Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပၢင်လူင်

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းပၢင်လူင် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈလၢႆးၶႃႈ - ပၢင်လူင် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ် ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း သွၼ်ႈယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉၽႂ် မၼ်းဝႆႉ တင်းၼမ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 19/7/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 3 မူင်း သဵင်ၵွင်တႅၵ်ႇ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼႂ်းၵႄႈလၢႆးၶႃႈ - ပၢင်လူင် ယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 10 လၵ်း ဢၼ်မီးတၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းပၢင်လူင်...

ၽူႈလၵ်ႉၶဝ်ႈႁိူၼ်းတီႈဝဵင်းပၢင်လူင် လႆႈၵႂႃႇၶူဝ်းမီးၵႃႈၶၼ်တင်းၼမ်

ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် လင်ၼိုင်ႈ ၺႃးၽူႈလၵ်ႉၶဝ်ႈသွၵ်ႈ  လႆႈၵႂႃႇၶမ်း 3 ၵျၢပ်ႈလႄႈ ငိုၼ်း 6 သႅၼ်ပျႃး  ။    မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/6/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 3 မူင်း ႁိူၼ်းမႄႈထဝ်ႈဢွင်ႇ ဢႃယု 64 ပီ တီႈဝၢၼ်ႈၶူင်ႈလူင် ဢိူင်ႇ တၢၼ်ႇဢေ...

ထဝ်ႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း

ထဝ်ႈၸၢႆး ဢႃယု 60 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇႁႃၵႂၢႆးသေ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်လႅင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 3/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် လုင်းၸၢႆးသုၸိင်ႇတ ဢႃယု 62 ပီ ၵႂႃႇႁႃၵႂၢႆး  ၽႃၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ၾင်လိၼ် တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇဝၢၼ်ႈ ၼွင်လႅင် ဢိူင်ႇၼွင်လႅင်...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈလၢႆလၢႆၸုမ်းပႂ်ႉ  သဵၼ်ႈတၢင်းမႂ်ႇ ႁူဝ်ပူင်း – ပၢင်လူင်

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လၢႆလၢႆၸုမ်း ပႂ်ႉဝႆႉၼႂ်းၵႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ႁူဝ်ပူင်း - ပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ။ ၼႂ်းၵႄႈ ႁူဝ်ပူင်း - ပၢင်လူင်ၼႆႉမီးၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပဢူဝ်း PNO ၊ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႄႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸိူဝ်းၼႆႉတူင်ႉၼိုင်ပၵ်းယူႇဝႆႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ဝႂ်ၸၢမ်းသုၼ်ႇ  ဝဵင်းပၢင်လူင်  ယုၵ်ႉငိုၼ်းလူႇတၢၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ 50 သႅၼ်ပၢႆ

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၾၢႆႇဝႂ်ၸၢမ်းသုၼ်ႇ တီႈဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇ ဝဵင်းပၢင်လူင် ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဝ်ငိုၼ်း တီႈၶၢႆလႆႈဝႂ်ၸၢမ်းသုၼ်ႇ ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယုၵ်ႉလူႇ တၢၼ်းပၼ် တီႈဝတ်ႉ/ ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ႁူမ်ႈငဝ်းမႅတ်ႈတႃႇ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၵျွင်းသွမ်း ငိုၼ်း 50 သႅၼ်ပၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 4/5/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 2 မူင်း ယူႇတီႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၾၢႆႇဝႂ်ၸၢမ်းသုၼ်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တၢင်းသၼ်လွႆသၼဵၼ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တၢင်း သၼ်လွႆသၼဵၼ်း ၾၢႆႇတူၵ်း ထုင်ႉဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်။ ဝၼ်းတီႈ 25/4/2022 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် လၢႆလၢႆၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဵၼ် ႁႅင်း ၼပ်ႉပၢၵ်ႇ ၸႅၵ်ႇပဵၼ်...

