Sunday, May 19, 2024

တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် လွင်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇ မီးၼမ်မႃး

Must read

တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၸုမ်း/ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ တီႉၺွပ်း/ ႁိမ်ၸူၼ် ယွၼ်းငိုၼ်းမီးၼမ်မႃး ဢၼ်တီႉ ၺွပ်းပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ (ပြန်ပေးဆွဲ) ၵႂႃႇသေယွၼ်းငိုၼ်းၵေႃႈမီး ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 31/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12:37 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈလုၵ်ႈလၢင်းပီႈၼွင်ႉ ၵႂႃႇထူပ်းၵၼ်တူဝ်တၢႆ ပႃႈၼၢင်းၺူဝ်ႇ ဢႃယု 59 ပီ ၵူၼ်းပွၵ်ႉ 4 ဢၼ်ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇသေယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈတီႈ တၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလိၼ်း ဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းႁၢႆႉပဵၼ်ၽႂ် တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ၶႃႈႁႅမ်ယွၼ်ႉသင်ၼႆ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပၢင်လူင် တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။

- Subscription -

ၽူႈယိင်း ဢႃယုမွၵ်ႈ 40 ၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်ၼႆႉ ၵူၼ်းပွၵ်ႉ 4 ႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်ၺႃးတီႉၺွပ်းၵႂႃႇပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ (ပြန်ပေးဆွဲ) ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉၵႆႉၵႆႉမီးၼႃႇယဝ်ႉၶႃႈ။ မီးမႃး 3 ၵေႃႉ ပႃးမႄႈပႃႈၺူဝ်ႇ   ၼႆႉယဝ်ႉ။ ပူၼ်ႉမႃး 4-5 ပီၼၼ်ႉ ထဝ်ႈယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇတီႉၵႂႃႇပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ ဝႆႉၼႂ်းထိူၼ်ႇ ပဵၼ်လၢႆဝၼ်းသေ ၸင်ႇပွႆႇတူဝ်မႃး။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇတီႉၵႂႃႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈဢဝ်ငိုၼ်း 50 သႅၼ်ပျႃးသေ ၵႂႃႇထုတ်ႇတူဝ်ဢွၵ်ႇမႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈ မႄႈပႃႈၺူဝ်ႇၼႆႉသမ်ႉ ၶဝ်ဢမ်ႇပွႆႇပွၵ်ႈမႃးသေ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈ။ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသင်သေဢိတ်းၶႃႈ၊ ပေႃးမီးပၼ်ႁႃမႃး ဢမ်ႇမီးၽႂ်ယူႇၾၢႆႇလင်ၵူၼ်းမိူင်း ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၽွင်းပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၵူၼ်းမိူင်း လိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး   ၽွင်းပၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းမီးတႅၼ်းၽွင်းၼၼ်ႉ ပေႃးၵူၼ်းမိူင်းမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇပၼ်ႁႃ မီးတႅၼ်းၽွင်းလႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်မႃး။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ  ပဵၼ်ၽွင်းပၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း၊ ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈ လွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၵေႃႈၵႆႉၵႆႉမီး ။ ၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈဢမ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းပၼ်သင်။ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ – ၵူၼ်းၼုမ်ႇပၢင်လူင်သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ပိူင်ပဵၼ် လွင်ႈၵၢၼ်တၢႆ ပႃႈၼၢင်းၺူဝ်ႇၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ မႃး ၸူးမၼ်းၼၢင်း တီႈႁိူၼ်းသေ လၢတ်ႈဝႃႈ ၶႂ်ႈသိုဝ်ႉသူၼ် ။  ႁွင်ႉဢဝ်မၼ်းၼၢင်း ၶီႇၵႃးၵႂႃႇၸွမ်းၶဝ် မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽွင်းၾႆးၾႃႉ မွတ်ႇဝႆႉ။ ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 31/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12:37 မူင်းၼႆႉ ၸင်ႇလႆႈထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ မၼ်းၼၢင်း တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလိၼ်း ထုၵ်ႇၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇတီႈၵွၵ်းႁူဝ် ပွင်ႇဢွၵ်ႇမႃးတီႈၵႅမ်ႈၾၢႆႇသၢႆႉ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

