Sunday, July 21, 2024

သၢဝ်ပၢင်လူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈႁၢႆလႆႈ 10 ဝၼ်းပၢႆယဝ်ႉပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်း

Must read

သၢဝ်ပၢင်လူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇ ဢမ်ႇပွၵ်ႈမႃး ၶိုၼ်းႁိုင် 10 ဝၼ်းပၢႆယဝ်ႉ ၵႂႃႇမီးလႂ် ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းႁိုဝ် တၢႆႁိုဝ်လိပ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းႁိူၼ်းမႆႈၸႂ်။

မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 29/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း  ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းပွၵ်ႉ 2 ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် မၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈဝႃႈ တေၵႂႃႇလႄႇတၢင်းၼွၵ်ႈၵမ်ႉၼိုင်ႈၼႆသေ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇ၊ ႁၢႆၵႂႃႇလႆႈ 10 ဝၼ်းပၢႆ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵပ်းသိုပ်ႇႁႃဢမ်ႇလႆႈလႄႈ ၵူၼ်းတၢင်းႁိူၼ်းမႆႈၸႂ်ပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃဝႆႉ။

- Subscription -

ၼၢင်းတၢၼ်းဢူး ၵေႃႉပဵၼ်ပီႈၼၢင်းၵေႃႉႁၢႆၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၼႂ်ၼၼ်ႉ မၼ်းၵႂႃႇ ပွႆးပၢင်ၶႅၵ်ႇ တၢင်းပွၵ်ႉမဵဝ်ႉတိတ်ႉပုၼ်ႉဢေႃႈ ။ ၽိူဝ်ႇၵႂႃႇတီႈၼၼ်ႈယဝ်ႉ မၼ်းလၢတ်ႈပိူၼ်ႈဝႃႈ မၼ်းတေၵႂႃႇ လႄႇ  ၼႆဢေႃႈ ။  ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈဝႃႈ ဝၼ်းၼၼ်ႉ ႁၼ်မၼ်းမီးယူႇတီႈၵွင်းမူးသူၺ်ႇတၵူင်ႇ ဢၼ်မီးႁိမ်းသဝ်ႁိၼ်ပၢင်လူင်ၼၼ်ႉ ၼႆယူႇဢေႃႈ ။ ၵူၺ်းၵႃႈတင်ႈတႄႇဝၼ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလႆႈလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတင်းမၼ်းယဝ်ႉ။   မၼ်းႁၢႆၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆ ႁဝ်းၵေႃႈ မႆႈၸႂ် ။  ၵွပ်ႈၵူဝ်ၵႂႃႇၺႃး ၵူၼ်းႁဵတ်းႁၢႆႉႁဵတ်းမိူၵ်ႈတေႃႇဢေႃႈ ။မၼ်းဢမ်ႇတွၼ်ႉ ၵႂႃႇႁိုင်ၸိူင်ႉၼႆသေပွၵ်ႈ။ ၶႃႈသမ်ႉ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉဝႆႉႁေ ပေႃႈႁဝ်းၵေႃႈ သမ်ႉဢမ်ႇယူႇလီႁေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇႁႃမၼ်းတၢင်းလႂ်ၶႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းယိင်းဢၼ်ႁၢႆၵႂႃႇၼႆႉ ၸိုဝ်ႈ ၼၢင်းမလေး ဢႃယု 33 ပီ ယူႇဝၢၼ်ႈၼွင်ႁွႆ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ။ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးလၢႆလွင်ႈသေ ၶၢႆႉပၢႆႈမႃးယူႇၸွမ်း ပီႈၼၢင်းတီႈ ပွၵ်ႉ 2  ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် မီးၶၢဝ်းတၢင်း 8 ပီယဝ်ႉ။ မၼ်းၼၢင်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၼႃႈႁိူၼ်း၊ ႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆႉၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဝႃႈၼႆ။  

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၸုမ်းပလိၵ်ႈဝဵင်းလွႆလႅမ်သမ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ႁၼ်တူဝ်တၢႆၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၾင်ႇၼွင်လွႆလႅမ်(မျႃႉၵၢၼ်ႇတႃႇ)ၼႆလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းႁိူၼ်း တူၵ်းၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်း ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ၼၢင်းတၢၼ်းဢူး  ပီႈၼၢင်း ၼၢင်းမလေး သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ ငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ တၢင်းလွႆလႅမ်ၼႆႉသမ်ႉ ပလိၵ်ႈၶဝ် ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈ ႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉၼွင် လွႆလႅမ်ၼၼ်ႉၼႆဢေႃႈ။ တူဝ်တၢႆၼဝ်ႈလၢၼ်ႈဝႆႉယဝ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်ၽႂ်ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ၶဝ်သူင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈမႃးတႄႉ သိူဝ်ႈၵေႃႈမိူၼ် ၵူၼ်ၵေႃႈမိူၼ် ထူင်ပႃးလမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈမိူၼ်ဝႆႉဢေႃႈ ။ ၵူၺ်းၵႃႈတိုၵ်ႉႁၼ်ၼႂ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈၵူၺ်းလႄႈႁဝ်းၶႃႈပႆႇၸၢင်ႈယိုၼ်ယၼ်လႆႈဝႃႈပဵၼ်မၼ်းတႄႉယူႇႁႃႉ။   မိူဝ်ႈလဵဝ်တိုၵ်ႉၸႂ်ႉၽူဝ်ၶႃႈမိူဝ်းတူၺ်းပၼ်တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈလွႆလႅမ်ယူႇၶႃႈ။ တူဝ်တၢႆၼၢင်းယိင်းၼၼ်ႉတႄႉ ပလိၵ်ႈၶဝ်ဝႃႈ ၽဝ်ပႅတ်ႈယဝ်ႉၼႆဢေႃႈ ၵွပ်ႈဝႃႈ မၼ်းတူႇၼဝ်ႈႁႅင်းၼႃႇယဝ်ႉၼႆဢေႃႈ ၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်ၶႃႈ ပဵၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီႁႅင်းၼႃႇယဝ်ႉမိူဝ်ႈလဵဝ်  ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းတီႈႁိူၼ်းၼၢင်းမလေးၶဝ် ပဵၼ်တၢင်းလိူတ်ႇတၢင်းမႆႈဝႆႉလႄႈ ၽႂ်ႁၼ်မႅၼ်ႈၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်သေၵမ်းၼႆ ၵေႃႉပဵၼ်ပီႈၼၢင်းယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။ တီႈၵပ်းသိုပ်ႇ မၢႆၾူၼ်း 09 4214 052 83 ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း