ၵူၼ်းမိူင်းပၢင်လူင် ၵႂႃႇႁဵတ်းမၢႆၾၢင် မၢတ်ႉပူင်တိၼ်ႇ လႆႈပၼ်ငိုၼ်းထိုင် ၵေႃႉ 2 မိုၼ်ႇပျႃး

ၵူၼ်းမိူင်းပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸိူဝ်းပႆႇမီးမၢႆၾၢင်မၢတ်ႉပုင်ႇတိၼ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၸိူဝ်းဢႃယု တဵမ် 18 သေ ဢဝ်မၢႆၾၢင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵႂႃႇလႅၵ်ႈပဵၼ်မၢႆၾၢင်ၵူၼ်းလူင်ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းလႄႈ လဝၵ ၸႂ်ႉသႂ်ႇငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် ၼိုင်ႈၵေႃႉထိုင် 2 မိုၼ်ႇပျႃး။ ၵူၼ်းမိူင်းပၢင်လူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼႆႉ ပေႃးၵႂႃႇႁဵတ်းတီႈလုမ်း လဝၵၼႆ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႆႈပၼ်ငိုၼ်းမွၵ်ႈ  ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇထိုင် မိုၼ်ႇႁႃႈၼႆႉယူႇဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈတလဵဝ် ၶဝ်သမ်ႉလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်ပွၵ်ႈၵမ်း 1 (လိုမ်ႉၶိုၼ်းပိုၼ်းဝၼ်းမိုၼ်ႉသိုၼ်း)

ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်ပွၵ်ႈၵမ်း 1 ဝၢႆးသိုၵ်းလူၵ်ႈပွၵ်ႈၵမ်း 2 ယဝ်ႉ ဢိင်းၵလဵတ်ႈၶဝ် ၶဝ်ႈမႃးႁုပ်ႈယိုတ်းဢဝ်မိူင်းမၢၼ်ႈလုမ်းလုမ်းသေ ၶိုၼ်းမႃးၵုမ်းၵမ်ဢဝ်မိူင်းတႆးယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈၶဝ်သေၽွင်းငမ်းမိူင်းမၢၼ်ႈမိူင်းတႆးဝႆႉယဝ်ႉ။ ၾၢႆႇတႂ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းသိုၵ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ၸုမ်းၽွင်းငမ်း ၶႅတ်ႊသၿီႊ CAS(B) ဢၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သိုၵ်းၶဝ် ဢွၼ်ႁူဝ်ၽွင်းငမ်းဝႆႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းၼၼ်ႉႁွင်ႉဝႃႈ ပၢၼ်ၶႅတ်ႊသၿီႊ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်ငၢၼ်းပိူင်လူင်ၶႅတ်းသၿီႊၵေႃႈ ပဵၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇၸွႆႈထႅမ်ပူၵ်းပွင်ပၼ်ၶိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇတူတ်ႈသိုၵ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယူႇၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းႁိပ်ႇသေၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းတႆး ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်တူင်ႉတိုၼ်ၵၢၼ်မိူင်းမႃး ယဝ်ႉ။ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတီႊႁီႊလၼ်ႊလႄႈ...

သႅင်ႇၶၢႆၶူဝ်းတႆး ၵၢင်ဝဵင်းပၢင်လူင် ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵႂႃႇၼမ်

သႅင်ႇၶၢႆ ၶူဝ်းတႆး ဢၼ်မီး တႅဝ်းၼွၵ်ႈ ၵၢတ်ႇဝဵင်းပၢင်လူင် ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉ လၵ်ႉယႃႉၽၵ်းတူ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၵႂႃႇ သုမ်းၸွမ်း ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈၼႃႈမိူင်းၸမ်လႅင်း ၵူၼ်းႁၢႆႉ လၵ်ႉယႃႉၽၵ်းတူႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းတႆး၊ ၶူဝ်းတႆးပႃးၵႂႃႇၸွမ်းလၢႆလၢႆၸုမ်ႇ ၶၼ်ငိုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်၊ ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵေႃႈ ၶၢၼ်ႉသုၵ်ႉသၵ်ႉၸွမ်းလႄႈ ဢမ်ႇၵႂႃႇတၢင်ႇလၢတ်ႈတီႈလႂ် တႃႇဢဝ်လိူင်ႈဢဝ်လၢဝ်း။ ၵူၼ်းပၢင်လူင်...

