Thursday, July 25, 2024

ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး 2116 ၼီႈ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် – မူႇၸေႊ တေဢမ်ႇၸတ်း

Must read

ဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈ ၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉသေ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈ မူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇတႄႉ တေဢမ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2116 ၼီႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/11/2021 ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး တူင်ႇဝဵင်းပၢင်လူင် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပွင်ႇလႅင်းဝႃႈ ပီၼႆႉ တေဢမ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလၢမ်း ၊ ပွႆးမူၼ်ႈသိူဝ်း ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး ၊ တေၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉထႅင်ႈၵွၼ်ႇယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ငဝ်းလၢႆးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးယီႈၵွၼ်တႆး ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး တူင်ႇဝဵင်းပၢင်လူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈပီၵၢႆတႄႉ  တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ လၢႆလၢႆ ၵူၺ်း ပီၼႆႉသမ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈ ႁႅင်းမႃး လိူဝ်သေၵဝ်ႇ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၼိမ်ဢမ်ႇသဝ်း ဢမ်ႇၵတ်းယဵၼ် ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ လွင်ႈ ႁဵတ်းပွႆးလၢမ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ထုၵ်ႇလီၵိုတ်းဝႆႉသေၵမ်းၼိုင်ႈ။ ယွၼ်ႉႁဝ်းငိူင်ႉဝႆႉ ပွႆးလၢမ်းၼႆႉသေ ႁဝ်းၸၢင်ႈၸွႆႈႁႂ်ႈ တၢင်းပဵၼ် တေဢမ်ႇၽႄႈလၢမ်း။  ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ တေႁဵတ်းပွႆး မူၼ်ႈၵျေႃႇယူႇၸိူင်ႉၼၼ်ၼၼ်ႉ တႃႇႁဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လီၵုသူလ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၸဵဝ်းၵတ်းယဵၼ်ၼႆႉ တေတိူဝ်း ၶႅမ်ႉၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းဝဵင်းပၢင်လူင်ၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီ ပႃးပီၼႆႉယဝ်ႉ  ။   

ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး တူင်ႇဝဵင်းပၢင်လူင် ပွင်ႇလႅင်းထိုင်ၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ တေထိုင်ၼႆႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ပူၵ်းၸွမ်ပိဝ်တႆး/ တုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ႁပ်ႉပီမႂ်ႇ။ ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းသွင်လပ်း ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆၶပ်းၸုမ်းၽႂ်မၼ်းသေ ဢွၼ်ၵၼ် ၶိုၼ်ႈၵျွင်းလွင်းမွၵ်ႇ သူင်ႇသင်ႇပီၵဝ်ႇ ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ် ပီၼႆႉ ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး 2116 ၼီႈၵေႃႈ တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်း ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈယၢမ်ႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပီၼႆႉတႄႉ တီႈမူႇၸေႊႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်း ႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ 2116 ၼီႈယဝ်ႉၶႃႈ။ မိူဝ်ႈပီပူၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸတ်းၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီ ပႃးပီ ၼႆႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတႄႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ တေႃႈၼင်ႇ ပၢင်ၶႅၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပိူၼ်ႈယင်း ဢမ်ႇႁႂ်ႈႁဵတ်း ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပၢင်မႃႇသႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁိူၼ်းတႂ်ႈႁိူၼ်းၼိူဝ် ႁိမ်းႁွမ်းၵၼ် 4-5 ႁိူၼ်း   ၸွႆႈၵၼ်ၵႂႃႇ ၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း။   ဢမ်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈသေဢိတ်းယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/11/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ တူင်ႉတၵ်ႉ ပီမႂ်ႇတႆး 2116 ၼီႈ ၼႂ်းတွၼ်ႈ 4 ၼၼ်ႉဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၵူႈတီႈၵူႈမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ် ႁူမ်ၸူမ်းပႂ်ႉႁပ်ႉပီမႂ်ႇတႆးမႃး ၸူဝ်ႈယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ယဝ်ႉ သေတႃႉ ၵွပ်ႈလွင်ႈတၢင်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈလႄႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၾိင်ႈပီမႂ်ႇတႆးၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၵူႈတီႈၵူႈတၢင်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶပ်ႉၶိုင် ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး (ၶၢဝ်းတၢင်း သွင်ပီ) ယဝ်ႉလႄႈ မီး တၢင်းၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်း လူင်လၢင်။ ၵႂၢမ်းပူႇမွၼ်ႇသင်ႇလၢတ်ႈဝႆႉ ၸဝ်ႈဢမ်ႇယွင်ႈ ၶွင်ဢမ်ႇၵႃႈ ၼႆလႄႈ ၼင်ႇၾိင်ႈပီမႂ်ႇတႆးမီးဝႆႉ ၵေႃႇၸဵင်၊ ပႂ်ႉၸဵင်၊ ပၢႆႈၸဵင်၊ ၵိၼ်ၸဵင်၊ လဵၼ်ႈၸဵင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈႁူဝ်ၸုမ်း၊ ႁူဝ်ႁိူၼ်း  ပႅင်ႈၼင်ႇပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ တေလႆႈယုၵ်ႉယွင်ႈ ၶိုင်သၢင်ႈႁၢင်ႈပွင်ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး ၶွပ်ႈ ၶူပ်ႇ 2116 ၼီႈ ။   ပီႈၼွင်ႉတႆး ၵူႈတီႈ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈၽိတ်းၵၼ်၊ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈၸင်းၵၼ်၊ ႁႂ်ႈလႆႈၽွမ်ႉၵၼ်၊ ႁႂ်ႈလႆႈႁၵ်ႉၵၼ်သေဢမ်ႇၵႃး ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် တႃႇ ဝၼ်းတႃမိူဝ်းၼႃႈသေၵမ်း ယွၼ်းသူးတိူင်ႇၵၢဝ်ႇသေ ဢဝ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းပီမႂ်ႇ တူင်ႉတၵ်ႉထိုင်ယူႇ သူင်သိူဝ်းတႆးႁဝ်း ႁူမ်ႈၽွမ်ႉသဵင် လိူၼ်ၸဵင်ပီမႂ်ႇတႆး၊ ပီမႂ်ႇၸဵင်ၼိုင်ႈဝၼ်း ႁႂ်ႈမီးဢၢႆႁွမ်ပၼ်းၵူႈတီႈ၊ ၸူမ်းသိူဝ်းတွၼ်ႈၽွၼ်းလီပီမႂ်ႇ ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇယူႇလီမၢၵ်ႈမီး – ပႃးဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း