Thursday, April 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပၢင်တိုၵ်း

ၶိူင်ႈမိၼ် ၻရူၼ်ႊ (Drone) လမ်ႇလွင်ႈ တႃႇပၢင်တိုၵ်းၸိူင့်ႁိုဝ်?

တီႈၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း ၵၢပ်ႈပၢၼ်မႂ်ႇ (ဢမ်ႇၼၼ်) ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ တီႈၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ယၢမ်း တေႃႈလဵဝ်ၼႆ့  ဢမ်ႇမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းလႂ်ၵုမ်းလႆႈတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ်သေတႃႉ သင်မီးၶိူင်ႈ မိၼ် ၻရူၼ်ႊ ဢၼ်ႁၢမ်းၵူၼ်းၶပ်းႁေႃႈ ၼၼ်ႉၵူၺ်းၵေႃႈ ပေႃးၸွပ်ႇဢဝ် ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းတီႈၼႂ်းၼႃႈ လိၼ်သိုၵ်းလႄႈ တိုၵ်းယိုဝ်းလႆႈယဝ့်။ သင်လႆႈႁၼ် ၶိူင်ႈမိၼ်ၻရူၼ်ႊ မိၼ်ဝႆ့ယူႇတီႈၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ်ၸိုင် ပေႃးပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ် ယႂ်ႇလူင် တႃႇၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ဢၼ်မီးတီႈၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း ၸိူဝ်းၼၼ့်...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈမိူင်းၶၢင် တုမ်ႉတိူဝ်ႉၸၢဝ်းတႆး ပၢႆႈၽေးၼမ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸွမ်းၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈတႆး ၸႄႈမိူင်းၶၢင် တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးတင်းၼမ်လႄႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ 3 လင်။ ဝၼ်းတီႈ 7/3/2024 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ PNLA ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇမၢၵ်ႇတူၵ်းတိူဝ်ႉၵၢင်ဝဵင်း

သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ဝႆႉယူႇသေတႃႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇသၢႆးၶၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ႁူမ်ႈၵၼ် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းသေၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်တင်းတပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA ဝႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းသၢႆးၶၢဝ်လၢတ်ႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ PNO ၼႆႉ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈမႃးတင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဢိူင်ႇသၢႆးၶၢဝ် ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 ၾႅပ်ႉပိဝ်ႊရီႊ ယၢမ်းလဵဝ်ႁွၼ်ႈထဝ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ပၵ်းပၢင်သဝ်းဝႆႉတီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၸေႃးတိၵႃႇရႃႇမ ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 300 ၵေႃႉ။ သိုၵ်း...

မိူင်းၶႄႇလဵၼ်ႈတေႃႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂင်မဝ်း

မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ဢွၼ်ဢဝ်တပ်ႉသိုၵ်းမၼ်း ယိုတ်းၸူၼ်ဢႃႇၼႃႇပၢၼ်ႇပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ ၶွပ်ႈတဵမ်သၢမ်ပီယဝ်ႉ။ ၽွင်းယၢမ်းပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈ ၸၵၸ လႄႈ ဢူၺ်းလီသၢမ်ပီႈၼွင်ႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉတႄႉ မီးၶၢဝ်ႇႁူင်ဝႃႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ တေၽွတ်ႈတင်ႈပၼ် ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်းသေ ပွႆႇႁႂ်ႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶိုင်ပွင် ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၵႂႃႇ၊ တၢမ်တူဝ်မၼ်းတႄႉ ၵွႆးတေယိပ်းၵမ်တပ်ႉသေ ထိင်းသိမ်းၸိုင်ႈမိူင်းၵႂႃႇ ၵွၼ်ႇပႆႇပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉၵွႆး ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽိူဝ်ႇမိူင်းၶႄႇၶဝ်ႈယူႇၵၢင်သေ...

ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ လၢမ်းထိုင် မွၵ်ႇမႆႇ – မိူင်းၼၢႆး

ၵူၼ်းဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ - မိူင်းၼၢႆး ဢွၼ်ၵၼ် မႆႈၸႂ်ဝႆႉထႃႈ ၵူဝ်ပၢင်တိုၵ်း တၢင်းပွတ်းသီႇသႅင်ႇ လၢမ်းထိုင်မႃးသေ ထုၵ်ႇၾႆးလၢင်ႉဝဵင်း မိူၼ်တၢင်းပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2024 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းႁူမ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNA ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈမိူင်းမိတ်ႈ ပဵၼ်ႁႅင်းထႅင်ႈ