ထုင်ႉဝဵင်းပၢင်လူင် ၾႆးမႆႈၸလွပ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ ပႃးၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ လူႉလွၼ်ႇ 2 တူၼ်

ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႁူႈ (ၼႃးတဵတ်ႇ) ဝဵင်းပၢင်လူင် ၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈၸလွပ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ဢၼ်ၼွၼ်းၼႂ်းၸလွပ်ႈၼၼ်ႉပႃးၵႂႃႇၸွမ်းၾႆး 2 တူၼ် ၺႃးၽေးၾႆးမႆႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 တူၼ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 9 မူင်းပၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ထုင်ႉဝဵင်းပၢင်လူင် ဢိူင်ႇပၢင်ႁူႈ တီႈဝၢၼ်ႈသၢမ်သၼ်/ဝိႁၢၼ်သၢမ်သၼ်ၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈၸလွပ်ႈ တီႈၸဝ်ႈသၢင်ႇၼွၼ်း။...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ သိုၵ်း TNLA ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူမ်ႉ/ပေႃႉႁႅမ်ထႅင်ႈလႄႈ လႆႈတၢႆ

မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ သိုၵ်း(လွႆ) TNLA ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ၽႃႇၺႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢၼ်း/ပၢင်လူင် ယဝ်ႉသမ်ႉပေႃႉႁႅမ် ထႅင်ႈလႄႈ  မၢတ်ႇၸဵပ်းၼႂ်းႁႅင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉတၢႆ။   ဝၼ်းတီႈ 25/2/2022  ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 8 မူင်း ၸၢႆးဢွင်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လူင် လုၵ်ႉတီႈႁိူၼ်း မၼ်းၸၢႆးသေ ဢၢၼ်းမိူဝ်းႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉၶဝ်၊ ၵူၼ်းသိုၵ်း (လွႆ/တဢၢင်း)...

ၵူၼ်းပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ  မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၽွင်းတိုၵ်ႉၵႂႃႇၼႃး ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၸွမ်းၶႃ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်းၶိုင်ႈ ၸၢႆးသေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆၶူး ဢိူင်ႇၼႃးတဵတ်ႇ ဝဵင်းပၢင်လူင်   ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇၼႃး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၵတ်း ဢိူင်ႇထုင်ႉယိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁိမ်းႁွမ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးယူႇၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် မီးႁဵင်ပၢႆ

သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ RCSS ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ၸွမ်းသၼ်လွႆၶႅပ်ႇဝဵင်းပၢင်လူင် ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉ ၼႂ်းဝဵင်း  ႁူဝ်ၵူၼ်းမီး 1,000 ပၢႆ။     ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ် ငိူင်ႉမႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇသၼဵၼ်း၊ သႁွင်း၊ ၽွင်းသႅင်၊ တၢင်ႉဢႄ၊ ၼွင်လႅင်၊ ပၢင်ႁူႈလႄႈ...

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇမႄႈမၢၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈ  သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ သိုၵ်း RCSS ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းထုင်ႉဝဵင်းပၢင်လူင်  မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ဢိူင်ႇပၢင်ႁူႈ  ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၽူႈယိင်း 2 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉပဵၼ်မႄႈမၢၼ်း  7 လိူၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/3/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်သၼ် ၶူင်ႈမၢၵ်ႇၼွတ်ႈ...

ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းႁွတ်ႈထိုင်ပၢင်လူင် ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၼႂ်းၵႄႈလွင်ႈမႆႈၸႂ်

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဢိူင်ႇထုင်ႉယိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းပၢင်လူင် ဝႆႉ လႆႈၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈၼိုင်ႈဝူင်ႈၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းထုင်ႉယိူင်းငဝ်းလၢႆးတိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ယူႇသေတႃႉ မႆႈၸႂ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉၼႂ်းသူၼ်ၼႂ်းႁိူၵ်ႈလႄႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽွင်ႈ ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇတင်း RCSS ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်၊ ပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ၊ ႁူဝ်ပူင်း လူင်းမႃးထိုင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ႉတီႈပၢင်တိုၵ်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင် ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၸဵမ်မိူဝ်ႈၵၢင်လိူၼ် ၾႅပ်ႉပိဝ်ႊရီႊၼႆႉ။  ၵူၼ်းထုင်ႉယိူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img