Saturday, June 15, 2024

ပီႈၼွင်ႉထႆး ၸႅၵ်ႇၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ပၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ

Must read

ပီႈၼွင်ႉထႆး ၽူႈမီးၸႂ်မုၼ်  ပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼ  ၸႅၵ်ႇၶူဝ်းၶွင် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ၊ မီးပီႈၼွင်ႉတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁပ်ႉဢဝ် ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။

Photo: by SHAN ၸုမ်းၸဝ်ႈတႃႇၼပီႈၼွင်ႉထႆး ထၢႆႇႁၢင်ႈၵိုၵ်းၵၼ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/05/2020 ပီႈၼွင်ႉထႆး ၽူႈမီးၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ သတ်ႉထႃးလီ လၢႆၵေႃႉလၢႆၵူၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ႁႅင်ႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၸႅၵ်ႇပၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီႇၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ မီးပီႈၼွင်ႉတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁပ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် မွၵ်ႈ 400-500 ၵေႃႉ။

- Subscription -
Photo: by SHAN ပီႈၼွင်ႉတႆးၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၶဝ်ႈထႅဝ် ပႂ်ႉႁပ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ

ၶုၼ်းတေႃႇ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၸုမ်း Co-founder ၽူႈႁပ်ႉပဵၼ် ၸဝ်ႈတႃႇၼလူင်ၸႅၵ်ႇၶူဝ်းၶွင် ဢိၵ်ႇ ပဵၼ်တင်းၵေႃႉၸူဝ်းဢူၺ်းၵေႃႉ ဢူၺ်းသေႈ မႃးၸႅၵ်ႇၶူဝ်းၶွင် လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ- “ႁဝ်းၶဝ်ႈၸႂ်ဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉတင်းလၢႆ ဢမ်ႇဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းထႆး ဢမ်ႇဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းတႆး ဢၼ်ထူပ်းၽေး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉသေ တူၵ်းၵၢၼ်တူၵ်းငၢၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၽႂ်ၵေႃႈထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လိူတ်ႇမႆႈ ၵၼ်။ ၵွပ်ႈၼႆ ၶႃႈႁဝ်းၵေႃႈၸင်းလႆႈ ၸူဝ်းဢဝ်ဢူၺ်းၵေႃႉဢူၺ်းသေႈ ၸိူဝ်းႁူႉၸၵ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်းၵၼ် မႃးႁဵတ်းၸဝ်ႈတႃႇၼႁူမ်ႈၵၼ်။”- ဝႃႈၼႆ။

Photo: by SHAN ပီႈၼွင်ႉတႆးၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၶဝ်ႈထႅဝ် ပႂ်ႉႁပ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ

ၶူဝ်းၶွင်ႁႅင်ႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢၼ်မႃးၸႅၵ်ႇပၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆးပွၵ်ႈၼႆႉ မီးမိူၼ်ၼင်ႇ- ၶဝ်ႈၵွင်ႇ၊ ၶဝ်ႈမုၼ်းၶဝ်ႈပွင်း၊ ၶဝ်ႈသွႆးမႃးမႃႉ၊ ၶဝ်ႈသၢၼ်၊ ၼမ်ႉမၼ်း၊ ၼူမ်းၵွင်ႇ (တႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ)၊ မၢၵ်ႇမႆႉမၢၵ်ႇတွၵ်ႇ၊ ၼမ်ႉၵိၼ်သႅၼ်ႈသႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈလႆႈမႃးၸႅၵ်ႇၶူဝ်းၶွင်ၼႆႉသေမၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈဝႃႈ-“ ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႆႉ ႁဝ်းၵေႃႈထိုဝ်ဝႃႈပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်း ။   ႁဝ်းထိုဝ်ဝႃႈၵူႈၵေႃႉၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း မိူၼ်ၵၼ်မူတ်း။ ယၢမ်းမိူဝ်ႈဢူၺ်းၵေႃႉႁဝ်းတူၵ်းၵိၼ်းမႃးၼႆႉ ႁဝ်းယူႇပဝ်ႇတူၺ်းလၢႆဢမ်ႇလႆႈ၊ ႁဝ်းတိုၼ်းမီးၸႂ်ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵၼ် လႄႈ တၵ်းတေလႆႈၸွႆႈၵၼ်၊ ၼႆႉပဵၼ်လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လူင်းၸွႆႈပီႈၼွင်ႉ ဢၼ်ထူပ်းတၢင်းလိူတ်ႇမႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

Photo: by SHAN ၽွင်းပီႈၼွင်ႉတႆးၶဝ်ႈထႅဝ် ပႂ်ႉႁပ်ႉဢဝ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်

ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉထႆးမႃးၸႅၵ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ပၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႆႉ ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸတ်းၵၢၼ်ပၼ်။

ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး (ၵဵင်းမႆႇ) ၸၢႆးသႅင်ယ မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “ဢၼ်မႃးၸႅၵ်ႇ ၶူဝ်းၶွင်ၼႆႉ မၼ်းမီးလၢႆၸဝ်ႈတႃႇၼ၊ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ၶဝ်ဢဝ်မႃးၵေႃႈ မီးလၢႆယၢင်ႇ။ ဢၼ်ၼိုင်ႈတႄႉ ႁဝ်းလႆႈႁၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ၶဝ်၊ ၶဝ်မီးၼမ်ႉၸႂ်သေလႄႈ ႁၼ်ထိုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း ဢၼ်တူၵ်းၵိၼ်း တူၵ်းၵၢၼ်တူၵ်းငၢၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ လွင်ႈလႆႈမႃးၸႅၵ်ႇၶူဝ်းၶွင် ပၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး လႆႈႁဵတ်းတၢင်းလီပၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆးၼၼ်ႉ ၶဝ်ၵေႃႈယိၼ်းၸူမ်း ၶဝ်ႁၢၼ်ႉၸႂ်တႄႉတႄႉ”-ဝႃႈၼႆ။

Photo: by SHAN ၽွင်းၸႅၵ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်

ဢွၼ်ၼႃႈၼႆႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ ႁၼ်ဝႃႈ မီးပီႈၼွင်ႉတႆးယူႇသဝ်း ပွတ်းတွၼ်ႈတူင်ႇတၢင်ႇႁိမ်းႁွမ်းဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈၼမ်ၼႆသေ ၵပ်းသၢၼ်မႃး တၢင်းဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ၊ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးဢိၵ်ႇသမႃးၶူမ်း ႁႂ်ႈၸွႆႈၶပ်းၶိုင်ပၼ်လွင်ႈငၢႆႈလူမ် မိူၼ်ၼင်ႇလွင်ႈသဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်း  လွင်ႈၶဝ်ႈထႅဝ်ႁပ်ႉၶူဝ်းၶွင်လႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးသေ ၶိုၼ်းၶၢႆႉဢွင်ႈတီႈ ၵႂႃႇၸႅၵ်ႇပၼ်တီႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/05/2020 ၊ တီႈၼၼ်ႈၵေႃႈ မီးပီႈၼွင်ႉတႆး ၵႂႃႇႁပ်ႉတုင်းဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်တင်းၼမ်-ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း