Saturday, June 22, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းတဵင် ႁၢမ်ႈပိၵ်ႉႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1/2 Silent Strike

Must read

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၊ ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ႁွၼ်ႈထဝ်ႇၼႂ်းဝဵင်းၼႂ်းၵၢတ်ႇ ဝဵင်းပၢင်လူင် တဵၵ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ဝႃႈ တေဢမ်ႇပိၵ်ႉလၢၼ်ႉ တေဢမ်ႇပိၵ်ႉၽၵ်းတူ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1/2/2022 တေမႃးၼႆႉ၊ သင်ဝႃႈ ပိၵ်ႉလၢၼ်ႉ ပိၵ်ႉၽၵ်းတူႁိူၼ်း ဝၼ်းၼၼ်ႉ တေမႃးယိုတ်းဢဝ်လၢႆၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းလၢၼ်ႉ ၼႂ်းႁိူၼ်းတင်းမူတ်း လွၵ်ႇငိုတ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵၢတ်ႇဝဵင်းပၢင်လူင်

တီႈၼိူဝ်သိုဝ်ႇ ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ၵူၼ်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလူၺ်ႈလၢႆး တဵတ်ႇယဵၼ် Silent Strike ထႅင်ႈတင်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ။ဝၢႆးလင်ၶၢဝ်ႇၼႆႉၽႄႈၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႅတ်ႈဢဝ်လိူင်ႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁိူၼ်း ၸိူဝ်းတႅမ်ႈတၢင်ႇဝႃႈ တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈ Silent Strike၊ တေဢမ်ႇပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်ၵေႃႈ တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 26/1/2022 မႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈသူင်ႇႁႅင်းၵူၼ်းၶဝ်ႈဝဵင်းၶဝ်ႈၵၢတ်ႇ သေတဵၵ်းတဵင်လွၵ်ႇငိုတ်ႈၵူၼ်းမိူင်း။

ၵူၼ်း ပၢင်လူင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်ၼႆႉၵေႃႈယင်းတိုၵ်ႉမႃးၸႂ်ႉၵူၼ်းၶၢႆၵၢတ်ႇ  လူင်းလၢႆးမိုဝ်းပၼ် ၵႂၢမ်းမၼ်ႈဝႃႈ  ဝၼ်းတီႈ 1 ၼႆႉ တေလႆႈ ပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵူႈၵေႃႉ။ သင်ဢမ်ႇမႃးပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉၼႆ ၶဝ်တေ သင်ႇ ပိၵ်ႉႁၢၼ်ႉ ၊ တေယိုတ်းဢဝ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၼႂ်းႁၢၼ်ႉတင်းမူတ်း၊ ၶဝ်လွၵ်ႇငိုတ်ႈဝႆႉၸိူင်ႉၼႆ ။ ဢမ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈၶႃႈ။”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1/2/2022 ၼႆႉ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးတဵမ်ပီ။ ဝၼ်းၼၼ်ႉသမ်ႉပဵၼ်ပႃး   ဝၼ်းလိူၼ် လပ်း ဝၼ်းသိလ်ယႂ်ႇ၊ ပဵၼ်ပႃးဝၼ်းပီမႂ်ႇၶႄႇ။ ၵွပ်ႈၼႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးတဵၵ်းတဵင် ဢမ်ႇပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉဢမ်ႇလႆႈ ၼႆၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်း ၸိူဝ်း တေၵႂႃႇဝတ်ႉၵႂႃႇၵျွင်းလႄႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉသၢႆၶႄႇၶဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

“ယွၼ်ႉပဵၼ်ဝၼ်းသိလ်လႄႈပီမႂ်ႇ ၵူၼ်းၶၢႆႁၢၼ်ႉၶဝ် မၢင်ၵေႃႉ လူဝ်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းတၢင်းလူႇၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ယွၼ်းပိၵ်ႉဢိုတ်းတွၼ်ႈၵၢင်ၼႂ် ပိုတ်ႇဝၢႆးဝၼ်း ။ ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝၢႆးဝၼ်း ပိုတ်ႇၵၢင်ၼႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇပၼ်ၶႃႈ။ တိုၼ်းတေလႆႈပိုတ်ႇတင်းဝၼ်း။ မီးၵူၼ်းမႃးသိုဝ်ႉၵေႃႈလီ ဢမ်ႇမီးၵေႃႈယဝ်ႉ၊ မီးၶူဝ်းၶၢႆၵေႃႈလီ ဢမ်ႇမီးၵေႃႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇၶႆႈၶၢႆၵေႃႈယဝ်ႉ တိုၼ်းတေလႆႈမႃးပိုတ်ႇၽၵ်းတူ ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉၶႃႈ။   ပေႃးၸိူင်ႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ၵႃႈလႆႈၶၢႆၶႃႈဢေႃႈ။ လွင်ႈၼႆႉတႄႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းမႃးသိုဝ်ႉ ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ၵူၺ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီး ၵူၼ်းမႃးသိုဝ်ႉၼႆၵေႃႈ ၼႂ်းၵၢတ်ႇၼႆႉ တေတဵတ်ႇယဵၼ်ၵႂႃႇၵူၺ်း။ မီးၵူၼ်းၶၢႆ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းသိုဝ်ႉၼၼ်ႉၼႃႇ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် သိုပ်ႇ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆထႅင်ႈ။

 ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ဢၼ်ပိုတ်ႇၶၢႆဝႆႉၵိုၵ်းႁိူၼ်း၊ ဢၼ်ပိုတ်ႇၵၢင်ၵိဝ်ႇလႄႈ ႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇၵေႃႈ တေလႆႈပိုတ်ႇၶၢႆၵူႈႁၢၼ်ႉဝႃႈၼႆ။   

လွင်ႈၾၢႆႇၽူႈမီးဢႃႇၼႃႇၶဝ်လူင်းတဵၵ်းတဵင်ယူႇၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ဢမ်ႇၵႃးတီႈဝဵင်းပၢင်လူင်ၵူၺ်း၊ တၢင်ႇဝဵင်းမိူၼ်ၼင်ႇ  ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်၊ တူၼ်ႈတီး၊ လၢင်းၶိူဝ်း၊ ၵဵင်းတုင် ဢိၵ်ႇ ထႅင်ႈလၢႆဝဵင်းၵေႃႈ ၵူၼ်းၶၢႆၵၢတ်ႇ ထုၵ်ႇလွၵ်ႇငိုတ်ႈၸႂ်ႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၸိူင်ႉၼႆႉမႃး မိူၼ်ၵၼ်။ မၢင်ဝဵင်းၵေႃႈ မီးလွင်ႈတဵၵ်းတဵင်လွၵ်ႈငိုတ်ႈဝႃႈတေပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၸိူင်ႉၼၼ်ၸိူင်ႉၼႆ၊ မၢင်ဝဵင်းၵေႃႈ  ဝႃႈတေဢမ်ႇလႆႈပိၵ်ႉႁၢၼ်ႉ ၊ ပေႃးပိၵ်ႉ တေပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၼႆၵူၺ်း၊ တူတ်ႈတၢမ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ တႄႉဢမ်ႇလၢတ်ႈပႃး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း