တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ႁူတ်းၼမ်ႉၵျေႃႇမူၼ်ႈ ၶၢင်ႈၶူးမိူင်းသေ ပေႃႉႁႅမ်ၵၼ်

ၼုမ်ႇၸၢႆးႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ၽွင်းၶၢဝ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈ လႆႈထုပ်ႉ ပေႃႉႁႅမ်ၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈႁူဝ်တႅၵ်ႇ လိူတ်ႈတူၵ်းယၢင်ဢွၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 15/04/2018 ၼုမ်ႇၸၢႆး ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၽိတ်းမေႃးမင်ႁူဝ်ၵၼ် ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈဢဝ်မိတ်ႈလမ်းၾၼ်းၵၼ် တီႈၸဵင်ႇသီၽုမ်း ႁိမ်းဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ၸႄႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ယွၼ်ႉႁူတ်းၼမ်ႉသႂ်ႇၼႃႈၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆးရတ်ႊ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ “ ၵွၼ်ႇတေၽိတ်းမေႃးၵၼ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းဢွၼ်ႇၸၢႆးၼုမ်ႇတႆး ၵႂႃႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉ တီႈၶူး မိူင်း ၾၢႆႇၼႃႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မီးလွင်ႈၽိတ်းမေႃးၵၼ်တင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးထႅင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈ။ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ၶဝ်ၽိတ်းမေႃးၵၼ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉႁူတ်းၼမ်ႉသႂ်ႇၼႃႈၵၼ် ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ၵၼ်သေ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈဢဝ်မိတ်ႈ လမ်းၾၼ်းၵၼ်၊ ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းတႄႉ ပဵၼ်ၸၢႆးသၢႆ လုင်းၽႄႉ ထုၵ်ႇပေႃႉႁႅမ်တီႈၵွၵ်းႁူဝ် ပေႃး တႅၵ်ႇဢွၵ်ႇလိူတ်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ် ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈထုၵ်ႇၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႆႉ ဢဝ်မိတ်ႈ ၾၼ်းသႂ်ႇတီႈၵွၵ်းႁူဝ်လၢႆလၢႆၵမ်းသေ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈလိူတ်ႈတူၵ်းယၢင်ဢွၵ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈ ႁူင်းယႃသူၼ်ၻွၵ်ႊ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ ၵဵင်းမႆႇ လႆႈၵုမ်းၶင်တူဝ် ဢွၼ်ႇၸၢႆးတႆး ဢၼ်ၽိတ်းမေႃးၵၼ်ၼႆႉ သေ ယဝ်ႉၵေႃႈ သူင်ႇတူဝ်ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉ ယူတ်းယႃဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃသူၼ်ၻွၵ်ႊ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ ႁၢႆၶႅၼ်းလီ ၶိုၼ်ႈမႃးယဝ်ႉၸိုင် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတေတွင်ႈထၢမ် ပိုတ်ႇဢမူႉ(ၶၻီႊ) ဢဝ်လိူင်ႈလၢဝ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here