Monday, May 20, 2024

ၵူၼ်းပႅၵ်ႇၼႃႈပႅၵ်ႇတႃ  မႃးႁႃလူႇၶၢမ်ႇၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် မီးၼမ်

Must read

တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းပီၼႆႉ ၵႆႉမီးၸုမ်းလူႇၶၢမ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈမႃး လူႇၶၢမ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ ပဵၼ်ၸုမ်းတႄႉႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းလႅၼ်ႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉလႄႈၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ် ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မီးၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 4 ၵေႃႉ   ၶိုၼ်ႈႁိူၼ်း လူင်းႁိူၼ်း တီႈပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းပၢင်လူင်  ယွၼ်းလူႇၶၢမ်ႇတီႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း တဵၵ်းႁႂ်ႈလူႇပၼ်  ၼိုင်ႈႁိူၼ်း 10,000 ပျႃး လႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶွင်ႉၶမ်ၸႂ်ဢမ်ႇႁတ်းယုမ်ႇ ။

- Subscription -
ၵူၼ်းပႅၵ်ႇၼႃႈပႅၵ်ႇတႃ မႃးႁႃလူႇၶၢမ်ႇၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် မီးၼမ်

ၽူႈၸၢႆးၼုမ်ႇ ဢႃယုမွၵ်ႈ 40 ဝဵင်းပၢင်လူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၶဝ်ဝႃႈတႄႉ ၶဝ်တၢင်ႇလိၵ်ႈ တီႈၸႄႈတွၼ်ႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်သေ  ၸင်ႇမႃးလူႇၶၢမ်ႇၼႆဝႃႇ။ ၵူၺ်းဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ ၶဝ်သမ်ႉမႃး ဢထမ်ႇမ ယွၼ်းႁႂ်ႈလူႇ ၼိုင်ႈႁိူၼ်း 10,000 ပျႃး။ ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၺႃးၵႂႃႇလၢႆလင် ၶႃႈယဝ်ႉ။ ၸုမ်းၶဝ် မႃးပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ၶဝ်တေဢမ်ႇလႆႈမႃးဢထမ်ႇမ ယွၼ်းငိုၼ်းလူႇ တီႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူင်ႉၼႆ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈႁဝ်းၶႃႈတႄႉယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၸိူဝ်းၶဝ်ၼႆႉ ပွမ်တူဝ်မႃးလူႇၶၢမ်ႇသေ   ႁဵတ်းၵိၼ် တႃႇသုၼ်ႇတူဝ်ၶဝ်ၵူၺ်း။ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉ ၸႂ်ဢူၼ်ႈ ပေႃးဝႃႈ ၾၢႆႇလူႇတၢၼ်းၼႆ ဢမ်ႇ တွၼ်ႉထဵင် ဢမ်ႇမေႃထတ်းသၢင်ဝႃႈ ဢၼ်တႄႉႁိုဝ် ဢၼ်ပွမ် ၸိူင်ႉၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ဢၼ်မႃးလူႇၶၢမ်ႇငိုၼ်း တီႈပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းပၢင်လူင် မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ တီႈရူတ်ႉၵႃးၶဝ် သႂ်ႇဢူတ်ႇသေႃႇသဵင်လင်၊   မီးၵူၼ်း ႁေႃႈရူတ်ႉၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ သင်ၶၸဝ်ႈတူၼ်ၼိုင်ႈ။ ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ယိပ်းပႃးၵွၵ်းငိုၼ်းသေ ၽႄၵၼ်လူင်းၸွမ်းၵိဝ်ႇၼႂ်းပွၵ်ႉ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇပၢင်လူင်လၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ – ၸုမ်းလူႇၶၢမ်ႇၼၼ်ႉ ယိပ်းပႃးဝႂ်ဢၼုယၢတ်ႈဢၼ်  ၸုမ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၽွင်းငမ်း ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ပၼ်ၶႂၢင်ႉဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/10/2022 ၼၼ်ႉ။ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၸုမ်းၶဝ်တေလူင်းၵဵပ်းငိုၼ်းလူႇၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် တႄႇဢဝ် 1-10/11/2022  ။ ငိုၼ်းတၢင်းလူႇၼၼ်ႉတႃႇဢဝ်မိူဝ်းပူၵ်းပွင်ပၼ်ပၢႆး ပၺ်ႇၺႃႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းတိုဝ်းၵမ်သိလ် ႁူမ်ႈပႃး သင်ၶၸဝ်ႈဢႃယုယႂ်ႇ    တီႈဝတ်ႉမၢႆ 6 ပွၵ်ႉ တၶုၼ်ႇတၢႆႇ (တံခွန်တိုင်ရပ်ကွက်) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပျီႇၵျီးတၶုၼ်ႇ တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇဝႆႉဝႃႈၼႆ။

