Friday, July 19, 2024

ပၢင်တေႃႇလွင်းသဵင်လင်တီႈပၢင်လူင် ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းဢမ်ႇႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇၸတ်းၵၢၼ်

Must read

ပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်ႁဵတ်းတီႈဝဵင်းပၢင်လူင် သူင်ႇသဵင်မေႃးလင်ၵူႈဝၼ်းၶိုၼ်း ပၢႆဢဝ်ဢူတ်ႇ/မေႃႈသဵင် ဝၢႆႇၼႃႈၸူးပွၵ်ႉယွမ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းထႅင်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၶၢင်းပွင်ႉလွင်ႈတုၵ်ႉၸႂ်ၢယူႇၵေႃႈ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ဢမ်ႇၸတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇႁၢမ်ႈပၼ်လႃးလႃး။

ပၢႆႉဝဵင်းပၢင်လူင်
Photo by – SHAN/ ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းပၢင်လူင်

ပၢင်တေႃႇလွင်း ၼႆႉပိုတ်ႇတီႈၽြႃးလေးသူႇ ၾၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈဢႅၼ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်တႄႇပိုတ်ႇၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/1/2023 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။ သဵင်ၽဵင်းၵႂၢမ်း ပၢၼ်မႂ်ႇ တီႈၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်းၼၼ်ႉ လင်ႁႅင်း ယွၼ်ႈထိုင်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇလႆႈလိုဝ်ႈၼွၼ်းလပ်းဝၢၼ်လီမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း ၸမ်လိူၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းလွႆလႅမ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ် ၶၢင်းပွင်ႉၼႃႇဢႃးလႃးယဝ်ႉ။ ၽဵင်းၵႂၢမ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ လင်ႁႅင်း ၵူႈၶမ်ႈၵူႈၶိုၼ်း ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်မိူင်းပေႃးလႅင်း ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ မၼ်း ဢမ်ႇၶၢမ်ႇလႆႈတႄႉဢေႃႈ။ သွင်းပွၵ်ႉၶဝ်ၼၼ်ႉ ပၢႆဝိၼ်ႇၶဝ်ႈမႃးတၢင်းဝဵင်းၼႆႉထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ။ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းႁႃၵိၼ် လဵင်ႉတွင်ႉ ႁဵတ်းႁႆႈသူၼ်ၼႃးလႄႈ ပေႃးမိူင်းလႅင်းမႃး ပေႃးလူဝ်ႇၵႂႃႇၵၢၼ်ယဝ်ႉ။ ပေႃးပွၵ်ႈၵၢၼ်မႃးၵေႃႈ ပေႃးလူဝ်ႇလႆႈလိုဝ်ႈ လႆႈ ၼွၼ်းယဝ်ႉလႄႈ သမ်ႉမႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်းတႄႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း – ၸႄႈတွၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇသႂ်ႇၸႂ်သင် ဢမ်ႇၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသင်မႃးသေဢိတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

“ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း – ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်လႆႈၵိၼ်ငိုၼ်းမွၼ် တီႈၸဝ်ႈတႅင်ႇပၢင်တေႃႇ လွင်းၼၼ်ႉၼႃႇ။ လွင်ႈၵိၼ်ငိုၼ်းၼၼ်ႉ ၼမ်လႄႈဢေႇ ၶဝ်တိုၼ်းလႆႈၵိၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၽူႈၵွၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈ ယၢမ်း လဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇႁဵတ်းပၼ်သင် ဢမ်ႇၵႄႈၶႆပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသင် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ။ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈၼႆႉ ၵေႃႈ ပဵၼ်ၵေႃႉမႂ်ႇမႃးပုတ်ႇလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈပိုင်ႈဢိင်ၸႂ်ယႂ်ႇသင်လႆႈသေဢိတ်း”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်း လွင်ႈပၼ်ႁႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း – ၸႄႈတွၼ်ႈၸႄႈတွၼ်ႈၶဝ် လူဝ်ႇလႆႈ ႁဵတ်း ၵႄႈလိတ်ႈပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်းသိုဝ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပိူင်ပဵၼ်လွင်ႈၸိူင်ႉၼႆ ႁူႉယူႇ၊ ႁၼ်ယူႇ၊ ငိၼ်းယူႇ သေတႃႉၵေႃႈ ဢမ်ႇ ႁဵတ်းၸွႆႈသင်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ပွႆႇဝႆႉၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉ ၵမ်ႈၼမ် ဢမ်ႇပေႃးႁၼ်လီ ယွမ်းႁပ်ႉလွင်ႈၶိုၼ်ႈ မႃးပဵၼ်ၶုၼ်မိူင်းၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

ပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်ပိုတ်ႇတီႈဝဵင်းပၢင်လူင်ၼႆႉ တေပိုတ်ႇဝႆႉတီႈႁိူၼ်းၸဝ်ႈတႅင်ႇလူင် ၵမ်ႈသိုဝ်း ဢၼ်မီးတီႈၽြႃးလေးသူႇ ၼၼ်ႉ တႄႇပိုတ်ႇမႃး ဝၼ်းတီႈ 31/1/2023 – 17/2/2023 မီးၶၢဝ်းတၢင်း 18 ဝၼ်းယဝ်ႉ သဵင်ၽဵင်းၵႂၢမ်း ၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်း ၼၼ်ႉ လင်ႁႅင်း ယွၼ်ႈထိုင်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူႈၶမ်ႈၵူႈၶိုၼ်း ဢမ်ႇၶၢတ်ႇယဵၼ်မႃးသေၶိုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈမိုဝ်းၸဝ်ႈတႅင်ႇ ဢၼ်ႁဵတ်းပၢင်တေႃႇလွင်း ယူႇၼႂ်းထုင်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ မိူဝ်ႈပီၵၢႆ လိူၼ်သႅမ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ဢၼ်ပိုတ်ႇတီႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်ႁူး ဝဵင်းလွႆလႅမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၸဝ်ႈမိုဝ်းၵေႃႉၼႆႉ ၵူၺ်း ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ပီ ၵၢႆ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမႃးလဵၼ်ႈတေႃႇလွင်း လႆႈငိုၼ်းၼမ်သေ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉ ပႂ်ႉႁႅမ်တၢႆ ၸွမ်းတၢင်းၵေႃႈ ယၢမ်ႈမီးမႃးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး 2 ပီၼႆႉ တင်ႈၸႂ် ပွႆႇပၢင်တေႃႇလွင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးလိူင်ႇၽႄႈၼမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ဢၵျၢင်ႉတၢင်းယၢမ်ႈလူႉ၊ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ၊ ယႃႈမဝ်းၵမ် လိူင်ႇၼမ်မႃး လိူဝ်ႇၵဝ်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း