Friday, March 1, 2024

မိူင်းၶႄႇလဵၼ်ႈတေႃႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂင်မဝ်း

Must read

မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ဢွၼ်ဢဝ်တပ်ႉသိုၵ်းမၼ်း ယိုတ်းၸူၼ်ဢႃႇၼႃႇပၢၼ်ႇပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ ၶွပ်ႈတဵမ်သၢမ်ပီယဝ်ႉ။ ၽွင်းယၢမ်းပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈ ၸၵၸ လႄႈ ဢူၺ်းလီသၢမ်ပီႈၼွင်ႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉတႄႉ မီးၶၢဝ်ႇႁူင်ဝႃႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ တေၽွတ်ႈတင်ႈပၼ် ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်းသေ ပွႆႇႁႂ်ႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶိုင်ပွင် ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၵႂႃႇ၊ တၢမ်တူဝ်မၼ်းတႄႉ ၵွႆးတေယိပ်းၵမ်တပ်ႉသေ ထိင်းသိမ်းၸိုင်ႈမိူင်းၵႂႃႇ ၵွၼ်ႇပႆႇပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉၵွႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၽိူဝ်ႇမိူင်းၶႄႇၶဝ်ႈယူႇၵၢင်သေ ၸႂ်ႉႁႂ်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ယဝ်ႉၸိုင် ၶၢဝ်ႇဢၼ်ဝႃႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ တေၽွတ်ႈတင်ႈပၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁၢႆၵႂႃႇပႅတ်ႈသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႈ 22 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈၸၵၸ ယင်းပၢႆ ၶၢၼ်းဢၢပ်ႈထႅင်ႈ ၶုၼ်ၽွင်းလူင် ၶွင်လုမ်းႁူဝ်ပဝ်ႈၶဝ်ၵွၼ်ႇလႄႈ မိူၼ်တင်းၼေသၼ်ယႃးဝႃႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ တေပႆႇပေႃးၵၢၼ်၊ တိုၼ်းတေသိုပ်ႇဝၵ်ႉငမ်ဢႃႇၼႃႇပၢၼ်ႇပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၵႂႃႇထႅင်ႈ တႃႇပီထူၼ်ႈသီႇယူႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၺ်းၵႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေသိုပ်ႇဝၵ်ႉငမ်ဢႃႇၼႃႇၵႂႃႇထႅင်ႈ ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်တႄႉ တေဢမ်ႇငၢႆႈ။ တီႈဝႃႈဢမ်ႇငၢႆႈၼႆႉ လွင်ႈတၢင်းမၼ်းၼမ်ၼႃႇၼႅၼ်ႇ၊ လွင်ႈၼိုင်ႈ – ၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်တင်း ဢူၺ်းလီသၢမ်ပီႈၼွင်ႉၼ ၼ်ႉ တေမၼ်ႈၵိုမ်းလႆႈၵႃႈႁိုဝ်၊ လွင်ႈသွင် – ဢူၺ်းလီသၢမ်ပီႈၼွင်ႉ ၵိုတ်းတိုၵ်းပၼ်ဝႃႈၼႆၵေႃႈယႃႇ တပ်ႉရၶႅင်ႇ AA လေႃႇတိုၵ်းယိုတ်းဢဝ် ပလႅတ်ႉဝ၊ ပွၵ်ႉတေႃး ၸိူဝ်းၼႆႈသေ တေဝႃႈ ၸုမ်းၶၢင် KIA လႄႈ PDF ၶဝ် ၼႆၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈလေႃႇႁုပ်ႈသိမ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇယူႇ ဝဵင်းယဝ်ႉဝဵင်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ။

 လွင်ႈသၢမ် – ၼႂ်းၼႃႈတီႈပျီတုၸိတ်ႉပဢူဝ်းၵုမ်းၵမ် ၸိူင်ႉၼင်ႇသီႇသႅင်ႇ၊ ႁူဝ်ပူင်း ဢၼ်တိတ်းၸပ်း ဝဵင်းလူင်တွင်ၵီႈ (တူၼ်ႈတီး) ၼႆႉ ထိုင်တီႈ PDF လၢႆလၢႆၸုမ်း ႁူမ်ႈပိုတ်းတိုၵ်းၶဝ်ႈၵုမ်းထိုင်ၵၢင်ဝဵင်းသေ ၵႃႈပဵၼ်ၵၢၼ်လုမ်းၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပေႃးလႆႈဢိုတ်းပႅတ်ႈမူတ်း။

