Thursday, April 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပၢင်လူင်

သဵၼ်ႈတၢင်း ပၢင်လူင် – လၢႆးၶႃႈ မီးၸုမ်းဢမ်ႇၾၢႆႇလွၵ်ႈငိုတ်ႈၸူၼ်ႁိမ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း

ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ပၢင်လူင်-လၢႆးၶႃး မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ပႂ်ႉႁေႉတၢင်းသေ လွၵ်ႈငိုတ်ႈႁိမ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/9/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶီႇရူတ်ႉၵႃးသႅၼ်းၵႃႈလၼ်ယႂ်ႇသေ ပႂ်ႉႁေႉတၢင်း  လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ၸူၼ်ႁိမ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိုၵ်းတူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ပၢင်လူင် - လၢႆးၶႃႈ ဝႃႈၼႆ ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢႆးၶႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၶႃႈၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈမိူဝ်းဢေႃႈ ။ မီးၵူၼ်းဢဝ်ၵွင်ႈမႃးငႃႁေ ၸႂ်ႉၶႃႈၵိုတ်း။ ဢမ်ႇတၵ်းသဵင်တၵ်းပၢၵ်ႇသင်သေ...

သၢဝ်ပၢင်လူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈႁၢႆလႆႈ 10 ဝၼ်းပၢႆယဝ်ႉပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်း

သၢဝ်ပၢင်လူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇ ဢမ်ႇပွၵ်ႈမႃး ၶိုၼ်းႁိုင် 10 ဝၼ်းပၢႆယဝ်ႉ ၵႂႃႇမီးလႂ် ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းႁိုဝ် တၢႆႁိုဝ်လိပ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းႁိူၼ်းမႆႈၸႂ်။ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 29/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း  ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းပွၵ်ႉ 2 ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် မၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈဝႃႈ တေၵႂႃႇလႄႇတၢင်းၼွၵ်ႈၵမ်ႉၼိုင်ႈၼႆသေ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇ၊ ႁၢႆၵႂႃႇလႆႈ 10...

SSPP ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈၶေႃႈၸီႉသင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈထွၼ်ဢွၵ်ႇ ထုင်ႉၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းပၢင်လူင်

ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၢင်ႈဝႃႈတေလူင်းတီႇသူၼ်ယႃႈ ထုင်ႉလွႆသၼဵၼ်း ၽွင်းသႅင် ၼႆသေ ၸီႉသင်ႇ ႁႂ်ႈသိုၵ်း SSPP ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ပၵ်းသဝ်း ပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ ထွၼ်ဢွၵ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈပၼ်ၼႆၼၼ်ႉ တိုၼ်းတေဢမ်ႇထွၼ်ပၼ်ၼႆ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 19/12/2022 ထိုင် လိူၼ်တေမႃးဝၼ်းတီႈ 3/1/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 16 ဝၼ်း...

လွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈယွၼ်းငိုၼ်းၼမ်မႃး ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉဝဵင်းပၢင်လူင်ၵမ်ႈၼမ်ထိုင်တီႈပူတ်းပၢႆႉလူင်း

ၽူႈမၢၵ်ႈမီး ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ဢွၼ်ၵၼ်ပူတ်းပၢႆႉႁၢၼ်ႉ(လၢၼ်ႉ) ၽႂ်မၼ်း  ယွၼ်ႉၵႆႉမီးၵူၼ်း/ ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ တူၺ်းမၢႆၾူၼ်းတီႈပၢႆႉသေ သိုပ်ႇၾူၼ်း/သူင်ႇလိၵ်ႈၼႂ်း Viber  လွၵ်ႇငိုတ်ႈယွၼ်းငိုၼ်း။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၽူႈမၢၵ်ႈမီး ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၼႂ်းၵၢတ်ႇ၊ ၸွမ်း ႁိမ်းႁွမ်းၵၢတ်ႇလႄႈ ၸိူဝ်းပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉၶၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်းယေး ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်း လွႆလႅမ်...

ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ သူင်ႇလိၵ်ႈၸူး ၽူႈမၢၵ်ႈၵူၼ်းမီးဝဵင်းပၢင်လူင် လွၵ်ႇလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်း  

မီးၵူၼ်းဢၢင်ႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ၼႆသေ ႁဵတ်းလိၵ်ႈသူင်ႇၸူး ၽူႈမၢၵ်ႈၵူၼ်းမီး ၸဝ်ႈၶဝ်ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶဝ်လူၺ်ႈတၢင်း Viber   ၶိူဝ်းယႂ်း ၊ သင်ဢမ်ႇဢူၼ်းပၼ်ငိုၼ်း ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်းၸိုင် တေမႃးတီႉၺွပ်း ၶႃႈႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။   တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ၼႆႉမႃး တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးၵူၼ်း/ ၸုမ်း...

