Thursday, May 30, 2024

လွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈယွၼ်းငိုၼ်းၼမ်မႃး ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉဝဵင်းပၢင်လူင်ၵမ်ႈၼမ်ထိုင်တီႈပူတ်းပၢႆႉလူင်း

Must read

ၽူႈမၢၵ်ႈမီး ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ဢွၼ်ၵၼ်ပူတ်းပၢႆႉႁၢၼ်ႉ(လၢၼ်ႉ) ၽႂ်မၼ်း  ယွၼ်ႉၵႆႉမီးၵူၼ်း/ ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ တူၺ်းမၢႆၾူၼ်းတီႈပၢႆႉသေ သိုပ်ႇၾူၼ်း/သူင်ႇလိၵ်ႈၼႂ်း Viber  လွၵ်ႇငိုတ်ႈယွၼ်းငိုၼ်း။

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၽူႈမၢၵ်ႈမီး ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၼႂ်းၵၢတ်ႇ၊ ၸွမ်း ႁိမ်းႁွမ်းၵၢတ်ႇလႄႈ ၸိူဝ်းပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉၶၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်းယေး ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်း လွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ဢွၼ်ၵၼ်ပူတ်းပႅတ်ႈပၢႆႉ ႁၢၼ်ႉၽႂ်မၼ်း ၊ တီႈပၢႆႉၼၼ်ႉ မီးမၢႆၾူၼ်း ၶဝ်ဝႆႉလႄႈ  တႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႆသေ လႆႈပူတ်းဝႆႉဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်လူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “    ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တူၺ်းမၢႆၾူၼ်းတီႈပၢႆႉလၢၼ်ႉသေ ၵပ်းၾူၼ်းလွၵ်ႇငိုတ်ႈယွၼ်းငိုၼ်းမႃးၼႆႉပိူၼ်ႈၺႃးၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ သင်ဝႃႈ မၢႆၾူၼ်းဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆး ဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းၼႆ ႁဝ်း ၶႃႈယႃႇႁပ်ႉသၢႆၶႃႈ ၵူဝ်ပဵၼ်ၸုမ်းလွၵ်ႇငိုတ်ႇလႅၼ်ငိုၼ်း။ ပေႃးၸၢင်ႈပိၼ်ႇတႄႉပိၼ်ႇမၢႆၾူၼ်းသေယိင်ႈၶႅၼ်းတေလီဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးလင် ပႃႈၺဵဝ်ႇ ဢႃယု 59 ပီ ၸဝ်ႈၶွင်ပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း ယူႇပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းပၢင်လူင် ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇတီႉၺွပ်းႁွင်ႉၵႂႃႇယိုဝ်းတၢႆ   တၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလိၼ်း ဢိူင်ႇၼွင်လႅင် မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်ၼႆႉ ၵႆႉမီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇသိုပ်ႇၾူၼ်းၸူး ၸဝ်ႈၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ လွၵ်ႇငိုၼ်းယွၼ်းငိုၼ်း၊ သင်ဝႃႈဢမ်ႇပၼ်ၼင်ႇဢၼ်ၶဝ်ယွၼ်း ႁႂ်ႈတူၺ်းပႃႈၺူဝ်ႇပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ဢၼ်ၶႃႈႁၼ်ၵူၺ်း ဢၼ်ပူတ်းပၢႆႉၼႆႉ တေမီး 3-4 ႁၢၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၶႃႈဢမ်ႇႁၼ်မႅၼ်ႈတႄႉ တေမီးထႅင်ႈတင်းၼမ် ။ ဝၢႆးလင်ပၼ်ႁႃပႃႈၺူဝ်ႇ ယဝ်ႉၼႆႉ ပိူၼ်ႈၺႃးလွၵ်ႇငိုတ်ႈယွၼ်းမႃးၼမ်။ဢၼ်ၵူဝ်ႁႅင်းသေပၼ်ငိုၼ်းၵႂႃႇၵေႃႈယင်းမီးၼႆဢေႃႈ။  ၵမ်ႈၼမ် ၶဝ်သူင်ႇလိၵ်ႈမႃးတၢင်း Viber ဢမ်ႇၼၼ်  ႁဵတ်းမိူၼ် Call Center သေၵပ်းမႃး။ ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်ၼႆႉ ၸၼ်ႉၵူၼ်းမီးငိုၼ်း၊ မီးၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးလီၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၾၢင်ႉလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈႁႅင်း။ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၶၢႆႉယူႇတၢင်ႇတီႈဝႆႉၵေႃႈယင်းမီး။  ၵူၼ်းပိုတ်ႇလၢၼ်ႉၶၢႆၼႂ်းၵၢတ်ႇၵေႃႈဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉၸဵမ်ၸဝ်ႉ။ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီး။