“မႄႈပႃႈၺူဝ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း ပိုတ်ႇၶၢႆဝႆႉ တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းပၢင်လူင် – လၢႆးၶႃႈ။ ပဵၼ်ယွၼ်ႉသင် ပဵၼ်ၽႂ်မႃးႁွင်ႉမၼ်းၵႂႃႇၼႆ ၵူၼ်းႁိူၼ်းၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းသင်။ ၵမ်ႈၼမ် လိုဝ်းၵၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉငိုၼ်းတွင်းၼႆၼၼ်ႉၵူၺ်း ပဵၼ်ယွၼ်ႉသင် ၵွပ်ႈသင် လႄႈပဵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉတႅတ်ႈတေႃးလီလီၶႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ပႃႈၼၢင်းၺူဝ်ႇၼႆႉ လႆႈလုမ်းလႃး ဝႆႉတီႈႁူင်းယဵၼ် ဝဵင်းပၢင်လူင်ဝႆႉသေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၵႂႃႇမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်း တီႈ 1/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

“ၶဝ်လၢတ်ႈၵၼ်ဝႆႉတႄႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12:30 မူင်း တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် တီႈပႃႇၸႃႉ တၢင်းႁွင်ႇဝဵင်း ၼႆဝႃႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ငိၼ်းဝႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတၢင်းၼိူဝ်ၶဝ်သမ်ႉ ယွၼ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈ လွင်ႈတိူဝ်ႉမၢၵ်ႇၵွင်ႈၼၼ်ႉလႄႈ မေႃယႃၶဝ်တေလႆႈၽႃႇတတ်း ပၼ်ယူႇႁႃႉၼႆ တေလႆႈပႂ်ႉတူၺ်းထႅင်ႈၵမ်ႉ။ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၵၢပ်ႈပၢၼ်သိုၵ်းလႄႈ ၵႃႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃးတႄႉ ပေႃးမေႃယႃၶဝ်မၵ်းမၼ်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယဝ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၸမ်ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီၼႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင်ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသင် ပၢင်တေႃႇလွင်း ၵဵမ်းပႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ လိူင်ႇၼမ်၊ ၵူၼ်းပႅၵ်ႇၼႃႈပႅၵ်ႇတႃ  ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ယူႇၼွၼ်းၸွမ်းၶၢင်ႈ တၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈ လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉတီႉၺွပ်းသင် တင်ႈၸႂ် ပွႆႇဝႆႉ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇယႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးမႃးလၢႆလင်ယဝ်ႉ။

“ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဢုၼ်ႇၸႂ်သင်သေဢိတ်းယဝ်ႉ ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇ ၼႃႇမႃးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၾၢင်ႉသတိၵႂႃႇ ႁင်းၽႂ်မၼ်းၵူၺ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၽႂ်။ မိူၼ်ၼင်ႇ ပႃႈၼၢင်းၺူဝ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇထၢင်ႇ သေဢိတ်း တေပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ မၼ်းၼၢင်းၵႆႉလူႇၵႆႉတၢၼ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းလၢတ်ႈသိုဝ်ႈ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝူင်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းၼၢင်းတိုၵ်ႉ ၸင်ႇႁႃၵၢပ်ႈ သွမ်းမႃးၵူၺ်း”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 30 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵၢပ်ႈဝၢၼ်ႈပၢၼ်မိူင်း ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇသုၵ်းဢမ်ႇလိပ်းလႄႈ လူဝ်ႇမေႃယူႇမေႃၵိၼ် ၾၢင်ႉသတိၵၼ် ယႂ်ႇ ၼမ် တေႁဵတ်းသင် တေၵႂႃႇလႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉ တေလႆႈမေႃတူၺ်း ၵႃႇလတေႇသၵၼ် တႃႇတေႁႄႉၵင်ႈပၼ် ၽေးၶႅၼ်ၵၼ်ၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇငၢႆႈမိူၼ်ၵူႈပွၵ်ႈယဝ်ႉ ၽူႈတူင်ႉ ၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝဵင်းပၢင်လူင်လၢတ်ႈ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်မိတ်ႈ ၸမ်ႈ လင်ဢၢၼ်းၸူၼ်ၶဝ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ႁူး ဝဵင်းပၢင်လူင်ၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇၾူၼ်းလႄႈ ငိုၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ဝဵင်းပၢင်လူင်ၼႆႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉၶဝ်ႈ ၽွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး 4 လင်။ ၼႂ်း ၼၼ်ႉ ဝၢၼ်ႈၼွင်လႅင် 3 လင်။ ၼႂ်း 3 လင်ၼၼ်ႉ တႃႇလင်ၼိုင်ႈ လႆႈၵႂႃႇ ၶမ်း 1 ၵျၢပ်ႈလႄႈ ငိုၼ်း 440,000 ပျႃး။ ဝၢၼ်ႈ ပၢင်ႇလႅင်းသမ်ႉ ႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်း 450,000 ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း