Monday, May 20, 2024

SSPP ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈၶေႃႈၸီႉသင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈထွၼ်ဢွၵ်ႇ ထုင်ႉၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းပၢင်လူင်

Must read

ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၢင်ႈဝႃႈတေလူင်းတီႇသူၼ်ယႃႈ ထုင်ႉလွႆသၼဵၼ်း ၽွင်းသႅင် ၼႆသေ ၸီႉသင်ႇ ႁႂ်ႈသိုၵ်း SSPP ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ပၵ်းသဝ်း ပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ ထွၼ်ဢွၵ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈပၼ်ၼႆၼၼ်ႉ တိုၼ်းတေဢမ်ႇထွၼ်ပၼ်ၼႆ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 19/12/2022 ထိုင် လိူၼ်တေမႃးဝၼ်းတီႈ 3/1/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 16 ဝၼ်း ၼႆ့ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တင်းငႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေလူင်းၽဵဝ်ႈယႃႈ သူၼ်ယႃႈ ထုင်ႉလွႆသၼဵၼ်း ၽွင်းသႅင် ထုင်ႉၾၢႆႇ တူၵ်း ဝဵင်းပၢင်လူင် ၼႆလႄႈ ႁႂ်ႈသိုၵ်း SSPP ထွၼ်ဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈပၼ်သေဢမ်ႇၵႃး ၸီႉသင်ႇပႃး တေဢမ်ႇလႆႈ ႁဵတ်းၶဵၼ် ၵိတ်ႇၶႂၢင်သဵၼ်ႈတၢင်းငႃးသိုၵ်းၶဝ် လႃးလႃး ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးသု လၢတ်ႈတီႈ လုၵ်ႉတီႈ တပ့် ၸရၽ တပ်ႉတိူင်း သိုၵ်းၶူဝ်လမ်သေ သူင်ႇမႃး။ လိၵ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇႁၼ်တွၵ်ႇၸုမ်ႈသင်၊ လၢႆးမိုဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလူင်းဝႆ့။ ၶဝ်တေၶႂ်ႈၽဵဝ်ႈ မူၺ့်လွင်ႈ ၽုၵ်ႇယႃႈ မဝ်းၵမ်ၼႆလႄႈ တေၸႂ့်ႁဝ်းၶၢႆ့ဢွၵ်ႇၼႆဝႃႈၼၼ့်။ ၸႂ့်တပ့်ႁဝ်းၶၢႆ့ထိုင်တီႈလႂ်ဝၢၼ်ႈလႂ်ၼႆ ပႃးဝႆ့ယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ  ပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈႁဝ်း မိူင်းႁဝ်း တီႈယူႇႁဝ်းၶႃႈလူင် ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ တိုၼ်းတေ ဢမ်ႇထွၼ်ဢွၵ်ႇပၼ်လႃးလႃးၶႃႈ – ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလိၵ်ႈဢၼ်ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သူင်ႇလိၵ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP ပႆႇလႆႈတုမ့် တွပ်ႇသင်ပၼ်ၶိုၼ်း၊ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇသူင်ႇမႃး ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးသု သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ – ႁဝ်းၶႂ်ႈဝႃႈတႄ့ ပေႃးတေယႃ့ပႅတ်ႈသူၼ်ယႃႈ ယူႇၵေႃႈ တေလႆႈမီး ၵၢၼ် ဢၼ်မႃးတႅၼ်း မၼ်းလႆႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ပၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁူ့ပၺ်ႇၺႃႇႁႃ့ ပၼ်ၸိူဝ့်ၽၼ်း တႃႇၽုၵ်ႈသွမ်ႈ တၢင်ႇၸိူဝ့် တၢင်ႇပိူင်၊ ႁႃပၼ်လွၵ်းၵၢတ်ႇ တႃႇၵႃ့ၶၢႆ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆ့ၵႃႈ။ ပေႃးလၢတ်ႈသိုဝ်ႈၵေႃႈ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ၶႂ်ႈႁဵတ်းၼႃႇလႄႈ ႁဵတ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလူင်သူၼ်ယႃႈၼႆ့ ယွၼ့်ဢမ်ႇမီးတၢင်းလိူၵ်ႈတႃႇႁႃၵိၼ်လဵင့်တွင့်ၼၼ့်ယဝ့် ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပီ 2022 ၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸီႉသင် ႁႂ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ထွၼ်ဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ထုင်ႉသၼ်လွႆ သၼဵၼ်း ၽွင်းသႅင် လၢၵ်ႈသၢၵ်ႇ မိူင်းပဵင်း ၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 5 ပွၵ်ႈ။

ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယၢမ်ႈၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ထွၼ် ဢွၵ်ႇၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းၵိုင်၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပႃးၸဵမ် ထုင်ႉလွႆၸေး လွႆလၢၼ်း လွႆၶဵဝ် သၼ်လွႆ ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈ တၢင်ႉယၢၼ်း တင်း ဝဵင်းမိူင်းသူႈ၊ ထုင်ႉလိၼ် ဢၼ်ယူႇတိတ်း ဢိူမ်ႈၼမ်ႉၶူင်း တွၼ်ႈၾၢႆႇတူၵ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း