သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄးပႃးၵွင်ႈၶဝ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွၵ်ႈဝႂ်သမ်းၶဵမ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

127

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပႃးၵွင်ႈၸေးမိုဝ်း ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းဝႂ်သမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။

ႁၢင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ၼႆႉမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပႃးၵွင်ႈၸေးမိုဝ်းသေ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃး ၸွမ်း သဵၼ်ႈတႃႇသၢႆတၢင်း   ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  ။ မၢင်ၸုမ်းသမ်ႉၶဝ်ႈသွၵ်ႈထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း  ၼႄလွင်ႈတၢင်းဝႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းဝႂ်သမ်းယႃယႃႈႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ၸွင်ႇၽႂ်ပႃႈလႆႈၵႂႃႇသမ်း ဢမ်ႇၵႂႃႇသမ်း ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ။

 ၽူႈၸၢႆးၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းၶႃႈဢေႃႈ ၶဝ်ထၢမ်ဝႃႈ ၸွင်ႇပႃႈ လႆႈသမ်းယႃႈယႃ ၊ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈသမ်းၼႆ တေဢမ်ႇလႆၵႂႃႇတႃႈပႆတၢင်း ”- ဝႃႈၼႆ။

 လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထတ်းသၢင်ဝႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းဝႂ်သမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႄၼႃႈ တိူဝ်ႈမၼ်းၵူၺ်း ။ ဢၼ်ၶဝ်ၶႂ်ႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း လိူဝ်သေၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ၸုမ်း PDF  ဝႃႈၼႆ။

“ဢၼ်ၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်း  ဝႂ်သမ်းယႃၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈမၼ်းၵူၺ်း။ တီႈတႄႉၶဝ်ၶႂ်ႈၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇလွင်ႈၸုမ်း PDF ၶႃႈဢေႃႈ။  ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ၸုမ်း DPF ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိပ်းၵွင်ႈၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄၵႃႈလႆႈပၼ်သွၵ်ႈႁိူၼ်း။ ပဵၼ်လွင်ႈဢဝ်ၵွင်ႈၵၢင်ႇလွၵ်ႈငိုတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ လီဢိမ်ႇမိူဝ်ႇတႄႉတႄႉၵူၼ်းမိူင်းၶၢင်းပွင်ႉၼင်ႇၼႆ။

 ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁၼ်ၶဝ် ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸေးမိုဝ်းသေ မႃးၵူတ်ႇထတ်းၸိူင်ႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ ၵေႃႈ တူၵ်း ၸႂ် ဢေႃႈ၊ ၵူဝ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ၵႃႈလႆႈပၼ် ၶဝ်ႈသွၵ်ႈၼႂ်းႁိူၼ်းၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

 ဝၢႆးသေမီးလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၸုမ်း PDF   ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တင်း ၼွင်ၶဵဝ် ၼႆၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထၢင်ႇထိူမ်ပႃးဝႃႈ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႈ တေမီးၸုမ်း PDF ၼႆသေတႄႇ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႇ သၢႆတၢင်း ၊ ဝၢႆးမႃးၶဝ်ႈသွၵ်ႈပႃးၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းမႃး၊ ယၢမ်းလဵဝ်လႆႈဝႃႈ သွၵ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းလိူဝ်ၵဝ်ႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