Wednesday, July 17, 2024

ပၢင်တေႃႇလွင်း ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၵိုတ်းလိုဝ်ႈပိၵ်ႉၵႂႃႇလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၸူမ်း

Must read

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပိၵ်ႉၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵႂႃႇလႄႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ၸူမ်း ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၶီႈလၵ်ႉ ၵူၼ်းၸူၼ်လႄႈလွင်ႈၽိတ်းမေႃးၵၼ်တေလူတ်းယွမ်း။

ပၢင်တေႃႇလွင်းတီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼွင် ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း တၢင်းၵႂႃႇသၢႆးၽႄႇလႄႈ တီႈပွၵ်ႉ လွႆဝႄႈ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/11/2022 ။  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ RCSS ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသင်ႇၵိုတ်းလႄႈၵႃႈလႆႈၵိုတ်းဝႆႉဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၽူႈယိင်း ဢႃယု 50 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈႁူဝ်ၼွင်တင်း ပွၵ်ႉလွႆဝႄႈ သွင်တီႈၼႆႉ ယူႇတီႈ RCSS ၸႂ်ႉပိၵ်ႉ ၵမ်းသိုဝ်ႈ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 12 ၼၼ်ႉ တီႈပၢင်တေႃႇႁူဝ်ၼွင်တႄႉ တႄႇပိၵ်ႉမႃးယဝ်ႉ။ တီႈပွၵ်ႉလွႆဝႄႈသမ်ႉ ပိၵ်ႉၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 13 ၼႆႉမႃး။ ပၢင်တေႃႇလွင်းသွင်ဢွင်ႈတီႈ ၼၼ်ႉတႄႉ ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်သၢမ်ဝၼ်းၼႆႉ ၾႆးၾႃႉလပ်းသိင်ႇမူတ်းၶႃႈ။ တီႈပၢင်တေႃႇလွင်း ပွၵ်ႉလွႆဝႄႈတႄႉ ယူႇတီႈ RCSS သူင်ႇလိၵ်ႈၸူးၵမ်းလဵဝ်ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ RCSS လႄႈတင်း ၸဝ်ႈပွႆး (ၸဝ်ႈတႅင်ႇပၢင် တေႃႇလွင်း) ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉငူပ်ႉငီႉၵၼ်ယူႇၼႆၶႃႈ။ ယူႇတီႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ် ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ RCSS ၸႂ်ႉပိၵ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇသိုပ်ႇမီးပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းမူတ်း တေယိၼ်းၸူမ်းၸွမ်း တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၼႆႉ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၶတ်းၸႂ်ၵပ်းသိုပ်ႇတူၺ်း RCSS ၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈလႄႈ ပဵၼ်ႁိုဝ်မီးႁိုဝ်တႄႉတႄႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈယိုၼ်ယၼ်ႁူႉလႆႈတႅတ်ႈတေႃး။

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈႁူဝ်ၼွင် တၢင်းၵႂႃႇသၢႆးၽႄႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈတႅင်ႇလူင်မၼ်း ပဵၼ်ဢူးမိၼ်ႉၸေႃႇ  (ပလိၵ်ႈထၢၵ်ႈ) လုၵ်ႈၸုမ်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ S3 တူဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ။  ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉၸတ်းႁဵတ်းမႃး မီး ၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်း ၼၼ်ႉ တေမီးပၢင်ၽၢႆႉ၊ လေးၵွင်ႇၵျိၼ်ႇ၊ မၢၵ်ႇတူၵ်းၶိုၼ်ႈလႆ၊ ၸၢတ်ႈတႆး၊ ၽဵင်းၵႂၢမ်းပၢၼ်မႂ်ႇ လႄႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆတၢင်းၵိၼ်၊ ႁၢၼ်ႉတၢင်း လဵၼ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။  ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ S3 တူဝ် ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ပၼ်ပၢင်ပွႆး  -ဝႃႈၼႆ။

“ပူၼ်ႉမႃးသွင်သၢမ်ဝၼ်းၼႆႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ တီႈပၢင်တေႃႇလွင်း ႁူဝ်ၼွင်ၼၼ်ႉ မီးပၼ်ႁႃၵူၼ်းၽိတ်းမေႃး လမ်းတႅင်းၵၼ်။ ယဝ်ႉ ၵေႃႈ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇပွႆးတီႈၼၼ်ႈ။ ပႃးၵွင်ႈၵႂႃႇ မီးလွင်ႈသင်ဢမ်ႇႁူႉ ၽိတ်းမေႃးၵၼ်သေ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈ ဢဝ်ၵွင်ႈငႃၵၼ်။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေပိၵ်ႉၵႂႃႇၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ”- ၽူႈယိင်း ဢႃယု 50 ပၢႆ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈပၢင်တေႃႇလွင်း ပွၵ်ႉလွႆဝႄႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၼႆႉ မီးဝႆႉမၢၵ်ႇတူၵ်းၶိုၼ်ႈလႆ ဢမ်ႇယွမ်း 10 တႅင်ႇ၊ ၽၢႆႉၵိဝ်း 1 ပၢင်လႄႈ လေးၵွင်ႇၵျိၼ်ႇ 1 ပၢင်။ သုမ်ႉၸၢတ်ႈတႆး၊ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၶွင်ၵိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

မႄႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈပၢင်တေႃႇလွင်း ပွၵ်ႉလွႆဝႄႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ႁူႉၵၼ် ၼမ်တႄႉ ၸဝ်ႈတႅင်ႇလူင်မၼ်းပဵၼ် မမီး၊ ၸၢႆးထုတ်ႉ  ၊ ၵူဝ်ႇသေႃႇၵျီးၶဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ သြႃႇထုၼ်းထုၼ်းသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းယွၼ်း ၶႂၢင်ႉ တႃႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၼႆႉ။ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸွမ်းၽူႈမီးဢႃႇၼႃႇ ပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ ပၢင်တေႃႇလွင်း ၼႆႉ သင်ပဵၼ်လႆႈ ဢမ်ႇမီးဢမ်ႇပဵၼ်ၼႆႉ လီၶႃႈဢေႃႈ။ ၸူဝ်ႈမီးပၢင်တေႃႇလွင်းမႃး တီႈႁူဝ်ၼွင်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၽိတ်းၵၼ် လမ်း တႅင်းၵၼ် ပေႃႉထုပ်ႉၵၼ် ၼႃႈႁိူၼ်းလူႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးမႃးၼမ်ယဝ်ႉ တီႈမိူင်းၼၢႆးၼႆႉ။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉဢမ်ႇ မီးၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် ပၢင်တေႃႇလွင်းဢၼ်ပိုတ်ႇမႃး ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၼႆႉ ယူႇတီႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၽူႈ ၵွၼ်းဢိူင်ႇပွၵ်ႉ ပၼ်ၶႂၢင်ႉႁဵတ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸဵမ်သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ႉတီႈတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ် ဢမ်ႇၽွမ်ႉ ၸွမ်းသေတႃႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ် ယွၼ်ႉဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈ ၽူႈမီးဢႃႇၼႃႇ တၢင်းၼိူဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း