Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပၢင်လူင်

ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် 500 ပၢႆ

ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ 500 ပၢႆ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူဝ်းသွၼ်ႈယူႇၸွမ်းပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးတဵတ်ႇ၊ ဢိူင်ႇသၼဵၼ်း၊လႄႈပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းပၢင်လူင် ။ သိုၵ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇဢၼ်ပႃး (SSPP) တင်း RCSS ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်တၢင်းထုင်ႉဝၢၼ်ႈယိူင်းလႄႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးတင်ႈတႄႇဝၼ်သုၵ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ 21/2/2022    ပၢႆႈမႃးယွတ်းယႅတ်းၵူႈဝၼ်း။ ၵူၼ်း ပၢင်လူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “တၢင်းထုင်ႉယိူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းသွင်ၾၢႆႇ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ႁႅင်းလႄႈ...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇႁိမ်းထုင်ႉယိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈထိုင်ဝဵင်းပၢင်လူင်

မိူဝ်ႈၼႆႉ 19/2/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်း သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇႁိမ်းဢိူင်ႇထုင်ႉယိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းၸႂ် ၼႅတ်ႈဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် သွင်ႉပၢႆႈထိုင်ဝဵင်းပၢင်လူင်။ ၵူၼ်းပၢင်လူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉပဵၼ် တီႈၼမ်ႉၶွႆႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၵတ်း ဢိူင်ႇထုင်ႉယိူင်းၼႆဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းမီးႁိမ်းႁွမ်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၵတ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈလူင်းမႃးပၢင်လူင်ၶႃႈဢေႃႈ ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း 3 ဢိူင်ႇ ၼႂ်း 3 ၸႄႈဝဵင်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထႅင်ႈ  

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း 3 ဢိူင်ႇ ၼႂ်း 3 ၸႄႈဝဵင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵႂႃႇသွၼ်ႈတၢင်း လၢႆးၶႃႈ၊ ပၢင်လူင် ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ  ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/2/2022 သိုၵ်း RCSS တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ပႃး SSPP ၼၼ်ႉ...

လွင်ႈပဵၼ်မႃးဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်တႄႇဝၼ်းထီႈ 3 - 7 လိူၼ်ၾႅပ်ႉလွငၿိဝ်ႊရီႊ 1947 ၸဝ်ႈၾႃႉ တူဝ်တႅၼ်းၸဝ်ႈၾႃႉ တူဝ်တႅၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၶွၼ်ႈတုမ်တီႈပၢင်လူင် ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်။ ပုၼ်ႈတႃႇၵမ်ၸႃတႃမိူင်းတႆးမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလႄႈတူဝ် တႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢွၼ်ၵၼ်ၽွမ်ႉလႆႈၸႂ်ႁူမ်ႈႁွမ်း ၵၼ်။ ၶွင်ႊသီႊႁူမ်ႈတုမ် (ဢၼ်မၢၼ်ႈႁဵၵ်ႈၶၢၼ်ၸိုဝ်ႈဝႃႈ “ၶွင်ႊသီႊၸဝ်ႈၾႃႉ”) ဢၼ်ဢိင်းၵလဵတ်ႈဢွၼ်တင်ႈဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပႆႇပဵၼ်သိုၵ်းလူင်ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်းမႄးလႅၵ်ႈလၢႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈပဵၼ် “ၶွင်ႊသီႊၸိုင်ႈတႆး”...

ၶၢဝ်ႇလိုဝ်းလွင်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈထိုင်ဝဵင်းပၢင်လူင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပၢင်တိုၵ်းလၢမ်းမႃး ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ

မီးၶၢဝ်ႇၽၢင်း/ ပွမ် လိုဝ်းၵၼ်ဝႃႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ႁွတ်ႈထိုင်တၢင်းဝဵင်းပၢင်လူင်  ၼႆလႄႈၵူၼ်းပွတ်းဝၢၼ်ႈ ၼိူဝ်လွႆ ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း၊ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း ။ ႁၢင်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2022 ၼႆႉ မီးၶၢဝ်ႇၽၢင်း/ ပွမ်(တု) လိုဝ်းၵၼ်ၼိူဝ် Social Media ဝႃႈ မီးၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ  ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်းဢိူင်ႇသၼဵၼ်း ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းတဵင် ႁၢမ်ႈပိၵ်ႉႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1/2 Silent Strike

