Thursday, May 30, 2024

ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ သူင်ႇလိၵ်ႈၸူး ၽူႈမၢၵ်ႈၵူၼ်းမီးဝဵင်းပၢင်လူင် လွၵ်ႇလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်း  

Must read

မီးၵူၼ်းဢၢင်ႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ၼႆသေ ႁဵတ်းလိၵ်ႈသူင်ႇၸူး ၽူႈမၢၵ်ႈၵူၼ်းမီး ၸဝ်ႈၶဝ်ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶဝ်လူၺ်ႈတၢင်း Viber   ၶိူဝ်းယႂ်း ၊ သင်ဢမ်ႇဢူၼ်းပၼ်ငိုၼ်း ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်းၸိုင် တေမႃးတီႉၺွပ်း ၶႃႈႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။  

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ၼႆႉမႃး တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးၵူၼ်း/ ၸုမ်း ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ လၢတ်ႈဝႃႈပဵၼ် လုၵ်ႈၸုမ်း PDF ၼႆသေ တႅမ်ႈလိၵ်ႈယွၼ်းငိုၼ်း သႂ်ႇႁၢင်ႈမၢၵ်ႇၵွင်ႈထၢႆႇႁၢင်ႈသူင်ႇၸူးတီႈ   ၽူႈမၢၵ်ႈမီး ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ  လူၺ်ႈတၢင်း Viber။  

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸုမ်းလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းၼႆႉ ၶဝ်ဝႃႈပဵၼ် ၸုမ်း PDF ဝဵင်းပၢင်လူင် ၼႆသေ ထႆႇႁၢင်ႈမၢၵ်ႇၵွင်ႈ တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈၽူႈမၢၵ်ႈမီး ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇႁိူၼ်းမၢႆသင်၊ သဵၼ်ႈတၢင်းသင် ယွမ်ႇလႂ်ပွၵ်ႉလႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉတႅတ်ႈတေႃးသေ သူင်ႇၶေႃႈမုၼ်းၼႆႉ ပၼ်ၼႂ်း Viber ဢမ်ႇၼၼ် ၵပ်းၾူၼ်းၸူးႁႃ  ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈငိၼ်းမႃး တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်ၼႆႉ ၺႃးၵူၼ်းလွၵ်ႇငိုတ်ႈ လႅၼ်ၵိၼ်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မီးမႃး 2 ၵေႃႉယဝ်ႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶိူင်ႈၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၸုမ်း PDF ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

 ပႃႈၼၢင်းၺူဝ်ႇ ဢႃယု 59 ပီ ၵူၼ်းပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းပၢင်လူင် ထုၵ်ႇ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ပႅတ်ႈဝႆႉ တီႈ  တၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလိၼ်း ဢိူင်ႇၼွင်လႅင် မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃး။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ထူဝ်းၾူၼ်းၵပ်းၸူး ၽူႈမၢၵ်ႈမီးၸဝ်ႈၶွင် ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင်မႃးၶိူဝ်းယႂ်း ၊ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇဢူၼ်းငိုၼ်းပၼ် တေထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆ မိူၼ်ၼင်ႇ ပႃႈၼၢင်းၺူဝ်ႇ ၼၼ်ႉ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈယိင်း ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸုမ်းယွၵ်ႇလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းၼႆႉ ၶဝ်ဢဝ်လွင်ႈတၢင်းပႃႈၺူဝ်ႇ တၢႆၼၼ်ႉသေ လွၵ်ႇငိုတ်ႈႁႂ်ႈပိူၼ်ႈၵူဝ်ဝႃႈ ၶဝ်ပဵၼ်ၸုမ်းႁႅမ်ပႃႈၺူဝ်ႇၼႆသေ ၸႂ်ႉၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶဝ် ဢူၼ်းငိုၼ်းၶဝ်ႈၼႂ်း ယေးငိုၼ်းၶဝ် ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မီးမႃးၼမ်ယဝ်ႉ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ မၢင်ၵေႃႉ ၺႃး 20 သႅၼ်ပၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး။ ပေႃးပဵၼ်ႁၢၼ်ႉယႂ်ႇၶဝ် လွၵ်ႇၵိၼ်ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်မၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။ လွင်ႈၼႆႉ လႆႈငိၼ်းၵၼ်မႃး ၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်း။ ၸဝ်ႈတူဝ် ဢၼ်ပိူၼ်ႈယၢမ်ႈၺႃးမႃး ၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈဢမ်ႇႁတ်းလၢတ်ႈ ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇသင်ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၸုမ်း/ ၵူၼ်းပႅတ်ႉလႅၼ်ယွၵ်ႇၵိၼ်ငိုၼ်း ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ပဵၼ်ၽႂ်ၸုမ်းလႂ် ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ်ႁဵတ်း ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ပႆႇႁူႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈတေသူင်ႇလိၵ်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈ တၢင်း Viber ၵမ်ႈၽွင်ႈ တေၵပ်းၾူၼ်းၸူးၵမ်းသိုဝ်ႈ ၵမ်ႈၼမ် တေ သူင်ႇၸူး ၽူႈမၢၵ်ႈမီး၊ ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ မႃးၸူးပႃႈၼၢင်းၺူဝ်ႇ တီႈႁိူၼ်း သေလၢတ်ႈဝႃႈ ၶႂ်ႈ သိုဝ်ႉသူၼ်၊ ၼႆလႄႈပႃႈၼၢင်းၺူဝ်ႇ ၶီႇၵႃးၵႂႃႇၸွမ်းၶဝ်ႁၢႆၵႂႃႇတင်းၶိုၼ်း၊ လုၵ်ႈလၢင်း ၵူၼ်းႁိူၼ်းၸွမ်းၶႆႈ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 31/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12:37 မူင်း ၸင်ႇထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ မၼ်းၼၢင်း ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆသေ ပႅတ်ႈဝႆႉ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလိၼ်း ဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ၼႆယဝ်ႉ။  

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်မိတ်ႈ ၸမ်ႈ လင်ဢၢၼ်းၸူၼ်ၶဝ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ႁူး ဝဵင်းပၢင်လူင်ၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇၾူၼ်းလႄႈ ငိုၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း