Tuesday, June 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပၢင်တေႃႇလွင်း

ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေၸတ်းပၢင်တေႃႇလွင်း ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ

တႄႇဢဝ် မိူဝ်းၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1-5/3/2023 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈထိုင် လိူၼ်သီႇမူၼ်း 15 ၶမ်ႈ) တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း တီႈ ၵွင်းမူးလွႆၼွႆႉ (မႁႃႇတေႇၸႃႇ တိပတိ) တၢင်းၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်တေႃႇလွင်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမႆႈၸႂ်...

ပၢင်တေႃႇလွင်းသဵင်လင်တီႈပၢင်လူင် ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းဢမ်ႇႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇၸတ်းၵၢၼ်

ပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်ႁဵတ်းတီႈဝဵင်းပၢင်လူင် သူင်ႇသဵင်မေႃးလင်ၵူႈဝၼ်းၶိုၼ်း ပၢႆဢဝ်ဢူတ်ႇ/မေႃႈသဵင် ဝၢႆႇၼႃႈၸူးပွၵ်ႉယွမ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းထႅင်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၶၢင်းပွင်ႉလွင်ႈတုၵ်ႉၸႂ်ၢယူႇၵေႃႈ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ဢမ်ႇၸတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇႁၢမ်ႈပၼ်လႃးလႃး။ ပၢင်တေႃႇလွင်း ၼႆႉပိုတ်ႇတီႈၽြႃးလေးသူႇ ၾၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈဢႅၼ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်တႄႇပိုတ်ႇၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/1/2023 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။ သဵင်ၽဵင်းၵႂၢမ်း ပၢၼ်မႂ်ႇ တီႈၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်းၼၼ်ႉ လင်ႁႅင်း ယွၼ်ႈထိုင်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇလႆႈလိုဝ်ႈၼွၼ်းလပ်းဝၢၼ်လီမႃး...

ၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်လူင်ၶၢင်းပွင်ႉ ၽဵင်းၵႂၢမ်းတီႈပၢင်တေႃႇလွင်းသဵင်လင်

တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၶိုၼ်းမီးပၢင်တေႃႇလွင်း သမ်ႉပိုတ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈသဵင်လင်မေႃးႁႅင်း တုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလပ်းၸၢင်ႈ ၼွၼ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 31/1/2023 ၼႆႉမႃး တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် တႄႇပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းမႃး တီႈႁိူၼ်းၸဝ်ႈ တႅင်ႇလူင် ဢၼ်မီးတီႈၽြႃးလေးသူး ၾၢႆႇတူၵ်းၵျွင်းဝၢၼ်ႈဢႅၼ်ႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၵႂႃႇတေႃႇလွင်း ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်သေ ဢမ်ႇၵႃး ယဝ်ႉၵေႃႈ မီးပႃးပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းၽဵင်းၵႂၢမ်းသဵင်လင်ထႅင်ႈလႄႈ ယွၼ်ႈထိုင်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ပၢင်တေႃႇလွင်းပိုတ်ႇတီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 10 ၶူပ်ႇၵေႃႈၵႂႃႇလဵၼ်ႈ

ပၢင်တေႃႇလွင်းတီႈၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ ပႃးၸဵမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 10 ၶူပ်ႇပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတေႃႇလွင်း ပေႃႈမႄႈလႄႈၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈမႆႈၸႂ်။ ၸဝ်ႈတႅင်ႇပၢင်လွင်း ၼႄၼႃႈတိူဝ်ႈဝႃႈပဵၼ်ၶၢဝ်းပီမႂ်ႇၶႄႇၼႆသေပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽၵ်းလၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း။ ၼၢင်းယိင်း ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“မီးႁိမ်းလွႆမွၵ်ႇၵွၼ်ႇၼၼ်ႉၶႃႈၼေႈ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 10 ၶူပ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးလဵၼ်ႈတေႃႇလွင်း ပေႃးထၢၼ်ႇၵၢၼ်ၵိၼ်ၶဝ်ႈၵိၼ်ၼမ်ႉ ၶႃႈၼေႈ။ မၢင်ၵေႃႉမီးပေႃႈၶဝ်မႃးသွၼ်ပၼ်ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၼ်ႈၵွၼ်ႇၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းမႃးလဵၼ်ႈတေႃႇလွင်း ယိပ်းမၢင်မိုၼ်ႇ မၢင်ႁႃႈႁဵင်သေလဵၼ်ႈလွၼ်ႉလွၼ်ႉ။ “လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉယိပ်းမၢင်မိုၼ်ႇႁေလွင်းလူင်ယူႇၶႃႈၼေႈ ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈယင်းတေဢမ်ႇႁူႉမၢင်ႁဵင်မၢင်မိုၼ်ႇသင်ၵွၼ်ႇၶႃႈယူဝ်းတူၺ်းတႄႉ။ ပီၼႆႉ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁူင်းပၢင်တေႃႇလွင်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ထပ်းၵၼ် 2 ၵမ်း တီႈႁိမ်းႁူင်းလဵၼ်ႈပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈမူႇၸေႊ ၸိုင်တႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 9/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ့် မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ထပ်းၵၼ် 2 ၵမ်း တီႈႁူင်းလဵၼ်ႈ ပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်း  ဝဵင်းမူႇၸေႊၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ပၢင်တေႃႇလွင်းပိုတ်ႇႁိမ်းပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး ၵူႈဝၼ်းၶိုၼ်း