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၊ ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ႁွၼ်ႈထဝ်ႇၼႂ်းဝဵင်းၼႂ်းၵၢတ်ႇ ဝဵင်းပၢင်လူင် တဵၵ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ဝႃႈ တေဢမ်ႇပိၵ်ႉလၢၼ်ႉ တေဢမ်ႇပိၵ်ႉၽၵ်းတူ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1/2/2022 တေမႃးၼႆႉ၊ သင်ဝႃႈ ပိၵ်ႉလၢၼ်ႉ ပိၵ်ႉၽၵ်းတူႁိူၼ်း ဝၼ်းၼၼ်ႉ တေမႃးယိုတ်းဢဝ်လၢႆၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းလၢၼ်ႉ ၼႂ်းႁိူၼ်းတင်းမူတ်း လွၵ်ႇငိုတ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ တီႈၼိူဝ်သိုဝ်ႇ ဢွၼ်ႊလၢႆႊ...

ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပွတ်းတွၼ်ႈလွႆလႅမ်သူင်ႇလုၵ်ႈလၢင်း ၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်းၶိုၼ်း

ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပွတ်းတွၼ်ႈလွႆလႅမ် မႆႈၸႂ်ဝႃႈဢမ်ႇလႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ 2 ပီယဝ်ႉၼႆသေ  ဢွၼ်ၵၼ်သူင်ႇလုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်မၼ်း ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ဢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ တႂ်ႈသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းၵုမ်းၵမ် ။   ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်၊ ပၢင်လူင်၊ လၢႆးၶႃႈ လႄႈ မိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း  ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ် သူင်ႇလုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်မၼ်း ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း  ၊...

ပၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ သူၼ်ယႃႈမႃးမီးႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်းၵႃး ပၢင်လူင် – ႁူဝ်ပူင်း

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး 10 လိူၼ်ၼႆႉ ၸွမ်းၶႅပ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်းပၢင်လူင်- ႁူဝ်ပူင်း သဵၼ်ႈမႂ်ႇ  ပဵၼ်သူၼ်ယႃႈၾိၼ်ႇ  သုတ်းသၢႆတၢင်း ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉၽုၵ်ႇတေႃႇၼႃႈတေႃႇတႃ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်တႃႇ မိူဝ်းၼႃႈလုၵ်ႈလၢင်း ။ ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယု 30 ပီ ၵေႃႉဢၼ်တႆႇသဵၼ်ႈတၢင်းၼၼ်ႉၵႂႃႇမႃးတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ထုင်ႉၼႆႉ သူၼ်ယႃႈလိူင်ႇၼႆမႅၼ်ႈယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈၵူႈပွၵ်ႈ...

ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ ၸွမ်းတတ်းၾႆးထိုင်ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇသႂ်ႇၵႃႈၾႆး

ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ ၸွမ်းတတ်းၾႆး ထိုင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပႆႇသႂ်ႇၵႃးၾႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ။ ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ် တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ထုၵ်ႇၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ ၸွမ်းတတ်းၾႆး ထိုင်ႁိုၼ်းယေး  လၢႆလၢႆလင်  ။ ၼႄးဝႃႈ ဢၼ်ႇသႂ်ႇၵႃႈၾႆးလႄႈတတ်း ၊  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ် လိူဝ်ႁႅင်း  ။ ၵူၼ်း...

ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး 2116 ၼီႈ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် – မူႇၸေႊ တေဢမ်ႇၸတ်း

ဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈ ၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉသေ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈ မူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇတႄႉ တေဢမ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2116 ၼီႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/11/2021 ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး တူင်ႇဝဵင်းပၢင်လူင် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပွင်ႇလႅင်းဝႃႈ ပီၼႆႉ တေဢမ်ႇ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 6 လိူၼ် ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်

ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ  ဢႃယု 6 လိူၼ် တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/10/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19...