“ၸုမ်းၸိူင်ႉၼႆ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် မီးမႃးၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉ။  ယွၼ်ႉၶဝ်ယၢမ်ႈလႆႈၵိၼ် လႄႈ ပဵၼ်တၢင်းယၢမ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ၸုမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တီႈၶႃႈႁူႉတႄႉ ပဵၼ်ၸုမ်း ဢၼ်ပွမ်မႃးၵမ်ႈၼမ်ၵူၺ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းဝဵင်း ပၢင်လူင်ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၵႆႉမီးၸၢဝ်းမၢၼ်ႈမႃးၶၢႆသၢတ်ႇ၊ ၽႃႈ၊ မႃးလႅၵ်ႈငိုၼ်းၵဝ်ႇ၊ မႃးၵဵပ်းသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၵဝ်ႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁဵတ်းၸုမ်းလူႇ ၶၢမ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၼမ် ၶဝ်တေ  လႅၵ်ႈလၢႆႈ ႁူဝ်ၶေႃႈမၼ်းသေ ၶဝ်ႈမႃး။ ၵမ်ႉဢဝ်ၼၼ်ႉမႃးၶၢႆ၊ မႃးၵဵပ်းသိုဝ်ႉ ဢၼ်ၼၼ်ႉဢၼ်ၼႆႉ ၵမ်ႉႁဵတ်းၸုမ်းလူႇၶၢမ်ႇ ၸိူင်ႉၼႆ မႃးၶိူဝ်း ယႂ်းၶႃႈယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵၢပ်ႈဝၢၼ်ႈပၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈသုင် လႄႈ လွင်ႈႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်းၽႂ်မၼ်းၵေႃႈ ပေႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်းယဝ်ႉ သမ်ႉမႃးၺႃးၵူၼ်း/ ၸုမ်းလူႇၶၢမ်ႇ မႃးလွၵ်ႇၵိၼ်ထႅင်ႈ ၸိုင်လႄႈ ၵွပ်ႈၼႆ ၵူႈၵေႃႉ ထုၵ်ႇလီၾၢင်ႉသတိၵၼ် ယႂ်ႇၼမ် ၵူဝ်လႆႈသုမ်းလၢႆ ၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ဢွၼ်ၵၼ်ထတ်းသၢင်ပၼ် ၾၢင်ႉ ၵၼ်ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

“ၵၢၼ်လူႇၵၢၼ်တၢၼ်းၼႆႉ မၼ်းယူႇတီႈၸႂ်ႁဝ်းၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇလူႇဢမ်ႇလႆႈ တိူၵ်ႈတီႈႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈလူႇၼႆ ၼႂ်းဝဵင်းႁဝ်း ၶႃႈၼႆႉ တီႈလူႇတီႈတၢၼ်းမၼ်းၼမ်လႄႈ လူဝ်ႇမေႃလူႇ ႁႂ်ႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈတီႈမၼ်း။ ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်းႁဝ်း ႁဝ်းတေႁဵတ်းႁိုဝ်လူႇ  ယူႇတီႈ ၵၢင်ၸႂ်ႁဝ်းၶႃႈၵူၺ်း ယႃႇႁႂ်ႈပိူၼ်ႈမႃးယွၵ်ႇလႅၼ်ဢဝ်လၢႆ ၵႂႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းပဵၼ်တႃႇသုၼ်ႇတူဝ်ပိူၼ်ႈ”- ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်း ပၢင်လူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။  

ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင်ၼႆႉ ၵႆႉမီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ပွမ်ပဵၼ်ၸုမ်းလူႇၶၢမ်ႇသေ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လူႇၶၢမ်ႇ ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မီးမႃးတင်းၼမ် ယဝ်ႉ ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈပၢင်လူင် – လၢႆးၶႃႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပႂ်ႉၶႅမ်ႉလီ ၼႃႇ ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇပၼ် ၵူၼ်းပႅတ်ႇၼႃႈၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇဝႃႈ ၸုမ်းလႂ် ၵေႃႉလႂ်။ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းဢီးလူၶဝ်သေ ပၼ်ၶဝ် ၶဝ်ႈမႃးၵဵပ်းသိုဝ်ႉ ၶၢႆၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈယူႇ ၵမ်းလိုၼ်းမႃး ဢမ်ႇၸႂ်ႈလၢႆးမၼ်းယဝ်ႉ။ ၵမ်ႉၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢႆ ၺႃးၽွၵ်ႈယႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးမႃးၵၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ၵွပ်ႈၼႆ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇတႄႉ ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပႂ်ႉဝၢၼ်ႈ တိုၼ်း ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းပႅတ်ႇၼႃႈၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၵမ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၸုမ်းသင်သေဢမ်ႇဝႃႈ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇမႃးပွင်ႇၶၢဝ်ႇ ဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉ တီႈၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ/ ဢိူင်ႇ တႃႇတေမႃးလူႇၶၢမ်ႇ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇၸိုင် တေဢမ်ႇလႆႈ။ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းပႅတ်ႇၼႃႈ ဢမ်ႇႁူႉတီႈယူႇၵိၼ် သမ်ႉၶိုၼ်ႈႁိူၼ်းလူင်းႁိူၼ်း ၸိူင်ႉ ၼႆၼႆႉ မၼ်းၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃး လွင်ႈၶူဝ်းၶွင်ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်းႁၢႆ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေပဵၼ်တိုဝ်ႉတၢင်း တႃႇၶဝ်လဵပ်းႁဵၼ်း တူၺ်းဝႆႉ ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးပိူၼ်ႈ တေမီးၵူၼ်းလၢႆၵေႃႉ မီးၶူဝ်းၶွင်သင် တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ တႃႇၶဝ်လၵ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင်ႉသတိ ၵၼ်ယႂ်ႇၼမ် ၸုမ်းလႂ်မႃးလူႇၶၢမ်ႇၵေႃႈ ယႃႇပေၵိုင်ႉၵၢင်ႉပၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း၊ လူဝ်ႇႁတ်းထၢမ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းသင် လုၵ်ႉတီႈလႂ်မႃး၊ ၽႂ်ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်း/ ၸိုဝ်ႈသင်/ မၢႆၾူၼ်းသင်/ မၢႆၾၢင်သင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လႆႈၶႂၢင်ႉၽႂ်သေမႃး ၼႂ်းပွၵ်ႉ ပေႃးဢမ်ႇႁူႉဢမ်ႇပွင်ႇ ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင်တီႈ ၵႄႇသိပ်းႁိူၼ်း ၵႄႇပၢၵ်ႇႁိူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် လွင်ႈၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ပေႃးတေလူတ်းယွမ်း ဢမ်ႇမီးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် ပၼ်ၾၢင်ႉလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း