သိုၵ်း KIA ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈထႅင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။   ဝၼ်းတီႈ 27/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းၶၢင် KIA ႁူမ်ႈတင်း PDF ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ တီႈႁူဝ်ဝၢၼ်ႈတူဝ်းပၢင်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

ပေႃးဢမ်ႇတိုၵ်း တိုၼ်းတေႁၢမ်းမိူင်း

“တွၼ်းလိူဝ်လုၵ်ႉတိုၵ်းၶဵၼ် လူဝ်ႇဝူၼ်ႉၵႆလႆႈလိူဝ်ၽူႈၶဵၼ်" ၼႆ သုၼ်ႊၸိုဝ်ႇ ၵဝိလူင်လွၵ်းၸိူင်းပၢႆးၵၢၼ်တိုၵ်း ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႆႉယူႇ။ ပၢႆးဝူၼ်ႉဢၼ်ဝႃႈ ယၢမ်းမိူဝ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းႁၢႆ ႁႂ်ႈဝၢၵ်ႈတႄႇၶိုၼ်းတီႈငဝ်ႈပိုင်း ၼႆၵေႃႈမီးလႄႈ ပိူဝ်ႈတႃႇၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈၼႂ်းတႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႈ လီလႆႈသင်ႉၸႂ်ၼိမ် ၼပ်ႉသၢင်ႈၶိုၼ်းယူႇၽွင်ႈယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ပဵၼ်မီးယူႇတေႉၼႆႉ ပဵၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ငဝ်းလၢႆးၶိူဝ်းၵူၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇၼႆႉ ၽႅဝ်ထိုင်ယူႇထၢၼ်ႈလႂ် ၼႆ ၵွၼ်ႇပႆႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ ဢၼ်ပဵၼ်တေႉမီးတေႉမၼ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈၽႅၼ်တမ်းယၢင်ႈၼႃႈလႆႈသႄႈ။ ၶုၵ်းထူပ်းၸႂ်ၸွမ်း ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ပၢၼ်မိူင်းမွၵ်ႇၶၢဝ်မၢဝ်းလူင်သေ လိုမ်းသၢင်ႈပိုၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ...

မၢၵ်ႇၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12:05 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်မႃႉလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၽူဝ်မေး လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ပဵၼ်မၢၵ်ႇၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးပွႆႇသႂ်ႇၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈၵၢင်ဝၼ်း 12...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸမ်လိူၼ်ယဝ်ႉ သဵင်ၵွင်ႈပႆႇယဵၼ်   

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဢိူင်ႇၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸမ်လိူၼ်ယဝ်ႉ ပႆႇၵိုတ်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ႁိူၼ်းယေး လူႉၵွႆၼမ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 28/12/2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 123 တင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး...

KIA ၶဝ်ႈယိုဝ်း ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/1/2024 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5:45 မူင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA တင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁူမ်ႈ ၵၼ် ၶဝ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇလႄႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈ မိၼ်တိုၵ်း ယိုဝ်းၸွႆႈထႅင်ႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁႅင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၼမ်

ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇ တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ တိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ဢိူမ်ႈၸမ်ၵၼ်ႁႅင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၾၢႆႇ ႁွင်ႇဝဵင်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇ။ တႄႇဢဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2024 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းၶၢင် KIA သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁူမ်ႈၵၼ် လေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ ထင်တီႈ 3 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 13/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈတပ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ငဵင်းၶျၢၼ်းယေးၵူင်း (ငြိမ်းချမ်းရေးကုန်း) ႁိမ်းဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႉ...

မၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႅၵ်ႇသႂ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ တိူဝ်ႉၺႃး ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 9 ၶူပ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ႁိူၼ်းယေး လူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 10 လင်။   ဝၼ်းတီႈ 11/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢုင်းၵျေႃးမႂ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈ...

မိူင်းမိတ်ႈ သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ႁႅင်းထႅင်ႈ

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ယိုဝ်းၸွႆႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈ 2 လင်။ ဝၼ်းတီႈ 9/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းထိုင် ဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ၊ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA...

ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူဝ်ပၢင်တိုၵ်းၶိုၼ်းပဵၼ်ႁႅင်း ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉဝႄႈဝႆႉထႃႈ

ၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ  ပၢင်တိုၵ်းတေပဵၼ်ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈႁႅင်း ၼႆသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် ဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၼမ်လၢႆ ယၢပ်ႇယဝ်ႉယၢပ်ႇထႅင်ႈ။ ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်တိုၵ်း 1027 ၼႆႉသေ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်း ယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢႆတီႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊ ဝၼ်းတီႈ 7/1/2024 ၼႆႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵုမ်းလႆႈ 16 ဝဵင်းယဝ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img