ၵူၼ်းပၢင်လူင်ၸိူဝ်းဢမ်ႇသႂ်ႇ Mask သေဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ၺႃးႁွင်ႉထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ

ၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်လူင်  ၽႂ် ဢမ်ႇသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း Mask သေ ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ၸိုင်ထုၵ်ႇႁွင်ႉတူဝ်ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈႁူင်းယႃၵမ်းလဵဝ်။   တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 6/10/2021 ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄၾႆး ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ် ၸုမ်းပရႁိတ ၸိူဝ်းၼႆႉ  ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႇသၢႆတၢင်းလူင် ၼႂ်းဝဵင်းလႄႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းတူင်ႉၼိုင် ထုင်ႉဝဵင်းပၢင်လူင်

ဝၼ်းတီႈ 30/09/2021 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈမႃး တဵမ်ရူတ်ႉၵႃးလၢႆလၢႆလမ်း မႃးတူင်ႉၼိုင်တၢင်းဝဵင်းပၢင်လူင်လွႆလႅမ်။ ၵူၼ်းပၢင်လူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ - “လုၵ်ႉတၢင်းလၢႆးၶႃႈမႃးဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈဝႃးမႃးပၢင်လူင်။မိူဝ်ႈၼႆႉသမ်ႉသိုပ်ႇၵႂႃႇတၢင်းလွႆလႅမ်ယဝ်ႉ။ တေသိုပ်ႇၵႂႃႇတၢင်းလႂ်ထႅင်ႈဢမ်ႇႁူႉ။ ဢဵၼ်ႁႅင်းၶဝ်တႄႉၼမ်ဝႆႉဢေႃႈ။ ” ဝႃႈၼႆ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း ထူင်ႇထဵဝ်ႈၶိုၼ်ႈလူင်းၵႂႃႇမႃးလႄႈၵူၼ်းမိူင်းယုပ်းၽၢၼ်ႈၵူဝ်ႁႄ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ “တူၵ်းၸႂ်ဢေႃႈ။ ၶဝ်မိူၵ်ႈၼႃႇ ၵူဝ်ၶဝ်မႃးႁဵတ်းသင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဝဵင်း။  ၵၢင်ၶိုၼ်းတမ်ႉဢမ်ႇႁတ်းၼွၼ်းလပ်းလီလီၶႃႈ။ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဝၢင်းၸႂ်သေၼွၼ်းၶႃႈ” - ၵူၼ်းပၢင်လူင်ၼၼ်ႉသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ တင်ႈတႄႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၼၼ်ႉတေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်လၢႆးမိူၵ်ႈမႂ်ႈလိူင်းႁၢႆႉ ပေႃႉထုပ်ႉတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းဝဵင်းလူင်ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝၢႆးလင် NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႄႇဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 7/9/2021 ဝၢႆးလင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၵၢင် NUG ဢွၵ်ႇမႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၊ တႄႇပၢင်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတူဝ်ႈမိူင်း ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ တူင်ႉတိုၼ်ႇ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင်။ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးမိူၼ်ၼင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊လွႆလႅမ်၊ ပၢင်လူင်၊ၶူဝ်လမ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႅင်းမီႈ လဵပ်ႈပၼ်ႇၶိုၼ်ႈလူင်းယူႇတၢင်းဝၼ်း။ ၼႂ်းဝဵင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ပႅၵ်ႇလၢၵ်ႇမိူၼ်ၵၼ်။ မိူၼ်ၼင်ႇဝဵင်း မူႇၸေႊ ၊ သႅၼ်ဝီ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊...

တႃႇၵႅတ်ႇၵင်ႈသၢႆၸႂ် ၶူဝ်းၶွင် ၵူၼ်းမိူင်း ပုၼ်ႈၽွၼ်းမီးတီႈၽႂ်

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပႃးၸဵမ် ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်း တေႃႇၵၼ် မႃး ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်  ႁၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ ၸုမ်းသိုၵ်းၵူႈၸုမ်းဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇမၢၵ်ႇမႅင်း မၢၵ်ႇၾင်လိၼ် ၼႂ်းမူႇၸုမ်းၽႂ်မၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၽေး လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၸွမ်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇမီးၽႂ်ၸုမ်းလႂ်တူၺ်းထိုင် သၢႆၸႂ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း။ ၼႂ်းပီ2021 ၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ်ႁႅၵ်ႈၼႆႉ  ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄးဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img