇထႅမ်ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊပိူင် 15 ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 16/7/2020 – 5/8/2020...

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၼွၼ်းတၢႆဢိင်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ တၢႆယွၼ်ႉလွင်ႈသင် ပႆႇလႆႈႁူႉ

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼွၼ်းတၢႆဢိင်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆယွၼ်ႉသင် ပႆႇလႆႈႁူႉလွင်ႈတၢင်းမၼ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/7/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် လုင်းၼၼ်ႇတေႃး ဢႃယု 43 ပီ ၼွၼ်းတၢႆဢိင်တီႈရူတ်ႉၶိူင်ႈဝႆႉ တီႈဝႆႉရူတ်ႉတၢင်းၼႃႈႁွင်ႈသဝ်းမၼ်းၸၢႆး တီႈၼိုင်ႈ တၢင်းလင် ၵၢတ်ႇထႃးၼိၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ မၼ်းၸၢႆးတၢႆ ယွၼ်ႉသင်...

တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ထႆးတီႉလႆႈယႃႈမႃႉ 2 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ ဢၼ်လၵ်ႉသူင်ႇၶဝ်ႈတၢင်းဝဵင်းႁႅင်

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ထႆး ၸေႈဝဵင်းဝဵင်းႁႅင် ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆး တီႉလႆႉယႃႈမႃႉ 11 ပိူဝ်ႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းလိၼ်မိူင်းထႆး လတ်းၶဝ်ႈမႃးမိူင်းထႆးဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 29/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉမိူင်းပႆႇလႅင်း ၵူၼ်းပိူဝ်ႉထူင်ယႃႈမီးမွၵ်ႈ 8 ၵေႃႉထိုင် 10 ၵေႃႉ  လတ်းထိူၼ်ႇၶၢမ်ႈၶဝ်ႈ ၼႂ်းလိၼ်ထႆး ႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁိၼ်တႅဝ်း မူႇ 6  ဢိူင်ႇပဵင်းလူင်ၼၼ်ႉ   ႁိုၵ်ႉၺႃးသႂ်ႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး၊ ၽွင်း...

ပီႈၼွင်ႉထႆး ၸႅၵ်ႇၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ပၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ

ပီႈၼွင်ႉထႆး ၽူႈမီးၸႂ်မုၼ်  ပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼ  ၸႅၵ်ႇၶူဝ်းၶွင် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ၊ မီးပီႈၼွင်ႉတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁပ်ႉဢဝ် ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/05/2020 ပီႈၼွင်ႉထႆး ၽူႈမီးၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ သတ်ႉထႃးလီ လၢႆၵေႃႉလၢႆၵူၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ႁႅင်ႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၸႅၵ်ႇပၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီႇၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၵဵင်းမႆႇ ႁပ်ႉတၢၼ်းၶူဝ်းၶွင် ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး ၵပ်းသၢၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ၸတ်းႁႃၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၸွႆႈထႅမ်ပီႈ ၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/05/2020 ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး (ၵဵင်းမႆႇ)၊ သမႃးၶူမ်း ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး (ၵဵင်းမႆႇ) ဢိၵ်ႇ တၢင်းသင်ၶၸဝ်ႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵပ်းသၢၼ် ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ  ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းလႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢုပ်ႇၵုမ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇပွင်ပဵၼ်ပင်ၵုမ်ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင် လင်ဝၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းၼႂ်းပီ 2020

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 10 ၸုမ်းလႄႈ တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵႄႈလိတ်ႈဢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၶွင်ႉၶမ်ယူႇၼၼ်ႉသေ တေဢၢၼ်းၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင် (ၵမ်းသွင်) ဢမ်ႇၼၼ် ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (ပွၵ်ႈၵမ်းသီႇ)။ ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 20/11/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းထိုင် 12 မူင်းတီႈႁူင်းႁႅမ်းၶမ်းမွၼ်ႉလၢၼ်ႉၼႃး ၸေႈဝဵင်းသၼ်ၵမ်ႇပႅင်း ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ...

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ႁူတ်းၼမ်ႉၵျေႃႇမူၼ်ႈ ၶၢင်ႈၶူးမိူင်းသေ ပေႃႉႁႅမ်ၵၼ်

ၼုမ်ႇၸၢႆးႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ၽွင်းၶၢဝ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈ လႆႈထုပ်ႉ ပေႃႉႁႅမ်ၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈႁူဝ်တႅၵ်ႇ လိူတ်ႈတူၵ်းယၢင်ဢွၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 15/04/2018 ၼုမ်ႇၸၢႆး ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၽိတ်းမေႃးမင်ႁူဝ်ၵၼ် ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈဢဝ်မိတ်ႈလမ်းၾၼ်းၵၼ် တီႈၸဵင်ႇသီၽုမ်း ႁိမ်းဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ၸႄႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ယွၼ်ႉႁူတ်းၼမ်ႉသႂ်ႇၼႃႈၵၼ် ဝႃႈၼႆ။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆးရတ်ႊ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ “ ၵွၼ်ႇတေၽိတ်းမေႃးၵၼ်ၼၼ်ႉ...

ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတူင်ႉၼိုင် ပၢင်ပိုတ်ႇငၢၼ်း မႄႈၼမ်ႉၶႃႇလႄႈ သင်ၶၢၼ် ၾိင်ႈပီမႂ်ႇမိူင်း

ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁိမ်း 200 ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်ပိုတ်ႇပၢင် မႄႈၼမ်ႉၶႃႇလႄႈ သင်ၶၢၼ် (ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ လူင်ႈၼႃႈ) ၾိင်ႈပီမႂ်ႇမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 08/04/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼ်ႂ 9 မူင်း ပီႈၼွင်ႉတႆး၊ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလႄႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းတႆး လၢႆလၢႆၸုမ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တူင်ႉၼိုင် ပၢင်ပိုတ်ႇငၢၼ်း...

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး မိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး TNPCE သေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸိုဝ်ႈသဵင်

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ လၢႆမူႇၸုမ်း ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၵေႃႇတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး သေ ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ယိူင်းဢၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 3 မူင်း ဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး...

Latest news

- Advertisement -spot_img