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ် တီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊ ၼႆ့မႃး ႁိမ်းပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢင်း ႁူင်းႁဵၼ်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၼၼ့်  ယူႇတႂ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈ ပၢင်ၵျေႃႇမူၼ်ႈ ၸၢတ်ႈသႅင်းတႆးသေ ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇပၢင်လွင်း ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၵူႈဝၼ်းၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢႆးဝဵင်းၵျွၵ့်မႄးၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ၶဝ်မႃးပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းတၢင်းၼႃႈ ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆၽေးသိုၵ်းၼၼ့်ဢေႃႈ။ၵူၼ်းမႃးလဵၼ်ႈပၢင်တေႃႇလွင်းၶဝ် ဢဝ်ရူတ့်ၶိူင်ႈဝႃႇ ၵႃးဝႃႇ မႃးၵိုတ်းၾၢႆႇၼႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးသေ ၵႂႃႇလွင်းဢေႃႈ။...

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ႁိုင်ၼၢၼ်းမႃး 3 လိူၼ် ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇ

ၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃးလႄႈၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းတီႈဝဵင်းလွႆလႅမ်ႁိုင်မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်ယဝ်ႉ ယင်းပႆႇၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ်ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ တႄႇပိုတ်ႇမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ် သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ႁူး   ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလွႆလႅမ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ မီးၽူႈလၵ်ႉ ၸၵ်ႉ ၶုတ်ႈႁိမ်ၸူၼ်ၵၼ်ၼမ် ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး မီးၵူၼ်းၵႂႃႇတေႃႇလွင်းမႃး လႆႈငိုၼ်းမႃးၼမ်  ၺႃးပိူၼ်ႈ မႃးၸူၼ်ငိုၼ်းသေ...

ၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸူမ်းသိူဝ်း ဢၼ် RCSS ႁႄႉႁၢမ်ႈပၼ် ပၢင်တေႃႇလွင်း

ၸဝ်ႈပၢင်လွင်း ယိုၼ်ႈယွၼ်းတီႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုင်ဢၢင်ႈပိုတ်ႇပၢင်လွင်း တီႈဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈလိုၵ်ႉ ၸႄႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉ RCSS ႁူႉႁၼ် ႁႄႉႁၢမ်ႈ လူင်ႈၼႃႈလႄႈ ဢဝ်ၸိူင်ႉၵၢတ်ႈ ပႅတ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 30/11/2022  ၵူၼ်းမၢၵ်ႈ ၵူၼ်းမီးလၢႆ ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၵႂႃႇငူပ်ႉငီႉလႆႈၶႂၢင်ႉ တပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢင်းၶိူဝ်းသေ...

ၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃး ဢိင်ပွႆးၽြႃးသေ ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ပွႆးၽြႃး ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝၢၼ်ႈလုၵ်းပႃ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ  ဢဝ်တိုဝ်ႉတင်း ၸတ်းႁဵတ်းပႃးပၢင်တေႃႇလွင်း၊  ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်း ယွၼ်ႉတေတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼႃႈႁိူၼ်းလူႉ၊ ၽိတ်းမေႃးပေႃႉထုပ်ႉ ၵၼ်လႄႈ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ တေလိူင်ႇၼမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။   ပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်ပိုတ်ႇတိတ်းၸပ်းၵၼ် တၢင်းပွႆးၽြႃး တီႈဝၢၼ်ႈလုၵ်းပႃ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်ပိင် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ တႄႇပိုတ်ႇမႃး...

ပၢင်တေႃႇလွင်း ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၵိုတ်းလိုဝ်ႈပိၵ်ႉၵႂႃႇလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၸူမ်း

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပိၵ်ႉၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵႂႃႇလႄႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ၸူမ်း ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၶီႈလၵ်ႉ ၵူၼ်းၸူၼ်လႄႈလွင်ႈၽိတ်းမေႃးၵၼ်တေလူတ်းယွမ်း။ ပၢင်တေႃႇလွင်းတီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼွင် ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း တၢင်းၵႂႃႇသၢႆးၽႄႇလႄႈ တီႈပွၵ်ႉ လွႆဝႄႈ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/11/2022 ။  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ RCSS ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသင်ႇၵိုတ်းလႄႈၵႃႈလႆႈၵိုတ်းဝႆႉဝႃႈၼႆ။   ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၽူႈယိင်း ဢႃယု 50 ပၢႆ...

