Thursday, May 30, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵဵင်းမႆႇ

ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်သတ်ႉထႃးဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သိုပ်ႇ (ၸႆးတႃ) ၸႃႇတႃႇၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ

လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆလႄႈၵေႃၵမ်ၵၢၼ်သတ်ႉထႃးဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်တေၸတ်းႁတ်းပၢင်သိုပ်ႇၸႃႇတႃႇ(တေႃႇဢႃယု)ၸဝ်ႈၶူးဝႃးၽရႃႉၽတ်းထမ်းမရင်းသီ(ၽရႃႉၶူးၸၼ်ထရင်းသီ) ၸဝ်ႈၼင်ႈၵျွင်းဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ။ ပၢင်သိုပ်ႇၸႃႇတႃႇၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 30/9/2023 ထိုင် ဝၼ်းတီႈ 1/10/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း။ ၼႂ်းပၢင်ၼၼ်ႉ တေမီးလၢႆၶၵ်ႉတွၼ်ႈ  ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ၽူႈၸတ်းပၢင်ပွႆးၶဝ် ၽိတ်ႈမွၵ်ႇႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉၸမ်ၵႆၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၵေႃၵမ်ၵၢၼ်သတ်ႉထႃးဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉၸတ်းပၢင်သိုပ်ႇၸႃးတႃမၼ်းၸဝ်ႈၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃႈ ။ မၼ်းပဵၼ်ၾိင်ႈမၼ်းယဝ်ႉ။ ႁႂ်ႈမၼ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇမၼ်းၸဝ်ႈၼႆတႄႉဢမ်ႇၸႂ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၽၼ်းတႅင်းၵၼ်လူႉတၢႆ ၺႃးပလိၵ်ႈထႆးတီႉၺွပ်း 6 ၵေႃႉ

 ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸိူဝ်းယူႇသဝ်းၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ပေႃႉထုပ်ႉၽၼ်းတႅင်းၵၼ် ထိုင်တီႈလူႉတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၺႃးပလိၵ်ႈထႆးတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉ 6  ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 16/5/2023 ၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 6 ၵေႃႉ ဢၼ်ပေႃႉထုပ်ႉၽၼ်းတႅင်း ၼုမ်ႇၸၢႆးတႆး 3 ၵေႃႉသေ ထိုင်တီႈလူႉတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ပိူင်ပဵၼ်လွင်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵႂႃႇ တီႈႁိမ်းၶူဝ်ၶၢမ်ႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈႁွတ်ႈမိူင်းထႆးသၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶိုင်ႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2023

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်းႁွတ်ႈမိူင်းထႆး  ဢွၵ်ႇသၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ဢၼ်ၶိုင်ႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2023 ။ ဝၼ်းတီႈ 1/2/2023 မႅၼ်ႈဝၼ်းဢၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီ တဵမ် ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းႁွတ်ႈမိူင်းထႆးလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ့်ၸွမ်ၵဵင်းမႆႇႁူမ်ႈၵၼ် တီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းမႆႇသေ ၼႄၵၢင်ၼႂ် သၢၼ်ၶတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၢၼ်းၶိုင်ႁဵတ်းၼႂ်းပီ...

လုမ်းၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ၵဵင်းမႆႇပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇႁပ့်တေႃႇဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်

ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ Passport  ဢႃယုမူတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉသေတႃႉ  လုမ်းၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ၵဵင်းမႆႇ  တေႁပ့်တေႃႇဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ၾၢႆႇလုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းၵၢၼ်တေႃႇ ၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/1/2023 ၼၼ်ႉသေတႃႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ် ဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်မူတ်းဢႃယုၸိူဝ်းၼၼ့်တႄ့ လုမ်းၸတ်းႁႃ ၵၢၼ်ငၢၼ်း ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ၵဵင်းမႆႇ ႁပ့်တေႃႇဢႃယုပၼ်ယူႇ ၊ ဢမ်ႇၵိုတ်းမိူၼ် လုမ်းၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်/ၶႂၢင်ႉယူႇ တင်းၼမ်

တင်ႈတႄႇၵၢင်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊမႃး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇမိူင်းထႆး၊ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်ၶႂၢင်ႉယူႇမိူင်းထႆး တီႉလႆႈတၢင်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး-မၢၼ်ႈ လႄႈၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၵေႃႈပႃး။ ဝၼ်းတီႈ 2/12/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်း ပလိၵ်ႈထႆး ပႂ်ႉႁႄႉၵူတ်ႇထတ်းၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တီႈၵဵင်းႁၢႆး။ တီႉလႆႈၵူၼ်းဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်သင် 17 ၵေႃႉ။ လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ဢၢၼ်းတေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃယုပႆႇတဵမ် 18...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၼႂ်းမိူင်းထႆး

