Tuesday, May 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လွႆလႅမ်

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ႁိုင်ၼၢၼ်းမႃး 3 လိူၼ် ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇ

ၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃးလႄႈၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းတီႈဝဵင်းလွႆလႅမ်ႁိုင်မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်ယဝ်ႉ ယင်းပႆႇၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ်ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ တႄႇပိုတ်ႇမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ် သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ႁူး   ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလွႆလႅမ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ မီးၽူႈလၵ်ႉ ၸၵ်ႉ ၶုတ်ႈႁိမ်ၸူၼ်ၵၼ်ၼမ် ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး မီးၵူၼ်းၵႂႃႇတေႃႇလွင်းမႃး လႆႈငိုၼ်းမႃးၼမ်  ၺႃးပိူၼ်ႈ မႃးၸူၼ်ငိုၼ်းသေ...

လိၼ်လွႆၵူၼ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃးလူမ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈလွႆလႅမ် တူၼ်ႈတီး

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လိၼ်လွႆၵူၼ်ႇသႂ်ႇတၢင်းၵႃးၼႂ်းၵႄႈ လွႆလႅမ်- မိူင်းပွၼ် ၊ ၵူၼ်းၵႃႉ ၸဝ်ႈၵႃးၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်းၶွင်ႉၶမ်  ၵူၼ်းမိူင်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းမိူင်း တူၺ်းလူၸွႆႈထႅမ်ႁႄႉၵင်ႈပၼ်ယႃႇႁႂ်ႈမီးလွင်ႈ   ၵိတ်ႇၶႂၢင်လွင်ႈၵႂႃႇမႃး။ ဝၼ်းသဝ်လႄႈဝၼ်းတိတ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်းသေ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 10/10/2022 ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ လိၼ်လွႆၵူၼ်ႇၼႂ်းၵႄႈသဵၼ်ႈတၢင်း တူၼ်ႈတီး-လွႆလႅမ် လွင်ႈၵႂႃႇမႃးၸဝ်ႈၵႃးၶဝ် ၶၢင်ႉၶမ် ပိၵ်ႉတၼ်ၵႂႃႇသေ လႆႈပႂ်ႉ...

ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းလွႆလႅမ်  ပၢႆႈၵႂႃႇမိူင်းထႆးၼမ်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းၶၢဝ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ - ၵေးသီး ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇမိူင်းထႆးၼမ် ယွၼ်ႉၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ႁႅင်းလႄႈ လွင်ႈပၼ်ႁႃသိုၵ်းသိူဝ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵဵပ်းသိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တင်ႈတႄႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ႁိုင် ပီပၢႆ 8 လိူၼ်ၼႆႉ   ၵူၼ်းမိူင်း  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းသူႈ - ၵေးသီး ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ၊...

ဝဵင်းလွႆလႅမ် တႄႇပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ယႂ်ႇလူင် ထႅင်ႈတီႈၼိုင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 22/9/2022 ပၢင်တေႃႇလွင်းပၢင်မႂ်ႇ ပိုတ်ႇတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ႁူး ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းလွႆလႅမ် ၼႂ်းၵႄႈပၢင်လူင် - လွႆ လႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ ၵူဝ်တၢင်းယၢမ်းလုၵ်ႈလၢၼ် လူႉ။ ၵူၼ်းဝဵင်းလွႆလႅမ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၼႂ်းဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းၶူင်ႇ ႁၼ်ၵူၼ်းတေၵႂႃႇပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ႁူး။ တေႃႇဢဝ်ၶူင်ႇမၢၵ်ႇၵိင်ႈလွႆ ၶူင်ႇၵဵမ်းပႃ(ငါမန်းဂိမ်းခုံ)...

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ႁၢမ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇႁႃၼေႃႇႁႃႁဵပ်း

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုၼ်ၽႄႈၼိူဝ် ၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇႁႃႁဵပ်းႁႃၼေႃႇ ၼႂ်းထိူၼ်ႇၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းပၢင်လူင် တီႈၵူၼ်းမိူင်းၵႆႉယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၽိုၼ်လိၵ်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းတႄႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/9/2022။ ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇလဵင်ႉဝူဝ်းၵႂၢႆး ၊ ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၼၼ်ႉ သမ်ႉမီးၽေး၊ ၺႃးသင်ႇႁၢမ်ႈဝႆႉလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉတႄႉတႄႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၵူၼ်းလဵင်ႉဝူဝ်းၵႂၢႆးၶဝ် ၵူၼ်းၵႂႃႁႃၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ်ၶဝ် ၵႆႉၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၵေႃႈမီး ၵမ်ႈၽွင်ႈၵႂႃႇတဝ်ႈၼႂ်းထိူၼ်ႇ ထုၵ်ႇပိူၼ်ႈထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းၼၼ်ႉၸုမ်းၼႆႉသေ...