ၵူၼ်းပႅၵ်ႇၼႃႈပႅၵ်ႇတႃ  မႃးႁႃလူႇၶၢမ်ႇၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် မီးၼမ်

တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းပီၼႆႉ ၵႆႉမီးၸုမ်းလူႇၶၢမ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈမႃး လူႇၶၢမ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ ပဵၼ်ၸုမ်းတႄႉႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းလႅၼ်ႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉလႄႈၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ် ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မီးၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 4 ၵေႃႉ   ၶိုၼ်ႈႁိူၼ်း လူင်းႁိူၼ်း တီႈပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းပၢင်လူင်  ယွၼ်းလူႇၶၢမ်ႇတီႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း တဵၵ်းႁႂ်ႈလူႇပၼ် ...

တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် လွင်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇ မီးၼမ်မႃး

တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၸုမ်း/ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ တီႉၺွပ်း/ ႁိမ်ၸူၼ် ယွၼ်းငိုၼ်းမီးၼမ်မႃး ဢၼ်တီႉ ၺွပ်းပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ (ပြန်ပေးဆွဲ) ၵႂႃႇသေယွၼ်းငိုၼ်းၵေႃႈမီး ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 31/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12:37 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈလုၵ်ႈလၢင်းပီႈၼွင်ႉ ၵႂႃႇထူပ်းၵၼ်တူဝ်တၢႆ ပႃႈၼၢင်းၺူဝ်ႇ ဢႃယု 59 ပီ ၵူၼ်းပွၵ်ႉ...

ထဝ်ႈယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၺႃးတီႉၺွပ်းဢဝ်ၵႂႃႇၶႃႈႁႅမ်

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 31/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12:37 မူင်း လုၵ်ႈလၢင်းၵူၼ်းႁိူၼ်း ၸွမ်းႁႃတူဝ် ပႃႈၼၢင်းၺူဝ်ႇ ဢႃယု 59 ပီ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈဢၼ်ႁၢႆဝႆႉ၊ ၵႂႃႇႁၼ်ၺႃးယိုဝ်းတၢႆသေပႅတ်ႈဝႆႉ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလိၼ်း ဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မၼ်းၼၢင်းၼႆႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉ...

ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၺႃးယႃႉၶဝ်ႈလၵ်ႉထပ်းၵၼ်

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်မႃးၼႆႉ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ဝဵင်းပၢင်လူင်ၺႃးယႃႉ သွၵ်ႈတဝ်လၵ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵႂႃႇ ဢမ်ႇယွမ်း 4 လင်  သုမ်းၸွမ်းၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်း ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်တင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်းတင်း လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်လႅင် ၺႃးယႃႉၵွႆၶဝ်ႈသွၵ်ႈလၵ်ႉၶူဝ်းၵႂႃႇ 3 လင် တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလႅင်းသမ်ႉ   1 လင် တင်းမူတ်း...

ၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉ ၺႃးၸူၼ်မိတ်ႈၸမ်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်

ၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉ ၺႃးၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်မိတ်ႈၸမ်ႈလင်ဢၢၼ်းၸူၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ႁူး ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 11/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉဢၢၼ်းၵႂႃႇဝၢၼ်ႈၼွင်ႁူး ၊ ၽွင်းၵိုတ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈသေထၢႆႇႁၢင်ႈပၼ်ၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈယိပ်းမိတ်ႈမႃးၸမ်ႈသႂ်ႇၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈသေယွၼ်းငိုၼ်း ။ ၼၢင်းယိင်းဢႃယုမွၵ်ႈ 50 ပၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းပၢင်လူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၶဝ်သွင်ၵေႃႉတိုၵ်ႉၵိုတ်းသေထၢႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈပၼ်ၵၼ်ႁိမ်းၼမ်ႉၼွင်ၼၼ်ႉယူႇ...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးပၢင်လူင် ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈထႆး

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် ပိုတ်ႇသွၼ်ႁဵၼ်းပိုၼ်ႉထၢၼ်လိၵ်ႈထႆးပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း  ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်  ၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းသဝ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ။ ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်ၼႆႉၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်း ဝၼ်းတီႈ 8/10/2022။  တီႈပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်ၼႆႉ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း၊ မေႃသွၼ်၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် လႄႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ်။ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းပၢင်လူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ဢဵၼ်းဢၢၼ်းဢၼ်ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈထႆး ၼႆႉတေႉ ပိူင်လူင်မၼ်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ မေႃလိၵ်ႈထႆးၵႂၢမ်းထႆး ယဝ်ႉၵေႃႈ ပိုၼ်ႉႁူႈပၢႆးႁၼ်လၢႆလၢႆလွင်ႈလႄႈ တႃႇဢွၼ်ႁူဝ်ၵႂႃႇလႆႈမိူဝ်းၼႃးၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇၼႆ။ ၵူၼ်းမႃးၶိုၼ်ႈပၢင်သွၼ်...