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈၵေႃႇတူဝ်ၵၢၼ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈဝႃႈပဵၼ်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈႁိတ်ႈႁွႆးၵူႈဝဵင်းဝဵင်း လႄႈ ၸၼ်ႉၸွမ်တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် တီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးၵူႈမိူင်းမိူင်းၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းတီႈ ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ၼၼ်ႉၼႆၵေႃႈတေဢမ်ႇၽိတ်း။ ယွၼ်ႉၵွပ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းဢၼ်ၼေႇဝိၼ်းႁုပ်ႈယိုတ်းသေဢွၼ်ႁူဝ်သိုၵ်းၽွင်းငမ်းၼၼ်ႉ ႁၼ်ဝႃႈလိၵ်ႈတႆး ပဵၼ် လိၵ်ႈၸဝ်ႈၾႃႉ ပဵၼ်လိၵ်ႈၸုမ်းတႆးၵူၼ်းၸဝ်ႈၾႃႉ လုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼေႇဝိၼ်းၼႆလႄႈထုၵ်ႇႁႅတ်ႈႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ဢဝ်ၶဝ်ႈသွၼ်ၼႂ်းႁဵင်းႁဵၼ်း။ လိၵ်ႈတႆးၸိူဝ်းဢၼ်သွၼ်ယူႇၼႂ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်လိၵ်ႈထမ်း ၵႂၢမ်းသွၼ်ၶွင်ပုတ်ႉထၸဝ်ႈၵွႆးလႄႈဢမ်ႇပေႃးဝႆႉၼၵ်းၵႃႈႁိုဝ် သူၼ်ႇၼိုင်ႈၵေႃႈပဵၼ်လွင်ႈယူတ်းယႃ လွင်ႈမေႃလူ ၵႃလႃး(ပေႇတၢင်ႇၵႃလႃး) ၵႃႇထႃႇပဝ်ႇၽိူဝ်ႉပတ်းၽီၼႆၵွႆးလႄႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၽိတ်းပဵၼ်ၽႆးသင် ႁၼ်ထိုင်ၼင်ႇၼႆ ၸင်ႇဢမ်ႇမီလွင်ႈႁၢမ်ႈတပ်ႉထိုင်ၼႂ်းဝတ်ႉၼႂ်းဝႃး။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းၽႄႈလႄႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈႁူင်ႈႁၢႆဝွတ်ႈဝၢႆးၵေႃႈႁင်းမၼ်း...

ၾိင်ႈပွႆးလိူၼ်ယီႈပဵင်း မိူင်းၵဵင်းမႆႇ

ၾိင်ႈပွႆးလိူၼ်ယီႈပဵင်း(ငၢၼ်းပဝေးၼီးယီႈပဵင်း) ပဵၼ်ၾိင်ႈၸၢဝ်းယူၼ်း မိူင်းၵဵင်းမႆႇ၊ မိူင်းၵဵင်းႁၢႆးလႄႈ မိူင်းၵဵင်းသႅၼ် လိူၼ် ၼိုင်ႈ။ လိူၼ်ယီႈပဵင်း ပွင်ႇဝႃႈလိူၼ်ၵမ်မူၼ်း၊ ၵွပ်ႈလိူၼ်ၸၢဝ်းယူၼ်းၶဝ်ၸဝ်ႈ ဝႆးသေ လိူၼ်ၸၢဝ်းထႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ 2 လိူၼ်။ ၸင်ႇပဵၼ်ဝႃႈ လိူၼ် 12 မူၼ်းၸၢဝ်းထႆးတၢင်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ပဵၼ်လိူၼ်ၵမ် မူၼ်းၸၢဝ်းယူၼ်း မိူင်းၵဵင်းမႆႇ၊ ၵွပ်ႈၸၢဝ်းယူၼ်း မိူင်း...

ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တေၸတ်းႁဵတ်း ပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ သၢမ်ဝၼ်း/ ၶိုၼ်း

ပီၼႆႉ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးသူင်ႇသင်ႇပီၵဝ်ႇ 2116 ၼီႈလႄႈ ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ ၶိုၵ်ႈယႂ်ႇ လူင် သၢမ်ဝၼ်း/ ၶိုၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆး ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 21-23/11/2022 ၸိုင် ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တေဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်း...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၵဵင်းမႆႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၵပ်းၾူၼ်းၸူး လွၵ်ႇၵိၼ်ငိုၼ်း သုမ်းၼပ်ႉမိုၼ်ႇ