 ယၢမ်းလဵဝ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ (Online) ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵိုတ်းလိုဝ်ႈၼမ် ယွၼ်ႉဝႃႈ တီႈၾဵတ်ႉပုၵ်ႉၶဝ်ၼၼ်ႉ သႂ်ႇဝႆႉမၢႆၾူၼ်းတီႈၵပ်းသိုပ်ႇဝႆႉလႄႈ ၵူဝ်ၵူၼ်းလွၵ်ႇငိုတ်ႈလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်း ၵပ်းၾူၼ်းၸူး ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ပိူၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ယင်ႉလိုဝ်ႈၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶၢႆၶွင် မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈယဝ်ႉ။ မၢင်ၵေႃႉ ပၢႆမွတ်ႇပႅတ်ႈမၢႆၾူၼ်းၶဝ် ဢၼ်ယၢမ်ႈတင်ႇဝႆႉ ၼိူဝ်ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉၶဝ် ၸိူဝ်းထႅင်ႈၵွၼ်ႇဢေႃႈ။ ၶဝ်ၵူဝ်ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၵပ်းၾူၼ်းလွၵ်ႉငိုတ်ႈၸူးၶဝ်ၶႃႈ ဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

 လွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈၵၼ်ၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ   ဢမ်ႇတွၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းသွၵ်ႈႁႃ တီႉ ၺွပ်း  မႃးသေပွၵ်ႈ။ တေႃႈၼင်ႇ ပႃႈၼၢင်းၺူဝ်ႇ ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇႁူႉဝႃႈပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ်။

ၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် ၽူႈယိင်း ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်လွၵ်ႇ ငိုတ်ႈ လႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ မီးၵေႃႉလဵဝ် ၶဝ်တေမီးပဵၼ်ၸုမ်း။ ၸုမ်းၼႆႉ ၶဝ်တေဢမ်ႇမီးတီႈလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်း တႆးၼႆႉ တေမီးထႅင်ႈလၢႆလၢႆတီႈယူႇ ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈ ထၢင်ႇတႄႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဵတ်းသင်လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶဝ် ဢမ်ႇၸွမ်းၶႆႈငိူၼ်ႈ တီႈမၢႆၾူၼ်းဢၼ်ၶဝ်ထူဝ်းမႃးၼၼ်ႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ မၢႆၾူၼ်းၵူႈဢၼ် ပေႃးၸႂ်ႉၼႆ တေလႆႈလူင်းၸိုဝ်ႈမၢႆၾၢင်ၵၼ်ၵူႈၵေႃႉသေ သိုဝ်ႉၸႂ်ႉၶႃႈလူး။ သင်ဝႃႈ ၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းၸွမ်းၶႆႈငိူၼ်ႈတီႈမၢႆၾူၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ  တူဝ်ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶဝ်တေၺွပ်းလႆႈယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင်ၼႆႉ ပေႃးႁူဝ်ၶမ်ႈ 5-6 မူင်းၼႆႉ ၵူၼ်းယဵၼ်သီႇမူတ်းယဝ်ႉ ၵမ်ႈ ၼမ် ဢမ်ႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ၵၼ်ယဝ်ႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇလီ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၾႆးၾႃႉၵႆႉမွတ်ႇဢမ်ႇမႃးမၢၼ်ႇ ၼိုင်ႈဝၼ်း ၾႆးမႃႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်းၼႆႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း