Tuesday, June 18, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းပၢင်လူင် ၵႂႃႇႁဵတ်းမၢႆၾၢင် မၢတ်ႉပူင်တိၼ်ႇ လႆႈပၼ်ငိုၼ်းထိုင် ၵေႃႉ 2 မိုၼ်ႇပျႃး

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸိူဝ်းပႆႇမီးမၢႆၾၢင်မၢတ်ႉပုင်ႇတိၼ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၸိူဝ်းဢႃယု တဵမ် 18 သေ ဢဝ်မၢႆၾၢင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵႂႃႇလႅၵ်ႈပဵၼ်မၢႆၾၢင်ၵူၼ်းလူင်ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းလႄႈ လဝၵ ၸႂ်ႉသႂ်ႇငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် ၼိုင်ႈၵေႃႉထိုင် 2 မိုၼ်ႇပျႃး။

မၢႆၾၢင် မၢတ်ႉပုင်ႇတိၼ်ႇ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းပၼ်

ၵူၼ်းမိူင်းပၢင်လူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼႆႉ ပေႃးၵႂႃႇႁဵတ်းတီႈလုမ်း လဝၵၼႆ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႆႈပၼ်ငိုၼ်းမွၵ်ႈ  ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇထိုင် မိုၼ်ႇႁႃႈၼႆႉယူႇဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈတလဵဝ် ၶဝ်သမ်ႉလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ သေ ႁဵတ်းပၼ်ၼႆလႄႈႁဝ်းၶႃႈထၢင်ႇဝႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းၼႆၵႂႃႈ။ ၽိူဝ်ႇၵႂႃႇ ႁဵတ်းယဝ်ႉ ယွၼ်းပဵၼ် 2 မိုၼ်ႇဝႃႇ ” ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸုမ်းႁဵတ်းပၼ်မၢႆၾၢင်တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်ၼႆႉ  လူင်းႁဵတ်းပၼ်ထိုင်ၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ တင်ႈတႄႇလိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်ၼႆႉမႃး။ ၼိုင်ႈဝၼ်းႁဵတ်းပၼ်တႃႇၵူၼ်းမွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉ၊  တႃႇငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်ၼႆသေ ယွၼ်းၵေႃႉ 2 မိုၼ်ႇပျႃး ၊ ၽႂ်ႁိပ်ႈလႄႈ ၶႂ်ႈလႆႈဝႆး ၸိုင် လႆႈပၼ်ထိုင်ၵေႃႉ 5 မိုၼ်ႇပျႃး  ဝႃႈၼႆ။

 “ပေႃးပၼ် 2 မိုၼ်ႇၼႆ တေလႆႈပႂ်ႉမွၵ်ႈ 1 ဝူင်ႈၼႆႉဢေႃႈ။ ပေႃးၶႂ်ႈလႆႈဝႆး ႁဵတ်းမိူဝ်ႈၼႆႉလႆႈမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ၵေႃႉ 5 မိုၼ်ႇပျႃးၼႆၵွၼ်ႇဢေႃႈ။ ပၼ်ၼမ်ၵေႃႈၸဵဝ်းလႆႈၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ။ ပေႃးၵႂႃႇလႅၵ်ႈမၢႆၾၢင် ဢၼ်ၵဝ်ႇ ဢၼ်မူတ်းဢႃႇယုသေလႅၵ်ႈဢၼ်မႂ်ႇသမ်ႉ လႆႈပၼ် ၵေႃႉမိုၼ်ႇႁႃႈ ဢေႃႈ။ ဢၼ်လုၵ်ႉၼိူဝ်လွႆလူင်းမႃးႁဵတ်း တေမီးမွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉၼႆႉယူႇ ” ၽူႈယိင်းဢႃယုမွၵ်ႈ 40 ၵူၼ်းပၢင်လူင်ၼၼ်ႉသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ဢိင်ၼိူဝ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးဢမ်ႇလီ၊ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ ၊ သမ်ႉမႃးတဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းမၢႆၾၢင်မၢတ်ႉပုင်ႇတိၼ်ႇယဝ်ႉ သမ်ႉယွၼ်းငိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇၸိူင်ႉၼႆ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵူၼ်းမိူင်းလူင်လၢင် – ၵူၼ်းပၢင်လူင်ၶၢင်းပွင်ႉၼင်ႇၼႆ။

 “ပေႃးပဵၼ် ၵူၼ်းႁႃၵိၼ်ဝၼ်းလႂ်ဝၼ်းၼၼ်ႉၸိူင်ႉႁဝ်းၶႃႈၼႆႉတႄႉ မၼ်းဢမ်ႇငၢႆႈၶႃႈလေႃႇ လႆႈပၼ်ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇၸိူင်ႉၼၼ်။ ႁဝ်းၶႃႈၵိၼ်ၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႆႉ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႆႈ 5000 ပျႃးၵူၺ်းၶႃႈလူး။ ၵူၺ်းၵႃႈပေႃးဢမ်ႇမီးမၢတ်ႉပုင်ႇတိၼ်သမ်ႉတေၺႃးမႂ်ၼႆလႄႈ ၵႃႈလႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းဝႆႉၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ ” – ၽူႈၸၢႆး ၵူၼ်းပၢင်လူင် ၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၽွင်းပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼႂ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵၢတ်ႉသ် ပီ 2011 ဝႃႈ ၵႃႈႁဵတ်းမၢႆၾၢင် မၢတ်ႉပူင်ႇတိၼ်ႇ ၼိုင်ႈၵေႃႉ တေလႆႈ 6 ပျႃးၵူၺ်း ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵႃႈတၢင်ႇယိုၼ်ႈဝႂ်သမ်ႉၼိုင်ႈၵေႃႉလႆႈပၼ် 500 ပျႃး။ ပေႃး လႆႈၶႅပ်းမၢႆၾၢင်ယဝ်ႉသမ်ႉယွၼ်း ႁႂ်ႈသႂ်ႇပၼ်ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇလုမ်း လဝၵ ၵမ်ႈမီးၸႂ်ၸေႇတၼႃႇၼႆလႄႈ   ၼိုင်ႈၵေႃႉ ၵႃႈလႆႈသႂ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 5000 ပျႃး ၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 1/4/2022 ၼႆႉၵႂႃႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢႃယု တဵမ် 18 တေလႆႈမီးမၢႆၾၢင် မၢတ်ႉပုင်ႇတိၼ်ႇၵူႈၵေႃႉ။ ၽႂ်ဢွၵ်ႇတႃႈဢွၵ်ႇတၢင်းလႄႈ ဢမ်ႇမီးမၢႆၾၢင် ၸပ်းတူဝ်ၵႂႃႇပႃးၸွမ်းၸိုင် တေဢဝ်လိူင်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းမီး ဝႃႈၼႆဝႆႉ ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈၾၢႆႇၵဵပ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်းတႄႉ ၸိူဝ်းမီးဢႃယုတဵမ် 8 ၶူပ်ႇၵေႃႈ ႁဵတ်းမၢႆၾၢင် မၢတ်ႉပုင်ႇတိၼ်ႇလႆႈယဝ်ႉ။ ပေႃးထိုင်ဢႃယုတဵမ် 18 သမ်ႉ တေလႆႈလႅၵ်ႈမၢႆၾၢင်ၵူၼ်းလူင် လႄႈ ပေႃးထိုင်ဢႃယု 36 ပီတေလႆႈလႅၵ်ႈထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈသေၸႂ်ႉလႆႈ တေႃႇပေႃးလူႉတၢႆ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း