လွင်ႈသီႇ –  ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ လုၵ်ႈတပ်ႉ ပႃႈတႂ်ႈမၼ်း ၸႂ်ႁူင်ႈၸႂ်တူၵ်း လူၺ်ႈ ဢမ်ႇႁတ်းယုမ်ႇယမ်ၼိူဝ် လွင်ႈဢွၼ်ႁူဝ် လႄႈ ၼမ်ႉၵတ်ႉၽၢႆႇၼိူဝ်သေ ယွမ်းၼွမ်းဝၢင်းၶိူင်ႈယူႇ ပဵၼ်မူႇပဵၼ်ၵွင်၊ လွင်ႈႁႃႈ – ယၼ်ၼိူဝ်ၵၢၼ်ၵျႃႇၽႅၼ်ႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈတပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် တိတ်းၸပ်းတၢင်း မိူင်းထႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ၶႄႇလႄႈထႆး ႁူမ်ႈႁိပ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးယူႇလႄႈ တပ်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းမွပ်ႈတူဝ်ႁဵတ်း ၵိၼ်ၸွမ်းၸၵၸ မႃးၼၼ်ႉ ၶိုင်ဝၢႆႇၽိုၼ်ႉၶိုၼ်းယူႇ။

လွင်ႈႁူၵ်း – ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးၵူၼ်ႇပင်း ၵူၼ်းမိူင်းထၢၼ်ႈတႂ်ႈ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇၼႃႇလိူဝ်ႁႅင်းမႃး ဝၼ်းယဝ်ႉဝၼ်းယူႇၵေႃႈ ယူႇတီႈၸၵၸ ၵွႆးၵုမ်ႇပူတ်းလႅၵ်ႈ ၵူၼ်းၸႂ်ႉမၼ်းသေ ဢမ်ႇယွမ်းပိၼ်ႇပိူင်သေဢမ်ႇၵႃး ပၢႆဢမ်ႇမေႃပႃးလၢႆးၸတ်းၵၢၼ် .. ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႈ ပဵၼ်ဝႆႉငဝ်းလၢႆး ဢၼ်တေၸၼ်မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ပူၵ်းၶိတ်းတူၵ်းယၢတ်ႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဢၼ်ဝႃႈမႃး ႁႃႈ-ႁူၵ်းၶေႃႈၼႆႉ ၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီသၢမ်ပီႈၼွင်ႉ တေမၼ်ႈလႆႈ ၵႃႈႁိုဝ်ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈပဵၼ်ၵၢင်ႈၶမ်ၶေႃးလူင် ဢၼ်ပႂ်ႉလွၵ်ႇငိုတ်ႈတေႃႇ ၸၵၸ တင်းၶိင်ႇယူႇယဝ်ႉ။

ၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိူၺ်ၸိင်း ၸီႉသင်ႇၵမ်ၵိၼ်းၵမ်းသိုဝ်ႈသေ လုၵ်ႉတီႈငႃတေလူႉယဝ်ႉ ၸင်ႇၶိုၼ်းပဵၼ်ပၢင်မႃး ငိၼ်းဝႃႈၼႆ။ ပေႃးၸႂ်ႈတေႉၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပၢင်တိုၵ်း တေဢမ်ႇၵိူတ်ႇၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၸၵၸ ၼႆႉ တၵ်းလႆႈ ႁပ်ႉႁဵတ်းၸွမ်း ၶေႃႈၵၢင်ၸႂ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇယဝ်ႉ။

မိူင်းၶႄႇၼႆႉ ပဝ်ႉမၢႆလူင်မၼ်း ပဵၼ်တႃႇ ပိုတ်ႇလႆႈသဵၼ်ႈတၢင်း ပွင်ႇပဵဝ်ထိုင်လႆႈပၢင်ႇလၢႆႇ တႃႇႁႂ်ႈထုင်ႉပွတ်းတူၵ်းမၼ်း မီးႁူးၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸွမ်း သၢႆၼမ်ႉ ဢၼ်ၸမ်သုတ်းၼႆ လၢမ်းႁၼ်ၵၼ်ယူႇတင်းၼမ်။