ၽူႈမီးဢႃႇၼႃႇၶိုင်ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းယႂ်ႇထႅင်ႈတီႈၼိုင်ႈၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

ၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃး ၊ ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုင်တႃႇပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းထႅင်ႈတီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး၊ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီးပၢင်တေႃႇလွင်း။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 14/11/2022 ၸိုင် ယူႇတီႈ ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တေႃႇလွင်းယႂ်ႇလူင် ၵိုၵ်းပႃးပွႆးၵၢတ်ႇၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ တီႈပွၵ်ႉလွႆဝႄႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်း  ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုင်ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢမ်ႇၽွမ်ႉပၼ်ၸတ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃးၶိုင်ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းထႅင်ႈတီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း၊ သိုၵ်းပိုၼ်ႉတီႈဢမ်ႇၽွမ်ႉဢမ်ႇႁၼ်လီလႄႈၼႆသေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸူမ်းသိူဝ်းလီၸႂ်။ ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉမိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 3/11/2022 သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃး   ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းထႅင်ႈ တီႈဢွင်ႈတီႈၵဝ်ႇ တၢင်းဝၢၼ်ႈတၼ်ႇၸၢင်ႉ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈတႃႈ ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း၊ ၽွင်းၸဝ်ႈပၢင်တေႃႇလွင်း ၵႂႃႇပတ်းၽဵဝ်ႈ သိူဝ်ႇပၢင်ၼၼ်ႉ   ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/ SSA...

ပၢင်လွင်းယႂ်ႇၵႂၢင်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ – ၵျွၵ်ႉမႄး ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁၢမ်ႈပၼ်

ၸဝ်ႈတႅင်ႇပၢင်လွင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ -ၵျွၵ်ႉမႄး ယဵတ်ႈမွၼ်ငိုၼ်းတီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈသေ ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈယႂ်ႇလူင်။ ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ မီးတီႈ ဝၢၼ်ႈလူင်ၸၢမ်ၽိူၵ်ႇ၊ ၼႂ်းဢိူင်ႇၸၢမ်ၽိူၵ်ႇ ဢၼ်မီးတီႈသဵၼ်ႈတၢင်းပျီႇထွင်ႇၸူႉ တၢင်းလုၵ်ႉၵျွၵ်ႉမႄးမႃး ဢၼ်တေၶဝ်ႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တီႈၼိုင်ႈလႄႈ ၊   ပိုတ်ႇဝႆႉ တီႈ ဢိူင်ႇပိင်းၼႄးၵူင်း ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တီႈၼိုင်ႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ႁူႉလွင်ႈႁၼ်တၢင်းၸွမ်းလွင်ႈပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - ၸဝ်ႈတႅင်ႇ လႆႈပၼ်ငိုၼ်းတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဝ်...

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး သဵင်လင်ႁႅင်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉသုၵ်ႉယုင်ႈၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး သဵင်လင်မေႃးႁႅင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇလႆႈလပ်းလႆႈၼွၼ်း ပၼ်တၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉမႃး ပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း တီႈၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ပဝ်း ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁိမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်လႃႈသဵဝ်ႈ - ဝဵင်းလိူဝ်ႇ   ႁဵတ်းႁႂ်ႈသဵင်လင် ဢူၼ်ဢၢၼ်ႁႅင်းသေ ပၼ်တၢင်းတုၵ်ႉၶ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈလပ်းၸၢင်ႈၼွၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ဝဵင်းလွႆလႅမ် တႄႇပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ယႂ်ႇလူင် ထႅင်ႈတီႈၼိုင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 22/9/2022 ပၢင်တေႃႇလွင်းပၢင်မႂ်ႇ ပိုတ်ႇတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ႁူး ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းလွႆလႅမ် ၼႂ်းၵႄႈပၢင်လူင် - လွႆ လႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ ၵူဝ်တၢင်းယၢမ်းလုၵ်ႈလၢၼ် လူႉ။ ၵူၼ်းဝဵင်းလွႆလႅမ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၼႂ်းဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းၶူင်ႇ ႁၼ်ၵူၼ်းတေၵႂႃႇပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ႁူး။ တေႃႇဢဝ်ၶူင်ႇမၢၵ်ႇၵိင်ႈလွႆ ၶူင်ႇၵဵမ်းပႃ(ငါမန်းဂိမ်းခုံ)...

Latest news

- Advertisement -spot_img