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၵဵင်းမႆႇ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၵပ်းၾူၼ်းၸူး လွၵ်ႇငိုတ်ႈလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်း သုမ်းၵႂႃႇ 25,800 ဝၢတ်ႇပၢႆ (ငိုၼ်းထႆး)။ ဝၼ်းတီႈ 12/8/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ယူႇသဝ်းဝႆႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းသၼ်ၵမ်ႈၽႅင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၵပ်းၾူၼ်းၸူး လႅၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ပလိၵ်ႈၼႆသေ ႁႂ်ႈဢူၼ်းငိုၼ်းပၼ်...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၵဵင်းမႆႇႁူမ်ႈၵၼ် ႁႅၼ်းသွမ်းတေႃႇလူင် တႃႇဝၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃ  

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း (ဝၼ်းပႅတ်ႈမႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ဝၼ်းၽိတ်ႈ) ယူႇတီႈ ၸုမ်းၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တေႁူမ်ႈၵၼ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသွမ်းတေႃႇလူင် တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး  ။ ၸၢႆးၸွမ်လႅင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း...

လုမ်းၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း ၵဵင်းမႆႇ ၵိုတ်း လွင်ႈႁဵတ်း ဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် Work Permit ပၼ်ၸူဝ်ႈၵမ်း

လုမ်းၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ တေၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း လွင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇပၼ် ဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် (Work Permit) ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/7/2022 ၼႆႉၵႂႃႇ ယူႇတီႈ လုမ်းၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တေပႆႇဢွၵ်ႇပၼ် ပပ်ႉဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈလိူၼ် ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇၼၼ်ႉ...

လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တေၵိုတ်း ၵၢၼ်တေႃႇပပ်ႉသပွတ်ႇ Passport လၢႆလၢႆသႅၼ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/7/2022 ၵႂႃႇ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 1/8/2022 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ် လုမ်းၽွင်း တၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ် ပၵ်းဝႆႉတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တွၼ်ႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉ တေၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉလွင်ႈတေႃႇပပ်ႉသပွတ်ႇဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ယွၼ်ႉၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈမီးပၼ်ႁႃ ဝႃႈၼႆ။ ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“လွင်ႈတၢင်းမၼ်း...

ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးႁႃႈၽႃသႃတီႈၵဵင်းမႆႇ

တႃႇႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းပေႃးတေႁူႉမေႃလိၵ်ႈပိူၼ်ႈၵႂၢမ်းပိူၼ်ႈႁႂ်ႈယူႇငၢႆႈလူမ်ၸႂ်ၼႂ်းမိူင်းပိူၼ်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇလိုမ်း လိၵ်ႈလၢႆးၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၵဵင်းမႆႇ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆး လၢႆလၢႆၽႃသႃ။ ဝၼ်းတီႈ 26/6/2022 ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၵဵင်းမႆႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁပ်ႉတွၼ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇတႃႇပီ 2022 တီႈဝတ်ႉသူၼ်ၻွၵ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶူးသွၼ်ဢိၵ်ႇ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ200 ပၢႆ။ ၼႂ်းပၢင်ၼၼ်ႉ ၶူးသွၼ်လႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းလူႇတၢၼ်းၽႃႉပႃႇ သိုပ်ႇၸႃႇတႃႇ ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ၶ ၸဝ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၸဝ်ႈၶူးမႁႃႇသႅင်ၾႃႉ၊သင်ၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူးလႃး ဝဵင်းလမ်းပုၼ်း၊...

ဝတ်ႉသူၼ်ၻွၵ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တႄႇႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ပီ 2022

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး တီႈဝတ်ႉသူၼ်ၻွၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တေပိုတ်ႇႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ တေပူင်သွၼ်ပၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းတိတ်ႉ ၵူႈဝူင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 တေထိုင်မႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃႇၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈ ထႆး ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ပိုတ်ႇသွၼ်ၽႃႇသႃႇလိၵ်ႈလၢႆး မိူၼ်ၼင်ႇ လိၵ်ႈတႆး၊ လိၵ်ႈထႆး၊ လိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်း၊...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး တီႈၵဵင်းမႆႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၼၢင်းယိင်းၼုမ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ   ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ တီႈၼႂ်းႁွင်ႈၶၢတ်ႈ(သဝ်း) မၼ်းၼၢင်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/4/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်   ၼၢင်းပႅင်း ဢႃယု 30 ပၢႆ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ ၼႂ်းႁွင်ႈၶၢတ်ႈ မၼ်းၼၢင်း တီႈ ၸႄႈဝဵင်းႁၢင်ၻူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၊ ဢူၺ်းၵေႃႉၸမ်ၸႂ်မၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈဝႃႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img