Saturday, July 20, 2024

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇၼပ်ႉမိုၼ်ႇ ၵႂႃႇယိုၼ်ႈၸိုဝ်ႈ တႃႇလိူၵ်ႈတင်ႈၼပ်ႉပၢၵ်ႇ

Must read

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မီးၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ သေတႃႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵႂႃႇ ယိုၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ထႅမ်ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊပိူင် 15  မီးႁူဝ်ၵူၼ်းၼပ်ႉပၢၵ်ႇၵူၺ်းၼႆ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး တႃႇတွတ်ႈ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် လၢတ်ႈ။

လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတီႈၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁပ်ႉသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵႂႃႇထႅမ်ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊပိူင် 15 ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 16/7/2020 – 5/8/2020 ၶၢဝ်းတၢင်းသၢဝ်းဝၼ်းၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁႃ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵဵင်းမႆႇ မီး 8 မိုၼ်ႇပၢႆ ၼႆသေတႃႉ ၸိူဝ်းၵႂႃႇယိုၼ်ႈၸိုဝ်ႈ တီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ မီး 700 ပၢႆ ၵူၺ်း ၼႆ ထွင်းၶမ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸုမ်းပၼ်တၢင်းႁူႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း MAP ဢၼ်ပၵ်းလုမ်းတီႈၵဵင်းမႆႇ ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၼႄ တီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

“ မိူဝ်ႈၽွင်းလူင်းၵဵပ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၼႆႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၵၢၼ်တႅမ်ႈၶႃႈ ။ ၵမ်ႈၼမ် ႁႅင်းၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇ မေႃတႅမ်ႈ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပေႃးၽိတ်းတူဝ်ၼိုင်ႈၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ် လွင်ႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈ မၢႆၼႆႉ ထၢင်ႇဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ်မၢၼ်ႈ။ ႁႅင်းၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇပေႃးၶဝ်ႈၸႂ် ပွင်ႇၸႂ်လီ ၵူၼ်းမီး ပဵၼ် 7-8 မိုၼ်ႇၼႆႉ ဢၼ်မႃးပၼ်သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၼႆႉ မီး  500-600  ၵူၺ်း”

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၵဵင်းမႆႇ လူင်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ တႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ပင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020

တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 26/7/2020 မႃး တူဝ်တႅၼ်းလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ဝူင်းၵူၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်  ပိုတ်ႇႁပ်ႉၸွႆႈတႅမ်ႈ ထႅမ်ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊပိူင် 15 တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ(ၼႂ်းဝၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်) ၵၢင်ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၊ ၸႅၵ်ႇၸုမ်းၵၼ်သေ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တၢင်း ၸႄႈဝဵင်းလမ်းပုၼ်း၊ လွႆလေႃႇ၊ ႁၢင်ၻူင်ႊ၊သႃရၽီး၊   သၼ်သၢႆး၊ သၼ်ၵမ်ပႅင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸၢႆးသႅၼ်မွင်း ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈတႃႇတႅမ်ႈဝႂ်ၾွမ်ႊ 15 ၼၼ်ႉ ၶႃႈဢေႃႈ။ ပေႃးၽိတ်းတူဝ်ၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ သမ်ႉတေလႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ။ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တႃႇတေၵႂႃႇ ယိုၼ်ႈဝႂ် ၾွမ်ႊ 15 ႁင်းၵူၺ်းတီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈသမ်ႉ မၢင်မဵဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉၶၵ်ႉတွၼ်ႈမၼ်းလီၶႃႈ။ —– ပေႃး ႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇႁင်းၵူၺ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇပေႃးယုမ်ႇၸႂ် လွင်ႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ တီႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်”  – ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၺုၼ်ႉလႃႈသဵဝ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊ ပိူင် 15 ၼႆႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်လိၵ်ႈတႆး ၼႆ  ၵူၼ်းတႆး ၸိူဝ်းဢမ်ႇမေႃလိၵ်ႈ မၢၼ်ႈ တေၸၢင်ႈတႅမ်ႈထႅမ်လႆႈႁင်းၵူၺ်း၊ ၵူၼ်းတေမႃးထႅမ်ၵေႃႈ တေၸၢင်ႈၼမ်လိူဝ်ၼႆႉ (1) ယွၼ်ႉဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်ၵၢၼ် မိူင်း/ဢမ်ႇ ႁူႉၵႃႈၶၼ်သဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ (2) ဢမ်ႇႁူႉလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ/ဢမ်ႇၶႂ်ႈၶဝ်ႈလုမ်းၶဝ်ႈၸၢႆး  (3) ဢမ်ႇယွမ်းၵၢတ်ႈၵၢၼ် ၵၢတ်ႈငၢၼ်း/လူဝ်ႇတႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ – ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 3 ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်းၼႃႈၼႆႉ တိုၼ်းတေလႆႈပႃးလိၵ်ႈႁဝ်းၶႃႈယဝ်ႉ လိၵ်ႈတႆး လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တေလႆႈၽၢၵ်ႈၵၼ်။ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လုမ်းၵေႃႈ တေလႆႈပႃးၵူၼ်းတႆးၸွမ်း။ တေႃႈလဵဝ် လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ သမ်ႉ ပဵၼ် လိၵ်ႈၸႂ်ႉၼႂ်းလုမ်းဝႆႉလႄႈ တႃႇလိၵ်ႈတႆး တေလႆႈၸႂ်ႉ ပဵၼ်တၢင်း ၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတိုၵ်ႉ ၶတ်းၸႂ်ဝႆႉယူႇ။  ပေႃးပဵၼ် မိူင်းတႆးၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈၸႂ်ႉလိၵ်ႈတႆး တင်း လိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ — ” – ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉၼႆႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 (လိူၼ် 11 လွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီတႆး 2114 ၼီႈ  ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ) ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းမီးသုၼ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တေလႆႈၵႂႃႇ တူၺ်း ၸိုဝ်ႈသဵင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 26/7/2020 – 7/8/2020 ၊ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းႁွတ်ႈၼွၵ်ႈမိူင်း တေလႆႈ ယိုၼ်ႈၸိုဝ်ႈ တီႈလုမ်းတၢင် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 5/8/2020 လိုၼ်းသုတ်း။ ဝၼ်းတေလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းႁွတ်ႈ ၼွၵ်ႈမိူင်းတေႉ လုမ်းတၢင် မိူင်းလႂ် မိူင်းၼၼ်ႉ တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း