ရူတ်ႉၵႃးယၢဝ်း တူၵ်းတၢင်းပၢင်ႉလွႆၼႂ်းၵႄႈလွႆလႅမ် မိူင်းပွၼ် ရူတ်ႉလဵၵ်ႉ/ယႂ်ႇ လႆႈၵိုတ်းပႂ်ႉသွင်ၾင်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 600 လမ်း

ၵႃးယၢဝ်း (ရူတ်ႉၵူပ်ႉ /တွႆးၵႃး) တၢင်ႇၵုၼ်ႇ တူၵ်းလွႆၼႂ်းၵႄႈ လွႆလႅမ် - မိူင်းပွၼ် ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/8/2022 ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် မႃးဢဝ်ရူတ်ႉၶိုၼ်ႈၶိုၼ်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈရူတ်ႉဢၼ်လုၵ်ႉတူၼ်ႈတီးမႃးၼၼ်ႉ လႄႈသင်၊ ရူတ်ႉဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း၊ ပွတ်းဢွၵ်ႇ မႃး ဢၢၼ်းတေၶိုၼ်ႈတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉလႄႈသင် ၶမ်ဝႆႉတၢင်းသွင်ၾင်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 700...

ထဝ်ႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း

ထဝ်ႈၸၢႆး ဢႃယု 60 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇႁႃၵႂၢႆးသေ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်လႅင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 3/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် လုင်းၸၢႆးသုၸိင်ႇတ ဢႃယု 62 ပီ ၵႂႃႇႁႃၵႂၢႆး  ၽႃၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ၾင်လိၼ် တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇဝၢၼ်ႈ ၼွင်လႅင် ဢိူင်ႇၼွင်လႅင်...

ပၢင်တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ပရိယတ်တိသၻ်ꩪမ်မပႃလၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

ပၢင်တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ပရိယတ်တိသၻ်ꩪမ်မပႃလ ၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပီၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ ၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ မီး 8 ႁဵင်ပၢႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 2-9/3/2022 ယူႇတီႈၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ၶ ၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ပရိယတ်တိသၻ်ꩪမ်မပႃလ ၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး လၵ်းသုတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉသေ တီႈၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် - ပၢင်လူင်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းတဵင် ႁၢမ်ႈပိၵ်ႉႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1/2 Silent Strike

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၊ ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ႁွၼ်ႈထဝ်ႇၼႂ်းဝဵင်းၼႂ်းၵၢတ်ႇ ဝဵင်းပၢင်လူင် တဵၵ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ဝႃႈ တေဢမ်ႇပိၵ်ႉလၢၼ်ႉ တေဢမ်ႇပိၵ်ႉၽၵ်းတူ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1/2/2022 တေမႃးၼႆႉ၊ သင်ဝႃႈ ပိၵ်ႉလၢၼ်ႉ ပိၵ်ႉၽၵ်းတူႁိူၼ်း ဝၼ်းၼၼ်ႉ တေမႃးယိုတ်းဢဝ်လၢႆၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းလၢၼ်ႉ ၼႂ်းႁိူၼ်းတင်းမူတ်း လွၵ်ႇငိုတ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ တီႈၼိူဝ်သိုဝ်ႇ ဢွၼ်ႊလၢႆႊ...

ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပွတ်းတွၼ်ႈလွႆလႅမ်သူင်ႇလုၵ်ႈလၢင်း ၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်းၶိုၼ်း

ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပွတ်းတွၼ်ႈလွႆလႅမ် မႆႈၸႂ်ဝႃႈဢမ်ႇလႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ 2 ပီယဝ်ႉၼႆသေ  ဢွၼ်ၵၼ်သူင်ႇလုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်မၼ်း ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ဢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ တႂ်ႈသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းၵုမ်းၵမ် ။   ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်၊ ပၢင်လူင်၊ လၢႆးၶႃႈ လႄႈ မိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း  ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ် သူင်ႇလုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်မၼ်း ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း  ၊...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းဝဵင်းလူင်ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝၢႆးလင် NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႄႇဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 7/9/2021 ဝၢႆးလင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၵၢင် NUG ဢွၵ်ႇမႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၊ တႄႇပၢင်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတူဝ်ႈမိူင်း ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ တူင်ႉတိုၼ်ႇ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင်။ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးမိူၼ်ၼင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊လွႆလႅမ်၊ ပၢင်လူင်၊ၶူဝ်လမ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႅင်းမီႈ လဵပ်ႈပၼ်ႇၶိုၼ်ႈလူင်းယူႇတၢင်းဝၼ်း။ ၼႂ်းဝဵင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ပႅၵ်ႇလၢၵ်ႇမိူၼ်ၵၼ်။ မိူၼ်ၼင်ႇဝဵင်း မူႇၸေႊ ၊ သႅၼ်ဝီ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊...

ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉမႃးတတ်းသၢႆၾႆးၵူၼ်းမိူင်းပၢင်လူင် ၸိူဝ်းဢမ်ႇၵႂႃႇသႂ်ႇၵႃႈၾႆး

ၾႆၢႇၾႆးၾႃႉ ဝဵင်းပၢင်လူင် တတ်းၾႆးၾႃႉႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢမ်ႇၵႂႃႇသႂ်ႇၵႃႈၾႆးၾႃႉ။ ၾႆၢႇၾႆးၾႃႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၽႂ်ဢမ်ႇၵႂႃႇသႂ်ႇၵႃႈၾႆးၾႃႉ တေတတ်းသၢႆၾႆး တေမႃးပူတ်းမီႊတိူဝ်ႊပွၵ်ႉသ်ၼႆလႄႈၵမ်ႈၽွင်ႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈၵႂႃႇသႂ်ႇၵႃႈၾႆးၾႃႉသေတႃႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ တိုၼ်းဢမ်ႇၵႂႃႇသႂ်ႇ။ ၸိူဝ်းဢမ်ႇၵႂႃႇသႂ်ႇၵေႃႈၺႃးပူတ်းမီႊတိူဝ်ႊပွၵ်ႉသ်ၵေႃႈမီး ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းပၢင်လူင်လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။  "ၸႂ်ႈ​​ဢေႃႈၶဝ်မႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇသႂ်ႇၵႃႈၾႆးၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ၼႆႉႁႂ်ႈသႂ်ႇယဝ်ႉ။ ၽႂ်ဢမ်ႇၵႂႃႇသႂ်ႇတေၺႃးပူတ်းမေႃႈၾႆးၼႆ။     တင်းပွၵ်ႉမျဵဝ်ႉတိတ်ႉၼၼ်ႉ​​ၵူၼ်းဢမ်ႇၵႂႃႇသႂ်ႇၵႃႈၾႆး ၺႃးတတ်းၾႆးၼႆဢေႃႈ။" ၵူၼ်းပၢင်လူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင်ၼႆႉ မေႃႈၾႆးမီး 7000 လုၵ်ႈပၢႆ​​။ ၽွင်းၶၢဝ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၽွမ်ႉၵၼ်ဢမ်ႇၵႂႃႇပၼ်ၵႃႈၾႆးၾႃႉ ၼႄလွင်ႈသၢၼ်ၶတ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း။  ထိုင်မႃးလိူၼ် July...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး 2 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇဢဝ်လိူင်ႈလူၺ်ႈမတ်ႉတႃ 505 (က)

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  မၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ ၵေႃၽွမ်ႉႁူမ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ် ယိူင်းဢၢၼ်းၵဝ်းယႃႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း သုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်ၵဝ်း ႁဵတ်း CDM သၢၼ်ၶတ်း ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ ၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ မတ်ႉတႃ 505 (က) ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးၼႂ်း TV သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၵူၼ်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈလၢၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း တၢင်းၶဝ်ႈတၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်း လၢႆၸႄႈဝဵင်း တင်ႈလၢၼ်ႇ/ၵဵတ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ သဵၼ်ႈတၢင်း ၵွၼ်ၵၢင်ၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းၾင်ႇၶူင်း ၵႃလိ - ၵုၼ်ႁဵင် - ၶူဝ်လမ် - ၼမ်ႉၸၢင် -...

တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈတႃႈရူတ်ႉၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၶၼ်ငိုၼ်း 600 သႅၼ်ပျႃး

ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တီႉလႆႈယႃႈမႃႉ 6 မိုၼ်ႇမဵတ်ႉ တီႈတႃႈရူတ်ႉၵႃး ၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/11/2020 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တီႉလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တီႈတႃႈရူတ်ႉၵႃး ၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ပွၵ်ႉ 1 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ တီႉလႆႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img