လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 6 လိူၼ် ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်

101

ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 6 လိူၼ် တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

Photo CJ/ ၵၢတ်ႇပၢင်လူင်

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/10/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 8 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 6 လိူၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ  ။ ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း။

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းပၢင်လူင် လၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 6 လိူၼ် တိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႉၼိုင်ႈ  ။ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလွႆလႅမ်။ ပၢႆးယူႇလီလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ ယူႇလီယူႇၶႃႈ ဢမ်ႇထိုင်တီႈ လႆႈမႆႈၸႂ်ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 6 လိူၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်လႅင်ႉ ဢိူင်ႇပွတ်းဢွၵ်ႇပၢင်လူင် (ပင်လုံအရှေ့ ကျေးရွာအုပ်စု) ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပၢင်လူင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဝၢၼ်ႈၼွင်လႅင်ႉၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉမႃးတႄႇပဵၼ်ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇၵူၺ်း။ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈမႃးယူႇ၊ မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်းတႄႉ မႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ဝၢႆးၼၼ်ႉမႃး ႁဵတ်းႁိူၼ်းယေးၵၼ်သေယူႇ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင်ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ ဢွၼ်ၵၼ်ယူတ်းယႃ တူဝ်ၵၼ် ယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းၵေႃႈမီးၼမ် ၵူၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ပၢင်လူင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

“ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင်ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီးၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇၶၢမ်ႇ ၵႂႃႇၸႅတ်ႈၵၼ်။ ႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈ ဢမ်ႇၵႂႃႇ ၸႅတ်ႈၼႆ ပေႃးၵႂႃႇၸႅတ်ႈပိူၼ်ႈသမ်ႉတေၶင်ဝႆႉ ပေႃးတၢင်းပဵၼ် ဢမ်ႇပဵၼ်ႁႅင်း ပိူၼ်ႈသမ်ႉဢမ်ႇတူၺ်း ပွႆႇဝႆႉႁဵတ်းၼၼ် ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ဢမ်ႇဢွၼ် ၵၼ်ၵႂႃႇၸႅတ်ႈ။ ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ယူတ်းယႃယူႇတီႈႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း ၸိူင်ႈၼႆၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/10/2021 ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ ဢႃယု 10 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ဢွၼ်ႇၸၢႆး ၼႆယဝ်ႉ။

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 12/10/2021 ၼႆႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း မွၵ်ႈ 1,000 လူႉတၢႆ 23 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