Sunday, July 21, 2024

ၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်လူင်ၶၢင်းပွင်ႉ ၽဵင်းၵႂၢမ်းတီႈပၢင်တေႃႇလွင်းသဵင်လင်

Must read

တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၶိုၼ်းမီးပၢင်တေႃႇလွင်း သမ်ႉပိုတ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈသဵင်လင်မေႃးႁႅင်း တုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလပ်းၸၢင်ႈ ၼွၼ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 31/1/2023 ၼႆႉမႃး တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် တႄႇပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းမႃး တီႈႁိူၼ်းၸဝ်ႈ တႅင်ႇလူင် ဢၼ်မီးတီႈၽြႃးလေးသူး ၾၢႆႇတူၵ်းၵျွင်းဝၢၼ်ႈဢႅၼ်ႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၵႂႃႇတေႃႇလွင်း ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်သေ ဢမ်ႇၵႃး ယဝ်ႉၵေႃႈ မီးပႃးပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းၽဵင်းၵႂၢမ်းသဵင်လင်ထႅင်ႈလႄႈ ယွၼ်ႈထိုင်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်း ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်လပ်းပဵၼ်ၼွၼ်း တင်းၶမ်ႈတင်းၶိုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -
ပၢင်တေႃႇလွင်းတီႈၼိုင်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလွႆလႅမ် ၽူႈယိင်း ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ ၶဝ်တိုၵ်ႉတႄႇ ပိၵ်ႉၵႂႃႇ တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ႁူး ၼႂ်းဝဵင်းလွႆလႅမ်ၼႆႉၵူၺ်း ယၢမ်းလဵဝ် သမ်ႉၵႂႃႇပိုတ်ႇတၢင်းဝဵင်းပၢင်လူင် တီႈႁိူၼ်းၸဝ်ႈတႅင်ႇမၼ်း ၵမ်းသိုဝ်ႈ။ သဵင်ၽဵင်းၵႂၢမ်း ၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်းၼၼ်ႉ မေႃးႁႅင်းၼႃႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ ၼွၼ်းပေႃးဢမ်ႇလပ်း လႆႈတင်းၶမ်ႈတင်းၶိုၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၶၢင်းပွင်ႉ လိူဝ်ၸႂ်ႁႅင်း တင်းၼမ် ၶႃႈယဝ်ႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်မႃးပိုတ်ႇတီႈၾၢႆႇတူၵ်းၵျွင်းဝၢၼ်ႈဢႅၼ်ႇၼႆႉ ၸဝ်ႈတႅင်ႇလူင်မၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈတႅင်ႇၵေႃႉၵဝ်ႇ ဢၼ်ယၢမ်ႈ ၵႂႃႇပိုတ်ႇမႃး တီႈဝၢၼ်ၼွင်ႁူး ဝဵင်းလွႆလႅမ်ၼၼ်ႉ။ တီႈၼၼ်ႈတႄႉ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်းၸမ်သွင်လိူၼ်ယဝ်ႉ။ ၶိုၼ်း ၶၢႆႉမႃးပိုတ်ႇတီႈႁိူၼ်းမၼ်း တၢင်းၾၢႆႇတူၵ်းၵျွင်းဝၢၼ်ႈဢႅၼ်ႇ ဝဵင်းပၢင်လူင်ၼႆႉ။

“သဵင်သွင်းပွၵ်ႉၶဝ်ၼၼ်ႉ ဝၢႆႇၶဝ်ႈၸူးၼႂ်းဝဵင်းၵမ်းသိုဝ်ႈၼႃႇ ႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈ သဵင်ၽဵင်းၵႂၢမ်းၶဝ်ဢမ်ႇႁႅင်းလႃႇ။ ၵူၼ်းမိူင်း တေ ႁဵတ်းႁိုဝ်ၼွၼ်းလပ်းလႆႈ။ ၽွၼ်းၸႃႉမၼ်း တေၸွမ်းမႃးထႅင်ႈ ပေႃးမီးပၢင်တေႃႇလွင်း ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၽူႈလၵ်ႉ ၸၵ်ႉၶုတ်ႈ၊ ၵူၼ်းလၵ်ႉၽွၵ်ႈႁိူၼ်း တေလိူင်ႇၼမ်၊ ၵူၼ်းဢၼ်ပႂ်ႉၸွမ်းတၢင်းသေ ၸၼ်ထူင်ငိုၼ်း၊ ဢႅပ်ႇငိုၼ်း၊ ၸၼ် ၾူၼ်းလႄႈ ၸၼ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ တေၸၢင်ႈမီးမႃး တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသင်။ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶဝ်ၼႆႉ ၶဝ်သွၼ်ႇႁၼ် ၼႃႈငိုၼ်းမဵဝ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ဢမ်ႇထွမ်ႇသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းသင် ဢၼ်တေလႆႈၶၢမ်ႇတႄႉ တေပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉ တီႈဝဵင်းလွႆလႅမ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁိမ်းႁွမ်း မႆႈၸႂ်ယွၼ်ႉထႅဝ်ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈၼမ်သေ ၵူဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၼႂ်းႁႆႈသူၼ် ဢၼ်ၽုၵ်ႇဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၺႃးလၵ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸွမ်းၼႂ်းထဵင်/ သုမ်ႉ ဢၼ်ႁဵတ်းဝႆႉ ၸွမ်းၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူဝ်ၽူႈလၵ်ႉ၊ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ ၵႂႃႇမူၵ်းသွၼ်ႈယူႇသဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈ ၸဝ်ႈမိုဝ်းၸဝ်ႈတႅင်ႇ ဢၼ်ႁဵတ်းပၢင်တေႃႇလွင်း ယူႇၼႂ်းထုင်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်း လွင်ႈပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၶတ်းၸႂ်ႁႃတၢင်းတႃႇၵပ်းသိုပ်ႇယူႇၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇပႆႇလႆႈ။

မိူဝ်ပီၵၢႆ လိူၼ်သႅမ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ဢၼ်ပိုတ်ႇတီႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်ႁူး ဝဵင်းလွႆလႅမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ် ၸဝ်ႈမိုဝ်းၵေႃႉၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵူၼ်းပၢင်လူင်လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ ပီၵၢႆၽွင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမႃးလဵၼ်ႈတေႃႇလွင်း လႆႈငိုၼ်းၼမ်သေ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉ ပႂ်ႉႁႅမ် တၢႆ ၸွမ်းတၢင်းၵေႃႈ ယၢမ်ႈမီးမႃး။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး 2 ပီၼႆႉ တင်ႈၸႂ် ပွႆႇပၢင်တေႃႇလွင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးလိူင်ႇၽႄႈၼမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ဢၵျၢင်ႉတၢင်းယၢမ်ႈလူႉ၊ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ၊ ယႃႈမဝ်းၵမ် လိူင်ႇၼမ်မႃး လိူဝ်ႇၵဝ်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း