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ႁၢမ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇႁႃၼေႃႇႁႃႁဵပ်း

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုၼ်ၽႄႈၼိူဝ် ၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇႁႃႁဵပ်းႁႃၼေႃႇ ၼႂ်းထိူၼ်ႇၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းပၢင်လူင် တီႈၵူၼ်းမိူင်းၵႆႉယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၽိုၼ်လိၵ်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းတႄႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/9/2022။ ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇလဵင်ႉဝူဝ်းၵႂၢႆး ၊ ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၼၼ်ႉ သမ်ႉမီးၽေး၊ ၺႃးသင်ႇႁၢမ်ႈဝႆႉလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉတႄႉတႄႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၵူၼ်းလဵင်ႉဝူဝ်းၵႂၢႆးၶဝ် ၵူၼ်းၵႂႃႁႃၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ်ၶဝ် ၵႆႉၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၵေႃႈမီး ၵမ်ႈၽွင်ႈၵႂႃႇတဝ်ႈၼႂ်းထိူၼ်ႇ ထုၵ်ႇပိူၼ်ႈထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းၼၼ်ႉၸုမ်းၼႆႉသေ...

ထဝ်ႈယိင်း ဝဵင်းပၢင်လူင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ဢႅပ်ႇငိုၼ်း သုမ်းၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/9/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 2:40 မူင်း  မႄႈပႃႈၵူႇ ဢႃယု 68 ပီ ၵူၼ်းပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၺႃးၸၵ်ႉၶုတ်ႈထူင်ငိုၼ်း ။ ၵူၼ်းၸၵ်ႉၶုတ်ႈၼၼ်ႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃး၊ ၸွမ်းလင်ပႃႈၵူႇမႃးသေ ၽွင်းႁွတ်ႈထိုင်တီႈ တုမ်ႇမူဝ် ပွၵ်ႉ 4 ၼၼ်ႉ...

ၵူၼ်းမႄးတၢင်းတီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၼႂ်းထိူၼ်ႇ လူႉတၢႆ

ၵူၼ်းမေးတၢင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇႁႃႁဵပ်း ၼႂ်းထိူၼ်ႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း လူႉတၢႆ  ၼႂ်းၵႄႈပၢင်လူင် - လၢႆးၶႃႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 12/9/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 2 မူင်း မွင်ႇၶၢၼ်ႉၺႃးၼၢႆႇ ဢႃယု 16 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းသိူဝ်ႇတၢင်း ၵူၼ်းမႄးတၢင်း ၵႂႃႇႁႃႁဵပ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇၸွမ်းဢူၺ်း ၵေႃႉမၼ်းၸၢႆး ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်...

တၵ်ႉၵႃႇ တီႈၸမ်ၵႆ ၸိူဝ်းမႃးပႂ်ႉဝႆႈသႃၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉတီႈဝဵင်းပၢင်လူင်   ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းၽႂ်မၼ်း

တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ်ၵႆ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း - ပွတ်းႁွင်ႇ လၢႆၸႄႈဝဵင်း ၸိူဝ်းမႃးႁူမ်ၸူမ်းပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈဝႆႈသႃ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ဢမ်ႇယွမ်းမိုၼ်ႇ၊ ပွၵ်ႈၼႆႉဢမ်ႇတၼ်းလႆႈဝႆႈသႃၵေႃႈ မုင်ႈမွင်းဝႃႈပွၵ်ႈတေမႃး တေလႆႈဝႆႈသႃၶူးဝႃးယူႇၼႆသေ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉဢွၼ်ၵၼ်ဝၢႆႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းမူတ်းယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တၢင်းဝဵင်းပၢင်လူင်၊ လွႆလႅမ်၊ လၢႆးၶႃႈ၊ မိူင်းၵိုင်၊ ၵေးသီး၊...

Latest news

- Advertisement -spot_img