Saturday, July 20, 2024

ၽူႈမီးဢႃႇၼႃႇၶိုင်ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းယႂ်ႇထႅင်ႈတီႈၼိုင်ႈၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

Must read

ၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃး ၊ ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုင်တႃႇပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းထႅင်ႈတီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး၊ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီးပၢင်တေႃႇလွင်း။

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 14/11/2022 ၸိုင် ယူႇတီႈ ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တေႃႇလွင်းယႂ်ႇလူင် ၵိုၵ်းပႃးပွႆးၵၢတ်ႇၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ တီႈပွၵ်ႉလွႆဝႄႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်း  ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶဝ်တေဢဝ် ၵၢတ်ႇၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇၼႆႉ ဝႆႉပဵၼ်ၼႃႈတိူဝ်ႈမၼ်းသေ   ၶဝ်တေၸတ်းပၢင်တေႃႇလွင်းယႂ်ႇလူင်ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၶဝ်တေတႄႇဝၼ်းတီႈ 14 ၼႆႉ။ ၵူၼ်းတေဢွၼ်ၸတ်းၵေႃႈ တေပဵၼ်ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်တၢင်းၽူႈမီးဢႃႇၼႃႇၶဝ် ။ ဢၼ်ယူႇတၢင်းလင်သေ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇၼႃႈသမ်ႉ တေပဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆ”- ဝႃႈၼႆ။

တီႈၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း တီႈပွၵ်ႉလွႆဝႄႈၼႆႉ ပိူင်ယႂ်ႇမၼ်း တေမီးၽၢႆႉၵိဝ်း၊ လေးၵွင်ႇၵျိၼ်ႇလႄႈ မၢၵ်ႇ တူၵ်းၶိုၼ်ႈလႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ သမ်ႉႁႂ်ႈ  ၵႄႇ 10 ႁိူၼ်း ၵႄႇ 100 ႁိူၼ်း ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ပၼ်     ၼႂ်းပၢင်ပွႆးဝႃႈၼႆ။

  တီႈႁူဝ်ၼွင် တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း တၢင်းၵႂႃႇသၢႆးၽႄႇ တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၼႆႉၵေႃႈ မီး ပၢင်တေႃႇလွင်း  မႃးၶၢဝ်း တၢင်းလိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ။  တီႈၼၼ်ႈၵေႃႈ ပလိၵ်ႈထၢၵ်ႈ၊သိုၵ်းထၢၵ်ႈ၊ လုၵ်ႈၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်း လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

“ပၢင်တေႃႇလွင်း ပွၵ်ႉႁူဝ်ၼွင်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းသွႆးၶွၼ်ႇမၼ်း တေပဵၼ်ၵူဝ်ႇမိၼ်ႉသေႃႇ ယေးထၢၵ်ႈ၊ ၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ S3 တူဝ်၊ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်ႇမႃးလႆႈလိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ။ ၶဝ်ၶၢတ်ႈတူင်ႈၼႃးပိူၼ်ႈသေ ၸတ်းႁဵတ်းယႂ်ႇ လူင်။ ၵူၼ်းၼႆႉ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈတင်းဝၼ်းတင်းၶိုၼ်ႈၶႃႈယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

လွင်ႈၼႆႉၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၶတ်းၸႂ်ၵပ်းသိုပ်ႇတူၺ်းတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယူႇၵေႃႈၵပ်းသိုပ်ႇဢမ်ႇလႆႈ။

တီႈပၢင်တေႃႇလွင်း ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼွင်ၼၼ်ႉ တေမီး ၽၢႆႉၵိဝ်း၊ ၽၢႆႉပွၵ်ႉ 8 ပွၵ်ႉ 9 ၊ လေးၵွင်ႇၵျိၼ်ႇ၊ မၢၵ်ႇတူၵ်းၶိုၼ်ႈလႆလႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈ လၢႆလၢႆဢၼ်။ ၵႃႈၶွၼ်ႇသမ်ႉ ပေႃးပဵၼ်မၢၵ်ႇတူၵ်းၶိုၼ်ႈလႆ 1 ၶိုၼ်း 50,000 ပျႃး။ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းသမ်ႉ 1 ၶိုၼ်း 20,000 ပျႃး ။ တီႈၼႂ်းပၢင်ပွႆးၼၼ်ႉ တေပဵၼ်ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ S3 တူဝ် ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉ။ ပိုတ်ႇဝႆႉတင်းဝၼ်းတင်းၶိုၼ်း။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ၸိူင်ႉၼႆသေ မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉထိုင်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယွၼ်ႉပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉသေ ၽူဝ်မေးၽိတ်းၵၼ် ၼႃႈႁိူၼ်းလူႉၵေႃႈ မီးမႃးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၽူႈယိင်း ဢႃယု 30 ပၢႆ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢၼ်ၶဝ်မႃးပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ပၢင် မူၼ်ႈသိူဝ်း ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ  ႁဝ်းၶႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇႁၼ်လီ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မႆႈၸႂ် ၵူၼ်းၸူၼ်ၵေႃႈ တေလိူင်ႇၼမ်၊ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ၊ လွင်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်တၢႆ၊ ၼႃႈႁိူၼ်းယေးတေလူႉတႅၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ တေၼမ်မႃး။ ပူၼ်ႉမႃး 2-3 ဝၼ်းၼၼ်ႉ တီႈပၢင်တေႃႇလွင်း ႁူဝ်ၼွင်ၼႆႉ မီးလွင်ႈတႅင်းၵၼ် ၼႂ်းပၢင်ပွႆး လႆႈႁၼ်ရူတ်ႉၵႃး ယူတ်းယႃမႃး ႁိပ်ႈၼႅတ်ႈတၢင်ႇ ၵႂႃႇႁူင်းယႃ လွင်ႈမၢတ်ႇတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ ယွၼ်ႉၶဝ်ပိၵ်ႉၶၢဝ်ႇဝႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီၼႆႉ တီႈတၢင်းသၢႆးၽႄႇ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၸုမ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တေႃႇလွင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵႂႃႇတေႃႇလွင်း လဵၼ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီး လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈမႆႈၸႂ်။ ၵူဝ်မီးၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် ၵူၼ်းမိူၵ်ႈ ပၼ်ႁႃၵူၼ်းၵိၼ်ယႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လွင်ႈၼႃႈႁိူၼ်းၽိတ်းမေႃးၵၼ် ယွၼ်ႉလွင်ႈသုမ်းၵေႃႈ မီးမႃးၼမ်ယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/11/2022 သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃး ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းထႅင်ႈ တီႈဢွင်ႈတီႈၵဝ်ႇ တၢင်းဝၢၼ်ႈ တၼ်ႇၸၢင်ႉ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈတႃႈ ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း၊ ၽွင်းၸဝ်ႈပၢင်တေႃႇလွင်း ၵႂႃႇပတ်းၽဵဝ်ႈ သိူဝ်ႇ ပၢင်ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/ SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇပၼ် ဢၼုယၢတ်ႈၸတ်း ၼႆလႄႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပၢင်တေႃႇလွင်းၶႂ်ႈဝႃႈမီးၵူႈဝဵင်း။ မိူၼ်ၼၼ် ၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းဝႆႉ ယႂ်ႇလူင် ၼႂ်းဝၼ်း ၵၢတ်ႇ 5 ဝၼ်းလၢႆ 1 ပွၵ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း