ၽႅၼ်ၵၢၼ်လူင်ၼႆႈ လမ်ႇလွင်ႈတႃႇ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမုၼ်း ၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းတူင်ႇတၢင်ႇတင်းသဵင်ႈ ဝႃႈၼႆယူႇၵေႃႈ လပ်ႉလင်မၼ်း မီးထႅင်ႈလွၵ်းတႅၼ်းလၢႆးသႅၼ်ႉ ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ မိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉၼႆ ၸၢင်ႈဝႃႈလႆႈယူႇၼႄႉၼွၼ်းယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၼၼ်သေတႃႉ တႃႇၽေႃႇသၢင်ႈလူင်းမိုဝ်းလႆႈၽႅၼ်ၵၢၼ်လူင်ၼႆႈသမ်ႉ ယူႇတီႈမိူင်းၶႄႇ သုတ်ႉၸူးၽၢႆႇလႂ် တေၸဵဝ်းပဵၼ်ၵၢၼ်၊ ၸၵၸ ႁႃႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဝၢႆးလင်ၸၵၸ ၼၼ်ႉၼႄႇ။ ၸမ်ပဵၼ်လႆႈတႄႉ ၸၵၸၵွႆး ယဝ်ႉၼႆ ဢမ်ႇဝႃႈမိူင်းၶႄႇ လၢႆလၢႆမိူင်းၵေႃႈ ၼပ်ႉသွၼ်ႇႁူႉထိုင်ယူႇ။

မိူင်းၶႄႇၼႆႉ ဝၵ်ႉငမ်သွင်ပႃႈသွင်ၽၢႆႇ ၸၵၸ ၸဵမ်တင်း ဢူၺ်းလီသၢမ်ၸုမ်း ဢိၵ်ႇပႃး FPNCC သေလႄႈ လဵၼ်ႈလေႃႇႁႂ်ႈၶဝ် ပိၼ်ႇပႆႇၵွၼ်းၵိူင်ႈ ၵၼ်မႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ လႄႈ ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ၼၼ်ႉ မိူၼ်ႁၢင်ႈယူႇၵႆ သမ်ႉမီးၸမ်၊ မိူၼ်ႁၢင်ႈယူႇၸမ် သမ်ႉႁၼ်ၵႆၼႆ ပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ၽႂ်မၼ်းယူႇ။

 လွင်ႈၼႆႉ ၽၢႆႇၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ်ၵေႃႈ တေႁူႉႁၼ်ၸႅင်ႈလႅင်းယူႇ၊ မိူၼ်ၸိူင်ႉ လွင်ႈယူႇလပ်ႉလင်ပၼ်ႁႅင်းတီႈ ၸုမ်းရၶႅင်ႇAA ၼႆၵေႃႈ ႁူႉတေၼပ်ႉသွၼ်ႇပႃး တႃႇႁေႉၵင်ႈတေႃႇ ဢိၼ်းတိယ လႄႈ ပင်းၵလႃးတဵတ်ႉ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈ ၶဝ်ႈၵဝ်းၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းမၼ်း ၼႂ်းၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇရၶႅင်ႇၼၼ်ႉၼႆ တေပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်လႆႈယူႇ ဢမ်ႇႁၢင်ႉသႄႈ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၸုမ်းလႂ်ၽႂ် မၼ်းၼႆႉ ယူႇၼႂ်းၵႄႈငဝ်းလၢႆး ဢမ်ႇၸၢင်ႈၽွင်းလိူဝ်လႆႈသေ ၵႃႈလႆႈၽိုတ်ႉဢဝ် သုၼ်ႇလႆႈပိူဝ်ႈတႃႇၽွၼ်းပၢင်ႈ ၶွင်ၸုမ်းၸၢဝ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်းယူႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸုမ်းလႂ်တိူဝ်းလိူဝ် လမ်းလူၺ်းၶိုတ်းတၼ်းလႆႈ ငဝ်းလၢႆးပၢႆးမိူင်းၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းတူင်ႇတၢင်ႇ၊ ဢမ်ႇၼၼ် ၸုမ်းလႂ်တိူဝ်းလိူဝ် ၵႅတ်ႇၵင်ႈပၼ်လႆႈ ၽွၼ်းပၢင်ႈၶွင်မိူင်းၶႄႇၵေႃႈ တေတိူဝ်းလႆႈသုၼ်ႇမၢၼ်ၽွၼ်းလီၼမ်ယဝ်ႉၼႆ ယွၼ်းပၢႆးၼေၶၼႆႈသေ တေၶွတ်ႇယွတ်ႈယဝ်ႉဢေႃႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း